De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken  – Deel 6

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

(Zie onderaan dit artikel de linken naar eerdere artikelen in deze serie)

De ‘Godin en de Draken’ tot zoverre even in evaluatie: Even een pas op de plaats (voordat de reis door gaat)

Het blijft een soort van lastigheid. Een jaar na de eerste trips in het ‘veld’ een verslag schrijven in een logische opbouw waarin zovele energetische stukken, Blauwdrukken en krachtplaatsen een rol spelen. Op een moment zoals deze, waarin de ontdekkingsreis opnieuw in volle vaart doorzet en ik inmiddels qua energie en werkzaamheden binnen de Gaia Code en de Godin en de Draken alweer op een heel andere frequentie en ervaring zit. Er is inmiddels al zoveel geïntegreerd, eigen gemaakt, belichaamd en doorleefd.
En toch merk ik dat het ‘terug kijken’ op het reeds doorlopen pad ook essentieel en belangrijk is. Het levert nieuwe inzichten op. Het laat puzzelstukjes nog verder verhelderen, juist doordat je al een aantal stappen verder bent. En terugkijkend vallen er steeds meer dingen op hun plek.
Tegelijkertijd voel ik voor mezelf ook de noodzaak om alles zo helder mogelijk uit te werken. Soms nog niet exact wetend waarom het ook belangrijk voelt om te delen op deze wijze, via een artikelen reeks. Maar Vertrouwend dat ook dat vanzelf op de juiste tijd verhelderd zal worden.

Afgelopen jaar heb ik er 4 ritten op zitten, naar een of meerdere van de ‘ontdekte’ krachtplaatsen op de belangrijke hoofdaders tussen twee wereldwijd bekende krachtplaatsen in. En eind van de vorige zomer (2017) wist ik dat het ‘werk’ hieraan voorlopig stil gelegd zou worden, hoewel het duidelijk nog niet af was.
Nu ben ik dat gewend, vanuit al het voorgaande energetisch en planetair of Kosmisch werk. Soms dienen energieën aangeraakt, aangetrilt te worden, zodat het op een eigen timing verder kan doorsudderen en ontvouwen. En dan ontstaat er vanzelf een moment waarop er een nieuwe aanraking mag plaats vinden om een octaaf dieper te gaan werken. Dat gevoel en Weten was ook toenertijd zo sterk aanwezig.
Begin 2018  ervoer ik een korte opleving en trekkende energie, die me opnieuw liet afstemmen op het reeds doorlopen pad van ervaringen in de reis die ik ‘De Godin en de Draken’ ben gaan noemen vanaf het begin.
Het opnieuw afstemmen resulteerde in de eerste 3 delen van deze artikelen reeks. En diende vooral ook voor mijn Zelf als een stuk integratie en afronding. Door het letterlijk op papier (in de pc) te zetten, kon ik het letterlijk neerzetten, alles wat deze uiterlijke ‘reis’  mijn innerlijk ook gebracht had.
Tegelijkertijd voelde het belangrijk om de chronologische volgorde van ontdekkingen voor mijzelf dieper in een lineaire lijn te brengen. Wetend en voelend dat dat soms ook naar nieuwe inzichten en een stukje overkoepelend geheel overzien kan leiden.

De pas op de plaats in deze processen en energievelden diende tenslotte ook om ruimte te behouden voor ook andere persoonlijke groei- en evolutie processen die binnen mijn persoonlijk pad behoren. Juist ruimte tussen dergelijke grootschalige ‘acties’ leidt tot nieuwe ontwikkeling en die kan weer nodig blijken voor het vervolg.
Ik had er dus op alle fronten vrede mee, dat dit proces een pas op de plaats kreeg, wetend dat het vanzelf wel weer zou gaan ‘roepen’.

