Hoe dan?

 

Een opmerking die geregeld voorbij komt, ook in mij: hoe dan?
Hoe nu verder, hoe een nieuwe vorm geven aan de wereld, aan je leven en aan wat jij daarin brengt of doet. De oude wereld zoals we die kenden is momenteel niet meer. De nieuwe wereld is zich aan het manifesteren, maar laat op dit moment nog een veelheid aan mogelijke tijdslijnen  en dus ook uitkomsten zien. Tijdslijnen die in deze tijd sterk oplichten en uitvergroot naar voren komen.

 

Symbolisch beeld 

Ik zie het steeds als een symbolisch beeld van een ineen gerold touw wat nu door corona uit elkaar gedraaid is waardoor alle losse kleinere kabels die dat ene touw vormden, nu zichtbaar worden. Losse draden, die allerlei denk- en zienswijzen, overtuigingen of geloofsstromen weerspiegelen.

apofyliet.nl apofyliet.nl

Voor mijn gevoel diende dit ook eerst ontrafelt te worden om de verschillende ’tijdslijnen’ zichtbaarder te maken, die mee stromen in het grote touw (het collectieve veld). Dat schept tot op zekere hoogte op persoonlijke basis bewustwording en min of meer keuze welke lijn/draad bij ieders persoonlijke zienswijzen past.
Die zienswijzen creëren ook de realiteit zoals je die ervaart. Je zult overal ‘bewijzen’ zien in je leefwereld van hetgeen jouw waarheid is.
Ongeacht of dit beïnvloedde angst stromen zijn, complottheorieën, de nieuwe aarde filosofie, gedwee meegaan in vastgeroest geloof in de 3D beslissingen, bekrachtiging van hoger bewustzijn en hogere inzichten of welke stroming dan ook zijn.

 

Vele tijdslijnen en invalshoeken

Zoveel mensen, zoveel meningen en wensen.
De vele verschillende invalshoeken ‘voorspellen’ allemaal een andere uitkomst, die in feite in potentie ook allemaal mogelijk zijn. De op angst gebaseerde stromen zien de hulp van de regering als oplossing, die ‘weet het zo goed’ en ‘heeft het beste met de mens voor’.
De aanhangers van complotten zien een slaafse anderhalve meter maatschappij ontstaan waarbij vrijheid verdwijnt en de mens gechipt, verplicht gevaccineerd en ge-mindcontroled wordt. Maar met de hoop dat de bevrijding komt van Q en of Trump.
De love and light spiritualiteit ziet de nieuwe aarde ontstaan waarbij iedereen solidair en in groepsbewustzijn en eenheid leeft, zonder nog steeds op aarde te (willen) zijn.
Weer andere stromingen zien de mensheid ten onder gaan in apocalyptische voorstellingen.

Er is voor elke zienswijze of stroming wat te zeggen. In essentie zijn ze allemaal waar en ook weer niet. (We leven immers in de illusionaire wereld).  Want ze belichten allemaal slechts een facet van het geheel. En kunnen niet ieder voor zich voor ultieme waarheid aangenomen worden, zonder de andere stromingen in ogenschouw te nemen.
De vele verschillende invalshoeken die er zijn, zijn allen slechts een stukje van het geheel, en niet elk op zich het omvattend overkoepelend perspectief.

Des te meer je je eigen ‘stroom’ of ‘draad’ bewust hebt maar er ook weer afstand van kan doen door in je midden, balans, neutraliteit te kunnen zijn (i.p.v. versmolten of geïdentificeerd te raken met, wat emoties doen), des te meer zullen de verschillende ‘draden’ zich ontrafelen en dus zichtbaar worden. Je krijgt een overkoepelender perspectief.
Hoe dan? Daar is neutraliteit voor nodig. Want zolang je nog in identificatie met zienswijzen, geloof of emoties vast zit, zul je niet verder kunnen kijken dan de stroom waar je in zit.

