We staan aan de vooravond van krachtige veranderingen in het persoonlijke en collectief bewustzijn

(Over Maria Magdalena, nieuwe maan, Leeuwenpoort, volle maan en verduistering en het 8-8-8 Portaal)

Een voorbereiding op de tijd die gaat komen

We staan op dit moment aan de vooravond van een heel bijzondere en vooral krachtige periode, waarin de ‘upgrades’ in bewustzijn in volle vaart gaan toenemen.
De afgelopen periode is dit energetisch ook min of meer voorbereid, zijn wij hierop voorbereid, doordat er o.a. vele zonneactiviteit weer gaande was, waarmee onze trilling aardig aangeraakt is. De vele intense zonnevlammen trillen heel veel oude energie, schaduw, duaal bewustzijn aan waardoor je op allerlei lagen mogelijk van alles omhoog hebt voelen komen. Op welke lagen het in jou of jouw omgeving van doorwerking was hangt een beetje af van waar jij staat in je persoonlijke groei proces. De een zal het meer fysiek hebben ervaren, de andere op emotioneel vlak, weer een ander op meer geestelijk vlak, of combinaties daarvan.
Hoe dan ook brengt een grote zonneactiviteit een grote invloed met zich mee en trilt in feite je eigen Hoger Licht en Grootsheid aan waarmee alles wat dat nog in de weg staat om dit te aanvaarden, (h)erkennen, omarmen en integreren in de weg staat.
Het brengt hoe dan ook grote schoonmaak teweeg want niet alleen wordt onze oude schaduw aangetrilt, het wordt ook be-licht. Wat leidt tot de mogelijkheid om hierin tot een dieper inzicht te komen, het te doorvoelen, doorgronden en los te laten. Of om te keren, of wat er maar nodig is

De afgelopen weken zijn we dus al vast vurig aangetrilt in zowel ons Licht als de schaduw die de her-innering van ons Licht in de weg staat. Dit alles is een voorbereiding op de komende periode waarin we nog krachtiger ons Zelf zullen mogen gaan ontmoeten.

Manipulatie maakt meer kapot dan je lief is

Wat ik persoonlijk heel erg veel om me heen en binnen mijn eigen leven heb mogen aanschouwen in de afgelopen periode was tot in de subtiliteit de macht en ook kracht van manipulatie. Vele maskers leken af te vallen of de sluiers van illusie van de 3D matrix leken weer een gradatie dunner te worden. Uiteindelijk kunnen we allemaal in al deze maar doorgaande trillingsverhogingen steeds minder maskers op houden. Vele al bewust geworden maskers zijn misschien al jaren afgelegd. Maar met alle trillingsverhogingen dringen we steeds dieper door in de onderste chakra’s waarin ook diep onbewuste lagen steeds meer aan het licht komen. en ook hier kunnen nog vele onbewuste maskers en in feite overlevingspatronen steeds dieper naar de voorgrond treden. E Bedoeling is uiteraard weer de bewustwording en zuivering daarvan, zodat we steeds meer gaan zien en herinneren wie wij werkelijk Zijn, voorbij die schaduw, maskers en overleving.

Vooral in mijn directe omgeving heb ik het afvallen van deze oude onbewuste maskers veelvuldig zien gebeuren. Diepe oude oerwonden die daarmee vrij komen en diepe angst om werkelijk in de eigen spiegel van het Zelf te kijken.
De angst die daardoor juist krachtiger dan ooit de manipulatieve machten binnen mensen aansprak en misschien wel krachtiger en tegelijk subtieler dan ooit naar voren kwam.
Maar tegelijkertijd was daar en dicht bij mijn Zelf en hart blijven, de enige manier om hetgeen er gebeurd te doorzien. En dit maakte dat er tot in de subtielste lagen van leven steeds meer manipulatieve kracht bloot gelegd werd.
En vaak weten we dat het er is, ervaren we het op bepaalde lagen. Maar tegelijkertijd ben ik ‘geschrokken’ van hoe diep deze nog altijd levende macht/kracht is. En in hoe vele lagen, uitdrukkingsvormen en frequenties deze tot uitdrukking komt. De manipulatieve kracht, altijd aangestuurd door angst, in de kern tenminste. En dus de ultieme afscheiding van Heelheid en Bron. Het zit verweven in elke dimensiesfeer en in ieder mens, in meerdere of mindere mate.

