Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

 

Deel 4: De energie van mei 2020 (II)

Zie hier deel 1 en deel 2  en deel 3 van deze artikelen reeks

De energie van mei 2020 zal dus heel veel nieuwe potentie en mogelijkheden aanboren, maar ook de nodige diep onbewuste patronen en emotiestromingen zichtbaar gaan maken. Pas wanneer iets zichtbaar wordt, kan het bewust worden en kun je er iets mee.
Ongeacht dat ons mens-zijn misschien volledig in verwarring is over wat er momenteel op aarde allemaal gebeurd en telkens nieuwe emotie-triggers zal gaan ervaren en van daaruit vastgrijpt aan allerhande perspectieven en denkbeelden die een stukje houvast lijken te geven (schijnveiligheid), is er een prachtige Goddelijke dirigentie in dit wereldwijd gebeuren aanwezig.
Wij als mens, vanuit ego en afgescheiden bewustzijn, hebben hier weinig invloed op, behalve dat we ‘gebruik’ kunnen maken van alle mogelijkheden die ons aangereikt worden.
Alleen vanuit neutraliteit worden meerdere bedoelingen, tijdslijnen, perspectieven en zienswijzen zichtbaar. Worden verborgen agenda’s, goeie en slechte kanten van deze corona-tijd zichtbaar. Vanuit emoties is je beeld beperkt, eenzijdig en vertroebeld. Het is dus (nood)zaak om steeds meer alle intern spelende emoties onder de loep te leggen, waardoor een steeds groter plaatje van het geheel zich kan gaan ontvouwen!
En tadaa, daar is de mei-maand, de 5-energie, die daartoe heel veel kansen en mogelijkheden aanreikt om opnieuw grote stappen voorwaarts te gaan zetten in het herstel van de innerlijke scheefstand, gebrek aan gronding en verloren verbindingen. Pas vanuit het innerlijk herstel, kan er in de buitenwereld (de afspiegeling van het innerlijk) ook iets wezenlijks gaan veranderen.

De energie van mei 2020 ‘algemeen’

De maand mei zal dus doorlopend op verschillende golflengtes de vastgezette en onbewuste emotiestromen (de verdraaide en verwonde 5-energieen) in beweging gaan brengen. Het zal tevens de kwaliteiten van de 5-energie in jou dieper gaan belichten en bewuster gaan maken.  Beide zijden van de medaille zullen aangetrild worden. Zodat er diepere bewustwording kan plaats vinden.

Bewustwording, opening en zuivering van je keelchakra zal centraal staan, als expressieveld en – centrum van je mens-zijn. Er zal heruitlijning plaats vinden van keelchakra, multidimensionaal hart en buikgebied (emoties) zodat deze weer in een rechte lijn met elkaar zullen kunnen gaan samenwerken, vanuit balans.
Je scheppende vermogens worden daarmee ook krachtiger belicht die in deze combinatie van chakra’s tot uitdrukking gebracht kunnen worden in de wereld.
Door openingen, zuivering en activatie van het keelgebied zul je uitgenodigd worden om steeds meer te gaan spreken vanuit hart en (neutraal) gevoel. En waar nog scheefstand of spanning aanwezig is, zal dit ook zichtbaar en hoorbaar worden (bijv. door vanuit emoties je Zelf tot uitdrukking te brengen) om je bewuster te maken.
Wanneer jij veel ballast en verantwoordelijkheidsgevoel op je nek neemt ofwel vanuit je eigen onbewuste systeem ofwel vanuit de collectieve programmering, waardoor vaak ook nek- en schouderklachten ontstaan, zal ook dit dieper belicht worden. de last op de schouders die velen dragen vanuit schijn- of opgelegde verantwoordelijkheid (door het collectief) zal meer voelbaar en bewust kunnen worden.

