De 5 elementen als bouwstenen voor Manifestatie van je Zijn

Nog 2 dagen bevinden we ons in de maand mei, die resoneert op het getal 5. Veelvuldig kwam de resonantie van het getal 5 en daaraan gekoppeld de 5 elementen naar voren deze maand. De 5 elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) die de bouwstenen zijn om Geest in de Materie te manifesteren (of in welke dimensie laag dan ook).
Deze 5 elementen zijn gedurende verschillende workshops en in verschillende settingen en ‘ingangen’  dieper belicht deze maand, omdat ze bij ieder collectief ook dieper geactiveerd zijn in de enorme trillingsverhogingen van de afgelopen periode.

De 5 elementen zijn krachten of energie trillingen die allen deel van ons zijn. We hebben al deze elementen in ons Wezen aanwezig. Echter we zijn ons daar niet altijd even bewust van.  Deze maand zijn er indirect aan alle trillingsverhogingen steeds ook upgrades geweest die het bewustzijn rondom de elementaire krachten in ons dieper gewekt en geactiveerd hebben. Dat betekend dat er openingen gemaakt zijn om dieper bewust te worden van de elementen in ons Zelf.
Dit is noodzakelijk omdat zoals gezegd deze elementen als bouwstenen van Manifestatie van Geest zijn. En wanneer zij met elkaar gelijkwaardig in balans zijn, dan kunnen wij ons Scheppend Potentieel ten diepste aan spreken op een bewust niveau. Deze kracht in ons is nodig om steeds bewuster te worden van het feit dat we allemaal Scheppers zijn in oorsprong en onze verantwoordelijkheid daar binnen weer kunnen ‘terug pakken’.

In deze tijd liggen nog steeds de onderste chakra’s onder (Goddelijk) Vuur om deze zo diep als mogelijk te openen, zuiveren en bewust weer ‘in te nemen’ zodat we werkelijk incarneren op aarde, en tegelijkertijd van daaruit tot Zelf Realisatie kunnen komen. In de belichaming van ons mens-zijn om ook ons Goddelijk Zijn en ons volledig Scheppend Potentieel daar binnen weer gaan her-inneren en toegankelijk te maken. Hierbij is Kennis en (gevoels) herinnering van de 5 elementen essentieel. Wanneer we onze eigen ‘gereedschappen’  of kwaliteiten om ons Goddelijk Zijn te Manifesteren (in elke dimensielaag) niet meer herinneren en in kunnen zetten, kun je je Zelf niet op alle lagen Manifesteren.

De aantrilling van de onderste chakra’s helpen om dieper in de basis ruimte te scheppen voor onze Oorspronkelijke Staat van Zijn, zodat we daar ook echt weer in aanwezig kunnen zijn en onze ruimte daarin kunnen innemen. Juist in het aardse menselijke leven. Want dat is de lens of het perspectief van waaruit wij ons Totale Zelf weer aan het herinneren en integreren zijn.

de-5-elementen-in-kleur

De 5 innerlijke elementen

De 5 elementen zijn krachtige tools of gereedschappen die innerlijke kracht aspecten van je Zelf vertegenwoordigen, waar ook praktisch mee te werken of op af te stemmen is.
De 5 elementen zijn in elke dimensielaag de bouwstenen om jouw Bronenergie in een vorm te kunnen gieten en manifesteren. Ongeacht of dat een etherische vorm is in hogere dimensielagen of de fysieke aardse menselijke vorm hier op aarde.
We zijn in alle dimensies vormgegeven en gemanifesteerd vanuit deze Bouwstenen.
Wij vertegenwoordigen in elke dimensie een ‘splinter’ van ons Gods Bewustzijn en elke ‘splinter’ is gemanifesteerd en vorm gegeven vanuit de 5 elementen.
Des te bewuster we de hoogste potentie van onze 5 elementen leren herinneren en aanspreken, des te dieper kunnen wij ons Goddelijk Zijn of Bronveld werkelijk bewust ook fysiek manifesteren hier op aarde (en in elke dimensie!)

De 5 elementen zijn allen veel omvattende grootse trillingsvelden, golflengtes zogezegd. Maar even simpel en in het kort vertaald (zodat je ze als een ingang in je Zelf kunt gebruiken) kun je ze globaal genomen zien als:

Water:
De potentie om in je eigen Flow of stroming aanwezig te kunnen zijn, mee te stromen met wat Is, oordeelloos en in overgave.
Water is ook verbonden met de gevoelswerelden, de emotionele velden en het diep onbewuste. Als ook met de Vrouwelijke kracht.
Water werkt zuiverend en brengt beweging, ook daar waar stagnaties zijn.
De kracht van water in jou is: het mee durven stromen met dat wat Is, het toelaten van zuivering en Goddelijke Stroming, het durven verbinden met je diepste gevoelslagen en het toelaten van de diepst gewonde emoties (voor bewustwording en healing).
Maar ook gekoppeld aan de emotionele en gevoelsvelden. Als ook aan je fysieke water huishouding.