Het Nu

Sinds afgelopen juni 2018 kwam de stroming met een onverwachtse ruk weer tot leven en begon het pad van ‘De Godin en de Draken’ op een voor mij volkomen onverwacht moment weer naar de voorgrond te treden.
We waren bijeen in een groepje gelijkgestemden met in feite een heel andere doelstelling en innerlijke onderzoek- en groei stroming. En vanuit het niks doken verschillende aspecten van de reis van de Godin en de Draken in razend tempo op. Het is voor het eerst dat ik er buiten de artikelen om, in woorden iets over deelde. Omdat het zo feilloos bleek aan te sluiten op gedeelde persoonlijke processen, waarnemingen en ervaringen binnen de groep.
Op dat moment werd me ook helder waarom ik tot dusverre dit pad had mogen lopen en door mijn innerlijk ‘op pad was gestuurd’.  Er zat weer een veel groter plaatje achter. En zoals altijd geldt: daar waar je je eigen pad of stroming alleen tot op zekere hoogte hebt uitgediept, vind je ineens een aansluiting om je eigen pad te dragen, maar dat ook te kunnen delen in een samengesteld veld van gelijkgestemden.
In dit geval bleek ieder een aanknopingspunt of link te hebben, zonder dat we dat vooraf van elkaar wisten, met een van de grote krachtplaatsen die gestagneerd is. Een van de twee grote bekende krachtplaatsen, waar binnen ik op de tussenliggende lijnen aan het werk was (geweest).

Het grotere Universele plaatje werd met deze ontdekkingen ook helderder. We hebben allemaal op onze eigen unieke manier ons eigen unieke pad vol processen doorlopen en blijkbaar zo dusdanig geïntegreerd, dat dat nu (voor het menselijke ikje althans) onverwachts samen kon gaan komen. Ieder een eigen unieke ingang en eigen werkzaamheden daar binnen, maar allen met elkaar gerelateerd.
Zelfs het doel van samenkomst op deze dag, afgelopen juni, lag er in vervat, via een van de ingangen die iemand in de eigen processen en innerlijke puzzeltocht droeg.
Toch hadden we vooraf niet kunnen verzinnen dat we onverwachts hier naartoe geleid zouden worden.
En allemaal kwamen we op eenzelfde punt uit: die ene grote krachtplaats, die massaal door toeristen bezocht wordt, maar waar essentiële oeroude verdraaiingen aanwezig zijn in het collectieve veld. Verdraaiingen die laag na laag, eeuw na eeuw versterkt zijn. Waardoor er steeds meer ballast op is komen te liggen en de oer verdraaiing in feite onzichtbaar houdt en omvat.

Nieuwe bewegingen leggen nog diepere lagen bloot

Inmiddels zijn we weer een maand verder en is er binnen dit proces heel veel in beweging gezet. Met die onverwachte opening is alles in een giga stroomversnelling gekomen. Binnen mijn processen in elk geval, want dat is alleen waarover ik kan spreken uiteraard.
Deze bijeenkomst in juni bleek een katalysator om heel veel nieuwe informatie en persoonlijke processen te gaan vrij geven.
Voor mijn persoonlijke pad van de ‘Godin en de Draken’ bleek het essentiële verdiepingen op te leveren in de vorm van informatie stromen en inzichten die, ook in verbinding met iemand in de groep, moeiteloos naar boven kwamen drijven. Het leken in eerste instantie zijsporen te zijn die bij die ander hoorden en her en der nog wat moeilijk in te passen in mijn persoonlijke pad en ontdekkingsreis. Maar gaandeweg werd het laatje een stuk helderder.
Oeroude lagen vanuit verschillende lineaire tijdslijnen die bovenop de oer verdraaiing waren komen te liggen, met name in de tijdsperiode van de Tweede Wereldoorlog werden als een sluier moeiteloos doorgrond.

Tijdens mijn bezoeken aan de door mijn innerlijk aangewezen slapende krachtplaatsen op de lijn met hoofdkrachtplaatsen, was ik al verschillende lagen tegen gekomen. Maar deze waren vooral gericht op de oude culturen van de Germanen, Kelten, Saksen en andere oudere volkeren voor de verchristelijking van Europa.
Anderen in de groep waren met name bezig geweest met soortgelijke puzzels maar dan meer gericht op de door de nazi’s aangebrachte verdraaiingen, welke in feite een ‘voet aan de grond’ konden krijgen doordat in diepere resonantielagen van de krachtplaatsen al verdraaide velden aanwezig waren. Programma’s zogezegd van dualiteitsvelden, waardoor de krachtplaatsen ofwel dieper sloten ofwel letterlijk in een verdraaide energiestroom terecht kwamen en juist de dualiteit meer gingen voeden, in plaats van helpen doorzien.

