Meesterjaar 2022, een energetische upgrade in bewustzijn

De laatste dag van het uitdagende jaar 2021 is aangebroken. We zijn de afrondende vier 3-3-3 portalen van december door, de vier pilaren die het fundament van nieuwe geboorte van het oorspronkelijke in jou ondersteunen. We staan op de drempel van het Meesterjaar 2022.

De laatste dag van 2021

Vandaag, 31-12-21 staat de uitlijning met de innerlijke drie eenheid vanuit het hart (3+1=4) centraal. Al datgene wat door de 3-3-3 frequenties deze afrondingsmaand is aangeraakt, wakker gemaakt en geïnitieerd, kan daarbij bewuster worden, ankeren in je hart, zodat het hartgedragen als nieuw fundament in jouw energie en bewustzijn mee gaat stromen het nieuwe jaar in.

De overgang van 2021, een 5-energie, naar 2022, een 6-energie

De energie van 2021 resoneert op de 5. De frequentie van de 5 gaat over de Oorspronkelijke Mens coderingen (je oorspronkelijk authentiek bewustzijn wat dieper ontwaakt en her-innert wordt), de weg door de Duat (de innerlijke onderwereld of het onbewuste wat steeds dieper bemeesterd wordt), het keelchakra (-uit-spreken van jouw waarheid) en de 5 elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether. De bouwstenen van -nieuwe- creatie).

De energie van 2022 resoneert op de 6-energie. De 6 energie gaat over de materiele wereld en de spiegeling van de galactische werelden daar binnen.
De 6 is een omgekeerde reflectie van de 9, die resoneert op de 9 ervaringswerelden waarin dualiteit gecreëerd, beleefd en doorleefd wordt.
M.a.w. de 6 maakt die spiegeling op aarde, in de materie, in de wereld als mens bewuster zichtbaar.

De zes en Seth

Voor mijn gevoel resoneert de 6 heel sterk met de Seth frequentie. Een energie die door de geschiedenis heen vaak vanuit dualiteit, onwetendheid en onbewustzijn volkomen verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd is geraakt. Deze is verworden tot of eigenlijk gemaakt tot de energie van satan. Een energie die een label heeft gekregen van op z’n zachtst gezegd: niet goed. En die gevreesd wordt.

Een foutieve interpretatie, vanuit verdraaiingen in het Christendom, want de Seth energie is een neutrale universele energie die slechts de natuurlijke balans van cycli, het leven, de chaos die daarbij hoort weerspiegeld. ‘Chaos’ die vanuit Goddelijke creatie gecoördineerd wordt om een (her)ordening te scheppen. Vernieuwing in te voegen dus en een noodzaak tot balans in het grote geheel.

De Seth kracht is vanuit verschillende aanvliegroutes te benaderen. Als universele kracht zoals hier boven genoemd.
Als een reflectie van de dualiteit, tegengestelde krachten die we in de 9 ervaringswerelden zijn gaan ontdekken, scheppen, beleven en bemeesteren.
Als een symboliek voor wat we in mens-zijn noemen het ego. Ook deze is echter vervreemd van de oorspronkelijke kracht en zo verdraaid dat het tot iets negatiefs is verworden. Een interne tegenwerkende kracht die op eigen benen en los van het universele een eigen leven is gaan leiden.

In essentie en oorsprong is die persoonlijke Seth kracht namelijk het gouden ego, neutraal van aard en een Goddelijk gereedschap in de mens om zichzelf hier in de 3-de dimensie (en in andere dimensies op andere manieren) te kunnen manifesteren in de Godskracht, een ‘gereedschap’ dat dienstbaar is aan het Oorspronkelijk bewustzijn.
Simpel gezegd is van origine het ego dienstbaar aan de ziel.

Dat deze oorspronkelijke functie volkomen vergeten en scheef gegroeid is, moge duidelijk zijn. Ego is door de eeuwen van onbewustzijn heen aan het stuur van het leven gaan staan en heeft geweld, haat, verdriet, overlevingsmechanismen en meer afgescheidenheid gecreëerd. Vanuit de verwrongen, pijnlijke ervaringen door de vallen uit bewuszijn heen, tot in de aardse ervaringslijn.
Dit heeft enkel geleid tot meer oordeel over en angst voor ego, waardoor veel spiritiluele en religieuze stromingen het ego gaan bestrijden, afwijzen en ontkrachten, voortkomend vanuit angst.

Besef je echter dat alles wat gevreesd wordt, daar beweeg je vanaf en niet naartoe. En daarmee bewegen we af van een kracht die van origine bij je Goddelijke Essentie hoort maar niet meer als zodanig herkend wordt. Door daar vanaf te scheiden onttrek je je dus van een stuk kracht die in de kern bij je hoort.

De energie van Seth is gelinkt aan de energie van Orion, die een negatieve imprint in het collectief (on)bewustzijn heeft achtergelaten. Daar op dat niveau de diepere splitsing van bewustzijn is gecreëerd en creatie van dualiteit is geïnitieerd door de Galactische Oorlogen.