Aarde:
De potentie om echt te gronden wie en wat je Bent of wenst te Zijn. De verbinding met aarde brengt een stevigheid, een verankerende kracht om werkelijk je Zelf neer te zetten. Aarde brengt ook draagkracht, veiligheid en je gedragen durven voelen.
De kracht van aarde in jou is de kracht van concreetheid, stevigheid, gronding, realisme. Maar ook gekoppeld aan je materiële/aardse verschijningsvorm. Fysiek gekoppeld aan de stevige delen van je lichaam: de botten.

Vuur:
De potentie om met kracht dingen om te zetten, te transformeren of in werking te zetten. De kracht om het oude te ‘verbranden’. De kracht om vuur, passie, daadkracht, zonnekracht en grootse power toe te laten. De kracht om angst te overstijgen en de diepste potenties en mogelijkheden in je Zelf aan te spreken. Het is de kracht van (Zelf) Expressie,  creativiteit en scheppende mogelijkheden.
De kracht van vuur in jou is de kracht van passie, transformatie en doelgerichte daadkracht.
Vuur is fysiek gekoppeld aan de spijsverteringsorganen en alle functies in ej lichaam die verteren.

Lucht:
De kracht om je eigen ruimte in te nemen, om oude patronen los te laten, om luchtiger met stagnaties, angsten, het leven of schaduw om te gaan. De kracht om vrijer te verbinden met Al Wat Is. de kracht ook van communicatie en je Zelf lucht/ruimte geven.
De kracht van lucht in jou is de kracht om echt je ruimte te vullen met wat van jou is, vrij van oude aannames, conditioneringen en overleving. Om je mentale gedachtecirkels meer los te laten en in een meer luchtige oordeelloze staat van mind te komen.
Fysiek is het element lucht gekoppeld aan je denkvermogen, spraakvermogen en ademhalingsvermogen(en bijbehorende onderdelen en organen van het lichaam bijvoorbeeld de longen).

Ether:
Heeft de potentie om steeds dieper te verbinden met alle non-materiele werelden en delen in je Zelf. De etherische werelden, de energetische bewegingen en – structuren. Het bevat ook een soort luchtigheid, maar op een heel ander gevoelsniveau dan het element lucht.
Het is het transparanter, eerlijker, zuiverder worden binnen je Zelf en naar hoe jij in de wereld staat.
Het element ether draait ook om bewustzijn en hoe jij je Zelf ervaart en neerzet in alle dimensielagen.
Ether is daarnaast het verbindende element die alle andere elementen ‘samenvoegt’ of met elkaar gelijkwaardig kan verbinden.
De kracht van ether in jou is je vermogen om bewust te zijn of worden van de ‘ongeziene werelden’, de kracht om balans te scheppen in alle elementen zodat deze gelijkwaardig samen kunnen werken en hun diepste potentie naar voren kan komen.
Ether heeft ‘fysiek’ gezien te maken met de blauwdrukken zoals je Ka lichaam, de coderingen van je DNA, je celgeheugen en omvat het totale wezen wie jij bent ook fysiek en energetisch als mens.

de-5-elementen-2

Wat betekent dat nu voor jou?

Het dieper openen en activeren van de 5 elementaire krachten (aarde, water, vuur, lucht en ether) zet een nieuwe beweging innerlijk op gang. Het brengt je dieper bij je eigen Scheppend Vermogen en in je mens-zijn de herinnering daaraan. Het opent de deuren innerlijk om je bewuster van de kwaliteiten van de elementen in je Zelf te worden. Dat is de eerste stap.
Zodra je bewuster wordt van de 5 elementen in jou en hoe deze werken, of deze in balans of onbalans zijn, van waaruit jij voornamelijk functioneert, etc. geeft dat je een handvat in verdere groei. Daar waar je veelal leeft vanuit 1 of misschien 3 elementen geeft het richting aan in welke elementen je je verder kunt ontplooien. Of het zoeken naar en oefenen naar het balanceren van de elementen in jou.
Daar waar je fysiek ook klachten of stagnaties ervaart, kunnen dat goede aanwijzingen zijn om eens dieper naar te kijken en voelen naar welke element daarmee verbonden is en of deze prettig functioneert of juist niet.

