Dit is de tijd waarvoor we gekomen zijn

Dit is de tijd waarvoor we hier Zijn, op aarde. Lichtbrengers, schaduwwerkers, bewustzijnverruimers en iedereen die op aarde is. Bewust en onbewust.
Massaal hebben we gekozen op zielsniveau om juist in deze tijd op aarde te zijn. Een tijd waarin een omwenteling van cycli plaats vindt. Een tijd waarin enorme verschuivingen in bewustzijn en ervaringen plaats vinden. Een tijd waarin al het oude afgebroken wordt en waarin een nieuwe wereld geboren wordt.

Niemand is hier zonder reden

Niemand is hier voor niets op aarde. Iedere ziel heeft een eigen draaiboek over hetgeen hij of zij wil leren op aarde, waarin hij of zij wil groeien en welke oude verwondingen vereffend en gebalanceerd kunnen worden.

Niemand is hier per ongeluk. Ieder draagt een eigen blauwdruk aan kwaliteiten, kennis en mogelijkheden, speciaal geselecteerd voor dit leven in deze tijd.
Elke ziel is een eigen vingerafdruk van het Goddelijke, een formule van unieke belevingen, ervaringen en eigenheid.
Zelfs wanneer collectief bepaalde ervaringen doorleefd zijn, geeft nog steeds elke ziel daar een eigen kleur, gevoel, opvatting en perspectief aan die uniek is en niet gelijk aan de ander.

Niet alleen zijn we hier om te balanceren wat ooit scheef gegaan is, om wakker te worden uit onbewustzijn en afgescheidenheid. Om terug te keren naar heelheid en Eenheid.
We zijn hier ook om nieuwe ervaringen op te doen. Ervaringen die niet eerder mogelijk waren of tenminste niet in het scenario zoals het nu plaats vindt.
(Sommige ervaringen herkennen we bewust of onbewust vanuit andere levenservaringen. Deze kunnen triggeren op wonden. Denk aan de val van Atlantis. En toch zijn dergelijke triggers bedoeld om je niet langer door angst te laten leiden of af te houden waarvoor je gekomen bent. Maar juist bedoeld om je te herinneren aan waarom je wel hier op aarde gekomen bent.)

We zijn hier ook om schepping te beleven,  met elkaar een ervaring te scheppen, vreugde te (leren) kennen, de schoonheid van de aarde te ervaren.

Het is niet voor niets druk op aarde. Niemand is hier bij toeval of per ongeluk. We hebben allemaal gekozen om deze omwenteling te ervaren of zelfs om daar aan bij te dragen met onze unieke blauwdruk, bewust of onbewust, vanuit licht en vanuit schaduw. Ieder speelt een unieke rol, in samenspel met de ander, waardoor ieder uiteindelijk dat kan leren en ervaren waarvoor hii of zij komt.
Iedere rol draagt bij aan de omwenteling van een tijdperk en cyclus waarvan we nu op de drempel staan.

Vaak denken we dat we daarvoor allemaal wakker, bewust en groeiend moeten zijn. Dat lijkt de meest logische weg, vanuit menselijk oogpunt. Maar soms is niets wat het lijkt.
Ook het onbewustzijn heeft een functie, ook schaduwrollen die gespeeld worden hebben een functie. Het is vernuftig in elkaar gezet en perfect georkestreerd, deze hele schepping en ervaringsweg op aarde. En dat gaat vaak ver voorbij wat we met ons menselijk brein of bewustzijn kunnen bevatten of waarnemen.

Onbewustzijn en bewustzijn, rollen die gespeeld worden

De verdeeldheid, voortkomend uit afgescheidenheid, bepaald vaak vanuit menselijk oogpunt dat we een voorkeur voor bepaalde rollen hebben. Eigenlijk is dat alleen aan de orde op het moment dat bewustzijn wakkerder wordt.
Zij die hun rol vanuit onbewustzijn vervullen, zijn hier vaak geenszins bewust mee bezig. Zij doen gewoon hun ding. Eigenlijk veel simpeler en eenvoudiger. Zij herinneren zich hun rol, opdracht en aandeel in het grote geheel niet en doen het gewoon. Niets meer en niets minder.
Op hun eigen innerlijke timing worden zij wakkerder in bewustzijn. En soms is dat zelfs niet in dit leven.

Daar kun je vanuit spiritueel (ego) oogpunt heel veel van vinden. Je kunt aan deze mensen sjorren en duwen om ze wakker te maken in bewustzijn. Maar als het in hun blauwdruk is opgenomen dat zij een rol van onbewustzijn te spelen hebben, of ja, zelfs van schaduw, zullen zij aangestuurd door ziel, niet wijken van dat pad. Zelfs al hebben zij als mens geen enkel besef van hun rol, onbewustzijn of invloed in de wereld.
Zelfs dat verloopt perfect via de grotere bedoeling.
Zoals gezegd: ieder speelt een eigen rol in deze tijd, vanuit een eigen ervaringsweg en blauwdruk. En die rol is perfect georkestreerd met wat nodig is binnen het grote geheel. Of je dat (als mens en ego) nu leuk vind of niet.