Lemurische energie en meer lagen die afpellen

Tijdens één van de bezoeken die ik bracht aan de voor mij tweede krachtplaats (die zich kenbaar had gemaakt) was ik al in aanraking gekomen met energetische informatie die voor mij op dat moment verrassend was. Namelijk verdraaide Lemurische velden die ook aangehaakt waren op de verstoorde krachtplek. Ik verwachtte min of meer geen Lemurische energie op die plek. Juist omdat mijn ontdekkingsreis zo leidde naar de oer culturen en Godinnen van eigen (Europese) bodem. En de her-innering daar aan. Dit was een octaaf dieper de verdraaide energieën in. Die op een later moment tijdens mijn onderzoekstochten ook letterlijk verhelderd werd door een gechannelde ervaring met één van de Godinnen Blauwdrukvelden.
Uiteindelijk is het niet zo raar: vele tijdslijnen en dus bewustzijnsvelden of golflengtes bewegen allemaal door elkaar heen. Voor ons aardse lineaire perspectief lijken die tijdslijnen allemaal ergens hun eigen plek te hebben. Maar energetisch en Kosmisch kan alles door alles heen bewegen. Bevind het zich slechts op een eigen golflengte en zit het niet gekoppeld aan één specifieke plek op aarde. Dat zijn weer de illusies van de aardse beleving.
Verdraaiingen ook in de Lemurische energie die gekoppeld was aan de energieën van stagnatie binnen die tweede krachtplaats, hebben er voor gezocht dat bepaalde Meestervelden en – golflengtes elkaar niet meer konden vinden en bereiken. Waardoor een verdieping in de polarisatie tussen mannelijke- vrouwelijke energieën is ontstaan.
In feite werd laagsgewijs steeds helderder hoeveel lagen van polarisatie er wel niet op hedendaagse krachtplaatsen aanwezig zijn. Steeds van een oudere aard (vanuit aards perspectief bezien).

Het begon in feite met het belichten van de hedendaagse versluieringen die aanwezig zijn. gestagneerde energie velden in de Gaia energie, die van invloed zijn op de groei of juist afbraak van het menselijk bewustzijn, in de (veelal onbewuste) energie uitwisseling tussen menselijk bewustzijn en Moeder Aarde.
Van daaruit begon de ontdekkingstocht dieper de oeroude versluieringen van de christelijke tijd intrede op te spelen, die er voor gezorgd hadden dat vele oer oude Goden en Godinnen in de vergetelheid geraakten. Nadat deze dieper uitgeplozen waren, kwamen daar onder verstopte velden tevoorschijn. Lemurische verwevingen, nog diepere niveaus van schepping, die ook bijgedragen hebben aan de creatie van dualiteit op aarde. Alles behorend bij het Goddelijk Plan uiteraard waarin ‘wij’ als Wezen besloten hebben om de diepste afscheiding van wie wij Zijn als Bron, te gaan ervaren.

De duale schepping,  afdaling door dimensies en het Lemurische veld

Al vele jaren herinner ik me vele lagen en inkijkjes van de duale schepping en hoe deze ontstaan is en van waaruit deze stapsgewijs is opgebouwd, vorm gegeven en hoe deze zich in het hier en nu uitwerkt.
Wetend dat de creaties rondom en op de aardse sferen meer de verstoffelijking in gegaan zijn vanuit eerst de Lemurische- en daarna Atlantische tijdperken. Als een afdaling in de dimensietrillingen, steeds dieper een 3dimensionale wereld creërend.
Maar ook dat deze een gevolg zijn van de eerder opgedane ervaringen (als je het even lineair beziet) in de Galactische sferen. Ver voordat de diepste verstoffelijking (het mens-zijn) een vorm had aangenomen.
Alles is een vervolg op al het voorgaande. En de Lemurische ervaringen waren daarin ‘slechts’ een tussen fase tussen hoger dimensionale ervaringen en de weg naar de diepste materialisatie die via Atlantis in de vorm kon gaan komen.