 

Neutraliteit en onderzoek

Neutraliteit verwerven begint bij eerlijk (zelf)onderzoek, reflectie, kritisch nadenken en voelen, niet alles klakkeloos voor waar aannemen. Het betekend bewustwording van je eigen angst, schaduw of hoop en wensen die misschien nog ongezien zijn. En de heling daarvan.
Het betekend je Zelf erkennen, liefhebben en bekrachtigen in wie je Bent en jouw unieke lichtkracht, maar ook al jouw facetten onder ogen komen van schaduw en licht.
Het begint bij steeds opnieuw afstemmen en uitlijnen met wat voor jou belangrijk is, met je Zelf in alle lagen (van menszijn tot hoger bewustzijn) via je hart. In alle eerlijkheid al je innerlijke facetten aankijken.
Het begint bij gronding, echt op aarde en in de wereld willen en durven zijn en jezelf ook vragen durven stellen of vraagtekens durven zetten bij de stroom die je volgt.

Hoe dan? Dat begint bij jezelf en jouw focus. Bij jouw intentie en bereidheid om verder te kijken dan de stroom die je nu volgt. Door open te staan voor andere zienswijzen dan alleen de geijkte in je systeem en bewustzijn. Daarbij kun je mogelijk nieuwe waarheden ontdekken of ten minste onderzoeken wat wel of niet bij je past en met je resoneert. Of niet, maar ook die ontdekkingen zijn wat waard, want ze helpen je definiëren wat wel of niet past of waar jij zit in bewustzijn.
Vastgeklonken zitten in één zienswijze kan je blik beperken en blind houden, kan een onbewuste comfortzone zijn geworden of de makkelijkste weg zijn. En kan bewustzijn blind houden voor een groter plaatje en openheid voor andere zienswijzen (draden) in de weg staan.

 

We creëren onze eigen realiteit

Vanuit ons Godsbewustzijn scheppen wij voortdurend onze eigen realiteit. Als mens zijn we ons dat vaak niet eens bewust. Onze emoties, gedachten, conditioneringen en angsten weerhouden ons om dit te zien en bewust te zijn. maar deze creëren ook scheefstand en verdraaide realiteiten.
Waar wij als mens onze aandacht en energie (zienswijze en ervaringen) aan geven wordt bepaald door onze onbewuste ballast en eerdere ervaringen. Gewond bewustzijn kleurt je ervaring en dus realiteit anders dan geheeld of heel bewustzijn.
Onze gewonde ervaringen en ons reeds geheelde/wakkere bewustzijn bepalen dus de stroom of draad die wij als realiteit ervaren. Die bepalen hoe wij nu in deze coronatijd de realiteit beleven, welke draad  de onze’ is.

Hoe dan? Waar wij als mens onze focus, energie en intenties aan verbinden (zelfs al is dat onbewust) bepaald wat we nog meer zullen ervaren. We trekken meer aan van dat waar onze energie naar uit gaat stromen.
Wanneer daar emoties en angsten aan vast kleven, wordt die creatie nog veel meer gericht en versterkt. En zijn we in staat om meer te creëren van wat we juist niet willen.
Wanneer we weg willen bewegen van schaduw omdat we deze niet aan durven kijken, creëerden we er meer van. Net zo lang en zo groot dat we niet langer weg kunnen kijken.
Wanneer we ons niet durven te verbinden met de aarde, gronding, met menszijn. Onze verantwoordelijkheid niet durven nemen, scheppen we steeds meer situaties en ervaringen van soortgelijke aard.
Maar… dat is allemaal scheefstand en van je Oorspronkelijke Zelf en Bedoeling af bewegen. En op een gegeven moment zal de balans hersteld willen en mogen worden.
Dus vanuit Godsbewustzijn zullen ook situaties gecreëerd worden die je telkens de mogelijkheid bieden om terug naar je Zelf en jouw rechte uitlijning met Bron terug te bewegen. Als mens in angst of weerstand kan dat confronterend en bijzonder onprettig zijn.
Als mens dat open staat en alles aan durft te kijken, kan het een verademing zijn en heel veel nieuwe inzichten opleveren.

