Laden Evenementen

Essentie Activaties vanuit het oud Egyptische Veld voor het NU

-Oeroude kennis, inzichten en universele frequenties voor het nu-

 

De Essentie workshops en ont-moetings bijeenkomsten  biedt krachtige transmissies en persoonlijke activaties aan om je dieper binnen je eigen Potentieel en kwaliteiten van Bewustzijn te helpen ontwaken. Het biedt een uniek ervaringsveld aan, in lijn met de Bron en je huidige menselijk bewustzijn, waarbij de oeroude Universele Kennis en Energie met het bewustzijn van het NU samenvloeien.

Dit biedt een groots veld van groei in bewustzijn via het herinneren en activeren van  je eigen blauwdrukken, kracht, hart en kwaliteitenpalet die bij jou  als unieke individuele Ziel en jouw Essentie hoort, en die in lijn is met de diepte Verbondenheid met Al Wat Is.

Door jouw Zelf ten diepste te herinneren, ga je ook jouw Wezenskern weer ervaren en bewust leven (neerzetten) door alle dimensies heen. Van daaruit ga je steeds meer werkelijk in de diepte ervaren hoe we allemaal Een Zijn, maar vanuit een unieke individuele ervaringswereld op zich, waarbij niets los staat van elkaar, waarbij elk facet van Schepping een ander aspect van Bron weerspiegelt. Dat is een veel hoger Perspectief dan we tot nu toe voor mogelijk konden houden. Juist wanneer het werkelijk in je ervaring/ beleving gevoeld kan worden, gaan vele nieuwe deuren van bewustzijn open.

Deze essentie workshops bieden een opstap naar een veel diepere vorm van herinneren en van daaruit ervaren wie jij Bent en hoe jouw unieke Blauwdrukken jouw ervaringswereld vormen en hoe dat zich verhoud met de ander in ont-moeting ongeacht of die ander mens, dier, kristal, natuurwezen, Engel, Meester, Star Being of wat voor bewustzijnsveld dan ook is.

Het ingangsveld van deze essentie workshops is het oud Egyptische Veld, die als Universeel Veld nog altijd de Kennis en Coderingen in zich draagt van al deze Universele Scheppingsinformatie en die daarin ook alle lijnen samen kan brengen, op aarde.

Ongeacht of je dus ‘iets’ hebt met Egypte of niet, het belang van dit Veld en de Blauwdruk van Egypte  is van wereldwijd belang voor de Ascensie processen.

De vele Universele Sleutels en codes die het Egyptische Veld draagt bieden juist in het nu een essentiële doorgang naar diepere Bewustzijnsgroei. Juist in deze tijd van transitie van het ene naar het andere tijdperk,  waarin we in een mega bewustzijnsshift zijn zitten, kunnen deze energieën nu dieper dan ooit gaan stromen en binnen komen. En dragen ze juist in deze tijd meer dan ooit bij om de ware Blauwdrukken naar de belichaming toe te helpen brengen, waarbij we ons Goddelijk Erfgoed niet alleen leren herinneren en voelen, maar ook daadwerkelijk leren neerzetten in de wereld van het nu. Zo kan elke Ziel op eigen unieke wijze, de innerlijke Blauwdruk volgend, een prachtige bijdrage leveren aan de Schepping van de ‘hemel op aarde’.

Je zou deze workshops een serie van Essentie Activaties kunnen noemen, omdat ze stap voor stap diepere lagen van je eigen Blauwdruk en Kwaliteitenpalet helpen herinneren, doorvoelen, begrijpen, activeren en belichamen. Dat maakt dat je hoger bewustzijn niet alleen dieper geopend en geactiveerd wordt, maar ook dat het meer voelbaar verbonden wordt aan je menselijk bewustzijn, hier in de 3-de dimensie. Pas dan kan het werkelijk indalen in de ‘stof’, in je belichaming en in je dagelijks leven.  Dan kan de Bron in jou steeds dieper werkelijk vorm krijgen op aarde en kun je steeds bewuster jouw Schepperskwaliteiten werkelijk neerzetten op aarde. Dan wordt je de Levende Bron op aarde uiteindelijk.