Een ander aspect wat daarbij naar voren komt is uiteraard de andere kant van de medaille. Niet alleen waar speelt (subtiele en onbewuste of misschien juist niet-subtiele en bewuste) manipulatie een rol. Maar ook: waar ben ik bevattelijk voor manipulatie? En waarom? En hoe ga ik daar mee om?
De energie en trillingsverhogingen van afgelopen periode hebben (in elk geval voor mij) dit haarfijn uitgelicht en daarmee in feite weer nieuwe, diepere lagen van afgescheiden bewustzijn en dualiteit be-licht. Waarmee een nieuwe mogelijkheid op het nog dieper doorgronden van deze velden nog bewuster werd. Om dieper te doorgronden  hoe mijn wezen zich daarmee verhoud, hoe het werkt en waar dit nog (onbewust) bestaansrecht blijft krijgen bij velen van ons
Tegelijkertijd ervoer ik het gedeeltelijk in mijn eigen leven, maar zag het nog grootschaliger in de wereld om mij heen aan het licht komen, waarmee Bron in mij feilloos uitlichte hoeveel variaties, mogelijkheden en scheppingen daar ook in die energie zijn.
Manipulatie maakt meer kapot dan je lief is en houdt je feilloos af van Bron en Liefde in je Zelf.
Manipulatie komt altijd voort vanuit angst en afgescheidenheid, ongeacht op welke laag het zich manifesteert en ‘uitleeft’.  En het zijn precies ook die lagen in ieder van ons die ons tegelijkertijd bevattelijk maken voor manipulatie: angst, afgescheidenheid en daar waar wij onze Grootsheid als Schepper en Bron nog niet kunnen zien, erkennen en leven.

De energieën van afgelopen periode waren bijzonder behulpzaam om tot in de diepste regionen van ons Wezen dergelijke schaduw krachten te bel-lichten. En hoewel dit weer hele processen op zich zijn, zijn het tevens tegelijkertijd ook weer voorbereidingen op de periode en processen waar naar we onderweg zijn.

nieuwe aarde

De Gaia Codering

Tegelijkertijd bewegen zich vele stromingen van groei door elkaar heen. Zoals vele werelden in werelden zich door de Schepping en door ons heen beleven. Het is soms maar net waar jij op afgestemd bent en wat in resonantie is met jouw persoonlijk proces, welke stromingen jij oppikt en volgt.
Met het steeds verdere open gaan van ons bewustzijn echter gaan we steeds meer de Multidimensionaliteit ervaren. Waardoor je soms verschillende stromingen en groeirichtingen tegelijkertijd, door elkaar heen gaat waarnemen en be-leven.

Een van de verschillende andere stromingen die in mijn persoonlijke groeipad ook geregeld zichtbaar was en om aandachtvroeg was van een heel andere orde. Deze benadrukte steeds intenser de noodzaak van belichaming en het bewust aanwezig zijn op aarde, in je Zelf op alle lagen. Maar ook de noodzaak van het herinneren aan onze commitments met en verbinding met Gaia, Moeder Aarde.
Op vele verschillende wijzen vroeg Gaia al enkele maanden op een ander/dieper niveau dan voorheen ‘om de aandacht’. Heel veel, veel meer dan ooit voorheen, heb ik in stilte in de natuur vertoefd om te ‘luisteren’ naar de ‘verhalen’ van de aarde, van de natuur, het dierenrijk, de (Binnen) Aarde werelden en alles wat zich aandiende. Waar binnen steeds dieper de Harteklop van Gaia voelbaar wordt, door al die werelden van schepping heen.
Gaia is natuurlijk ons liefdevolle draagvlak, het Planetair bewustzijn van de groen-blauwe planeet waarop wij ons Zelf in deze menselijke verschijningsvorm ervaren. Het is van uit deze hoedanigheid dat wij bezig zijn met groeien en bewust worden. Het menselijk perspectief is onze ‘basis’ in deze ervaring van waaruit wij ons Bron Zelf weer leren her-inneren. En Gaia speelt daarin een cruciale rol.
Tegelijkertijd is door alle onwetendheid, het ‘verzuipen’ in onbewustzijn van eeuwen en eeuwen het bewustzijn van Gaia ook steeds verder verdicht, afgescheiden en verstopt geraakt. Wij zijn ons Zelf steeds dieper hier van af gaan scheiden en zijn ook hierin manipulatie en angsten gaan ontwikkelen.
Ook deze liggen opgeslagen in onze basis velden (chakra’s) en komen met alle energetische upgrades steeds dieper tot bewustzijn en aan het Licht.
Daar waar Gaia niet meer vrij kan stromen, kunnen wij het in zekere zit ook niet. Want wij zijn allen deel van de schepping van Gaia en spelen daar allemaal een cruciale rol in.