Deze imprints zijn met elke val uit bewustzijn mee gezakt in de daaruit voortkomende dimensies van lagere trilling en hebben daarmee een immense wond geslagen in bewustzijn (de vallen in onbewustzijn). De oorspronkelijke Bedoeling van dit Goddelijk Plan is vergeten, de wonden en angsten voortkomend uit die ervaringen zijn leidraad geworden in hoe we onszelf en de wereld(en) zijn gaan zien.

In deze tijd, de overgang van Vissen naar Waterman, komen al die imprints uit het diep onbewuste aan het licht en worden doorleefd. Pas van daaruit kunnen ze doorzien, hersteld en terug gedraaid worden naar de oorspronkelijke potentie.
Gouden Godskracht van Seth, die simpelweg de handvatten biedt om Goddelijk bewustzijn tot uitdrukking te brengen in verschillende werelden en dimensies.
Alle wonden, dualiteit, onbalans van de Galactische oorlogen, ervaringen met wat we duister noemen, dienen daartoe aan het licht gebracht te worden, doorleefd te worden zodat de wond kan helen en de essentie weer her-innert wordt.

De 6 en Sirius

De 6 energie is ook sterk gelinkt aan de energie van Sirius, de 6-dimensionale poort die als een middelpunt tussen ons hoogste en ons meest verdichte bewustzijn fungeert.
De frequenties van Sirius dragen de herinneringen aan onze oorspronkelijke blauwdrukken in zich. En zijn in staat voorbij de verdraaide realiteiten, de eigen vervormingen en verdraaiingen te kunnen stappen en het oorspronkelijke licht, kracht en grotere Bedoeling weer te her-inneren en integreren.

De ster Sirius is dit jaar 2022 dus een belangrijke leidraad om ons ware potentieel weer dieper te gaan her-inneren voorbij de verwonde Seth, om tot de oorspronkelijke Seth kracht te komen, die onderdeel is van onze Oorspronkelijke Mens Code.
Sirius is de ster die leidt, her-innert, activeert en stimuleert om onze oorspronkelijke blauwdruk weer te gaan activeren en leven.

Via Sirius kunnen de gewonde imprints van het Orion bewustzijn (dualiteit, negatief ego, duistere overheersende en ontkrachtende machten) weer overstegen worden en kan de gouden oorspronkelijke kracht van Orion weer her-innert worden. Deze reikt veel verder en grootser dan de verwonde versie die het collectief onbewustzijn draagt. De gouden Orionkracht is de Meesterschapskracht waarin onze Goddelijke essentie in de vorm manifesteert.

De energie van 2022 is de energie van een Meestergetal

De energie van meesterjaar 2022 resoneert hierop door en zet aan tot het oprijzen in je ware kracht. De 222 codering in 2022 weerspiegeld je vermogen om boven alle onbewustzijn, dualiteit en ontkrachting uit te stijgen.
De 222 energie zet aan om alle (innerlijke)  demonen aan te kijken én te overstijgen, zodat jij weer in je Koningschap/Meesterschap en dus oorspronkelijke kracht en bewustzijn terecht komt.
De 222 energie is een stimulerende, stuwende kracht die aanzet tot het oprijzen in je (stralende, oorspronkelijke) bewustzijn, je oorspronkelijke blauwdruk en Bedoeling.

De 222 energie stimuleert dus om je eigen originele, authentieke bewustzijn te her-inneren en jouw plek in schepping in te nemen.
Op jouw Meesterschapsbenen te gaan staan in de 6 energie, die ook gerelateerd is aan de aardse materiële wereld
M.a.w. 2022 reikt je die trillingsverhogingen en daarmee bewustzijnsgroei aan om op aarde steeds dieper in je Gouden Meesterschapskracht en – bewustzijn te gaan staan. Waarbij jouw authentieke oorspronkelijke Godskrachten zich kunnen manifesteren op aarde, in je mens-zijn.

2022 is een Meesterjaar, niet alleen omdat het resoneert op de frequentie van Meestergetal 222. Het zet aan tot de her-innering, activatie en belichaming van jouw Meesterschap op aarde!
Voorgaand jaar was een opstap, een voorbereiding naar dat (jaar) wat komen gaat.

Hou moed, vertrouwen en verbinding met je Zelf vast. Het kan opnieuw een uitdagend jaar worden, vol met persoonlijke initiaties, maar voor het goede doel: steeds meer als God op aarde leven, in bewustzijn als mens weer meester worden over je oorspronkelijk bewustzijn.
Je authentieke Zijn belichamen en be-leven, en dat trekt ‘de hemel op aarde’  en schept een totaal nieuwe wereld!

Heb een magische overgang van 2021 naar 2022! En een prachtige start van Meesterjaar 2022!

© Willemien Timmer, 31-12-2021

Belangrijke data in de startmaand januari van Meesterjaar 2022 zijn:

1-1-’22 Portaaldag
2-1-’22 nieuwe maan
10-1-’22 Portaaldag
11-1-’22 Portaaldag
22-1-’22 Portaaldag

Op meerdere van deze data verzorg ik afstand activaties en transmissies om de energie bewuster te ervaren en binnen te geleiden in je bewustzijn, zie hiervoor de activiteitenagenda!