Het Lemurische veld is in feite nog 5-dimensionaal en etherisch en vanuit het Atlantische veld betraden we de 4-dimensionale wereld, die de 3-dimensionale wereld gaandeweg ging scheppen. In het Atlantische veld werden uiteindelijk de onderste drie chakra’s gecreëerd, waardoor wij volledig in de verdichte materie die we nu kennen, konden indalen met ons Wezen.
Hoewel de Lemurische sferen nog van een heel andere orde en veel meer Eenheidsbesef en -ervaring waren, die ook vaak door subtiele zielsherinneringen aan die energie in het nu, vaak verheerlijkt worden, was er ook hier in de kern al een mate van dualiteit aanwezig. Waarom? Omdat we ook in de Lemurische velden niet meer IN Bron waren. De verbindingen met Bron waren wellicht nog een stuk makkelijker en directer te voelen. Maar voordat we in de Lemurische velden onze ervaringen opgedaan hebben, hadden we er al een hele reis op zitten. We waren al door alle voorgaande (vanuit ons perspectief: hogere) dimensies gereisd om ervaringen op te doen, waar dan ook in dit Universum. En waren stapsgewijs afgedaald van Bron frequentie naar andere dimensionale sferen, steeds een gradatie verder af van Brontrilling, voordat we in de Lemurische sfeer belanden.

Onze Zielsherinneringen in het hier en nu laten vaak een heimwee gevoel of verlangen voelen naar de Lemurische sferen, gedragen door de minuscule stukjes van de Lemurische energie die steeds makkelijker herinnert worden. En natuurlijk was de sfeer waarin we leefden op die frequenties meer liefdevol, open, hoger in trilling, directer in uitlijning met Bron. Maar wat ik veel zie en voel gebeuren is dat ‘vergeten’ is hoe ook de Lemurische energie al barsten van dualiteit vertoonden. Littekens zogezegd, vanuit eerder ‘hogere’ dimensionale ervaringswerelden en – velden. Velden waarin enorme verdraaiingen, programma’s van dualiteit in de startbokken zijn gezet. Dualiteit die op die niveaus van bewustzijn wellicht geheel anders ervaren werden/worden dan hoe wij in 3D nu de dualiteit in de verstoffelijking ervaren. Maar toch…
Het was niet alleen vredig en Eenheid. Het zaad van dualiteit was vanuit hogere dimensionale sferen en afsplitsingen van Bron  ook doorgedrongen in de Lemurische Creatie.
En dat kan ook niet anders, want de hoger Bedoeling was om vanuit afsplitsing van Bron steeds dieper de ervaring van dualiteit te gaan beleven, in alle mogelijke golflengtes oftewel realiteiten en dimensiesferen die gecreëerd werden. Die voortkomen uit elkaar.
Wat wij hier op aarde ervaren is een voortvloeisel uit al die realiteiten, dimensies en ervaringswerelden.  En de aarde is in die zin uniek, dat alle realiteiten en dimensie sferen door elkaar heen bewegen en hier in deze aardse sfeer bestaansrecht hebben. (Meer daar over zie: Magie van Moeder Aarde).
Hier is heel veel meer over te zeggen en vertellen, maar niet voor nu, in het kader van deze puzzeltocht en artikelenreeks. (Ik heb daar in het verleden al wel artikelen over geschreven en veel informatie over gedeeld in workshops en opleidingen).

Belangrijk te zeggen in het kader van de Godin en de Draken was dat het laagsgewijs blootleggen van versluieringen uiteindelijk ook leidde naar versluierde en aangehaakte Lemurische velden, die voor een basis scheuring in de oer energie van de krachtplaatsen zorgden. Een basis verdraaiing, die al vele duizenden jaren dus de energie van de oorspronkelijke krachtplaatsen vertroebelt, waardoor laag voor laag eeuw voor eeuw, cultuur tot cultuur, diepere versluieringen van dualiteitsbewustzijn op de krachtplaatsen konden aanbrengen.
En het mooie van deze tijd is: deze versluieringen mogen laag voor laag nu doorzien en er weer af getrokken worden!