Vanuit bewustwording wie jij bent of wat jij hier komt ervaren in de wereld, kan het heel frustrerend zijn dat anderen ongestoord door leven vanuit onbewustzijn of schaduwrollen of deze zelfs tot de tanden bewapend verdedigen en rechtvaardigen. Je eigen reacties daarop echter zijn vooral veelzeggend over jouw zelf en niet zozeer over de ander.
Het verteld je over je wonden, triggers, groeiweg en zelfs je gebrek aan vertrouwen in de perfectie van schepping en het grotere plan daarachter. En deze ervaringen zijn bedoeld als richtingaanwijzers op je eigen pad, om aan te geven waar jij nog verder mag en kan groeien. Dat is jouw zaak. Als de ander in onbewustzijn blijft, is dat zijn of haar zaak en misschien wel taak.

In deze transitie van tijdperken gaan we allemaal, bewust of onbewust, onze ervaringen opdoen hoe het is om van verwond en verdraaid groepsbewustzijn te groeien naar een gemanifesteerd individueel bewustzijn. Om vandaaruit in gelijkwaardigheid weer de verbinding (eenheid) met elkaar terug te vinden. Ieder in eigen blauwdruk (van het Goddelijke) en op eigen unieke wijze. Ieder heeft een eigen route om daar te komen, niemand uitgezonderd. (Meer daarover vind je in mijn nieuwste boek Belichaamd bewustzijn).

We zijn klaargestoomd voor deze tijd

Degenen die al jaren bezig zijn met bewustwording en zelfs degenen die nu wakkerder worden in eigen bewustzijn, volgen daarbij hun eigen route. Precies zoals bedoeld is.
Datzelfde geldt voor hen die niet wakker zijn zogezegd en onbewust hun rol in de aardse wereld vertolken.
Hoe dan ook is iedere ziel hiervoor klaargestoomd. Niet alleen door dit leven heen, maar door vele levens van de zielsevolutie heen.

Vanuit menselijk oogpunt zien en leggen we die verbanden niet altijd. Maar niets is toeval en niets overkomt je zomaar en onvoorbereid.
Vanuit menselijke ervaring is de beleving daarvan echter soms totaal anders dan vanuit hoger bewustzijn, wat op de achtergrond aanstuurt in je leven (op aarde).
Maar achter alles wat we beleven schuilt een grotere bedoeling. Aangestuurd door zowel schaduw als licht, als twee zijden van de medaille die we in totaliteit Bron of schepping kunnen noemen.

Gedurende onze zielsevolutie en ervaringsweg hebben we telkens gekozen om een pad te gaan in beide zijden van die medaille. Soms de paden binnen schaduw, en in onbewustzijn. En soms de paden van licht en bewustzijn of bewustwording.
Daarom kan er in essentie ook geen oordeel bestaan over ‘de andere kant’, want we hebben alle rollen aan beide zijden van de medaille al vervult. Afwisselend hebben we beide paden bewandeld, en doen dat net zo lang totdat we uitkomen in het midden, of eigenlijk bij het grotere plaatje: de medaille als geheel. Bij Bron bewustzijn dus.

Ieder is dus passend bij de rol en ’taak’ in dit leven, in een wereld in transitie, klaargestoomd en voorbereid op wat er vanuit de eigen unieke blauwdruk door je heen wil manifesteren in het nu.
En zelfs zonder dat je weet wat jouw rol of taak is in deze wereld, vervul je deze zoals het bedoeld is.
De rollen vanuit schaduw of onbewustzijn zijn echter van een andere orde dan de rollen die gespeeld worden vanuit bewustwording.

Get up, stand up IN your right (position)

Wanneer jij je op het pad van bewustzijn of -wording bevind, worden er andere dingen van jou ‘gevraagd’.
Wanneer je nu het pad van licht bewandeld kom je alsnog veel schaduw tegen. Als een effect van eerder gespeelde ‘rollen’ en bijbehorende ervaringen. Deze willen geheeld of gebalanceerd worden, dat kan per situatie verschillend zijn. En deze zijn je richtingaanwijzers op je pad van groei, bewustwording en heling in het nu.
Deze helpen je, als drijfveer, om voort te bewegen op je pad om steeds meer jouw Zelf en jouw rol in deze wereld en jouw persoonlijke zielservaring in dit leven te gaan ontdekken.