Je mens-zijn is het ‘verlengstuk’ of de uitdrukkingsvorm van Bron in de derde dimensie.  Het Initiatiepad van bewustwording wat we op aarde in deze tijd bewandelen is hier op gericht. Maar nu kunnen bepaalde hogere dimensielagen pas werkelijk verbonden en gegrond worden in het mens-zijn.

Het is als een enorme open deur van ongekende mogelijkheden die daarmee weer beschikbaar wordt. Overstijgend en diep doorwerkend door de oude duale systemen heen, om je daarvan dieper los te maken en juist je nieuwe Bron-basis frequentie die nu weer beschikbaar is dieper te activeren, waarmee je je steeds dieper bevrijd van de oude aarde matrix van het vissen tijdperk en steeds bewuster verbonden bent met de nieuwe aarde matrix van het Aquarius tijdperk.  En niet alleen vanuit een meedeinen of mee resoneren op, maar vanuit een krachtig staan in deze energie, in je kracht, in je hart, waarmee je weer een mede-schepper wordt en vormgever van je eigen leven!

Hoewel de ingang dus het oud Egyptische (Khemitische) Veld is, zijn de overdracht van energieën, activaties van Blauwdrukken via transmissies en alle heling en bewustwording die daar binnen mag plaats vinden,  gericht op het Universele Bron Perspectief, waarin alles in Schepping een unieke plek inneemt en deel is van het Grote Geheel.

Het Egyptische Veld biedt ‘enkel’ de vele Sleutels, spiegels, ingangen en oeroude Kennis aan om dieper te herinneren wie wij in essentie Zijn, in het NU. De Eeuwige Mens, Goddelijk Bewustzijn en pure Scheppingskracht!

Dit, omdat de Egyptische Matrix ‘simpelweg’ die Blauwdrukken draagt om alles wie wij Zijn, op welk dimensionaal niveau dan ook, weer samen te laten vloeien in de menselijke ervaring en her-innering.

Deze essentie workshops  resoneren op een volledig ontwaken van je volledige bewustzijn, in lijn met Bron en je aardse mens-zijn, waarin alles wie jij Bent wordt mee genomen. Zijn afgestemd op het nu, wat daarin voor jouw bewustzijn mogelijk is en worden gegeven vanuit een veilig, gedragen en diep gegrond bewustzijn. Wat de (veiligheids) voorwaarden zijn om jouw Zelf dieper te her-inneren en jouw essentie te kunnen belichamen!

© Willemien Timmer,  Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Activatie van je Goddelijke Kwaliteitenpalet

Activatie van je Goddelijke Kwaliteiten, je kwaliteitenpalet aan de hand van verschillende ‘Goden en Godinnen’ (Neteru) kwaliteiten die het oud Egyptische veld weerspiegelen. Het gaat hier om Universele kwaliteiten en krachtvelden die ook terug te vinden zijn bij Ascended Masters en (Aarts) Engelen, Star Beings of andere vergelijkbare en ook hier aan verbonden grote Bewustzijnsvelden. Deze Meestervelden weerspiegelen allemaal een bepaalde frequentie en daarmee een potentieel en verschillende kwaliteiten ,die ook in ieder van ons Wezen besloten is. We zijn immers allemaal deel van de Bron, waarin alles aanwezig is.

In de Oud Egyptische wereld, waarin op een bepaald niveau, nog een veel dieper verstaan van de Schepping en Godskwaliteiten in de mens aanwezig waren, ontstond van daaruit een palet aan ‘Goden en Godinnen’, in oorsprong de Neteru genoemd, die allen een deel aspect van kwaliteiten, frequenties of golflengtes van de Bron weerspiegelden.
In hun gezamenlijkheid of totaliteit zijn ze afkomstig van Een en dezelfde Bron, maar zijn  opgedeeld als deelaspecten (verschillende ‘Goden en Godinnen’) als allemaal spiegels van bepaalde Bron potentie of kwaliteiten.
We zijn inmiddels zo ver in de dualiteit gaan zitten dat het totaal niet in één keer meer te behappen en herinneren is. Alleen op deze wijze, stapsgewijs door verschillende Neteru velden of initiatiepaden heen bewegend en bewust wordend,  kunnen we het geheel aan Potentieel weer gaan herinneren.

