Poortdagen, Portaaldagen en Meestergetallen

11-1-11 Portaal en andere Poortdagen

Sterrenpoorten, Meestergetallen en meer

Al jaren schrijf ik er over om bewuster te maken en werk ik ermee in workshops en op andere manieren, de energie van bijzondere Poortdagen.

Maar wat is dat nu eigenlijk, die Portaal of (sterren)Poortdagen?

Dagen die door Meestergetallen (dubbele getallen zoals vandaag bijv. 11-1-11) gekenmerkt worden en vaak ook nog eens samen vallen met bijzondere sterrenstanden of -uitlijningen kun je poortdagen noemen. Deze dagen zijn de trillingen die naar de aarde en het (collectief) menselijk bewustzijn enorm verhoogd. Dat wil zeggen dat er nieuwe trillingen die diep bewustmakend werken binnen komen en ook jouw energie en bewustzijn beïnvloeden.

De hogere Bedoeling hier achter is om ons allen te helpen dieper te ontwaken uit de lange slaap van onbewustzijn waardoor we van ons ware Zelf vervreemd en afgescheiden zijn geraakt. Waardoor we zicht zijn verloren op wie wij werkelijk Zijn, verstrikt zijn geraakt in de duale beleving en ons daar onbewust mee zijn gaan identificeren.  Leven, ervaren, waarnemen en handelen op basis van verwondingen, zogezegd negatieve ervaringen en overleving.

Portaaldagen brengen een hoge trilling naar ons toe die innerlijk beweging brengt om dieper te ontwaken in het grotere besef dat je veel meer bent dan het ‘kleine gewonde ik’ van waaruit vele levens geleefd is.
Deze trillingen verhogen je eigen trilling en bewustzijn waarmee elke vorm van disharmonie, onbalans, oude ballast, innerlijke verwonding en onbewustzijn naar voren worden getrokken.
Pas wanneer iets gevoeld en ervaren wordt, wordt het bewust en kan het transformeren, helen of wijzigen.
En dat betekend groei. Een steeds dieper bewust worden van wie jij echt Bent voorbij aannames, patronen, gewonde denkbeelden en overleving.

Al vele jaren komen met grote regelmaat Portaaldagen voorbij die in de jaren vanaf het jaar 2000 steeds concreter en steeds krachtiger een bijdrage leveren aan de bewustwording en spirituele groei.
Er zit ook een duidelijke lijn en opbouw in de innerlijke processen die de Poortdagen stuk voor stuk aanraken. Het is allemaal met elkaar verbonden en uitgelijnd. Elle Poort sluit aan op de vorige, is een vervolg en verdieping. En is ook uitgelijnd met collectieve groeiprocessen die op dat moment aanwezig zijn.
De Portalen bieden dus een krachtige stuwing of zetje in de juiste richting om innerlijk in beweging te komen en/of grotere stappen voorwaarts te doen richting volledig ontwaken en bewustwording van de Zelfrealisatie van ons totale Multidimensionale Zijn.

Lineaire tijdslijn

Portaaldagen zijn gekoppeld aan data binnen de lineaire tijdslijn, de Gregoriaanse kalender. Dit is de tijdsbeleving die wij als mens overeengekomen zijn en hanteren.
In hogere dimensielagen is die in feite beperkende tijdsbeleving en kalender er helemaal niet en is deze slechts illusie. Want in Essentie zijn wij Oneindig en bestaat tijd en ruimte niet. Maar zijn dit hologrammen of matrixen die gecreëerd zijn speciaal voor de derde en vierde dimensie, daar waar wij als mens ervaringen opdoen.
In de beleving als ‘afgedwaald (van Bron en Oneindigheid) mens’ biedt deze tijdsbeleving structuur en houvast.

Door alle trillingsverhogingen zul je zelf misschien ook al steeds meer die illusie van tijd zijn gaan ervaren. Omdat we steeds meer in hogere trillingen resoneren en niet meer zo vast zitten in de lineaire tijd als voorheen. Misschien ervaar je al wel dat tijd ‘kneedbaar’ is of soms lijkt weg re vallen of enorm lijkt te versnellen. Denk maar eens terug aan 10 jaar geleden en vergelijk je tijdsbeleving van toen en nu
In deze tijd lijkt de tijd te vliegen
Voor je het weet is een dag, week, maand, jaar voorbij. In gevoelsbeleving is dat wezenlijk anders.

