We stappen opnieuw een krachtige bewustzijnsshift binnen

 

Een energetische update over de energie van juli en augustus 2019: Over verduisteringen, portaaldagen, Maria Magdalena, Leeuwenpoort, Sirius en meer

Deel 1:

Een nieuwe koers in de energie van 2019, een inleiding

Na de zonnewende van 21 juni bevinden we ons nu in een uitwerk periode die draait om integratie van alles wat er in dit afgelopen half jaar in beweging is gebracht. Zowel op innerlijk vlak, als in het energetische.

De energie van de zonnewende heeft de uitlijning met ons eigen Gouden Bewustzijn dieper aangetrilt en geactiveerd, gesymboliseerd door de zon op het hoogste punt, binnen dat punt van evolutie waar we nu zijn. en binnen de energie van de lineaire tijdslijn op aarde: 2019.
De frequentie die achter 2019 schuilt, als doorlopende rode draad door de groei processen van dit jaar heen, gaat over de Blauwdruk van Bron weer uitlijnen met alle (9) ervaringswerelden. Alle dimensies waarin wij als vonkje van Bronbewustzijn ervaring aan het opdoen zijn om ons Zelf te leren kennen als Bron. Met de uitlijningen die de energie van dit jaar brengt wordt daarbij steeds meer ons menselijk bewustzijn geprikkeld, geopend en opgeschoond om oude programmeringen (ervaringen, gevoelens, gedachten, overleving) op te ruimen, zodat er ruimte ontstaat om ons oorspronkelijk Zelf weer te helpen integreren.

Ons Oorspronkelijk Zelf omvat alle ervaringen van de 9 ervaringswerelden of dimensies. Wanneer deze weer met elkaar uitgelijnd zijn kunnen onze oorspronkelijke Broncoderingen zelfs gaan indalen en integreren in wie wij zijn als mens. Met andere woorden: dit jaar brengt een enorme stuwing en bewustzijnsgroei om tot diep in de materie van menszijn, het fysieke lichaam en menselijk bewustzijn de her-innering te activeren wie wij echt Zijn, en Bron te laten indalen in het dagelijks leven.

Trillingsverhogingen brengen ons dieper bij Thuis in ons Zelf

Vele portaaldagen, sterrenstanden, kosmische instroom, wijzigingen in de resonantie van de aarde, zonnevlammen en allerhande andere situaties werken hieraan mee om ‘gestaag’ de trilling van ons bewustzijn te openen en aan te trillen. Zodat er een doorlopende stuwing van groei en verandering ontstaat.

Dit is al vele jaren (feitelijk eeuwen) gaande, maar de afgelopen jaren worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en of ondervinden zogezegd hinder van deze processen (vaak is dat de eerste aanzet om bewuster te gaan zoeken en te gaan ontdekken wat er gaande is in ons en in de wereld). Mede doordat de trillingen in deze tijd al zoveel hoger zijn dan de jaren en eeuwen hiervoor. We zijn nu cruciale traptreden aan het beklimmen waardoor bewustwording niet alleen aan enkelen meer gegeven is, maar aan een steeds grotere massa binnen het collectief bewustzijn.

Alle schaduw patronen worden door de stijgende energie trillingen omhoog gewerkt om aangekeken, getransformeerd, getransmuteerd of omarmt te worden. want daardoor ontstaat nieuwe ruimte (in ons, in bewustzijn) om een hogere trilling en dus meer oorspronkelijke kracht toe te laten.
Het is als het afdalen van een trap. De hoge kosmische en universele trillingen komen als eerste in hoge bewustzijnslagen binnen. En werken zich steeds verder door naar ‘beneden’, naar de meer verdichte lagen en uiteindelijk naar de materie. In hoeverre je dat bewust bent, hangt af van de mate van openheid en gevoeligheid als mens zijnde, die zich afgescheiden voelt van Bron. Al vele eeuwen zijn de trillingsverhogingen die leiden naar bewustwording dus zogezegd die spreekwoordelijke trap aan het afdalen en beïnvloeden ons bewustzijn. Trillen ons aan om dieper open te gaan, weer te her-inneren.

