Energetische update 11-5-2021 en nieuwe maan

De processen van deze tijd

 

Vandaag in de 11-5-5 energie valt de nieuwe maan in stier. Een prachtige combinatie van verschillende golflengtes met verschillende aanvullende betekenissen en doorwerking. En een versterking van elkaars waarden.

 

De energie van 11-5-5

De energie van de 11 is gerelateerd aan je meesterschap, het letterlijk op eigen benen staan, in je verantwoordelijkheid, stevigheid en dus je eigen plek innemend.
De 11 energie betekend ook transformatie. Transformatie dus om steeds meer jouw rechtmatige plek in je Zelf en op aarde innemen.
De energie van 5- 2021 kun je ook vertalen als 5-5 energie. De 55 energie is gerelateerd aan het Christusbewustzijn. De 5D trillingen die de eerste connecties én herinneringen in zich dragen van de natuurlijke verbondenheid met het Eenheidsbewustzijn.
Deze frequentie brengt je dieper in contact met je oorspronkelijke verbinding en Zijn. Met het besef van Eenheid en je oorspronkelijke vermogens, zoals een Meester deze kent, hanteert en belichaamd.

Leven vanuit Eenheid betekend ook op eigen benen staan, zelfstandig nadenken, voelen, bewustzijn en eigen keuzes kunnen maken waarvoor ook verantwoordelijkheid genomen wordt.
Niet meegaan met de massa maar eerlijk voelend wat jou voedt, versterkt, bekrachtigd en jouw pad dient.

 

De combinatie van de 11 en de 55

De energieën van de 11 en de 55 samen, in de lineaire tijdsdatum van vandaag, versterken en bekrachtigen elkaar. D.w.z. dat de verbinding met je eigen 55-code of Christus Bewustzijnsvelden niet alleen sterker aangetrilt en meer voelbaar worden, maar ook dat deze dieper aan je menselijk meesterschap gekoppeld worden, om deze echt eigen te maken, te gronden, neer te zetten en dus in te zetten in je eigen leven.

De Eenheidsfrequenties worden actiever ‘gepushed’ om je op eigen benen te zetten, je eigen unieke Meesterschap dieper te ervaren en dat neer te zetten in je dagelijks leven.
Eenheidsbewustzijn is de verbinding met Al Wat Is, wat iets anders is dan onbewust hangen aan het groeps-of collectief bewustzijn, en jouw plek daarin kennen. Jouw blauwdruk of rol daarin (h)erkennen.
Wanneer Eenheidsbewustzijn dieper in kan dalen in jouw Meesterschapsbenen, de plek die je in je zelf en in de wereld inneemt, kan het echt gronden en belichaamd worden. Het versterkt dus het besef van jouw plek binnen schepping, jouw verantwoordelijkheid, jouw kracht, jouw weg in en door de wereld en bekrachtigd daarin.
De 11 energie zet aan tot een transformatieproces om steeds krachtiger je Eenheidsbewustzijn echt vorm te geven op aarde en deze te belichamen.

 

Nieuwe maan in stier

Nieuwe maan is een moment waarop vernieuwing kan plaats vinden. Een nieuwe cyclus begint. Vernieuwing in bewustzijn, besef, nieuwe focus en intenties waarin je wenst te groeien, die aan gezet kunnen worden.
De energie van stier, als aardeteken geeft stevigheid, daadkracht bodem en bedding waarin vernieuwing ook plaats kan vinden.

 

Op verschillende golflengtes wordt hetzelfde belicht

Dit loopt aardig synchroon, al is het vanuit een andere aanvliegroute, met de 11-55 energie: energie van transformatie en of vernieuwing, stevigheid en op eigen benen staan en verhoging van bewustzijn (Eenheidsbewustzijn wat vrijer gemaakt wordt).
Met andere woorden: vanuit verschillende hoeken en of golflengtes is de energie vandaag vooral gericht op het her-inneren van jouw oorspronkelijke uitlijning met Eenheid oftewel je hogere bewustzijn en hoe je dat neerzet, hanteert en belichaamd als mens op aarde.
Het mooie hiervan is dat mensen die op verschillende golflengtes hun leven nu leven, verschillende mogelijkheden hebben om vandaag dieper energetisch aangeraakt te worden in deze (innerlijke) potenties.

Doordat zowel nieuwe maan in stier als de dag energie hierop doorwerken en hiertoe stimuleren.
Meerdere kansen en ingangen dus om tot vernieuwing te komen, dieper thuis te komen in de eigen verbinding en bewustzijn. Meerdere ingangen om het eigen innerlijk Meesterschap te bekrachtigen.

 

Als mens

Als mens op aarde betekend dit dat de energieën vandaag extra input geven om zelf na te denken, eerlijk te voelen wat voor jou klopt, opener te staan voor de intuïtie en ingevingen (vanuit hoger bewustzijn).
Dat er meer veiligheid, draagvlak en innerlijke kracht voelbaar kan worden. Dat men zich bewuster kan worden van de eigen plek in het grote geheel of daar waar de eigen plek nog niet ingenomen wordt (en het collectief gedachtegoed of de collectieve emotiestromen de scepter zwaaien in het eigen leven).
Vernieuwing in bewustwording dus, waar jij al je Meesterschapskwaiteiten leeft (vanuit hoger- en of Eenheidsbewustzijn) en waar niet.
Waar nog afhankelijkheid t.o.v. het groepsbewustzijn aanwezig is en of waar je je eerlijk durft uit te spreken, puur durft te Zijn, zelfs al druist dat in tegen wat de massa (groepsbewustzijn) zegt of vindt.

 

Veiligheid om Zelf te Zijn

Het heeft alles te maken met een gevoel van veiligheid en stevigheid. Daar waar je thuis bent of komt in je Zelf is er geen andere optie meer dan te staan voor jouw levenswijsheid, kracht en hart.
Daar voel je je veilig bij en in je Zelf en dat werkt door in de wereld. Want jij neemt zonder schroom of angst je plek in.
Daar kan geen oude angst voortkomend uit (traumatische) ervaringen van afwijzing of verstoting door het (onbewuste) groepsbewustzijn meer zijn. Ongeacht of deze uit dit of voorgaande levens komen.
Want je kent je plek, ervaart veiligheid en bestaansrecht in je zelf.
Werkelijk op eigen benen staan, in je Meesterschap staan, is eerlijk en trouw zijn aan je Zelf en geen concessies meer doen aan het massabewustzijn.

 

© Willemien Timmer, 11-5-2021

 

Zie ook de energetische update van de maand mei 2021!

 

(Artiest van deze prachtige afbeelding is mij helaas onbekend)