Steeds meer en op diepere lagen dan voorheen werd ik dus uitgelijnd op Gaia’s hartenklop en de Gaia Coderingen die nu te bevatten en herinnerbaar en belichaambaar zijn voor mijn menselijk wezen en Gods Bewustzijn.
Dit is een proces wat natuurlijk met alle andere stromingen van groei verband houdt en het draagvlak is van alles. Want het neemt daarin liefdevol alle lagen van ons Zijn mee, inclusief dat menselijke ervaringsperspectief van waaruit wij bewust in het hier en nu groeien.
De Gaia Codering ontvouwt zich steeds dieper in wat het voor mij en het collectief bewustzijn betekend, ook dit is een continue stroming die zich verder ontplooit, ontvouwt en her-innert kan worden. Met de Bedoeling om steeds meer scheppingen, werelden in werelden. In ons en in de wereld ervaring te gaan verbinden. Om tot een steeds diepere zuivering van verstopte werelden en lagen te kunnen komen, waardoor we steeds dieper echt tot op celniveau weer gaan her-inneren en manifesteren wie wij werkelijk Zijn.

De openingen van deze Gaia Codering en wat deze voor ons betekend zal de komende maanden naar mijn gevoel nog veel verder gaan uitkristalliseren. Maar waarom ik ook deze groeistroming benoem is omdat deze alles te maken heeft met de komende periode. We hebben meer dan ooit onze verbinding met Gaia, Moeder Aarde, nodig om ons in de volgende ‘groeistuipen’ staande te houden!

(Meer over de Gaia Codering zal ook aan de orde komen in de workshops van het traject ‘De Magie van Moeder Aarde, waarvan vast een voorproefje als losse workshop te volgen is op 29 juli. Mede omdat ik zelf in mijn proces en ‘puzzeltocht’ ook nog steeds nieuwe aanwijzingen, inzichten en informatie ontvang)

 

Collectieve processen van groei en verschillende Scheppingsronden

Hoewel we al vele jaren steeds opnieuw door grote trillingsverhogingen heen gaan en de ene golf naadloos de andere opvolgt, lijken de veranderingen en aanrakingen steeds intenser te worden. En dat is ook daadwerkelijk zo. De afgelopen jaren zijn we steeds krachtiger gepusht om ons eigen systeem ‘naar beneden toe’ verder te openen en aan te gaan. Alles wat nog in de onderste chakra velden aanwezig was aan oude pijn, wonden, angsten, overleving, ego mechanismen etc. wordt radicaal aangetrilt om doorgewerkt te worden.
Die processen voelen steeds intenser om dat er geen ‘ontkomen meer aan is’.  We kunnen er niet langer voor weg lopen of ons er onder uit draaien. Het is nu menens. En we mogen onze diepste schaduw daarin aangaan.
Hoe bewuster je bent en wordt, hoe bewuster je deze processen doorloopt en deze je voorzien van inzicht in wat de Bedoeling is en hoe het werkt.

Ondanks dat zijn er ook vele zielen die nog steeds niet bewust ook mee resoneren op alle trillingsverhogingen. Ook dit heeft te maken met de vele werelden in werelden en vele verschillende scheppingsronden of cycli van groei en bewustzijn.
Hoewel sommigen denken dat de hele aarde en alle mensen mee dienen te gaan in ‘de overgang naar de 5-de dimensie’ (wat mijns inziens al een ‘foutieve’ en beperkte insteek is) is dat naar mijn gevoel helemaal niet de Bedoeling. Er zijn sommige scheppingsronden en of cycli zo ver dat zij een shift in bewustzijn naar de eigen Bron frequentie en of Multidimensionaliteit gaan maken. Maar lang niet iedereen.

