Opbouw naar de volle maan van vrijdag de 13-de 2014

Morgen is het volle maan en de energieën zijn al volledig en krachtig in opbouw. Met Mercurius in retrograde (communicatie die verstoord kan worden) en enkele zeer krachtige zonnevlammen is het plaatje compleet. De energie opbouw is pittig, de energie die tegelijkertijd al vrij komt trilt oeroude patronen en processen aan.

Wat ik zelf heel sterk ervaar is dat de opbouw naar deze volle maan al geruime tijd gaande is, te zien aan de thematieken die de revue passeerden, en die nu grootser uitgelicht worden. Een teken dat de krachten van het moment dieper inwerken in dergelijke collectief onbewuste lagen.

Enkele van die thematieken zijn de verbasterde aannames en overtuigingen die er omtrent verschillende zaken leven. Aannames die aangeleerd zijn op school, gezin, in de hedendaagse maatschappij, verschillende culturen of waar dan ook. Aannames en overtuigingen die gekleurd zijn door de eeuwen heen, bewust verbasterd en vertroebeld soms ook door religie, machtshebbers of wie dan ook van grote invloed. Aannames, overtuigingen, geloofssystemen die in elk geval afscheiding en ontkrachting in stand houden, en ongelijkwaardigheid en misverstaan in stand houden en levend houden. Of het nu gaat om aannames rondom de man-vrouw verbinding, religie, huwelijk of persoonlijke overtuigingen die afscheiden van het Grote Geheel en Verbondenheid met elkaar en met Al Wat Is. Zienswijzen, overtuigingen en inkleuringen die in elk geval afscheiding en ongelijkwaardigheid in stand houden. Die voorzien zijn van ‘het spelen van rollen’ en daarmee doordrenkt zijn.

Het maakt niet uit hoe dat tot uitdrukking komt of in welke facetten, ieder zal dat op een eigen wijze ervaren of tegen komen in het eigen groeistuk en leven. Wat helder is in elk geval, is het feit dat de ‘verbasterde patronen’ steeds meer aan het licht komen. En de meesten zijn het nog niet ‘machtig’ om deze te doorzien, laat staan te doorbreken. Het collectief onbewuste veld als matrix van oude karmische ballast is doordrenkt met de oude versluierde overtuigingen die als persoonlijke waarheden aangenomen worden. Waardoor het zicht op de Ware Bedoeling versluierd blijft.

De lastigheidgraad van de processen in het nu, voor hen die hun Ascensiepad lopen is dat we steeds dieper door diverse dimensies heen schouwen en van daaruit steeds meer zicht krijgen op  hogere Waarheden, voorbij de collectieve overtuigingen en aannames. En daartoe steeds dieper de versluiering daar binnen gaan doorzien en de beperkingen die dat oplegt vrij maken. We gaan steeds meer kijken en ervaren waar de beperking ligt en hoe de Oorspronkelijke Bedoeling er eigenlijk uit ziet. De Goddelijke Waarheid achter dat wat we in 3D vaak zo vanuit beperking ervaren en zien.

De Oorspronkelijke Matrix of Waarheid is vaak van een heel andere aard en energie dan de beperkte versluierde aannames en overtuigingen die de 3D persoonlijkheid ook nu nog vaak vast houdt. Het gaat weer om de zogenaamde illusie van houvast, veiligheid en structuur vast willen houden. Zekerheden in het leven. Wat volledig vanuit 3D perspectief en persoonlijkheid voortkomt, en dus uit angst en overleving aangestuurd is.

Daar waar we steeds dieper met onze eigen Ziel en Multidimensionaliteit in verbinding komen (op het Ascensiepad) daar worden steeds meer deze sluiers doorzien en worden grootsere Waarheden, Kosmische Wetmatigheden en ene heel ander plaatje zichtbaar.