Des te dieper de elementen bewust zijn, en des te meer in balans en samenwerking met elkaar, des te dieper kun je innerlijk je Oorspronkelijke Scheppende Kracht gaan herinneren en inzetten.
Het is een heel groeiproces op zich, in een verdiepte vorm, nu we dieper aangeland zijn in de onderste chakra’s.
Het zijn de volgende stappen in het Ascensie of Zelf Realisatie proces, die we allemaal in ons eigen tempo doorlopen. Maar dit is nu collectief aangetrilt en daar kan ieder bewust (groeiend) individu zijn of haar voordeel mee doen.

Door bewuster te worden van jouw innerlijke 5 elementaire krachten (zowel fysiek, energetisch als Multidimensionaal) verkrijg je er niet alleen meer feeling mee of meer bewustzijn op, maar leer je ook steeds beter voelen hoe deze krachten in jouw werkzaam zijn. Of juist waar ze niet werkzaam zijn. Het kan je veel leren over hoe jij functioneert, hier op aarde, in je groei en bewustzijn.
Het kan je bewuster maken waarom bepaalde dingen in je leven wel stromen en waarom andere dingen juist niet stromen (vaak een onbalans of gebrek aan een elementaire kracht). Maar het kan je ook bewuster maken van hoe jij je innerlijke elementen in kunt zetten om je Zelf of jouw Zielswensen dieper op aarde te manifesteren.

De sluiers zijn al jaren dunner aan het worden en het is nu veel sneller mogelijk om iets te creëren of scheppen op aarde, iets vanuit Geest in de Materie vorm te geven.
Maar soms zitten daar nog verdraaiingen in, is datgene wat je voor ogen had en wat zich uiteindelijk manifesteert in je leven toch net niet helemaal hoe je het wenste of voor ogen had.
Naast het feit dat hier vaak onbewuste lagen in de schepping/manifestatie meespelen is het vaak ook een onbalans tussen de elementaire krachten die hier een oorzaak in is. dus bewustzijn op en feeling krijgen met jouw scheppingselementen is essentieel om steeds preciezer dat te kunnen manifesteren (ook in je aardse leven) van wat je Ziel  wenst, zonder verdraaiingen!

Van de 5 naar de 6

We zijn, zoals gezegd de hele maand dieper collectief geïnitieerd in de 5 elementen van ons wezen, zodat de poorten naar de her-innering aan onze Scheppende Krachten dieper bewust kunnen worden. Ongeacht of je dat nu bewust was of niet. Ook jouw bewustzijn is hier, als deel van het collectief, in mee genomen.
Nu stappen we bijna de 6-de maand (juni)binnen, daar waar de energie van de 6 steeds dieper door gaat resoneren en van invloed wordt op ons collectieve en daar binnen ook individuele proces.
In de resonantie van de 6 wordt de energie van de materie en materiële wereld dieper aangetrilt. Dat betekend dat we dieper in de stof mogen gaan leren herinneren en oefenen met hoe de elementen in ons wezen tot uitdrukking komen. Het wordt een concreter bewust worden in ons fysieke mens-zijn en menselijk bewustzijn. Dus ook weer datgene wat dieper bewust geworden is, dieper verankeren, neerzetten en toepassen (tot belichaming brengen!) in de aardse alledaagse realiteit.
Ook daarbij groeien we natuurlijk verder, ook met alle trillingsverhogingen, portalen en planeetstanden die in die maand weer voor de verdere trillingsverhogingen gaan zorgen. Alles is met elkaar verbonden daar in en afgestemd op de hogere Bedoeling om de onderste steen van onbewustzijn om te draaien, zodat we dieper tot bewustzijn en Zelf Realisatie kunnen komen!

Ik wens ieder een krachtige nieuwe maand toe, waarin je steeds dieper bewust mag worden van hetgeen de maand mei geïnitieerd heeft. Om het steeds concreter te kunnen toepassen, nieuwe ontdekkingen te doen binnen je Zelf en steeds meer helder inzicht te verkrijgen op wie jij bent in dit moment van beleving van jouw Zijn!

©Willemien Timmer, 30-5-17

Spirituele Praktijk Apofyliet
Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording en Zelf Realisatie of Ascensie Processen
www.apofyliet.nl

P.s. Morgen 31-5-2017 vind hier over ook nog een afstand activatie plaats. Voor meer informatie daarover, lees hier verder!