De aarde biedt een verzameling aan vele werelden ineen waarbij iedere scheppingsronde een eigen cyclus van groei doorloopt. Sommigen die pas recent hier hun cyclus op aarde zijn begonnen en die je ‘Neandertaler’ bewustzijn zou kunnen noemen,  zijn hier helemaal niet om nu meteen naar Zelfrealisatie of Verlicht Meesterschap te groeien. Zij doorlopen een heel andere cyclus die niet vergelijkbaar is met waar jij nu zit. Niet dat jij daarmee verder of beter bent, je zit enkel in een andere bewustzijnstrilling, een andere golflengte, in een andere cyclus. Een die misschien al vele duizenden jaren hier aanwezig is en waar je je nu uit aan het ‘bevrijden’ bent door te helen, groeien en bewust te worden.
Oordeel daar over hebben is echter niet mogelijk (naast dat dat niet liefdevol en reëel is) want vanuit ons beperkt menselijk zicht en nog deels afgescheiden bewustzijn kunnen we vaak helemaal niet waarnemen wat de hogere Bedoeling is van elke Scheppingsronde of wie waar zit en waarom. Sommige cycli (Golven van Zielen) die nu pas voor het eerst op aarde landen hebben mogelijk hun Meesterschap of Ascensie al elders in dit of andere Universa bewandeld. Daar waar jij mogelijk nog niet bent geweest zelfs. Dus oordeel daar over is zinloos en helpt op geen enkele wijze je eigen groei.

Hoe dieper we de Gaia Codering weer binnen ons Zelf gaan herinneren, en hoe dieper wij ons Bron Bewustzijn in ons menselijk Zelf weer leren herinneren, hoe bewuster deze stromingen binnen Schepping weer worden.

Daarbij komt dat je ten alle tijden afgestemd bent op je eigen Scheppingsronde of cyclus en alleen van daaruit (bewust of onbewust) gewaar bent van de verschillende groeistromingen. Hoe opener je bewustzijn echter wordt hoe helderder je ook (oordeelloos) de andere scheppingsronden of cycli gaat herkennen. Waarmee je steeds meer je eigen pad gaat lopen en ook toleranter wordt naar anderen en hen in diep respect hun eigen weg laat lopen. Zonder te willen pushen, aandragen, (ongevraagd) adviseren, te oordelen, manipuleren of wat dan ook.
Daarnaast maakt het steeds bewuster waar een oordeel of een (neutraal) onderscheid in je Zelf aan de orde is. Of waar een spiegeling of een projectie van jouw Zijn zich kenbaar maakt. Want er is ook een wezenlijk verschil tussen deze concepten.
Kortom, door afgestemd te zijn en blijven op jouw eigen stroming, blijf je steeds dichter afgestemd op jouw Zelf en wat daarin belangrijk is!
En ook dit is een belangrijk gegeven om je in de komende vurige periode te blijven her-inneren!

Leeuwenpoort

Immense trillingsverhogingen in de komende weken

Zo, dat was al een heel verhaal van ‘slechts’ enkele van de vele groeiprocessen die zich persoonlijk en collectief dieper hebben geopend, in voorbereiding op de komende periode.
Het voelde echter noodzakelijk om enkele van die aangetrilde groeilagen en bewustzijnsgolven nader uit te wijden om dieper te gaan begrijpen en voelen waar de uitdagingen van de komende periode in zullen liggen. Maar ook om aanspraak te kunnen maken  op je innerlijke reeds ontwikkelde en geïntegreerde kracht.

De komende dagen al start namelijk een achtbaan van trillingsverhogingen die zich in rap tempo gaan opvolgen. Die allemaal verweven met elkaar zijn en de ene golf brengt de andere weer verdieping en intensivering mee.

De voor wee waren alle zonnevlammen, die mogelijkerwijs ook nog mee blijven ‘stromen’ in de komende periode.
En a.s. zaterdag (22-7-17) start de komende intense periode met de Maria Magdalena dag. Een trillingsverhoging waarin de Magdalena coderingen dieper aangeraakt en aangetrilt gaan worden.de Blauwdruk van Magdalena bevat o.a. de coderingen om in je mens-zijn de Liefde van de Oer Moeder/ de Magdala te gaan her-inneren.
Om zowel in je hart als bewustzijn de Onvoorwaardelijke Liefde, de kracht van vergeving, acceptatie, omarming, de Oer Moeder energie die de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke op aarde is, dieper aan te trillen. Daar op dat niveau van bewustzijn waar jij nu Bent.
Deze aanraking van al jouw uiterst Vrouwelijke Blauwdruk Onvoorwaardelijke Liefdes trillingen is uiterst belangrijk voor de upgrades de daarna volgen. Juist om in de zachtheid, liefde,, helende en zorgzame energie binnen je Zelf te komen ofte blijven.
De Magdalena Codering activeert tevens diepere lagen van je fysiek systeem om je eigen Goddelijk Vrouwelijk Blauwdruk veld dieper te helpen laten indalen in belichaming. Om hier en nu in het mens-zijn weer dieper deze energie te leven en vorm te geven. Ook dit is noodzakelijk in je mens-zijn maar ook in je algehele bewustwordingsgroei naar Zelfrealisatie en belichaming toe.