De spagaat en uitdaging die daarin echter ligt is, hoe breng je die twee totaal verschillende zienswijzen samen. Het overgrote deel van de mensheid resoneert nog op het collectief onbewuste veld en leeft doorlopend in alle aannames, overtuigingen, aangeleerde zienswijzen vanuit een zeer beperkt perspectief. Het wordt vaak niet eens verstaan of verkeerd geïnterpreteerd vanuit emoties, overleving, en de gekleurd zienswijzen. Het raakt dus pijn en drukt zich uit in onbegrip, conflict, misverstaan en 3D zienswijzen.

De energie van deze maan juni (de 6) gaat over het steeds dieper binnen brengen van de IK Ben frequentie (en dus je Multidimensionaal Bewustzijn in zoverre al toegankelijk) in de stof, in het 3D fysieke leven en in de3D wereld. Daarin stimuleert de energie en stuurt je processen aan, om alles wat in jouw al resoneert op Hogere Waarheden en bevrijding van het oude, werkelijk op aarde te brengen, te integreren en van daaruit werkelijk die Waarheden te kunnen belichamen en leven. Niet alleen dus in je meditatieve of hogere afstemmingsmomenten, maar juist in het dagelijks leven. Om het Levend Voorbeeld te zijn van je IK BEN en het Goddelijk Vermogen.

Afgelopen mei zijn er essentiële Poorten geopend rondom de 3 5-5-5 Portalen waardoor de Khnum energie dieper op aarde geïnitieerd is en weer daarin dieper toegang verkrijgt. De Khnum frequentie is de Goddelijke Scheppingskracht die vormgeving in de stof (3D) mogelijk maakt. Het is een gradatie van Goddelijke Manifestatiekracht, die aanzet, in de basis en eerste chakra, om dieper dan ooit op aarde te kunnen incarneren in je Goddelijke Frequenties.

Deze processen gaan uiteraard in de Stroming van Ascensie Groei nog altijd meestromen dwars door alle andere processen heen. We landen dus gaandeweg steeds dieper in onze basis, in een hogere frequentie van ons Zijn, op aarde. Dat is wat er tevens gaande is.

In vele verschillende facetten binnen mijn persoonlijke leven en groei aanschouw ik telkens opnieuw hoe al deze facetten in de wereld om mij heen weerspiegeld worden: de immense dualiteit en afscheiding die er nog is, de ongelijkwaardigheid, het misverstaan door aannames en gekleurde overtuigingen, respectloosheid, misverstaan door leven en functioneren vanuit ‘verschillende golflengtes’, etc.

De reactiepatronen vanuit overlevingsstructuren en projecties. Die allemaal duiden op de enorme afstand tussen leven en bewustzijn van het Goddelijke  in het Zelf of de ‘overlevingsstand’ van de 3D persoonlijkheid (resonerend op het onbewuste).

Leven vanuit de Ziel of leven vanuit de persoonlijkheid is een groot verschil en beide verstaan elkaar meestal niet. Als jij spreekt vanuit je Ziel en Bewustzijn is dat voor een ander niet ten diepste verstaanbaar op persoonlijkheids of ego niveau. De beleving daarvan vanuit ego wordt ingekleurd door allerlei structuren als eigen triggers, pijn, emoties, invulling, verwachtingspatronen, etc. Terwijl de Ziel vanuit een heel ander perspectief (resonerend op Bewustzijn, Eenheid en harts frequenties) iets neerzet. Juist vanuit een grootser perspectief, voorbij aan de belemmerende structuren van aannames, aangeleerde kennis en versluiering.

Ongeacht vanuit welke laag van (Multidimensionaal)bewustzijn, hart en Ziel je iets neer zet of uitdraagt, is het reactiepatroon van ego of persoonlijkheid des te dieper of heftiger, des te dieper de Ziel ruimte krijgt om te spreken. Persoonlijkheid of Ego verstaat de Ziel feitelijk niet maar reageert vanuit de eigen kleuring, ballast, littekens en aangeraakte pijn.

Nogmaals, dat is een immens verschil, die binnen je Zelf als ook in ‘het spel met de buitenwereld’ momenteel op alle mogelijke vlakken tot uitdrukking komt. Persoonlijk en wereldwijd.