Deze activatie workshop reikt je daarmee een opstap aan, om stap voor stap, laag voor laag verschillende potentie velden van je Zelf weer dieper te gaan herinneren, ervaren en eigen te maken. Op deze wijze ontdek je steeds meer wat jouw unieke verbinding met dergelijke kwaliteiten is en hoe je deze ook in het hier en nu weer kunt vormgeven en inzetten in je leven.

Door je te verbinden met een Neter-veld doorloop je in feite een initiatieperiode door een bepaald deel van je Zelf, wat ook een Godsaspect als deeltje van het Grote Geheel is. In feite gebeurde dat ook in de oude Egyptische Mysteriescholen, in de inwijdingsweg.

Zelfs elk Meester/Neter- veld op zich, draagt een immens veld van mogelijkheden, potentieel en kwaliteiten (heel veel verschillende golflengtes zogezegd) in zich. Wanneer de kwaliteiten van zo’n veld in je Zelf volledig doorgrond zijn, ben je weer innerlijk de drager van deze eigen Godsfrequentie.

De hele innerlijke inwijdingsweg draait om het weer ten diepste herinneren van wie jij Bent. En deze activatie healingen dragen daar aan bij, om in een verdiept en versnelt tempo de op jouw Blauwdruk resonerende Godskwaliteiten weer wakker te maken, te ‘installeren’ en activeren in je bewustzijn. Op deze wijze kun je veel sneller en afgestemd op de oneindige groeimogelijkheden van het Nu je eigen kwaliteiten leren herinneren, ervaren, doorvoelen, leren belichamen en inzetten in je leven.

Door deze Neteru of Blauwdruk activaties, wordt je dieper geïnitieerd in een of meerdere van deze Meesterkwaliteiten binnen je Zelf, die voor jouw groei in het nu het meest aan de orde is en aansluit op jouw Zielenpad. Dat kan in elke willekeurige groeiperiode dus steeds een andere Neteru (‘God en Godin’) kwaliteit zijn.

 
Welke Neteru-velden en Godskwaliteiten exact aan bod gaan komen, hangt af van de aanwezige groep deelnemers. Afgestemd op jullie Blauwdrukvelden en wat daarin in het nu als meest essentieel oplicht om te gaan her-inneren. Jij draagt daarbij jouw Sleutel voor de rest van de aanwezige groep, ongeacht of je dat bewust bent of niet. Want als jouw Sleutel aangeraakt mag worden, herkent, erkent, herinnert en gevoeld, zal dat ook deze Sleutel in de anderen mogen aanraken. Je ontvangt op deze wijze dus meerdere Sleutels en aanrakingen en Neteru-velden in jou, in deze workshop. Die allemaal aanvullend, aansluitend en bekrachtigend op elkaar zullen zijn.

Vanuit de afstemming zullen deze Sleutels binnen de groep een voor een zichtbaar gaan worden, benoemd en doorgewerkt. Ieder komt daarbij dus ook individueel aan bod, om de eigen Sleutel voor je Zelf en elkaar te activeren binnen de verschillende transmissies.

Mijn rol daarin zal zijn om de juiste Sleutels op te pikken en te vertalen, en deze frequenties dieper aan te boren, te verhelderen, de Oorspronkelijke frequenties naar voren te halen en deze via transmissie in samenwerking met Al Wat Is, te activeren.

 

De essentie en intentie van deze dag is om je dieper in een veilige bedding in je eigen Multidimensionaal bewustzijn te laten landen, in de aarde energie, waarmee jouw bewustzijnsgroei en belichamingsprocessen  immense sprongen voorwaarts kan gaan maken.

Workshop van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt € 125,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!