De 7-7-7 Portalen, Godinnenkracht en Multidimensionaliteit daar binnen

Deze maand kent drie heel belangrijke Portalen, die ons verder over de helft van dit jaar 2016 heen tillen. Deze Portalen zijn de Zuilen van deze maand die de aansturende kracht zijn waar binnen we in deze periode kunnen openen, groeien en ontwikkelen. Het zijn drievoudige portalen binnen de resonantie van de 7, die op alle mogelijke bewustzijnsstromingen de Goddelijk vrouwelijke Oorspronkelijke Blauwdruk aantrilt om dieper te ontwaken in al haar kwaliteiten. Deze Goddelijk vrouwelijke Kracht zou je ook de Gevoels Blauwdruk of Godinnen Blauwdruk kunnen noemen en omvat het potentieel van alle kwaliteiten en krachten die we toekennen aan het Vrouwelijke Aspect. Het omvat alle lagen van sensitiviteit, gevoelswerelden, emotionele stromingen, hartkwaliteiten, compassie, vergevend vermogen, zorgzaamheid, helend vermogen, Liefde, zachtheid en toch ook kracht, scheppend vermogen, veilige ruimte en heel veel meer.De immense trillingsverhogingen die deze Portalen met zich mee brengen stimuleren in een drie dubbele drievoudigheid het Vrouwelijk Potentieel in alle mogelijke vormen, lagen en wezensaspecten van jouw Zijn.Deze portalen vallen op de data 7-7-16 (= 7-7-7), 16-7-’16 (wat een dubbel portaal is) en 25-7-’16. Wat deze drie portalen gemeen met elkaar hebben is de 7-7-7 codering die er in besloten ligt. De drie dubbele 7 is een waar Meestergetal die de resonantie van de 7 verdriedubbelt. Maar wat ook inhoudt dat het in een drievoudigheid door werkt in jouw energie en Multidimensionale velden. De drie dubbele 7 resonantie kan daarmee je volledige Heilige Drie Eenheidsvelden bereiken en zowel de Goddelijk mannelijke, -Vrouwelijke als -Kind velden in een nieuwe trilling aanraken. Dat wil zeggen dat het de ‘bouwstenen’ van jouw Godswezen in ervaring op alle fronten, lagen en dimensies zal aantrillen.