Bewustwording, opening en zuivering van je rechte lijn, je verbinding met de innerlijke 5 elementen (aarde, water vuur, lucht en ether) en je hoger bewustzijn. Er zal naar een herstel van de scheefstand toegewerkt worden of processen die het gebrek aan verbinding weerspiegelen zullen aangetrild gaan worden. Dat kan betekenen dat je ook ervaringen zult doorlopen waarin juist het gebrek aan balans of verbinding ervaren wordt, bedoeld om dit bewuster te maken en handvatten te verkrijgen hoe je daarin herstellend en helend kunt gaan werken binnen je Zelf.

Ook bewustwording en balancering van je innerlijke 5 elementen zal door de mei energie gestimuleerd en belicht gaan worden. En dit is hoog nodig. Kijk maar eens in de wereld om je heen.
Want daar waar water overheerst verzuipt men in de emoties. Daar waar vuur overheerst ontstaat over het algemeen een vurige agressie in het uiten van perspectieven vanuit emoties. Daar waar lucht overheerst wordt het een mentale (vaak ego) dialoog of ontstaat juist vluchtgedrag uit de realiteit. En daar waar aarde overheerst ontstaat de mogelijkheid dat alles wegberedeneerd wordt of de kop in het zand gestoken wordt.
Waar ether overheerst, daar zien we de ‘halleluja love and light’- perspectieven weer oplaaien.
Geen van alle facetten is in balans en in een natuurlijke evenwichtige stroming waardoor de veelheid aan perspectieven en tijdslijnen ontstaan die momenteel gretig rond gestrooid worden, allen als zijnde ‘de waarheid’. Met als gevolg dat de emotionele  verwarring en onstabiliteit groter wordt, wat weer makkelijke ingang biedt voor invoegingen in het collectief veld aan manipulatie en vrijheid berovende programma’s.

De energie van het 05-05-2020 Portaal

De energie van het 05-05-2020 portaal resoneert eigenlijk op beide zijden van de medaille, de eerste 05 zou je kunnen zien als de weerspiegeling van de verwonde 5-energie (in al haar facetten) die aangetrilt wordt. De tweede 05 in de weerspiegeling van de oorspronkelijk en meest ideale (of momenteel in groei hoogst haalbare) 5-energie in je bewustzijn. Beide kanten zullen dus krachtig uitgelicht worden.
Binnen het collectief Nederlands bewustzijn staat 5 mei ook bekend als Bevrijdingsdag, en dankzij deze collectieve herinnering betekend het ook dat Bevrijding en Vrijheid energiestromingen zijn die mee gaan deinen in de energie van deze portaaldag.
De energie van 2020 doet in feite soortgelijk: het belicht de beide kanten van de medaille van het leven vanuit scheefstand en het belicht de energie van leven vanuit Bronblauwdrukken.
De instroom van energieën op deze Portaaldag zal een krachtige stroomversnelling brengen die deze al gaande zijnde processen nog meer gaat versterken. Het voelt aan alsof de mei maand een bijzonder ‘waterige’, schommelende maand zal kunnen gaan worden, omdat vele emotiestromingen gelijktijdig in beweging zullen komen. Dat kan draaikolken veroorzaken en emoties op de spits drijven.
Des te meer emoties je al geheeld hebt, des te meer zul je juist in een meer rustig vaarwater gaan komen, kabbelend, omdat de oorspronkelijke neutrale energie die achter de (verwonde) emoties ligt, steeds sterker naar voren zal kunnen komen. Hogere perspectieven en diepere inzichten zullen dan ervaren kunnen worden.
Beide facetten zullen afwisselend van elkaar mogelijk ervaren kunnen gaan worden, omdat laagsgewijs door de hele maand heen andere lagen en emotiestromingen aangetrilt zullen worden met als doel om steeds meer te leren je eigen emoties te bemeesteren!
Want de emotievelden en emotionele programmering bieden tot op zekere hoogte voor nu (in het totale ascensieproces) nog een te makkelijke (onbewuste) ingang voor verstoring. Anders belicht zou je het ook kunnen zien als dat deze velden nu gewoon aan de beurt zijn voor een grootse schoonmaak, zodat we nog dieper ons mens-zijn kunnen gaan bewonen vanuit ons multidimensionaal- en Bron Zelf.
In de 5-5 Portaaldagen die volgen op het 05-05 Portaal, te weten 14-5-2020 en 23-5-2020, zullen deze energieën verder uitgediept en bekrachtigd worden, steeds een stapje verder en dieper. De Portaaldagen zijn als het ware de pijlers die de energie geleiden en  het meest direct binnen brengen en gronden, door de maand heen.