 

Collectief

Zolang de massa nog weg beweegt van zich Zelf, verantwoordelijkheid nemen of bewust Zijn zal er niet één uitkomst zijn voor het gehele collectief, vanuit deze coronatijd. Wat nu vooral nog gebeurd is het fel verdedigen of uitdragen van de eigen zienswijze (de eigen draad), vaak zonder openheid voor andere zienswijzen. In feite regeert nog steeds hetzelfde oude patroon van afgescheidenheid als altijd. Alleen wat meer uitgelicht dan voorheen. Afgescheidenheid, verdeel en heers vanuit onbewust en gewond ego, speelt de hoofdrol in het collectieve veld. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
Zolang er dualiteit in ons blijft bestaan, blijven we deze weerspiegelt zien in de buitenwereld via het collectief veld.

Is het de bedoeling om het gehele collectief veld op één lijn te brengen, kun je je afvragen en zo ja, hoe dan?
Ik vermoed dat daar op dit moment nog geen helder antwoord op te geven is.
Het collectief bewustzijn bestaat uit alle mensen en dus uit vele ‘stromingen’ of draden. Draden die de verschillende lagen van bewustzijn en onbewustzijn en de verschillende scheppingsronden van evolutie weerspiegelen (zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn voor meer uitleg daar over). Ik vermoed dat die niet allemaal op één lijn te brengen zijn, in elk geval niet nu.  En vraag me ook af of dat de hogere bedoeling zou dienen. De aarde is immers een unieke leerschool waarin juist alles mag zijn en alle bewustzijnslagen en scheppingsronden door elkaar heen bewegen. Juist omdat alles en iedereen daarin een unieke ervaring op kan doen.

 

Meerdere tijdslijnen en uitkomsten mogelijk

Dus eerder zou het logisch zijn als er nu vanuit de corona-tijd niet één maar meerdere nieuwe tijdslijnen gaan ontstaan. Meerdere uitkomsten dus, die afgestemd zijn op in welke golflengte (bewustzijnslaag) jij ervaart en waarop jij aangesloten bent.
In feite is ook dat nu al aanwezig op aarde en zie je dit ook terug in de uitgerafelde touw symboliek, die al die verschillende tijdslijnen bloot legt.
Hoe werkt dat dan op aarde? Zoals dat nu ook al werkt… er bestaan heel veel golflengtes/ ervaringswerelden naast elkaar. De ervaringen en zienswijzen van de ene ‘draad’ zijn of kunnen totaal anders zijn dan die van een andere ‘draad’.
Focus, aandacht en intentie zijn belangrijke middelen om ons bewustzijn te richten en ons in een bepaalde golflengte mee te laten stromen (of ons daar vast te zetten).

Geregeld vragen mensen mij: waar gaat dit alles nu naartoe? Eerlijkheidshalve kan ik alleen maar, net als ieder ander, zeggen: ik weet het niet.
Het hangt af van de keuzes die wij maken, vanuit bewustzijn of onbewustzijn. Dat zal de uitkomst die wij ervaren gaan bepalen.

Dat er iets heel bijzonders aan de hand is, moge duidelijk zijn. Dat er veel misstanden plaatsvinden en aan het licht komen ook. Dat deze (grootschalige onbalans) ook de reden zijn waarom we ons nu in zo’n gekke situatie bevinden op aarde, ook. Dat er donkere agenda’s uitgerold worden, maar ook dat er een enorm ontwaken plaats vindt. Het is allemaal waar!

 

Hoe dan?