Schepping in de notendop

Even een heel kort door de bocht uitleg over de Schepping van jouw Multidimensionale wezen, vanuit de Godsbron tot en met je mens-zijn aan toe. Om op een simpele wijze dieper te begrijpen hoe het werkt, en welke diepte de 7-7-7 portalen kunnen hebben. De Heilige Drie Eenheidsvelden omvatten alle potentie en kwaliteiten van de Goddelijk man-Vrouw-Kind Blauwdrukken, die de eerste schepping waren toen je als Godsvonk besloot om je Zelf te gaan ervaren. Daarvoor waren ervaringsvelden of ‘voertuigen’ nodig zodat je je Zelf kon leren kennen. Allereerst was daar de eerste splitsing van je Zelf in een mannelijk en vrouwelijk aspect. Hier is de eerste polariteit ontstaan. Twee aspecten van het God Zelf die zich met elkaar konden verhouden, om zichzelf te leren kennen. Beide velden omvatten een verzameling aan volledige oorspronkelijke Godskwaliteiten. Beide gelijkwaardig aan elkaar, maar omvatten andere kwaliteiten en mogelijkheden.Om deze velden dieper met elkaar in verbinding te houden werd er simpel gezegd een verbindend veld gecreëerd, waarbinnen deze beide eerste polariteiten op Goddelijk Niveau zich weer zouden kunnen verenigen: het Goddelijk Kind Veld. Het derde principe.Dit veld is de versmelting van de tegenpolen, die alles weer samenvoegt en op een bepaald niveau ook de poort is van waaruit je uiteindelijk je volledige Gods Bron weer kunt betreden. Weer kunt opgaan in het Geheel, waarvan de Goddelijk Mannelijke en – Vrouwelijke Blauwdruk een weerspiegeling zijn in gesplitst bewustzijn.Vanuit de steeds diepere afsplitsing van je Godzelf dienden we ons zelf steeds dieper af te splitsen, om verschillende andere trillingen/ resonantievelden van ervaring te kunnen scheppen. We deelden ons zelf dus op in een steeds verder gefragmenteerd bewustzijn, om je zelf als Bron in alle mogelijke facetten te kunnen ervaren in steeds andere trillingsvelden, steeds verder verdichtend. Hierdoor ontstond steeds meer dualiteit binnen de veelheid aan polariteiten die je Bronzelf creëerde. Daarbij ontstond een veelheid aan dimensies en trilling resonanties, golflengtes van trilling zogezegd, waarin je eigen gecreëerde polariteiten zich met elkaar dienden te verhouden. Deze trillingen verdichten zich steeds meer, totdat we uiteindelijk in de 3-de dimensie terecht kwamen, die we overigens zelf geschapen hebben.Er valt nog heel veel meer te zeggen over deze weg van creatie en we hebben het hier ook even niet over andere invloeden waarmee we ons onderweg zijn gaan verhouden. Maar dit even kort door de bocht om dieper zicht te krijgen op hoe jouw Multidimensionale Wezen ongeveer tot stand is gekomen via zelfscheppend vermogen vanuit je Bronzelf.Aan elke trillingslaag of dimensie ligt de Goddelijke Heilige Drie Eenheid ten grondslag. Echter door alle duale ervaringen, door welke sfeer of dimensielaag dan ook, zijn deze velde steeds dieper dicht geslipt geraakt en zijn we steeds meer in de duale frequenties verstrikt geraakt en ‘afgescheiden’ van de Oorspronkelijke Drie Eenheid.Hier op aarde, in de 3-de dimensietrilling dealen we nog altijd met de man-vrouw-kind aspecten in ons zelf, zij het op een heel verbasterde trilling die aan alle kanten verwond is geraakt. Om weer tot de volledige Oorspronkelijke Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken te komen, dienen we door alle dimensielagen van ons Wezen heen deze drievoudige bouwstenen van schepping weer te helen, herstellen en verbinden. Daar waar de mannelijke en vrouwelijke krachten kunnen verenigen in een Heilig Huwelijk, waardoor ze versmelten, ontstaat de geboorte van het derde veld, het kind aspect die steeds opnieuw een doorgang is naar hogere dimensielagen binnen je Zelf. Van daaruit kun je weer op het volgende niveau van bewustzijnstrilling gaan groeien om je Drievoudigheid met elkaar weer in balans te brengen. Om zo stap voor stap door alle dimensielagen en Multidimensionale Zelven je Zelf weer ten diepste te leren herinneren, erkennen en eigen te maken. En uiteindelijk weer in geïntegreerde resonantie uit te komen in je Goddelijke Heilige Drie Eenheid, die de eerste splitsing van Bron markeert.