Dit is 1 van de vele effecten van de Portaaldagen en instroom van bewustmakende trilling verhogingen. We komen steeds losser uit de vastgezette 3D tijdslijn en – trillingen van de duale wereld en gaan meer van ‘beyond’ (voorbij 3D) ervaren.

Tegelijkertijd is lang niet iedereen hier bewust van en de oude structuren van de 3D wereld worden nog steeds ervaren en gehanteerd. Zij het dat deze in fundament al aardig staan te wankelen. Dat zie je in de wereld terug aan steeds meer ontwakende mensen en steeds meer mensen die niet meer in het oude systeem passen, daarin vast lopen en het anders willen.

Maar waar het om gaat is dat dus die lineaire tijd (zij het ook op wankelend fundament) nog steeds bestaat en wij ons als mens in ervaring daar nog steeds doorheen bewegen.
De Portalen zou je kunnen zien als ‘gaatjes’ die geprikt worden in die illusie of holografische tijdsbeleving, waardoor hogere trillingen van een grotere realiteit ons bewustzijn binnen kunnen komen.
De Portalen prikken dus steeds meer ‘gaatjes’, al jaren, met de kosmische trillingen die zij brengen, op alle fronten.
In ons bewustzijn en zetten bewustwordingsprocessen aan. Maar ’tasten’ dus ook onze beperkte tijdsbeleving aan die behoort bij een beperkt bewustzijn.
Op die manier helpen Portalen ons op alle lagen groeien.

Waarom dan precies samenvallend met bijzondere data?

Dat heeft alles te maken met bepaalde coderingen, die in zich ook weer een Goddelijke Potentie en -kracht dragen die meer ontvankelijk is voor de Oneindigheid van Schepping.

Data met Meestergetallen, zoals vandaag bijv. 11-1-2018 draagt in zich de frequentiecode van 11-1-11. Want 2018 is numerologisch ook een 11.
Deze getallenreeks van 11111 draagt specifieke energieën en kwaliteiten in zich die enerzijds o.a. diep wakker malend zijn als ook diep transformerend. Maar ook uitlijning met Eenheid, Oorspronkelijke belijning en uitlijningen in zich dragen. Maar er ligt nog veel meer in besloten, wat te ontdekken is als je op steeds meer (multidimensionale) lagen ontwaakt en leert ‘verstaan’ welke Potentie deze codering heeft. Want ook een Meestergetal of -code is niet een vaststaand gegeven. Het is een telkens verder uitdijend veld van bewustzijn. Naarmate wij verder ontwaken en steeds meer dimensies weer bewust  kunnen ervaren en herinneren, des te bewuster we ook weer worden welke potentie, kracht en scheppingscodes er op verschillende dimensielagen in besloten liggen.

Heel simpel gezegd: Portalen vallen samen met Meestergetallen omdat op die momenten in lineaire tijd de grootste bundeling van kracht kan plaats vinden. En zo de diepste potentie bereikt en aangetrilt kan worden in ons menselijk bewustzijn. Want het is het menselijk bewustzijn en de -beleving vanuit de matrix van beperkt bewustzijn die hiermee het diepst aangeraakt wordt om verder te openen en ontwaken. Zodat we de beperkte duale beleving weer steeds dieper kunnen verruilen voor Bewust Zijn van alles wie we Zijn. Binnen ons mens-zijn en binnen Goddelijke Schepping. Gelijkwaardig en volkomen aan elkaar verbonden.

Meestergetallen

Elk Meestergetal draagt andere codering en Potentie en dus krachten van Schepping in zich. En elk Portaal dat samen valt met Meestergetallen brengt dus andere combinaties van energieën met zich mee en kan andere energieën in je aanraken om te wekken, naar voren te halen en te activeren om dieper te bevrijden van oude ketenen of om weer actief deel te zijn van ons bewuste Zijn.

