De energie van juni 2021

 

Korte terugblik op mei 2021 in relatie tot juni 2021: op collectief niveau

Voor we de energie van juni 2021 induiken, kijken we nog even ene momentje terug op de maand die achter ons ligt.
In mei 2021 waren de 55 en 555 energieën krachtig werkzaam en deze hebben het Christus bewustzijn krachtiger aan gezet en in beweging gebracht.
In de materiewereld (3D) is de verdeeldheid die er onbewust nog is in de mens en in het collectief daarmee nog verder aan het licht gekomen Het gebrek aan harmonie, verdraagzaamheid, respect voor elkaar(s keuzes), balans, verbondenheid wordt daardoor steeds meer belicht.
(Medische) apartheid wordt steeds meer uitgerold door de testsamenleving en vacc paspoorten en zorgt voor nog meer zichtbare verdeeldheid in de wereld.
Het onbewustzijn over wat je in je lichaam toelaat aan liefde en of liefdeloosheid, het klakkeloos volgen van adviezen of ‘dat wat moet om zogezegd weer vrijheid te proeven’ en dus het volgen van wat externe machten voorschrijven, de angststromen die velen voortstuwen door het leven. Het word meer en meer zichtbaar en manifesteert zich op een zichtbaar niveau.

De instroom van de Eenheidsvelden in mei stuurden daarmee niet alleen aan op het hervinden van die Eenheid. Alles wat die Eenheid nog in de weg staat, komt daarmee allereerst in beweging en wordt zichtbaar. Die beweging is nodig om het bewuster te kunnen worden (voor die zielen die daar aan toe zijn in hun evolutie). Om bewuste keuzes te maken gebaseerd op bewustwording i.p.v. mee te deinen op de onbewuste (angst- en overleving) stromen. Op het hervinden en integreren van eigen interne oorspronkelijke kracht en authenticiteit i.p.v. het volgen van externe macht.
Dit contrast is dieper belicht en meer naar de zichtbare gemanifesteerde voorgrond gehaald.

 

Op persoonlijk niveau

Op meer persoonlijk niveau kan de mei energie nogal wat oude emotiestromen of rollercoasters aangeraakt hebben, wanneer deze nog in de weg stonden voor het kunnen toelaten van Eenheidsbewustzijn. De oude ballast wenst eerst belicht, vervolgens doorleefd te worden, voordat het kan helen, transformeren of loslaten.
Ook ongeduld, moe zijn van alle maatregelen en beperking, de drang naar vrijheid, konden mogelijk ook sterker dan ooit ervaren worden. Een resultaat van de vrije Eenheidsstroom die de herinnering aan werkelijke innerlijke vrijheid prikkelde.
Diepere bewustwording en groei van eigen vermogens en kwaliteiten, leren uitspreken van je eigen gevoel en innerlijke waarheid, een verder ontdekken van je eigen manifestatiekracht, konden ook op persoonlijke basis getriggerd en verder ontwikkeld worden.
Bewustwording van angststromen, van het weggeven van kracht of macht, van manipulaties en of sturing door externe machten en hervinden van interne kracht.

Een maand met energieën die zowel diepte als hoogte punten in je leven naar de voorgrond kon halen. Maar ook het terugkijken naar waar je vandaan komt en waar je nu staat in persoonlijke groei, heeft kunnen belichten. Waarin dromen, verlangens en wensen diep vanuit de ziel bewuster en gevoeld konden werden.

 

De energie en codering van juni 2021

De energie van juni 2021 is uiteraard een voortzetting van de aangeraakte lagen in bewustzijn van voorgaande maand(en). Dat wat belicht, gevoeld, ervaren en bewust geworden is, zal in de energie van de 6/juni diepere bedding en gronding gaan vinden.
Dat is nodig om de groeiprocessen te integreren en letterlijk handen en voeten te kunnen gaan geven in de aardse wereld. Als groei niet werkelijk beklijft wordt deze niet concreet toepasbaar. Blijft het zweven tussen bewustwording en er toch niets mee kunnen in het dagelijks leven.

 

Blauwdrukken van materie

De energie van de 6/juni resoneert en werkt diep in op de blauwdrukken van materie. Materie is ‘gestolde geest’, de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn. Het is de trilling van Bron die het meest verdicht of verlaagd in trilling is en dus het meest ver van de oorsprongsenergie af staat qua resonantie.
In ons lichaam is dat de botstructuur. De meest harde materie van het lichaam, wat ons in vorm houdt. Zonder botten zouden we een soort plumpudding zijn zonder vorm.
De botstructuur is dus belangrijk, evenals de materiewereld waarin wij ons als ziel manifesteren. Omdat dit de kans biedt als Bronwezen in de meest verdichte sfeer ervaringen op te doen. En de materie is die meest ‘verharde’ structuur waarin Bron zichzelf kan ervaren in een vorm.
En hoe verdicht we ook zijn. Aan de basis van die structuur ligt Bronkracht of geestkracht, dat is de drijvende kracht die materie kan scheppen.

Hoewel we als mens verstrikt zijn geraakt in de materiedichtheid en daarmee het afgescheiden zijn van Bron zijn gaan ervaren, ligt aan de basis van de materie(-wereld, -bewustzijn en -ervaring) die zelfde oorspronkelijke kracht. Dat betekend dat in de blauwdruk van de materie deze bewustzijnskracht ligt te wachten om weer geactiveerd te worden.
De energie van juni 2021 trilt deze blauwdruk kracht, de oorspronkelijke vormgeving of eigenlijk de vormgever van materie aan. Dit is de Goddelijke- of Bron kracht die in ieder aanwezig is.
De energie van de 6 is dus in staat om op de meest verdichte lagen ons bewustzijn weer in beweging te brengen en ons bewustzijn hier te wekken.