Basis en gronding

Essentieel daarnaast is het blijven werken aan het versterken van je gronding. Des te meer gegrond je bent, des te makkelijker kun je losgelaten energieën en emoties afvoeren, behoudt je draagvlak en stevigheid en is er een basis voor je hogere uitlijning. Daarnaast levert een stevige gronding ook de kans op het herzien van jouw eigenwaarde en gevoel van veiligheid. Eigenwaarde is inmiddels zo sterk uitgelijnd op de duale matrix, afgescheidenheid en onbewust groepsbewustzijn, waardoor we onszelf doorlopend zijn gaan vergelijken met de ander of zijn gaan confirmeren aan wat de massa als ‘goed en gewenst’ vindt. Eigen-waarde is niet langer gekoppeld aan zelfliefde en zelf acceptatie, maar aan wat het collectief vindt. Ook dat is scheefstand en armoedebewustzijn in feite.
Ego houdt het liefste vast aan wat het kent en gaat in strijd met wat het niet kent, ongeacht of dat laatste gezonder voor je is of meer afgestemd is op je Oorspronkelijk Zijn. Weerstand ontstaat waar de onveiligheid aangetrilt wordt door bijvoorbeeld verandering. Dat biedt weer draagvlak vanuit emoties om de veranderingen te bevechten, er vandaan te vluchten of er in te bevriezen.
Op het moment dat jij stevig in je gronding staat kun je moeitelozer mee stromen, vanuit bewustzijn, met veranderingen vanuit een gevoel van innerlijke veiligheid, bedding en draagvlak. Op het moment dat we ‘naar buiten gericht’ zijn en niet gegrond zijn is alles in de buitenwereld onveilig, een (eenzijdige) ervaring- en zienswijze gebaseerd op afgescheiden bewustzijn en de ervaringen die we van daaruit hebben opgedaan. Een ervaring gebaseerd op emoties gekoppeld aan pijn, slachtofferrollen en verwondingen van allerlei aard.

Extraatje: een snelweg van groeikansen

Interessant is ook dat het op 5 mei 2020 exact 75 jaar geleden is dat de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaats vond. De 75-energie gaat over de scheppende (vrouwelijke) kracht die voortkomt vanuit de (gebalanceerde) 5 elementen/ ether/ emoties/Goddelijke Mens. De vrouwelijke kracht is gebaseerd op hartbewustzijn, verbinding, omarming, acceptatie, compassie, veilig draagvlak en nieuwe schepping.
Interessant daarbij is dat als je nader de energie codering van 5G bekijkt die nu ineens met haast uitgerold wordt, je ziet dat die codering 57 is (De G is de 7). Dit is exact de omgekeerde codering. Dat geeft te denken en kan uiteraard ook twee kanten (vanuit dualiteit) op gaan werken. Ofwel positief/ opbouwend, ofwel destructief/afbrekend. Ik vermoed dat het afhangt van ieders belichamingsprocessen, welke kant de nadruk zal krijgen.
Des te dieper wij weer kunnen her uitlijnen met onze interne rechte lijn, met hart, ether, met Bron en de Oorspronkelijke Mens in ons en dit via een krachtige gronding ook echt binnen kunnen brengen in ons mens-zijn waardoor ook fysiek, emotioneel en mentaal onze trilling verhoogd, wij geen last meer hoeven te ondervinden van de fysieke 5G straling.
Wanneer we onze hogere bewustzijnstrillingen en bewustzijn werkelijk kunnen toelaten in ons volledige mens-zijn, gaan we immers in trilling verhogen en resoneren we op een frequentie die niet meer aanhaakt op de matrix, collectieve onderdrukking en – programmering.
In die zin is de versnelde uitrol van 5G naast corona een snelweg (en noodzaak) om steeds krachtiger werkelijk te gaan gronden en onze ballast op te ruimen, zodat hoger bewustzijn echt in kan gaan dalen tot in elke vezel van ons menselijk wezen. De noodzaak wordt steeds groter.