Drievoudige 7-7-7 portalen en de rol van het Goddelijk Vrouwelijke

De resonantie van de 7 is een trilling die diepgaand verbonden is met Scheppingskracht en direct gerelateerd is aan de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk kwaliteiten.De Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zijn de drijvende kracht achter elke schepping en creatie. Niet omdat het ‘beter’ is dan het mannelijk Potentieel. Maar omdat het simpelweg behoord bij deze potentie, zoals het Mannelijke andere kwaliteiten in zich draagt.Het Vrouwelijke aspect heeft de potentie om de Heilige Veilige Ruimte te scheppen waar binnen elke nieuwe schepping vorm krijgt. Daarvoor is echter de wederhelft of tegenpool wel nodig. Denk aan de bevruchting van zaadcel en eicel. Beide polariteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Echter het vrouwelijke aspect draagt de veilige heilige ruimte waarbinnen schepping zich kan ontwikkelen totdat het geboren kan worden (de baarmoeder).Zoals het Goddelijk Mannelijke het Zaad des Levens of Goddelijk Scheppings Idee draagt, zo draagt het Goddelijk Vrouwelijke deze heilige Ruimte waarbinnen versmelting van krachten en dus bevruchting van het Scheppingsidee kan plaats vinden.De Potentie van het Goddelijk Vrouwelijke is dus onder andere om deze ruimte te scheppen waar binnen elke vorm van verandering, ontwikkeling, groei, wijziging of nieuwe creatie mogelijk is. als het Goddelijk Vrouwelijke haar scheppingsruimte (baarmoeder) niet open stelt, is geen enkele nieuwe schepping mogelijk.Het vrouwelijke aspect zelf IS deze Scheppingskracht.Door de afsplitsingen van jouw Bron Zelf heen echter zijn de drievoudige aspecten van man-vrouw-kind door alle lagen met elkaar verweven en blijven op een bepaald niveau verbonden en in elkaar versmolten, al ervaren we vanuit duaal bewustzijn die scheiding in aspecten. Maar in de kern is in elk mannelijk deel ook de drievoudigheid van man-vrouw-kind in de kern nog aanwezig. Dat geldt ook voor de Kind en vrouwelijke blauwdrukvelden.Dus in elk beschadigd mannelijk veld bijvoorbeeld dient eerst de innerlijke kern van drievoudigheid hersteld te worden, waardoor het mannelijke in een oorspronkelijker trilling van heelheid kan komen voordat het zich kan gaan binden met de vrouwelijke tegenpool. Die ook weer tot in de kern met de drievoudigheid in zichzelf verbonden dient te zijn, voorbij de wonden van dualiteit. Dit geldt op elk niveau van trilling of dimensie. En dit is ‘de voorwaarde’ voordat tegenpolen zich kunnen verenigen en versmelten zodat de Kind Blauwdruk kan ontstaan en een hogere trilling in bewustzijn bereikt kan worden.In elke afsplitsing van polair bewustzijn ligt dus in de kern de drievoudigheid, hoe beschadigd sommige delen in ons zelf ook zijn.Misschien geeft dit ook een beetje een beter beeld van de complexiteit die wij in Wezen zijn en onze ontwikkelingsweg, terug naar ons Bron Zelf.Op elke dimensielaag of frequentiegolf dienen we de heilige drie eenheid weer te herstellen in elk facet, voordat we naar een hogere trilling van ons Zelf door kunnen stromen om laag voor laagdoor te werken en te herinneren wie wij in de kern Zijn om uiteindelijk via de oorspronkelijke Goddelijke Heilige Drie Eenheid te komen waardoor we weer bij ons Godzelf uit kunnen komen.Zoals elk facet van de drievoudigheid in ons, op elke laag, de volledige kern bevat, ligt daarmee dus binnen elk facet van ons een resonantie van de Vrouwelijke trilling en potentie. En dat is exact waar de 7-7-7 portalen op gaan doorwerken. Het maakt niet uit waar jij staat in je groei, hoe bewust wakker je al bent of niet. Daar waar jij aanwezig bent in bewustzijn of onbewustzijn, op die trilling of groeilaag gaan in zowel mannelijke-vrouwelijke-kind lagen de vrouwelijke potenties aangetrilt worden. De vrouwelijke potentie of Godinnen Blauwdrukken die wanneer zij weer gevoed en aangetrilt worden, de Heilige Veilige Ruimte die haar eigen is, gaan wekken, zodat nieuwe scheppingsruimte mogelijk is. de Scheppingsruimte is de eerste voorwaarde voor elke nieuwe groei on creatie. Ook als het gaat om onze ‘weg terug naar Huis’. Er dient ruimte te zijn, een veilige baarmoeder zogezegd, waar binnen wij kunnen groeien, op welk niveau dan ook.Heilige veilige ruimte is de voedingsbodem of de baarmoeder voor elk facet van groei.Als er geen grond is, kun je deze ook niet bewerken, inzaaien en ooit oogsten.Het Goddelijk vrouwelijk aspect omvat heel veel meer dan alleen deze kwaliteit, maar deze is wel de basis van waaruit elk ander facet van zowel mannelijke, vrouwelijke al kind kwaliteiten verder ontdekt, herinnert en bewust kan worden, waardoor elke andere vorm van groei mogelijk is.Het is de basis zogezegd.En deze basis gaat door alle velden, dimensies, trillingsfrequenties en man-vrouw-kind velden heen, ongeacht op welke dimensielaag, heen aangetrilt worden door de 7-7-7 portalen.Je zou kunnen zeggen, de drie 7-7-7 portalen deze maand trillen op elk niveau de basis van groei aan, de Heilige Veilige Scheppings Ruimte, de baarmoeder die noodzakelijk is om elke vorm van groei mogelijk te maken. Ongeacht met welke thematieken jij bezig bent je te ontplooien of te helen. Ongeacht op welk trillingsniveau je je bevind. Ongeacht of je in mannelijke, vrouwelijke of kind thematieken aan het werk bent in je Zelf. Ongeacht of je hiervan bewust bent of niet.