Deze helpen je om oude wonden te helen en onbewuste patronen om te keren en overstijgen. Zodat je steeds meer vrij komt van onbewuste, emotionele of overlevingsperspectieven.
Om steeds neutraler te worden, jouw kracht, blauwdruk en bewustzijn bewuster te worden. Van daaruit ga je steeds bewuster jouw juiste positie in de wereld innemen.
Let wel, die rol, taak en functie vervul je (onbewust als mens) al, vanuit aansturing van je hoger bewustzijn. De uitdaging voor het mens-zijn is echter in dit geval om je daar ook als mens bewust van te worden en bewust die positie in te nemen.
Zodat de evolutie van menselijk bewustzijn en het bemeesteren daarvan in de zielsevolutie meegenomen worden.
Dat is de grootse uitdaging: de ‘stof’ bemeesteren. De diepst afgescheiden en meest verdichte frequentie van manifestatie van Bron.

En zelfs als jij als mens het nog niet altijd allemaal ziet, ervaart of herinnert, mag je gaan leren vertrouwen dat je altijd exact in de juiste positie bent, in de juiste ervaring terecht komt, die jou helpt groeien in deze uitdaging.
Vaak nog raken we vanuit (beperkter) menselijk bewustzijn (emoties en mind) in de knoop met de soms bijzonder uitdagende ervaringen op aarde. Onbewust versmelten we ermee, identificeren ons met de menselijke beleving. Die zo gekleurd is door emoties, wonden, angsten, pijn, denkbeelden, overtuigingen, overleving en onbewustzijn. Geen wonder ook, want hier bewegen we ons al eonen doorheen.

We worden echter wel uitgenodigd (in deze transitietijd) om steeds bewuster te worden van onze plek in ons Zelf en in de wereld. Om steeds bewuster ons midden in te nemen, op dat punt van groei waar we op dat moment zijn. De balans te bewaren en te bewaken en vanuit het bewustzijn wat al bemeesterd is, bewust onze positie in te nemen. Door te luisteren naar ons hart, in vertrouwen (zelfs al is dat soms eng) daar gehoor aan te geven en naar te handelen.
Door eerlijk te reflecteren, af te stemmen op wat je in het nu kunt zien en voelen hoe jij klaargestoomd bent voor dit moment in tijd.
Om te leren vertrouwen op je eigen kracht, kunnen, kwaliteiten en al bemeesterde groei en deze toe te passen en in te zetten. Voor jezelf, voor de ander, voor de (evolutie van deze) wereld.
Verantwoordelijkheid weer oppakken en daarvoor durven staan. Je kracht oppakken en daarin durven staan.

Het gaat er niet om wat je nog te helen of te leren hebt, het gaat er om wat je al bemeesterd hebt en dat constructief in te gaan zetten.
De rest komt vanzelf, op jouw innerlijke juiste timing, aangestuurd door je ziel die feilloos jouw Goddelijke routeplan volgt. En op de juiste timing jouw mens-zijn de uitdagingen en uitnodigingen stuurt om de resterende wonden, patronen en angsten te helen op jouw wijze en jouw juiste tijd.

Daarmee neem je werkelijk jouw plek in, in je Zelf en in de wereld. Op elk moment in de juiste positie. In samenspel met het geheel van het collectief en de ander (die een eigen positie en rol voor het geheel vervult).

We are the ones we’ve been waiting for 

Des te meer we onze plek en positie in ons Zelf en in de wereld innemen, des te meer stromen de veranderingen die noodzakelijk zijn in de wereld door ons heen.
Voor wie schaduwrollen of onbewuste rollen vervult, hoeft dat niet bewust te doen. Dat gebeurd gewoon.
Voor wie groeit in bewustzijn ligt die taak anders, daar wordt je juist uitgedaagd het bewust te worden, te voelen en te doen.
Daarmee wordt je een krachtige pijler van licht waardoor het collectief en geheel gedragen en gesteund wordt als een heipaal die de draagkracht en fundament is voor de nieuwe wereld.
Dit is onze eigen verantwoordelijkheid, is een zaak van onze blauwdruk en onze manier hoe we dat dienen te doen, van niemand anders.

Het wachten op hulp van buitenaf is niet aan de orde in dat opzicht, want daarmee pak je jouw verantwoordelijkheid, kracht, potentie en Zijn niet op.
Natuurlijk is er hulp genoeg (Alle ogen van schepping zijn niet voor niets gericht op de aarde en niet voor niets is het zo druk op aarde. Zovelen zijn nieuwsgierig naar wat dit unieke proces in deze tijd gaat brengen.)

Maar wij zijn de ‘hulptroepen op aarde’  die het gaan neerzetten en manifesteren. Door ons Zijn op aarde heen. Wij zijn de bouwers van de nieuwe wereld nu, op aarde. Degene die de structuren uitzetten waarop voortgebouwd kan worden.

En daarbij is lichthulp genoeg aanwezig om daarin te assisteren vanuit andere bestaansniveaus. Maar die kunnen pas werkelijk assisteren wanneer wij onze positie, plek, ruimte innemen. Op aarde, in ons Zelf en in het geheel.
Ieder heeft een eigen rol en taak op aarde, maar ook daar buiten geldt dat.
Wanneer wij onze positie innemen, kunnen andere bestaansniveaus en hulptroepen dat ook!

©  Willemien Timmer, 1-12-2020