Deze Maria Magdalena energie nodigt je ten diepste uit om in je belichaming (je mens-zijn in het hier en nu) echt je hart te openen, naar je hart te luisteren, in je hogere harttrillingen aanwezig te zijn en daar op afgestemd te blijven. Daarmee krijgt je mens-zijn een diepere instroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je helpt dieper in Liefde, zachtheid en bij je Zelf te blijven. De uitnodiging is om echt in de belichaming jouw Onvoorwaardelijke Liefde af te stemmen, deze neer te zetten, uit te stralen en van daar uit te leven.
Het zal mogelijk ook de verschillen tussen (verbasterde, duale en gewonde) liefde en werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde van Bron helderder voelbaar maken.

Dan volgt op a.s. zondag (23-7-17) de super nieuwe maan die verbonden is met een nieuwe geboorte. Deze nieuwe maan valt in de energie van Leeuw, die gericht is op de eigen Universele Kracht en Koning- of Meesterschap.
In combinatie met een serie ‘lastige’ planeetstanden van o.a. Mars kan deze nogal heftige situaties en energieën aan gaan trillen. Nog meer schaduw wat naar boven kan komen om te transformeren op roepen. Het kan dus van je vragen om alle innerlijke zeilen bij te zetten in je eigen liefdevolle bewustzijn, oordeelloosheid, zorgzaamheid en ook eigen (Licht) kracht, om je daar doorheen te bewegen.
De nieuwe maan gaat altijd over nieuwe geboorte, en voordat wij weer op nieuwe lagen in ons Zelf geboren kunnen worden (ook in belichaming daarvan) dienen we door het geboortekanaal en weeën heen te gaan. Dat zijn de schaduwpatronen en oude wonden en pijnen die eerst  doorleeft en doorgrond mogen worden voordat de schoonheid van de nieuwe geboorte (van nieuw Licht en bewustzijn) ervaren wordt. Dat laatste kan niet ontstaan, zomaar vanuit het niets. We mogen eerst de liefdevolle, erkennende verantwoordelijkheid nemen voor al onze eigen schaduw, pijnen en patronen die vanuit dualiteit in ons ontstaan zijn.

De uitnodiging van Nieuw Maan ligt in de uitlijning ook met je gewonde kanten, het gewonde vrouwelijke aspect in jou te komen of te blijven. Zodat alle mogelijk verdraaide, vervormde of gewonde Vrouwelijke delen dieper doorzien kunnen worden. Dat je vanuit de Magdalena Codering en Onvoorwaardelijke Liefde in jouw bewustzijn deze wonden kunt doorgronden, doorvoelen, verzorgen en helen. Op deze wijze help je je Zelf bij jouw nieuwe geboorte van je hoger bewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde op aarde, in het menselijk ervaringsperspectief te komen.

Op 26-7-17 opent zich dan de Leeuwenpoort, ten tijde van het Oud Egyptische nieuw jaar vanuit het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.
Net als de Maria Magdalena dag komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’ en dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.
De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.
Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.
We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

Vervolgens zal de Volle maan en maansverduistering van 7-8-’17 (in de energie codering van 7-8-8) een nieuwe input gaan geven temidden van de enorme werveling aan processen. Deze volle maan biedt opnieuw een verdieping in de Goddelijk Vrouwelijke velden en de Gewonde Vrouw Velden van ons bewustzijn. Pijnlichamen en gekwetste emotionele velden zullen dieper aangetrilt worden en aan het licht komen. waar speelt nog manipulatieve energie vanuit gewonde vrouwelijke delen, vanuit oude emoties, overtuigingen, jaloezie of welke andere wonden dan ook. Waar kan je eigen emotionele kracht al in oorspronkelijke trilling geboren worden?
Ook hier zullen beide zijden van de medaille: licht en schaduw van de vrouwelijke energie met name dieper aangetrilt worden. De Bedoeling is daarin niet alleen inzicht, healing en transformatie maar ook het tot volle wasdom laten komen van de oorspronkelijke kracht van emoties. Zonder aanhakingen, verklevingen met wonden. Ons emotioneel lichaam is namelijk ook weer een creatie die er niet voor niets is, maar welke we vooral in verdraaide en vervormde versie kennen en geleefd hebben. Deze energie brengt dus een diepere mogelijkheid om dwars door de oude ervaring van het emotionele veld heen de oorspronkelijke Bedoeling van de gevoelswerelden en emotionele velden te gaan ervaren. Of daar op uit te lijnen en af te stemmen.
Van hieruit kan de werkelijke Scheppende Kracht van het Goddelijk Vrouwelijk Bewustzijn dieper herinnert, geïntegreerd en belichaamd worden. Van hieruit biedt dat ook ruimte en basis tot groei om de Scheppende Mannelijke Kracht oordeelloos en onvoorwaardelijk te ontmoeten, in gelijkwaardigheid.