feminine-egypt

De drie 7-7-7 portalen en hun ‘ingang’

Dat is dus nogal een ‘installatie’ omdat het zich door je volledige Multidimensionale Wezen heen zal aanraken, in alle facetten. Gelukkig draagt de Vrouwelijke Blauwdrukkracht ook o.a. de Oorspronkelijke Universele Liefde, omarmende kracht, de kracht van healing, vergeving, overgave en acceptatie en ook deze facetten van het Goddelijk vrouwelijke zullen noodzakelijk zijn om dit hele ‘programma’ dieper ‘te installeren’ in alle wezenslagen. Zonder Liefde is dit niet te doen en niet te dragen.De 7-7-7 codering bevestigd dat je in man-vrouw-kind frequenties van elke laag in de kern aangeraakt en aangetrilt wordt.Daarnaast herhaalt dit portaal zich drie keer, vanuit steeds een net andere resonantie, waardoor er een opbouw van kracht en beïnvloeding ontstaat die je telkens een gradatie hoger en dieper aan zal trillen.Het eerste portaal is opgebouwd uit de 7-7-’16 code. Waarbij de eerste aanzet wordt gegeven in alle aspecten van het Goddelijk vrouwelijke. Het vrouwelijk aspect wat aanstuurt maar ook de ingang is. de ’16 codering, die nummerologisch ook een 7 is, draagt hier in de coderingen van de Oorspronkelijke Blauwdrukken van Eenheid die door heel het Vrouwelijk Potentieel heen aangeraakt gaan worden. De paradijs matrix die dwars door alle beschadigde lagen heen aangetrilt gaat worden om te herinneren. Dit resoneert weer op het Goddelijk Idee wat aanzet geeft om de Heilige Ruimte te laten ontstaan, van waaruit elke schepping in conceptie en groei vorm aan kan nemen.Simpelweg zou je kunnen zeggen dat de eerste 7-7-7 codering resoneert op alle vrouwelijke lagen, als ingang, waarin het Goddelijk Vrouwelijke in Potentie vanuit de Bron dieper aangeraakt, geopend en geïnitieerd zal worden.Het derde 7-7-7 portaal vindt plaats op 25-7-’16, deze resoneert op de tegenpool, het Goddelijk mannelijke en biedt de ingang naar alle facetten van de mannelijke frequenties, ongeacht op welke laag. In dit portaal gaat de Vrouwelijke Potentie in het mannelijke aantrillen zodat er wijzigingen kunnen ontstaan in alle beschadigde wortels, waarin het mannelijke het vrouwelijke in haar kern, in zichzelf niet meer kent. Dit resoneert ook heel sterk door op de blauwdrukken van het Christus bewustzijn, dus lift ook de mannelijke potentievelden indirect dieper op in eigen Oorspronkelijke Kracht en bewustzijn.Het tweede en middelste portaal is symbolisch gezien ook weer het centrale verenigingspunt, en laat dat op verschillende wijzen ook zien in de coderingen. Deze vindt plaats op 16-7-’16. En dit is een bijzonder interessante codering. Naast dat het het middelste 7-7-7 portaal is, draagt deze datum een immense potentie en kracht in zich om beide teenpolen te verenigen in zich zelf, in de Heilige Veilige Ruimte en in de Oorspronkelijke Paradijselijke Matrix van overkoepelend goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Deze codering draagt de ‘weegschaal functie’ in zich die de beide polariteiten (man-vrouw) op elke laag met elkaar balanceert en uitlijnt, waardoor deze elkaar kunnen vinden en verenigen in veilige heilige ruimte, in het midden. De 7 die het middelpunt van deze codering is.Dit middelste en tweede 7-7-7 portaal werkt dus als ingang heel diep door in alle Kind Blauwdrukken, ongeacht welke dimensie en trilling dan ook, om het Goddelijk Kind aan te trillen in alle Vrouwelijke Potentie die daar in de kern aanwezig is. Zodat dit veld zich dieper kan openstellen om de basis van heilige ruimte dieper vast te houden, waardoor man-vrouw frequenties samen kunnen smelten.