Alles wat gecreëerd wordt komt voort uit een Bronpotentie. Ongeacht of dit een oorspronkelijke creatie van het licht is of een verdraaide variant vanuit de schaduw. In feite weerspiegelt 5G op aards vlak de mogelijkheid die ergens in ons bewustzijn aanwezig is om via energie en bewustzijn ons 5D potentieel weer in te zetten en te benutten. Het is maar net vanuit weke kant je ervaart en belicht en vanuit welke kant je inplugt op ‘het potentieveld’.
Vanuit weerstand en angst (ongegrond en niet gebalanceerd bewustzijn) pak je de ‘donkere kant’ van manipulatie die daarin besloten ligt op. Maar vanuit weerstand en onbalans is er geen neutraliteit en dus angst (emoties) voor verandering.
Vanuit neutraliteit en een zo gebalanceerd mogelijk bewustzijn zul je er heel andere aspecten en groeimogelijkheden in terug vinden.

Des te meer wij uitgelijnd zijn met zowel gronding, hart als hoger bewustzijn, des te minder zullen we klakkeloos alles aannemen wat ons voorgeschoteld wordt. Of dat nu gaat over vrijheidsberoving, verplichte vaccinaties, implantaten (chips), verwijdering van contant geld, en noem maar op. Daar waar wij onze mond vanuit bewustzijn, waarheid, wijsheid en hart gedragen bewustzijn zullen open trekken. Niet vanuit angst en emoties, niet met het wijzen van vingers en verantwoordelijkheid bij de ander leggen, maar vanuit balans, begrenzing, verantwoordelijkheidsgevoel, Liefde en onze innerlijke autoriteit.
Daar waar wij innerlijk onze trilling (massaal) wijzigen, zal de weerspiegelig in de buitenwereld ook een andere wereld gaan laten zien! Alle veranderingen starten echt binnen je Zelf!

Het zijn wiebelige tijden lieve mensen, met heel veel potentie en groeikansen, maar ook zeker de nodige uitdagingen en  werk aan de winkel. We zijn er nog lang niet… maar zijn hard op weg!
Ik wens ieder een prachtige, (emotie) bevrijdende maand toe, waarbij ieder zichzelf steeds meer mag gaan uitdrukken en manifesteren vanuit wie jij werkelijk Bent, in je Stralende Zelf!

© Willemien Timmer, 28-4-2020

Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

Deel 1: De huidige situatie, inleiding

Deel 2: Collectieve programmering

Deel 3: De energie van mei 2020 (I)

Deel 4: De energie van mei 2020 (II)

Meer achtergronden en informatie over persoonlijke en collectieve processen in deze tijd en de Oorspronkelijke Mens die herrijst, aansluitend op deze artikelen, kun je lezen in mijn nieuwste boek Belichaamd Bewustzijn’.

Tijdens de Portaaldagen 5-5-2020 en 14-5-2020 verzorg ik afstand activaties binnen deze energievelden en de mogelijkheden van het moment. Meer informatie hierover vind je terug in de activiteitenagenda!

Op zowel 2 mei als 9 mei 2020 biedt ik special ‘op maat’ workshops aan die dieper ingaan op en persoonlijk kunnen ondersteunen in de processen van deze tijd. I.v.m. corona kan er alleen in mini groepjes gewekt worden. Mochten er nu veel belangstelling voor zijn, dan zal ik op een nieuwe datum nogmaals deze gelegenheid bieden.