De hoe dan?-vraag kan voor mijn gevoel nu dus alleen nog maar persoonlijk beantwoord worden. In elk nu-moment, vanuit het verbinden met je Zelf je afvragen hoe jij er mee om kan gaan, welke uitkomst jij wilt scheppen, welke bevrijding of gevangenis jij verkiest.
Hoe bewuster je bent en bewuster je kunt focussen, hoe sterker die vraag beantwoord zal kunnen worden. Hoe ruimer je bewustzijn is, hoe meer in balans en in neutraliteit, hoe groter je (overkoepelend) overzicht zal kunnen zijn.
Die antwoorden kunnen alleen van binnenuit, vanuit een zuivere afstemming op ziel en Bronbewustzijn beantwoord worden. En deze antwoorden kunnen in dit moment voor ieder anders zijn. We zijn immers allemaal anders en uniek en dragen een eigen blauwdruk. Zolang we daar nog niet mee uitgelijnd zijn weten we nog niet hoe.
‘Hoe dan?’ Is voor nu denk ik vooral nog individueel uit te vogelen en deel van de groeiweg, en nog niet collectief. Want zolang niet iedereen de eigen verbinding hersteld en de eigen unieke plek in zichzelf en in de wereld (en dus in het collectief) in neemt, is de collectieve ‘hoe dan?’ (hoe dan verder, hoe dan wel) nog helemaal niet ‘vast gelegd’ maar even verdeeld als dat de wereld nu is.

‘Hoe dan?’ mag je je Zelf eerst afvragen: hoe wil jij dat de nieuwe wereld er uit gaat zien? Jouw nieuwe wereld? Hoe wil jij uit deze gekke tijd voortkomen?  Hoe kun jij een bijdrage leveren? Aan je Zelf en aan de wereld?
Ben je bereid daarvoor naar je Zelf terug te keren, te onderzoeken, angsten of schaduw aan te kijken en te helen, je eigen Licht  te erkennen en jouw hart te volgen, zodat het grotere plaatje in jou zichtbaar kan worden? Ben je bereid te werken aan het neutraal worden door innerlijk te werken om in balans te komen?
Ga voelen, innerlijk onderzoeken hoe jij dat kan realiseren. De ‘Hoe dan?’- antwoorden  in jouw leven ontdekken, diep van binnen, in uitlijning met jouw Ziel en Bron… In Liefde voor jouw Zelf en de wereld en voel hoe jij de ‘hoe dan? ’ vorm kunt geven via jouw diepste wensen om een wereld te scheppen die past bij wie jij Bent. Dat is waar het start.
Als altijd: een veranderde wereld, start in jouw Zelf! Stap voor stap, en met liefde, zorg en aandacht!

 

© Willemien Timmer, 4-5-2020

 

Note: Liever zou ik alleen schrijven over fijne uitkomsten en liefdevolle hoopvolle berichten. Dat is vaak ook meer gewenst merk ik. Echter, de realiteit van bewustwording vraagt er ook om dat we beide zijden van de medaille belichten. Want pas van daaruit worden we echt wakker en kunnen anders kiezen en herscheppen.
Bewust Zijn is wat anders dan ‘geitenwollensokken spiritualiteit’ wat altijd het lief-gehalte hoog wil houden. Bewustzijn is soms confronterend, eerlijk en bespiegelend. Er zit altijd Liefde achter, maar wanneer dat op wonden stuit, doet dat soms een beetje zeer (in het gewonde mens-zijn).
Alleen belichten vanuit de lichtkant of hoger zelf is eenzijdige belichting, want we hebben even zo goed te maken met de mens-kant en -realiteit van 3D.
Ik kan vanuit mijn groei niet anders meer dan beide zijden van de medaille belichten om een zo groot mogelijk plaatje van Wat Is te belichten. Zonder oordeel en vanuit Liefde.
Zie hiervoor ook mijn nieuwe boek Belichaamd Bewustzijn ‘Wanneer de ‘magie’ haar glans verliest, kan de Goddelijke Magie herrijzen‘ 

 

Zie ook de eerdere artikelen van afgelopen maand, die ook meer stukjes van ‘de corona-puzzel’  en de processen van deze tijd belichten.