Enerzijds verwijst het feit dat dit zo helder uitkristalliseert en zichtbaar wordt,  uiteraard naar de persoonlijke groeistukken in mij zoals dat voor ieder van ons geldt.  Anderzijds ervaar ik het ook als een aanschouwen van wat gaande is in het Grote Geheel, vanuit mijn Missie om ook bewustzijn te helpen zaaien over wat er leeft en gaande is binnen het collectieve veld en dit moment van Ascensiegroei.

De afstand tussen zijn (3D) en Zijn (Goddelijk) wordt steeds helderder zichtbaar uitgelicht, maar lijkt maar lastig te overbruggen. De afstand tussen beide is immens, en lijkt soms geheel van een andere orde te zijn of juist lijnrecht tegenover elkaar te staan. Daar komen ‘the opposites’ oftewel de polariteiten weer om de hoek, die een kenmerk van de dualiteit zijn. De kunst is en uitdaging ligt in het steeds dieper samen brengen van deze realiteiten. (Dat is wat we noemen de Alchemie van het Heilig Huwelijk: daar waar polariteiten samen kunnen komen en met elkaar in gelijkwaardige Eenheid kunnen versmelten).

Daar ondersteund de energie van deze maand ook in en geeft de aanzet om steeds dieper de Goddelijke Waarheid of Blauwdruk in de 3D te brengen. Daarvoor dienden ook de Portalen van Khnum geactiveerd en geopend te worden. Dat is de ondersteunende en leidende kracht daartoe.

Het zal heus nog een hele uitdaging worden, als het dat al niet is, om de Werkelijke Waarheid of die van Goddelijke Aard in alle facetten te leven op aarde, in het dagelijkse mens-zijn. Juist daar waar de meeste mensen, resonerend op het collectief onbewuste, deze volledig niet kunnen verstaan.  Ook dat is een weerspiegeling van de delen in ons die nog angst, weerstand of onbewustzijn vast houden die de Goddelijke Waarheid en Oorspronkelijke Bedoeling nog niet kunnen verstaan. We mogen dit stap voor stap op alle lagen en facetten bewust worden en leren leven. We zijn waarlijk bezig Meesterschap eigen te gaan maken van Geest in Materie brengen… Creëren dus! Vanuit een steeds diepere belichaming van onze Geest in de materie.

Met de processen van het steeds dieper zichtbaar worden van alle dualiteitsaspecten van het collectief onbewuste die resoneert op afscheiding en oude aannames en overtuigingen zie je momenteel ook massaal grootse stukken wereldwijd naar de voorgrond uitgelicht worden. Verschillende dingen daarvan worden ook breed uitgemeten in de media, hoewel ook dat weer beïnvloed en gestuurd wordt, kun je er wel uithalen wat er wereldwijd aan het licht aan het komen is. Een aspect daarvan is de totale ongelijkwaardigheid en letterlijke misbruik, verkrachting en respectloosheid naar het Vrouwelijke toe. Te zien aan de verschillende in de media uitgelichte artikelen uit verschillende landen over letterlijke 3D mishandeling, verkrachting, seksueel geweld van mannen naar vrouwen.

Ook dat is een van de effecten waar de energie van de Portalen van Khnum hun energie laten gelden: ook de diepste versluierde stukken die nu relevant zijn komen dieper aan het licht. Het gebeurde al heel lang op aarde uiteraard, maar nu komt het massaler naar de voorgrond en wordt uitgelicht.Interessant in deze context is ook te weten dat de oorspronkelijke energie en ‘invulling’ van vrijdag de 13-de gaat over de Vrouwelijke Scheppingskracht en de Godin in ieder van ons. De kracht van vruchtbaarheid en de kracht om te creëren of scheppen. Daar vrijdag de dag van de Godin was en de 13-de resoneert op de 13 manen van de oorspronkelijke kalender op aarde. De maanfrequenties resoneren uiteraard ook op onze Vrouwelijke Aspecten en Kwaliteiten.