De basis van dualiteit wordt zichtbaar

Door de inzichten stromingen die sinds juni 2018 op gang kwamen, werden meer en meer van die dieper gelegen oer lagen helder. De verdraaiingen die in de kern van de krachtplaatsen aanwezig zijn, zelfs voorbij aan de Lemurische velden begonnen zich bloot te geven. Oer verdraaiingen die van Galactische aard zijn en resoneren op de Galactische oorlogen in en rondom de Orion energieën. Dit is het nieuwe werkgebied wat om de aandacht vraagt in het Nu.
Dit gaat ver voorbij de lagen die er door de eeuwen heen op zijn komen te liggen, welke in mijn puzzeltocht steeds dieper doorgrond zijn.
De ‘vergeten’ Godinnen Krachten, de vergeten of slapende Drakenkrachten werden hiermee laagsgewijs steeds opnieuw aangeraakt en steeds meer leven(skracht) weer in geblazen.
En ook nu is dat ‘verhaal’ uiteraard nog niet klaar en kabbelt voort.
De vele zijsporen gedurende deze ‘reis’  leidden elk naar nieuwe inzichten, lagen die aangeraakt en weer herinnert konden worden. Dwars door de verdraaide en gemanipuleerde velden heen. Ze dienden allemaal een doel. Laagsgewijs weer her-inneren. Oer Blauwdrukken in mij die wakkerder mochten worden want wanneer ik het kan her-inneren, weer doorleven, late stromen, wijzigt daarmee iets in het collectief veld. Wijzigt dat de frequentie van een plaats. Niet omdat ik, ik ben. Puur omdat dat blijkbaar aansluit op mijn potenties die ik als Gods Wezen ben en bij me draag in deze incarnatie.
En niet omdat dat ‘mij speciaal zou maken’, want dat zou ego Zelf zijn die spreekt en daar gaat het dus alles behalve om. Maar wetens en voelend hoe we allemaal zo onze eigen coderingen dragen en ieder ons steentje bijdragen binnen het grote geheel.

Van All-Een naar Samen Een

Hoe vreugdevol ervaart mijn wezen het dan, dat dit pad binnen mijn persoonlijke groei, van de Godin en de Draken, die begon vanuit een stuk All-Een zijn, nu een vervolg krijgt!  Maar dan in Samen Zijn!
Samen met een groepje gelijkgestemde Zielen en medereizigers, die elk hun eigen pad en weg vervolgen. Door hoger hand nu samen gebracht, omdat we elk een eigen codering dragen om die oer verdraaiingen die nu zichtbaar worden in de kern van één van die grote en belangrijke krachtplaatsen van Moeder Aarde, hier in Europa, te kunnen omkeren.
Ieder vanuit de eigen doorleefde en doorgronde weg. Een pad wat ieder min of meer all-een of op eigen wijze heeft doorlopen. En nu in gebundelde kracht samen komend en samen verder ontdekkend. En binnenkort letterlijk samen op pad naar deze krachtplaats om te kijken wat er mogelijk op te heffen of te doorgronden is. Eerst weer binnen ons Zelf, om vervolgens een effect te mogen hebben voor het Grote Geheel.

Mijn eigen innerlijke reis om de Godin en de Draken te wekken zal daarmee evengoed verder gaan. Deze ligt binnen mijn coderingen besloten blijkbaar. Maar zal tevens verdieping mogen mee krijgen in het Samen Zijn en de co-creatie met elkaar, werkend binnen dat ene grote krachtcentrum, waar ik op de (Draken) lijn daar naar toe al zoveel ontdekkingen heb mogen doen. Naast het vrijmaken van zovele lagen van energieën om de Godin en de Draken ook collectief en in het Aarde veld via die verschillende krachtplaatsen, weer te mogen helpen wekken. Door mij, in mij en van daaruit doorvloeiend naar het grote Geheel.
Hoe vreugdevol en dankbaar kan je zijn?!

Ook dit blijft voor nu nog een continuerend ontvouwend pad dat nog niet klaar is… Dus… wordt vervolgt!

© Willemien Timmer 12-8-2018

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7
De Godin & de Draken – deel 8