Terwijl de energieën van de Leeuwenpoort frequentie en de volle maan en verduistering doorrazen en zich voor een groot deel dus ook zullen richten op de Vrouwelijke Kracht, om deze weer te helpen oprijzen uit de gewonde delen, zal er gedurende het 8-8-8 Portaal (8-8-’17) een heel krachtige uitlijning en trilling binnen komen in bewustzijn. Het voelt of is dit een hoogtepunt en tegelijkertijd ook weer een bekrachtigingspunt van alle processen die tot dan toe aangeraakt zijn, getransformeerd en geïntegreerd zijn.
De 8-8-8 codering biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Man-Vrouw-Kind velden. Deze drie Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar Bron. Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.
Het 8-8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen mogelijk, diepte transformaties om velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering en jouw verbinding met de aarde en belichaming. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Welke je enorm kan helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

Vervolg dagen met deze zelfde frequentie zoals 17-8-’17 en 26-8-’17, die ook de 8-8-8 Portaal codering in zich dragen zijn weer verdere upgrades en zullen een vervolg zijn op deze intense periode. En op 21-8 nog een zonsverduistering. Daarover later meer!

Tenslotte

Over elk van deze essentiële trillingsverhogingen is heel veel meer te zeggen, maar juist de samenkomst en veelheid van trillingsverhogingen en alles wat dat oproept en wakker maakt, maakt dit al een immens lang artikel.  Dus daarom een soort van samengevoegd artikel over de veelheid van wat er nu Is, wat hopelijk meer zicht en bewustzijn biedt over waar we spoedig doorheen gaan bewegen. Mogelijk zal ik op verschillende instroomdagen nog meer informatie juist over dat moment door gaan geven, dat laat ik even aan de innerlijke flow van die momenten over.
Op verschillende van deze bijzondere data zal ik zelf ook krachtig werkzaam zijn binnen mijn eigen processen en ‘Missie’ hier op aarde, dus ik weet nu ook niet of ik in de gelegenheid zal zijn daar op dat moment meer over te schrijven.

Het is een heel lang verhaal geworden maar juist ook door de veelheid aan trillingen in het nu is daar niet aan te ontkomen. Ik heb enkele van de belangrijkste trillingverhogingen en groeiprocessen van deze en komende periode proberen te belichten, waarmee echter nog lang niet alles belicht is van wat er speelt.
Ik hoop in elk geval dat het weer wat meer (in)zicht mag geven in hoe belangrijk deze tijd is waarin wij leven!

Tot zoverre eerst maar en rest mij iedereen een prachtige intense periode van diepgaande groei in Kracht, Onvoorwaardelijke Liefde, belichaming van jouw Zijn en meer te wensen!

© Willemien Timmer, 21-7-2017

Hier vind je mijn meest recente artikel over de Leeuwenpoort, 8-8-8 Portaal en volle maan(sverduistering)! Als vervolg op dit artikel!

Ondersteuning in deze grote energie shifts:
Activiteiten die juist vanuit deze energieën plaats vinden om je te helpen dieper deze energieën in goede banen te geleiden, te ervaren of bewuster er (in een veilig afgebakend groepsveld) op af te stemmen, die ik aanbied, zijn:

2-daagse workshop: The Sisterhood of Sekhmet
Aankomend weekend. (Er zijn nog stoelen vrij voor late beslissers!)
Kijk hier voor meer informatie:
https://apofyliet.nl/index.php/activiteit/the-sisterhood-of-sekhmet-2/

8-8-8 Afstandactivatie
Dinsdag 8-8-17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop)
Kijk hier voor meer informatie:
https://apofyliet.nl/index.php/activiteit/afstand-activatie-8-8-portaal-leeuwenpoort/