Het ervaren van de 7-7-7 Portalen

De 7-7-7 Portalen zullen in elk van deze facetten van de heilige Drie Eenheid, op alle multidimensionale lagen, steeds opnieuw de Godinnen Kracht, Scheppingskracht en allereerst de kwaliteiten van Heilige Veilige (Scheppings/Ontwikkelings) Ruimte aan gaan trillen.Daar waar de resonanties van de 7-7-7 binnen komen zullen transformaties plaats vinden om het oude te schonen, bewust te maken en te helen, zodat het Goddelijk Vrouwelijke in deze krachten kan ontwaken en oprijzen. Het Goddelijk Vrouwelijke Potentieel omvat de heilige Ruimte waar binnen man-vrouw-kind aspecten elkaar in gelijkwaardigheid, liefde, vergeving kunnen ontmoeten en omarmen. Het Goddelijk vrouwelijke draagt simpelweg de Sleutel om alle gekwetste facetten van ons Zelf, alle delen die afgescheiden, achtergelaten, ondergesneeuwd, verstrikt in dualiteit zijn te kunnen aantrekken om zich te ontplooien en verenigen met de tegenpool.E krachten van heling, vergeving, overgave, acceptatie, (com)passie en Liefde zullen dieper aangeraakt en gewekt worden in elk facet binnen je Zelf.Hoe je dat exact gaat ervaren en op welk niveau, hangt af van waar jij ‘instapt’. Het niveau waar jij je bewust op dit moment in je groei bevindt. Op dat niveau zul je het mogelijk ook bewust gaan ervaren.Dat neemt echter niet weg dat deze intense krachtportalen alleen op jouw ‘verstaansniveau’ werken. Ze zullen werkelijk op alle niveaus gelijkwaardig en tegelijkertijd doorwerken en aanraken. Maar je kunt alleen in je Zelf die niveaus ervaren, die je al doorwerkt, eigen gemaakt en bewust hebt. Al het andere zal ‘op de achtergrond’ plaats vinden en daar zul je hoe dan ook in de rest van je groei profijt van gaan hebben. Nu of ooit.Het dieper wekken van de Goddelijk Vrouwelijke Potentie in elk facet van je Zelf zal een vernieuwde stroming van gevoeligheid op gang brengen, het zal je dieper sensitief en bewust maken, vanuit je hart en gevoelswereld, over waar jij zit in jouw groei. Het zal je hart dieper openen in al haar kwaliteiten en een steviger stroming van Onvoorwaardelijke Liefde en Scheppingskracht voelbaar maken. Het zal meer zicht geven van daaruit in welke processen dit jaar en of voorgaande jaren al doorlopen zijn. Het zal je bewuster maken van wie jij bent in het Nu, zoverre je je Zelf al bewuster ontrafeld hebt en kunt her-inneren.Het zal een diepere stroming van helend vermogen en compassie los maken, waardoor je jouw uitdagingen, knelpunten, verstrikkingen in duaal bewustzijn en oude wonden dieper zult kunnen helen. Het zal oude struggles losser maken en helpen transformeren en wat er voor jouw groei op weg naar Heelheid in het nu maar nodig en mogelijk is.

Het niveau waar je ‘instapt’ is echt per persoon anders, en zo kan ook de beleving van deze portalen totaal anders zijn. Er zijn vele verschillende Scheppingsronden en ook afhankelijk van waar jij daar in aanwezig bent, werkzaam bent binnen het Geheel en binnen je eigen groei, kan de beleving en uitwerking ervan verschillen.

Op dit moment in groei (vanaf juni 2016, de helft-markering van dit jaar) speelt het menselijk aspect een hoofdrol. De menselijke delen in jouw bewustzijn staan in de spotlight. Dus meer dan ooit is het fysieke, emotionele, mentale en geestelijke menselijke aspect ‘aan de beurt’ om meegenomen te worden in alle trillingsverhogingen die afgelopen half jaar geïnitieerd en doorlopen zijn. Mede daarom kun je meer last en hinder op fysiek vlak ervaren, omdat oude ballast ook op deze meer menselijke niveaus (3D en 4D niveau) worden schoongemaakt. Tot op celniveau worden wijzigingen van eerdere Multidimensionale en energetische groei, nu doorgevoerd. Dit proces zet zich nog even voort, en dat kan betekenen in het licht van de 7-7-7 portalen dat je ook steeds dieper bewust in je menselijke ervaringsvoertuig (lichaam, emoties, gedachten, mind, energetische systeem) wijzigingen zult kunnen opmerken.

Upgrade

Deze 7-7-7 portalen brengen een grootse upgrade van de eerder in 2014 geactiveerde Vrouwelijke Blauwdrukkracht. (In 2014 bevatte de maand juli ook een drievoudig 7-7-7 portaal.) Die weer een vervolg was op het 6-6-’12 Portaal waarin de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk via een Venus transit voor het eerst op diepere niveaus weer geopend en geactiveerd werd.Sinds die tijd zijn we in enorme stroomversnellingen van Ontwaken op vele niveaus terecht gekomen, waarin het Goddelijk Vrouwelijke of de Godinnen Krachten steeds verder oprijzend zijn. En al steeds meer in gelijkwaardiger samenspel met de Mannelijke Blauwdruk is gekomen. Ongeacht de veelheid aan beschadigingen, ongelijkwaardigheid en wonden die er op vele lagen nog zijn in al deze velden, die zich ook kenmerken in innerlijke conflicten en worstelingen, biedt dit de opening naar het helen en doorzien hiervan. Opdat Goddelijk Man-Vrouw-Kind velden steeds dieper gelijkwaardig samen kunnen gaan. Deze maand kenmerkt zich dus met een gigantische upgrade van de Godinnen Kracht in jouw Wezen die nog verder aangespoord wordt om te ontwaken en te herrijzen, op elk niveau!Zodat de basis, de heilige veilige (Scheppings) Ruimte als voedingsbodem in alle lagen geactiveerd kan worden.

Ik wens je een prachtige voedende, transformerende en groei-rijke maand!

En voor wie persoonlijk ondersteuning wenst in de groeiprocessen binnen deze frequenties kan ik verwijzen naar de afstand activaties die ik tenminste op 7-7-’16 en 25-7-’16 zal aanbieden (via website en facebook). Waarbij je op afstand binnen een groepsveld dieper deze velden bewust zal gaan ervaren, in wat deze frequenties in jou mogen aanraken. Maar ook live privé consulten afgestemd op jouw individuele proces, zijn mogelijk in de praktijk!
Zie voor de mogelijkheden www.apofyliet.nl of mail naar info@praktijk-apofyliet.nl

© Willemien Timmer, 5-7-‘16