Meestergetallen zijn niet alleen de dubbele getallen als 11.11 of 22.22 of 12.12. Maar ook andere varianten zijn mogelijk bijv. 12.21, 13.31, 14.44. (Op de klok).
Of 18-1-’18, 9-1-’18 = 9-1-9 ( op de kalender van lineaire tijd).
Elke codering en combinatie brengt andere trillingen, energie, potentie, aanrakingen en bewustwording met zich mee.
Er zijn oneindig veel mogelijkheden en innerlijke aanrakingen mogelijk juist door deze coderingen/frequenties bewuster te worden en bewuster te ervaren.

Ervaringen op Portaaldagen

De ervaringen die je op Portaaldagen kunt hebben kunnen dus ook heel uiteenlopend zijn. En zijn deels gerelateerd aan de coderingen van Meestergetallen die daarin mee stromen. Maar ook aan waar je zelf staat in jouw persoonlijk bewustwordingsproces, welke ballast jij nog met je meedraagt en wat daarvan aangetrilt of gewekt wordt tijdens een Portaal.

Ervaringen kunnen enerzijds heel verheffend zijn bijv. Meer stroming, inspiratie, doorbraken en diepe inzichten brengen. Helderheid geven, lekker in je vel zitten enzovoorts.
Maar kunnen soms ook. Juist pittig zijn als ze diepe wonden, oude thema’s en patronen of weerstanden omhoog halen. Dan kun je even vastlopen, moe zijn, fysieke ongemakken ervaren en meer van dat soort minder prettige ervaringen opdoen.
Nogmaals, het dient allemaal jouw groei en ontwaken en het gaat allemaal over voortgang van jouw evolutie. Niets is blijvend. Ook niet een vastloper. Zelfs als jouw menselijke beleving je wil doen geloven dat je het nu echt even niet meer weet of ziet of voelt.

De Portalen raken de diepste afgescheiden stukken in je aan maar laten (soms op andere momenten, daar uit voortvloeiend) ook je grotere innerlijke mogelijkheden voelen en zien. En leiden je uiteindelijk steeds dieper terug naar je Bron Zijn, wie jij werkelijk Bent in al je Grootsheid als Schepper van jouw Realiteit. Ver voorbij het beperkte menselijk perspectief waar we allemaal ooit in zijn gaan geloven.

Portaaldagen zijn dus krachtige Goddelijke Wake Up Calls die zowel je diepste afgescheidenheid als je eigen hoogst haalbare Goddelijke Beleving kunnen spiegelen, voelbaar maken en in je kunnen aanraken om bewust herinnert te worden.
Maar ook alles daar tussen!

Als Portalen samen vallen, niet alleen met Meestergetallen, maar zoals vandaag ook met bijzondere sterrenstanden of met verduisteringen, volle of nieuwe maan, etc. Wordt hun kracht, potentie en aanraking alleen maar verder versterkt. Alle elementen die samen vallen met zo’n Portaal brengen allemaal andere golflengtes (frequenties) en andere mogelijkheden met zich mee. En die bundeling van frequenties maakt elk Portaal weer uniek en anders. En zal jou op andere facetten binnen je Zelf aan weten te raken om de weg naar Huis weer te her-inneren!

Ik wens ieder bij deze een fantastisch 11-1-11 Portaal toe, die samenvalt met heel veel gunstige sterrenstanden.
Dat het je ten diepste mag herinneren aan wie jij Bent!

Willemien Timmer, 11-1-2018

Afstand activatie 11-1-11 Portaal

Vanavond vind er vanuit deze frequenties van het 11-1-11 Portaal een krachtige afstand afstemming, activatie en transmissie plaats. Meer informatie daar over vind je hier!

Zelf ervaren

Wil je zelf meer bewust ervaren van de Portaaldagen in de vorm van een workshop? Hou de activiteitenagenda in de gaten! Of vraag naar de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld ook heel krachtig om op Portaaldagen een consult te plannen of een afstand activatie (persoonlijk of als groepsafstemming) te doen.

Meer over Meestergetallen en Portalen

In mijn autobiografische boek ‘De Tempel van het Zijn‘ kun je meer lezen over o.a. Meestergetallen, belangrijke portalen en processen van groei en bewustwording daar binnen op menselijk bewustwordingsvlak.

En zie ook dit artikel: