Wanneer de magie haar glans verliest

De botte realiteit van spiritualiteit zonder bewustzijn

Dit en de volgende artikelen in deze reeks zijn onderdeel van mijn nieuwe boek ‘Belichaamd Bewistzijn ( Wanneer de Magie haar glans verliest)‘  die in april 2020 gepubliceerd is!

Deel 1- Inleiding

Al enige tijd voelde ik de impuls tot het schrijven van dit artikel. Toch heb ik me er meerdere keren op afgestemd of ik dit zelf ook wel zou willen, want ik besef me maar al te goed hoe een artikel als deze ook enorme weerstand of oordeel in mensen op kan roepen. Juist daar waar het niet met bewustzijn of werkelijk oordeelloos gevoel verstaan kan worden. Wanneer de magie haar glans verliest, kan dat ook confronterend zijn, teleurstellend zijn of weerstand oproepen.

Nu schrik ik daar niet voor terug en schrijf al vele jaren, waarvan soms ook confronterende teksten vanuit mijn eigen bevindingen, ontdekkingen, waarheden en ervaringen. En toch borrelt het al enige tijd en bezin ik me telkens opnieuw. Want ik wil en kan niets anders dan schrijven vanuit mijn hart, zonder oordeel, maar wel vanuit realisme en bewust zijn bezien. En altijd met de intentie en liefde om bewustzijn te vergroten!

Al vele jaren weten mensen die me kennen dat ik ‘hardnekkig’ blijf roepen dat ik niets met ‘het spirituele wereldje’ te maken wil hebben. Dat klinkt voor velen heel gek, omdat ik toch in deze wereld werkzaam ben. En velen dus eigenlijk het onderscheid niet zien of kunnen maken van waaruit ik leef en werk in vergelijk met anderen. Nu gaat het me geenszins om dat vergelijk overigens. Maar ik merk daar door dat velen het verschil niet kennen of bewust zijn, van waar dit artikel over gaat.  Maar het is een reden te meer om toch in de pen te klimmen en dit al enige tijd borrelende onderwerp te gaan uitwerken.

Tegelijkertijd vraagt deze uitspraak even een uitleg en een onderscheid in wat ik daarmee bedoel. En dat is meteen een belangrijke uitleg die van toepassing is op het thema wat ik in dit artikel wens te belichten. Eerst maar een inleiding dus om die uitspraak te verhelderen, als basis voor de rest wat naar buiten wil komen.

Onderscheid tussen spiritualiteit en bewustzijn

In gevoel en vanuit ervaring maak ik een wezenlijk onderscheid in spiritualiteit en bewustzijn. Ik werk met bewustzijn, bewust wording, bewustzijn verruiming en – activatie. Dat is in die zin ook gerelateerd aan spirituele groei. Zij het dat daar waar bewustzijn groeit, ook heling van oude patronen en wonden plaats vind.

Vanuit processen van bewustwording kun je prima (zolang dat je proces dient) samenwerken met allerhande ‘spirituele gereedschappen of hulpmiddelen’ en ingangen of energieën. Dit ter ondersteuning van het bewustwordingsproces.

Er zijn vele verschillen te benoemen, die als je er dieper naar kijkt eerlijk in je Zelf, mogelijk best herkenbaar zullen zijn. Het onderscheid maken is belangrijk. Ook om eerlijk te kunnen bepalen waarop jij afgestemd bent. Want het raakvlak van spiritualiteit en bewustzijn ligt heel dicht bij elkaar. De scheidslijn is dun en soms overlappen beide elkaar ook.

Door de jarenlange ervaringen heen heb ik daar een persoonlijke visie en mening over gevormd door de vele mensen die ik ontmoette die zich ‘spiritueel’ noemden. En heeft dat gemaakt dat ik me alleen maar meer en meer van ‘dat wereldje’ ben gaan distantiëren.

Heel gek en voor sommigen onbegrijpelijk, want ik werk toch ook ‘spiritueel’. Maar zoals gezegd, ik werk met bewustzijn. En om tot bewustzijn te komen zet ik gereedschappen of hulpmiddelen in, die vaak onder het ‘spirituele’ geschaard worden. Omdat deze wel degelijk frequenties in zich dragen die bij kunnen dragen aan bewustwording.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is een groot kader wat heel veel ‘praktijken’ of stromingen omvat. In veel van die stromingen zitten dezelfde elementen als waar ik mee werk (als hulpmiddelen). Toch hoeft het werken met bijv. kristallen of verschillende vormen van energie per definitie geen enkele vorm bewustzijn of bewustwording op te wekken.

Al zovele jaren mee draaiend in deze wereld zie ik velen die allerlei spirituele praktijken beoefenen waarbij lang niet altijd bewustzijn(sgroei) aanwezig is.

Spiritueel groeien wil dus niet per definitie zeggen dat je ook echt bewust(er) wordt.

Veel spiritueel ego groeit juist door spiritueel bezig te zijn en maakt de wereld niet een ‘betere plek’ om te leven. Ik ben helaas ook erg veel misbruik tegen gekomen of mensen die echt verder beschadigt geraakt zijn door zogenaamde spirituele mensen en – praktijken, in plaats van dat ze verder geholpen zijn. Spiritualiteit wil dus lang niet altijd zeggen zuiver, bewust of liefdevol. Absoluut niet.

Het verschil tussen spiritualiteit en bewustzijn is als je er eerlijk naar kijkt heel helder.
Spiritualiteit kan een vlucht zijn uit de realiteit. Hoeft niet gegrond te zijn en hoeft daartoe niet wijzigingen in bewustzijn te brengen. Je ziet dat vaak in een groei van spiritueel ego, vasthouden aan technieken en aangeleerde maniertjes, een hoop ‘poeha’ en rituelen. Die in essentie aangeleerd zijn en slechts als opstap bedoeld zijn om dieper in bewustzijn te kunnen afstemmen. Wat echter vaak niet opgepakt wordt. De essentie wordt gemist, het maniertje of de techniek wordt de spiritualiteit.
Vaak is het niet gebaseerd op werkelijke doorleefde en doorvoelde, geïntegreerde of gegronde kennis. Maar het zijn truckjes en technieken die aangeleerd zijn, maar in de kern niet eigen gemaakt.
Vaak weet men hoe de klok luidt maar niet waar de klepel hangt.

Spiritualiteit is vaak naar buiten gericht, al claimt zij dat dat niet zo is. Is vaak gericht op advies geven, de ander willen helen of helpen, gaat uit van ‘iets heel moeten maken’ en is vaak oneindig dienstbaar, maar ten koste van jezelf. Dat is niet liefdevol in de kern. Er ligt geen bewustzijn op dergelijke patronen.

Vaak is het ook gericht op Goddelijke helpers, Meesters en Engelen buiten je. En eigen kracht wordt niet ten diepste (h)erkent of ontwikkeld. Kracht en macht wordt buiten zichzelf gelegd. En ook wordt schaduw en ego het liefst geëlimineerd.
Er is meestal geen enkele of zeer wankele gronding en het spirituele is vaak een vlucht uit de realiteit, uit de onderste chakra’s. de brug tussen mens-zijn en dagelijks leven en hogere realiteiten wordt niet gezocht en/ of niet gelegd.
Het spirituele is vaak gerelateerd aan het willen ontwikkelen van paranormale/spirituele  kwaliteiten en hogere gaven. Maar beweegreden daarvoor zijn vaak subtiel of onbewust ego, innerlijke onzekerheid of echt gevoel er anders niet toe te doen en meestal is dat niet bewust.

Spiritualiteit richt zich vooral op ‘licht en liefde’, en gebruikt daarbij vaak vele onbewuste mechanismen om schaduw, ego, confrontaties of minder leuke realiteiten te ontvluchten of omzeilen. Het is dus surrogaat licht en liefde, die vaak ongevraagd op je duikt met ongevraagde adviezen, lang niet altijd integer of meevoelend is, en zich vaak boven de ander plaatst vanuit het denken: ik weet wel hoe jij dat even op kunt lossen of ik heel dat wel even voor je.

Het erkent de ander niet waar hij of zij is, wat haar/zijn kracht is en respecteert het pad van de ander vaak niet. Er liggen heel vaak onbewuste eigenbelangen aan ten grondslag, wonden van niet goed genoeg zijn of zich onbelangrijk en waardeloos voelen. Wanneer deze niet doorvoeld, doorleeft en doorzien worden, wijzigt er niet werkelijk iets. Dan wordt spiritueel ego gevoed en opgeblazen en de werkelijke wonden blijven verstopt en bestaan in het onbewuste. Werkelijke healing en groei ontstaat dus niet. Werkelijke empathie, meevoelen en Meesterschap blijft uit.

Spiritualiteit is heel vaak verbloemt ego, met verbloemde ego drijfveren, gebaseerd op oude wonden, oude denkbeelden, macht, manipulatie, concurrentiestrijd, armoede bewustzijn en oude religieuze stromen. Maar vaak blijft dat zelfs voor degene die zich ermee bezig houdt onbewust.
Het omvat vele gedragsregeltjes, ongeschreven wetten en als je je daar niet op aanpast val je al gauw buiten de boot en loop je kans op veel oordeel.

Ik heb zovele honderden zo niet duizenden voorbeelden kunnen aanschouwen en verzamelen, vanuit 15 jaren praktijkgericht werken, en vele jaren daarvoor waarbij ik vele groepen in trainingen heb mee gemaakt.

Als spiritualiteit niet werkelijk doorvoeld, doorleeft en gegrond word op alle lagen, kan het bewustzijn niet wakker worden en belichaamd worden!

Bewustzijn

Bewustzijn is bewust zijn van wat er Is, wie je bent en wat je eigen essentie is. Dat gaat ook in stappen, in groeiprocessen. Maar levert wezenlijke groei en wijzigingen op in wie jij bent. Je trekt daadwerkelijk steeds meer oude jasjes uit en je perceptie, ervaring en trilling wijzigt voortdurend.
Bewustzijn vraagt om heel diep naar binnen te kijken, ook je diepste ego lagen en schaduw aan te kijken. Bewustzijn schuwt geen enkel moeilijk pad, geen enkele uitdaging. Het is heus niet zo dat je menselijke ikje dat altijd makkelijk vind, absoluut niet. Maar als bewustzijn en – wording je drijfveer is, ga je toch elke uitdaging aan. Kijk je elke schaduw en innerlijke demon aan.

Bewustzijn vraagt om een diepe gronding, in de realiteit van alle dag, en in de realiteit van al wat er in Schepping is. Dat is niet alleen ‘Licht en Liefde’, waar de spirituele stromingen zich het liefst op richten. Dat is ook de andere kant van de medaille aan kijken. De eigen schuld, schaamte, wonden, lelijkheid, schaduw en innerlijke demonen.
Dat vraagt ook erkenning van je eigen kracht, van het Meesterbewustzijn wat in je is.
Vanuit bewustzijn en – worden ontstaat instant healing wanneer een proces doorlopen is. Instant trilling wijziging, wanneer het proces geïntegreerd en gegrond is. En is er geen weg naar het oude meer terug.

Bewust zijn kan geen ogen dicht knijpen voor oneerlijkheden, voor wat niet resoneert op liefde, het hart of Goddelijke waarheid.
Processen van bewustzijn vragen om diep naar binnen te gaan, in je Zelf, in je hart, bewustzijn en in alles wat er in je is. Het is niet naar buiten gericht. Het vraagt je je eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken voor wie jij bent, wat je neerzet in de wereld en wat je ontmoet op je pad. Het vraagt om je eigen authenticiteit werkelijk te leven, tot in elke vezel.

Bewustzijn is realistisch. Dat lijkt soms hard wanneer het confronterend is, maar zal altijd vanuit hart en hoger bewustzijn confronterend kunnen zijn. Liefde is niet alleen zacht, fluffy en zoetsappig. Liefde is soms confronteren met realiteit, ook al doet dat even zeer (dat is dan ego beleving!). Dat zet namelijk een beweging tot werkelijke groei en bewustwording in gang.
Bewustzijn is niet gericht op het ontwikkelen van paranormale of spirituele gaven. Deze zijn namelijk van nature in iedereen aanwezig en zullen zich als vanzelf, als dat je bewustzijn dient, naar voren gaan komen, als geïntegreerd onderdeel van wie jij Bent.

Bewustzijn werkt niet met trucjes, maniertjes, uiterlijke ‘poeha’, speciale regeltjes of wetten. Maar is afgestemd op Goddelijke Waarheid in het Zelf ontdekken. Zonder frutsels en fratsels en tierelantijntjes. Het is naakt, kwetsbaar, eerlijk en streeft naar zuiverheid. Het is een puur persoonlijk en intens proces waarbij zowel schaduw als licht een belangrijke plek innemen en erkent dienen te worden. Dat leidt tevens naar meer empathie, compassie, Liefde en erkenning. Zowel voor je Zelf als voor de ander als naar alles wat in Schepping aanwezig is.

Bewustwording maakt steeds oordeellozer. Niet dat er dan geen mening meer hebt, zeker wel, maar deze is gebaseerd op je ervaring en in resonantie met je innerlijke waarheden. Oordeellozer in die zin dat alles wat niet met je resoneert iet aangevallen hoeft te worden, verbeterd hoeft te worden of de waarheid verteld hoeft te worden. Soms zal juist de oordeelloze reactie noodzakelijk zijn om neer te leggen, soms ook totaal niet. Het is bewustzijn om het even. Er ligt geen ego gemoeid in zuiver bewustzijn, die hoeft niet te reageren om te reageren of gelijk te halen.
Bewustzijn kan ook begrenzen, dat wat toxisch is mag begrenst of uit je leven geweerd worden. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de ander zwart gemaakt wordt. Vanuit oordeelloosheid, is dat (doorgrond en doorleeft!!!) slechts wat het is. Het is liefde en zorg voor het zelf en een bewuste keuze, zonder oordeel over de ander of de situatie.  Vaak echter wel met inzicht en overzicht.

Vanuit bewustzijn groeien en ontdekken, kom je in aanraking met frequenties, bewustzijnsvelden, multidimensionaliteit en heel veel meer. Daar is enorm veel over te vertellen, wat ik dan ook graag en veel doe. O.a. in artikelen en trainingen. Van daaruit werk ik, want dat Ben ik, in zoverre mijn bewustzijn geopend is. En dat groeit dagelijks verder uiteraard.

Dit beeld met enkele voorbeelden van verschillen even wat ‘zwart-wit’ uiteen gezet is bij lange na niet volledig. Maar het dient even om een bewuster onderscheid te kunnen make. Oordeelloos overigens en in het midden latent wat ieders persoonlijk pad is en mag zijn.
Ik besef me ook dat de weg van bewustzijn/bewustwording gaandeweg ingeslagen wordt vanuit een bepaalde mate van ervaringen in spirituele groei. En dat die twee elkaar ook niet hoeven te bijten, zeker niet. Daarnaast draagt nog niet elke ziel de codering om daadwerkelijk het pad van bewustzijn op te gaan. Soms dienen eerst andere ervaringen nog doorleeft te worden voordat de weg naar het innerlijk werkelijk aan de orde is. Dat is per persoon en Zielsevolutie op een eigen kosmische timing, en is niet bij iedereen gelijktijdig. Zelfs niet in deze tijd van bewustzijnsshifts en trilling wijzigingen. We zitten niet allemaal in dezelfde golf en scheppingsronde.

Van je geloof  vallen

Recent doen er zich allerlei berichten de ronde dat een bekend gezicht in het ‘spirituele wereldje’ van ‘haar geloof gevallen is’. Zij heeft miljoenen, zo niet meer, verdiend met allerlei door haar gepubliceerde spirituele boeken, kaarten en cursussen. En beweerd nu het licht te hebben gezien in het Christelijke geloof. Waarmee alles wat maar met de new (c )age wereld, zoals ik dat meestal noem, af te doen als van de duivel.  Kritische artikelen van haar hand gaan rond op internet waarin alles wat zij ooit beweerde nu afgebroken wordt en belicht worden als demonisch.
Een typisch geval van een niet gegronde spiritualiteit. Daar waar je spirituele groei niet gegrond en belichaamd wordt, is dat als een huis zonder fundament. En kan dat met de juiste storm zo omgeblazen worden. M.a.w. je valt van je geloof, bent beïnvloedbaar of manipuleerbaar. En kunt niet staan waar je voor zegt te staan. Je valt om.

Ik heb velen zien omvallen of door de mand zien vallen op soortgelijke wijze in vele jaren. Ofwel als het gaat om geld, macht, eigen belang, etc.
Zij het dat het nu een bekende persoonlijkheid betreft die daadwerkelijk veel geld verdiend heeft met spiritualiteit. (Waar overigens niets mis mee is, mits het zuivere intenties heeft. Als het een gelijkwaardige uitwisseling is vanuit bewustzijn wat geld in wezen is en dan wordt het een creatie van overvloed naar beide kanten).

Tja, in deze tijd komt alles aan het licht en de trilling wijzigingen en – verhogingen brengen ook de onzuiverheden innerlijk aan de oppervlakte. Dat dit juist een bekend persoon betreft is in mijn gevoel alleen maar mooi. Ik heb persoonlijk nooit iets met haar of haar producen gehad, maar zij had vele duizenden (of meer?) fans op spiritueel gebied, die nu wellicht in shock of verwarring zullen zijn bij deze berichten.
Kijk, dat is nu een mooi voorbeeld hoe bewustwording kan gaan ontstaan.
Door shock kunnen er twee zaken gebeuren: de eerste is dat mensen in shock blijven en of zo teleurgesteld raken dat ze afhaken van ‘het spirituele pad’.  Dan is er dus geen zelfreflectie en bewustwording van het ‘volg gedrag’ en het ‘op een troon zetten’ van een ander.
Het tweede wat kan gebeuren is dat er mensen zullen zijn die juist door deze situatie wakker zullen worden. Gaan zien waar de onzuiverheden aanwezig zijn, de onbewuste intenties of drijfveren. En deze binnen zich zelf ook nagaan. Waar heb je die ander als verder of hoger dan jezelf gezien en daarmee je zelf ontkracht? Waar ben je gaan volgen? Waar heb je niet geluisterd naar je eigen hart en hebt klakkeloos aangenomen wat een ander verteld?
Het biedt in elk geval in dat collectief veld van fans een ultieme kans om bewust te worden van de essentie en intenties van spiritualiteit.

Tegelijkertijd zie ik het op internet en daarbuiten veel meer voorkomen momenteel, dat velen nu ‘aan het omvallen’ zijn, vast draaien in hun eigen ballast of letterlijk van hun geloof vallen, in angsten en in lagere trillingsvelden schieten.
Dat heeft alles te maken met de collectieve trilling wijzigingen die een wijziging in bewustzijn in gang zet. En in feite aanstuurt op een onderscheid: wie is werkelijk toe aan bewust worden en wie blijft nog in de onbewuste realiteiten zitten.
Die keuze is altijd aan ons, maar daar dienen we ook aan toe te zijn om heel bewust die keuze te maken.
De energiewijzigingen van deze tijd leggen steeds meer onzuiverheden bloot en die komen innerlijk omhoog. Het is geen karma (buiten je) die dat op jouw bordje terug legt, het is je eigen bewustzijn die je gaat weerspiegelen wat er nog onbewust, niet gezien of weggedrukt is. Waar nog niet in lijn met zuivere drijfveren geleefd wordt. Of waar nog niet de bewuste keuze gemaakt is om in zuivere afstemming te leven.
Situaties en omstandigheden worden (diep van binnenuit) gecreëerd om je juist naar een hoger level van bewustzijn te gaan brengen. En ja, als je altijd ‘licht en liefde’ hebt gepredikt maar niet belichaamd geleefd, zul je eerst door de schaduwwerelden in je Zelf mogen reizen om daar uiteindelijk doorleefd en gegrond naartoe te groeien.

Als spiritualiteit niet werkelijk doorvoeld, doorleeft en gegrond word op alle lagen, kan het bewustzijn niet wakker worden en belichaamd worden!

© Willemien Timmer, 28-1-2019

In deze artikelenreeks zijn verschenen:

Inleiding – deel 1

Deel 2: Spiritualiteit versus bewustzijn

Deel 3: Armoede bewustzijn, overvloed bewustzijn en business

Deel 4: Het gevaar van bewustzijn buiten je Zelf plaatsen (Lichtmeesters en Engelen)

Deel 5: De hedendaagse Egyptische realiteit in samenhang met de Europese spiritualiteit (grootse valkuilen)

Deel 6: Bewustzijn versus onbewustzijn en de kracht van manipulatie

Deel 7: De oud Egyptische realiteit versus de westerse spiritualiteit (Werkelijke kennis versus ‘spiritueel geleuter zonder kennis’)

Volgende delen verschijnen binnenkort!