Het proces van eeuwen en het Nu

In de afgelopen eeuwen is dit dus steeds verder naar ‘beneden’, naar verdichtere bewustzijnslagen aan het werken en naarmate het dichter bij ons menselijk (on)bewustzijn komt, des te meer gaan we hiervan voelen.
Daar waar dat de afgelopen jaren vooral nog sterk op energiepatronen en energetische velden gericht was, is deze groei en doortrilling van hogere frequenties sinds 2018 steeds dieper ook aan het binnenkomen in het menselijk en fysiek bewustzijn. Dat is een logisch gevolg, daar waar de energievelden al opener zijn en beter door zijn gaan stromen, werken de hogere trillingen zich steeds verder door naar de meest verdichte trillingen. In dit geval van de materie, ons menselijk bewustzijn, zelfs ons fysieke jasje.
Dat is ook de reden waarom steeds meer mensen wakker worden en of te maken hebben met allerhande vage klachten, zogenoemde ascensie symptomen. Ons diep onbewuste, in bewustzijn en materie, wordt steeds krachtiger aangeraakt in hogere trillingen om zich weer te gaan transformeren en uit te gaan lijnen met onze oorspronkelijke Bronenergie.
Daar waar dat in voorgaande jaren vooral energetisch was, is dat in de afgelopen anderhalf jaar steeds dieper in de materie, in het fysieke lichaam dus ook, aan het manifesteren. Het heeft te maken met de meest verdichte lagen van ons bewustzijn die onder ‘Goddelijk Vuur’  liggen in alle trilling wijzigingen van deze tijd.

Elke stagnatie in energie, elke verdraaide of aangenomen niet eigen energie, schaduwvelden, emoties, angsten of overlevingspatronen worden daarbij aangetrilt om naar oven te komen. Zodat ze bewust kunnen worden en van hieruit omgedraaid, geheeld, recht gezet, getransformeerd en of omarmt kunnen worden. dan ontstaat er ruimte voor de werkelijk eigen, oorspronkelijke energie om weer door te stromen, weer te her-inneren, weer gevoeld, bewust, gegrond, geïntegreerd en belichaamd te worden.
Dat is het proces van ascensie en descentie wat tegelijkertijd plaatsvindt om onze zelfrealisatie (Zijn wie je Bent tot in elke vezel en elk detail) volledig te belichamen in alle lagen van bewustzijn. ook als mens op aarde.

De Oorspronkelijke Mens

In de energie van 2019 die gericht is op de Blauwdrukken van Bron uitlijnen met alle 9 ervaringswerelden binnen ons, wordt dus tot in de diepste materiele manifestatievorm van wie wij Zijn de oorspronkelijke Goddelijke Mens codering gewekt.
En dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot, zoals wij dat als mens beleven tenminste.
We worden doorlopend geconfronteerd met ons zelf, ons verdraaide zelf in feite. Met schaduwstukken, oude emoties, overleving en programmeringen waarop we eeuwen hebben gefunctioneerd. Daar kunnen we enorm me van worden, moedeloos misschien zelfs, maar ook obstinaat, gefrustreerd en angstig van worden. juist daar waar men geen idee heeft wat er gebeurd.
Alles in het even lijkt te veranderen en aan alles in het leven wordt steeds meer zichtbaar waar schaduw of verborgen agenda’s geleefd worden. waar onzuivere intenties aan de macht staan en waar ontkrachting en onbewustzijn levend gehouden worden.
Relaties veranderen, vriendschappen, doofpotten komen aan het licht. De dualiteit ligt in die zin ook volledig onder ‘Goddelijk Vuur’ om alles wat niet strookt met oorspronkelijke zuiverheid en leven in lijn met Bron aan het licht te brengen. Je ziet het momenteel overal om je heen, in je eigen leven en in de wereld. Zo in het klein als in het groot.
Dit alles dient te gebeuren om steeds bewuster te worden van de onbewuste schaduw en patronen die ons in dualiteit en afgescheidenheid houden, daar waar we niet meer in lijn zijn met Al Wat Is. In harmonie met schepping.

De Oorspronkelijke Mens is onze uitlijning in het mens-zijn dat wel in lijn is met Schepping, wat leeft in de harmonie met Al Wat Is. Waar ego niet het hoogste woord heeft, maar waar nederigheid en de eigen plek kennen binnen de gehele Schepping bewust is en bewust geleefd wordt.
De oorspronkelijke Mens in ons wordt steeds dieper gewekt, met dank aan alle trillinsgwijzigingen die via portaaldagen, volle en nieuwe manen, zonnestormen, wijzigingen in het aardmagnetisch veld, binnen treden in de fotonengordel en instroom van kosmische energieën.
Deze halen zoals gezegd onze schaduwkanten naar de oppervlakte, waar we mee mogen dealen totdat het geneutraliseerd is en overstegen kan worden. zodat de Oorspronkelijke Mens (die in uitlijning is met al wie hij/zij is en met Bron) stap voor stap tot in het fysieke kan opstaan.
Een uitdagende taak en groeibeweging waarbij schaduw van eonen uitgewerkt en uitgezuiverd wordt. Zowel van aardse als Galactische en sferische ervaringen (levens).

We naderen een belangrijke nieuwe bewustzijnsshift: de volgende trede

Zoals al aangegeven in eerdere artikelen gaan we in deze periode (juli en augustus) opnieuw een periode in van krachtige bewustzijnsshifts. Waarbij de hogere trillingen eigenlijk nog een traptrede dieper gaan afdalen. Voorproefjes hiervan waren de afgelopen maand (juni) al sterk voelbaar, waarbij de instroom van binnenkomende hoe trillingen op een dieper niveau ons bewustzijn en lichaam aan zijn gaan trillen. Tot diep in het cellulaire en zelfs atomische niveau van de fysieke materie. Waarbij nog dieper gelegen lagen van onbewustzijn en hogere lagen van bewustzijn een ‘dans’ met elkaar aan konden gaan om balans en heruitlijning te gaan vinden.
Nog dieper gelegen onbewuste patronen, pijnlagen, emoties en overleving werden naar de oppervlakte gesleurd om bewuster te worden en ruimte te scheppen om hogere bewustzijnsdelen te kunnen laten indalen.
De zomer zonnewende op 21 juni was voor deze traptrede waarin we ons nu nog bevinden het hoogtepunt waarop de hoogst haalbare uitlijning met Bronbewustzijn verankert is (in deze traptrede van bewustzijn).
We bevinden ons tussen dat moment en 2 juli in een soort van integratie periode van het afgelopen half jaar en alle groeiprocessen die daarin doorlopen zijn.
Vanaf 2 juli zullen we een nieuwe traptrede van verdieping en verhoogd bewustzijn in gaan. Diepere lagen van het onbewuste en hogere lagen bewustzijn  zullen vanaf dat moment met elkaar in interactie gaan en een geheel nieuwe energie introduceren die het komende half jaar zal blijven doorwerken in ieder van ons. Een nieuwe traptrede in het ascensie/ descentie proces.

Zonsverduistering en nieuwe maan op 2 juli 2019

Deze nieuwe bewustzijnsverschuiving start op 2 juli 2019 met de zonsverduistering en nieuwe maan. Dat is het moment dat we een nieuwe, diepere laag, van ons Zelf gaan betreden. Dat is het moment waarop nog verfijndere en krachtiger energie intromen van een andere orde zullen gaan binnen komen, ons bewustzijn zullen aanraken en triggeren. Om gedurende het komende half jaar ten minste steeds verder eigen te worden met deze nieuwe traptrede of golflengte van evolutie groei die ons nog dieper naar ons Oorspronkelijke Mens-zijn en Zelfrealisatie tot op fysiek vlak zal leiden.
Dit alles is een mega verschuiving die gaande weg het komende half jaar gaat toenemen, in voorbereidingen op de Meester energieën die in 2020 een rol gaan spelen.

De zonsverduistering van 2 juli zal in Nederland niet zichtbaar zijn, alleen in delen van Zuid Amerika. Ondanks dat zal de kracht en uitwerking ervan wereldwijd gevoeld gaan worden. zowel in persoonlijk als in collectief bewustzijn.
De zonsverduistering valt samen met nieuwe maan.
Nieuwe maan of donkere maan is maandelijks de fase van vernieuwing, het moment waarop een nieuwe groeifase (van de maan en in ons) ontstaat.
Een zonsverduistering brengt versluieringen van ons licht en onze kracht naar de oppervlakte. Het belicht in feite die onbewuste programma’s die wij nog leven die ons uit ons ware licht, kracht en bewustzijn houden. Zodat deze dieper bewust kunnen worden en kunnen helen of oplossen. Het maakt zichtbaar en dus bewuster waar we onze kracht nog niet leven, waar we ons licht nog niet volledig leven of onze schaduw nog geleefd wordt.

De zonsverduistering vind plaats om 22.06 uur Nederlandse tijd, wat een interessante codering is, want de achterliggende energie van deze cijfercode gaat over de oprijzende Blauwdruk kracht van Bronenergie in de materie.

Zowel de zon als de maan staan op 2 juli in het sterrenbeeld kreeft wat gaat over o.a. zorgzaamheid, naar anderen gericht zijn, dienstbaarheid ten koste van ons zelf dus ook. Het gaat ook over (prikkel)gevoeligheid, emoties, loslaten van verbindingen, gezien of niet gezien worden.
Dat betekend dat zowel zon en maan dezelfde thema’s zullen belichten maar vanuit een andere hoek bezien. Zowel in de mannelijke als vrouwelijke energiestromen in ons zullen deze thema’s (en aanverwante persoonlijke thema’s) dieper belicht en uitgewerkt gaan worden.
Beide kanten in ons (mannelijk en vrouwelijk weerspiegelt ook door zon en maan) kennen wonden in deze thematieken, die vaak van een tegenover elkaar liggende aard zijn of precies tegenovergesteld ervaren kunnen worden.

Deze zonsverduistering behoord bij een cyclus van verduisteringen dit jaar en is verbonden aan de maansverduistering van 16 juli en de zonsverduistering van 26 december 2019.
Daar waar de zonsverduistering van 2 juli de intrede brengt van een nieuwe golflengte of traptrede die we binnen gaan als collectief bewustzijn in groei, en inwerkt op het bewuster worden van de oude emotionele programmeringen (kreeft) die aan de basis liggen van het niet-leven of weggeven van eigen oorspronkelijke kracht.  Daar ontstaat hiermee ook de kans om  te kunnen herverbinden met de eigen kracht en uitlijning voorbij de oude emotionele programmering van ‘dienstbaar zijn aan de ander ten kosten van je zelf’.  Maar ook met alle delen in jezelf die gewond zijn geraakt, eigen kracht weggeven en zichzelf kleiner maken en wegcijferen.

Ook het verdraaide ego (dat vanuit overleving functioneert i.p.v. op Oorspronkelijke kracht en uitlijning waarvoor het bedoeld is) kan dieper onder de loep komen te liggen om verdraaiingen overleving ego structuren uit zelfbehoud dieper te kunnen helen.
Het ego is van oorsprong een creatie die hoort bij ons totaal wezen, wat dienstbaar dient te zijn aan Bron, om als mens handen en voeten te kunnen geven aan onze aardse manifestatievorm. Maar is dusdanig gewond geraakt dat het ‘aan het stuur’ is gaan staan, de overhand heft gekregen maar reageert vanuit overleving in plaats van vormgever van Bron in de 3-de dimensie te zijn.
Ook hier liggen dus kansen op vernieuwing, groei, zuivering en herstel van de oorspronkelijke ego structuren. Et gouden ego wat haar plek weer meer in kan gaan nemen.

Natuurlijk gebeurd dat allemaal niet alleen op een dag en tijdens de verduistering. Maar het is een groei- en bewustwordingsproces wat vanaf dit moment (zonsverduistering en nieuwe maan) aangezet wordt.

Stapsgewijs zullen we de nieuwe bewustzijnsshift en golflengte gaan betreden

Via verschillende fasen en stappen betreden we collectief steeds meer de nieuwe golflengte. de zonsverduistering en nieuwe maan vormen de aftrap. De daar op volgende bijzonder krachtige knooppunt momenten doen steeds meer een duit in het zakje van verandering en brengen ons steeds dieper de nieuwe golflengte in. Elk van deze volgende stappen zullen in de maanden juli en augustus bijzonder krachtige initiatie momenten zijn, waarmee we steeds dieper de oude golflengte achter ons aten en de nieuwe betreden.
Belangrijke volgende stappen en trilling verhogende momenten in de komende tijd zijn:

  • Het 7-7 portaal
  • Maansverduistering met volle maan en tweede 7-7 portaal op 16 juli
  • 22 juli: Maria Magdalena dag
  • 25 juli: Dag buiten de Tijd
  • 26 juli: Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius en opening Leeuwenpoort
  • 1 augustus: nieuwe maan en het betreden van de 8 energie
  • 8 augustus: hoogtepunt van de Leeuwenpoort en 8-8 Portaal

Lees verder in deel 2 (Het 7-7 portaal, maansverduistering, Maria Magdalena Dag en Dag buiten de Tijd)  en deel 3 ( Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius, de Leeuwenpoort en het 8-8 Portaal in de energie van 2019)

In de activiteitenagenda vind je het totaal overzicht aan activiteiten uitgelicht met informatie. Maar bij deze even een korte opsomming van de mogelijkheden:
Afstand activaties tijdens: de zonsverduistering van 2 juli, het 7-7 portaal, Maria Magdalena Dag, Dag buiten de Tijd, 26 juli opening van de Leeuwenpoort en het 8-8 portaal.
Een 3-daagse intensive (ook als 1, 2 of 3 dagen te volgen) in de praktijk in de energie van de Leeuwenpoort en Leeuwenkracht en de energie van 2019.

Voel je welkom als je ondersteuning of inzicht wenst in je eigen processen binnen deze periode om contact op te nemen of deel te nemen aan een van de vele activiteiten.

© Willemien Timmer, 29-6-2019