De 13 resoneert tevens op ons 13-voudig overkoepelend Bewustzijn, onze IK Ben, die alle 12 dimensies (Multidimensionaliteit) omvat en verenigd.

Dat maakt de frequenties van vrijdag de 13-de vanuit de oorspronkelijke energie van een heel andere aard dan de ‘aanname’ en ‘aangeleerde zienswijze’ die nog algemeen aangenomen is: namelijk vrijdag de 13-de als ongeluksdag.

Een prachtig voorbeeld van verdraaide waarheid die diepere dualiteit in stand houdt. Een verdraaide waarheid geïntroduceerd door religie en macht, vele eeuwen geleden. Een prachtig voorbeeld hoe exact tegenovergestelde als algemeen aanvaard wordt aangenomen en die direct (maar verbloemd) het Vrouwelijke ontkracht.

En daar zit het 3D leven vol mee. Dit even als algemeen voorbeeld, die recent natuurlijk essentieel is. Maar dan hebben we het nog niet over de persoonlijke aannames, inkleuringen, overtuiging, etc. die van een nog veel specifiekere aard zijn en ons gehele leven en beleven van het leven kleuren. En dus onbewust ook een collectief onbewustzijn in stand houden, naast dat ze binnen ons eigen leven onbewustzijn in stand houden.

De frequenties van de zonnevlammen, kan sterk voelbaar zijn qua werking en wordt lang niet altijd bewust erkent of van daaruit ervaren. Deze frequenties echter, voortkomend uit de zon, de Ra frequentie, brengen een diepere opening en transformatie teweeg in alle collectieve velden die op dat moment opspelen. In dit geval gaat dat dus ook om die dieptevelden van aannames en overtuigingen die versluierd zijn geraakt onder invloed van machthebbers eeuwen geleden (ongeacht of dat nu religie, de kerk als instituut of ieder ander is).

Deze velden worden op individueel niveau in ieder van ons dieper getriggerd om open te gaan en om van daaruit te kunnen helen om een Grootsere Waarheid en Bedoeling te gaan zien. Dat betekend echter dat we op dit moment, in opbouw naar de volle maan, ook steeds getriggerd zullen worden op deze velden. En dat kan best even pijn doen of oude stukken extra uitgelicht naar de voorgrond brengen. Oude emoties die vanuit het onbewustzijn vrij komen of misverstaan veroorzaken. Ook kan het angst veroorzaken wanneer oude denkbeelden en zienswijzen zogezegd ontkracht worden, het kan voor de 3D persoonlijkheid het gevoel geven de ‘macht’ te verliezen en fundament onder je voeten te voelen wegvallen. Alles waarvan we overtuigd waren dat het zo is, wat aangetrilt wordt in deze energie, komt op de schop of valt weg en dat is eng. Want met die oude overtuigingen en aannames die getriggerd worden valt daarmee een stukje (illusie) an zekerheid weg. Het kan onzekerheid en twijfel veroorzaken.

Echter juist deze sterk activerende en transformerende werking van de zonnevlammen, zo vlak voor deze speciale volle maan (die pas in 2049 weer voor zal komen op vrijdag de 13-de) heeft een heel duidelijke Bedoeling: namelijk de oude verwachtingspatronen, aannames en overtuigingen die je in het nu niet langer dienen ook daadwerkelijk open breken en transformeren. Zodat er diepere ruimte komt voor de energie van Oorspronkelijke Bedoeling. Welke via de maanfrequenties en de oorspronkelijke energie van vrijdag de 13-de naar je toe kan gaan stromen. Een diepere verbinding met je Vrouwelijke Kwaliteiten waardoor je intuïtie, contact met je Zelf of IK BEN en Hogere Waarheid dieper wakker kan worden, ervaren kan worden.

En vanuit de energie van de maand, de 6 en de mogelijkheid die dat aanreikt, om  dieper op aarde, in de belichaming te brengen.

De  krachtig aanwezige en beïnvloedende frequenties van zowel zon en maan verwijzen ook weer naar de ‘opposites’, de polariteiten die beide deel van ons zijn en die gelijkwaardig (gelijktijdig) samenwerken om elkaars kwaliteiten dieper naar voren te brengen en bestaansrecht te geven!

Al deze verschijnselen en energieën die dat voortbrengt, helpen je dus om je Zelf dieper te bevrijden van het oude versluierde en om dieper in contact te komen met je eigen Goddelijke Waarheid en de Grootsheid van het Goddelijke in Al Wat Is.

Het is wederom een mega stap voorwaarts in de groei in Bewust Wakker Worden in Wie wij Werkelijk Zijn.

Naast de uitdaging van het doorzien en loslaten waar je zelf nog oude overtuigingen, aannames, inkleuringen en projecties toepast en handhaaft, ligt de uitdaging er ook in om je eigen Grootsheid daarin te mogen gaan terug vinden. De Grootsheid niet vanuit ego of 3D invulling, maar vanuit je Goddelijke Zijn. Ongeacht op welke traptrede van de ‘Ladder van Ascensie’ je ook maar bevindt. Ieder op zijn of haar niveau van groei en Ontwaken.

Daarnaast vindt er de dag na de volle maan, op zaterdag 14-6-14 opnieuw een nieuwe krachtige uitlijning plaats. De energie van dit Portaal is zeer essentieel en welkom na juist al deze aangetrilde groeimogelijkheden. De frequentie van 14-6-14 brengt een diepgaande uitlijning en balancering teweeg in de Mannelijke Blauwdrukvelden, om deze dieper in hun Essentie aan te trillen en binnen te brengen in de materie, je dagelijkse (3D) leven en je lichaam. Om dieper op aarde te verankeren dus. Deze energie zal een nieuwe verbinding met het Goddelijk Vrouwelijke aan kunnen gaan, welke krachtiger aangetrilt en geactiveerd wordt door de Volle Maan van 13-6-14. Waardoor ook binnen het Mannelijke en Vrouwelijke in ieder van ons een nieuwe uitlijning zal gaan ontstaan. Mannelijke en Vrouwelijke Kwaliteiten in ons zullen op een hoger niveau met elkaar kunnen verbinden, maar tegelijkertijd ook dieper op aarde (in ons zelf) kunnen landen in de basis.

Effecten die dit zal geven is een diepere opschoning tussen afgescheidenheid en ongelijkwaardigheid van de man-vrouw velden in ons, welke ook weer weerspiegeld wordt in het collectief en de wereld. Man-vrouw frequenties zullen zich in ons dieper kunnen verenigen of kunnen vinden, en daar waar dat (gaandeweg) in ons gebeurd, gebeurd dat via ons ook steeds dieper in het collectief (en dat wordt weer weerspiegeld in wat we ervaren en zien in de wereld).

Hoe heftig of pittig de processen (of ook de weerspiegelingen in de wereld om ons heen) ook kunnen zijn, ze refereren allemaal naar de diepere afgescheidenheid die aan het Licht wil komen, die vraagt om heling, opdat dualiteit in de vorm van polariteiten dieper samen kunnen gaan komen, waaruit Eenheid uiteindelijk voortvloeit. Het sleutelwoord is als in alles: Ontwaken!

Bewust worden van waaruit jij leeft, handelt, ziet en ervaart!

Helen en afbreken van oude gekleurde overtuigingen en aannames, van waaruit we in 3D via de persoonlijkheid resoneren en reageren. En ons Zelf openen voor een dieper Waarheid, die ver voorbij aan wat we kunnen verzinnen met de mind gaat. Wanneer we ons Zelf steeds dieper openen en met de ogen van Hart en Ziel gaan kijken, zullen we een geheel andere Waarheid ontmoeten. Dat is waar deze tijd en alle processen die daarin aangetrilt worden, over gaan!

© Willemien Timmer 12-6-‘14