Wanneer de meest verdichte lagen aangetrilt worden Wanneer die meest verdichte lagen van ons bewustzijn (is ook je onderbewuste) aangetrilt worden in de juni energie, kan er een dieper proces van herverbinding met jouw diepste verdichte bewustzijn gestimuleerd worden.
Enerzijds zijn dat letterlijk de fysieke botstructuren en de rest van je fysieke lichaam. Anderzijds kunnen dat de diep onbewuste lagen zijn, daar waar we ons Zelf nog niet herkennen of herinneren als Bronwezen.
De 6 energie biedt dus de potentie om op diep afgescheiden, niet langer bewust bezielde lagen van ons wezen wakkerder te gaan worden in bewustzijn en of bewuste ervaring.
Anderzijds wordt daarmee gronding van je hoger en Eenheids bewustzijn gestimuleerd. Want daar waar materie niet meer verhard is maar ‘vloeibaarder’ wordt (waar bewustzijn materie doorstroomt) daar ontstaat ruimte zodat hogere trillingen hun plek weer in kunnen nemen. Daar kan bezieling en Eenheidslicht weer her-innert worden, in de materie van mens-zijn, in de dagelijkse realiteit, op aarde.

Wanneer bewustzijn weer door de meest verdichte versie van ons Goddelijk Zelf (het lichaam en onbewuste) kan stromen, daar activeren deze de oorspronkelijke blauwdrukken van de materie. En kunnen we weer in de doorleefde ervaring en her-innering gebracht worden hoe Geest of Godskracht aan het begin van schepping van materie staat.
Niet de mens schept materie, de Bron in ons doet dat.

 

Oorspronkelijke vermogens, inzicht en uitlijning op innerlijke wijsheid

De energie van de 6 resoneert ook door op ons zesde chakra, wat vaak het derde oog genoemd wordt. De kern van dit chakra, het balans- of middelpunt, is de pijnappelklier. Dit punt verbind o.a. de fysieke zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) met de hogere zintuigen (helder zien, -horen, -voelen, -weten, -ruiken en -proeven).
Dit is ook een punt wat toegang kan boeken tot hogere inzichten, wijsheid van je hoger bewustzijn en overzicht.
In de 6 energie van juni kan ook je pijnappelklier en derde oog dus dieper aangetrilt, gewekt en geactiveerd worden in relatie tot je diep onbewuste en meest verdichte materie. Je lichaam en diep onbewuste dus.

Zielskennis, inzichten en groter overzicht hoe geest materie beïnvloed en schept kan mogelijk de revue passeren. Maar ook dieper inzicht over hoe materie weer bezield kan worden op bewust (menselijk) niveau.
Natuurlijk is materie bezield, anders zou je hier niet in je lichaam op aarde (kunnen) zijn. Alleen op vele lagen is dit niet bewust en wordt dus niet bewust ervaren. En het gaat om dat bewustzijn en het ervaren vanuit bewustzijn.

De 6-energie gaat je dus ook helpen dieper uit te lijnen met je hogere vermogen, zielskennis en wijsheid om weer dieper door te kunnen dringen in wat materie werkelijk is. En ook inzichten wekken die de manifestatiekracht meer belichten die van oorsprong in je wezen aanwezig is.
Die wijsheid (op meer menselijk vlak) zal ook meer zicht kunnen geven met hoe jij met je lichaam om gaat en hoe jouw bezieling en bewustzijn vorm krijgt in het dagelijks leven.

 

Diepte integratie op aarde

De 6-energie zal dus helpen om niet alleen dieper te landen in en door te dringen in de materie van de aardse wereld, daar meer bewustzijn op te krijgen. Maar ook de ruimte creëren dat jouw bezielde wezen meer op aarde kan landen. Dat hogere inzichten en wijsheden landen op aarde, in je dagelijks leven. Dat doorlopen groei echt manifest wordt in je dagelijks leven. Dat ‘walk your talk’ echt dieper mogelijk wordt.
Dit is een overbrugging van de kloof tussen spiritueel doen en spiritueel Zijn.
De kloof tussen bewust zijn en belichaming van bewustzijn.

 

Korte samenvatting van de groeipotentie in juni 2021

Diep onbewuste lagen van bewustzijn, tot in de diepste materie vorm zullen aangetrilt, gewekt en geactiveerd gaan worden. Bewustzijnsprocessen die bewuster maken dat materie ook Godsbewustzijn is en daaruit voort komt.

Dit kan meer fysieke reacties opleveren in de komende maand, als (tijdelijke) ongemakken en klachten. Niet leuk als mens, wel een goed teken, want er wordt van binnen hard gewerkt aan opschoning. Dat schept meer ruimte voor indaling en integratie van hoger bewustzijn, wat zorgt voor bezielde materie.

De structuren van de vorm (in het fysiek lichaam maar ook in de maatschappij) zullen dieper belicht worden, waar deze bezield zijn, stromen met het Goddelijk Potentieel en waar niet.
Meer zuiveringsprocessen in het fysieke en op het wereldtoneel van onbewustzijn, afgescheidenheid en ontbrekende bezieling.

De potentie om te leren genieten op aarde (i.p.v. niet werkelijk hier willen zijn) ondanks de ‘gekke 3D wereld’ die lastig, moeilijk of verhard aanvoelt, wordt dieper belicht.
De magie van de aarde kan daarmee dichterbij komen, de bezieling van de planeet en de synchroniteiten stroom die de Goddelijke Magie op aarde spiegelt.
De in mei aangetrilde Eenheidsvelden zullen kunnen landen in je dagelijks leven. Je groei wordt gegrond. Je kunt handen en voeten geven aan je zielsgroei op aarde.

 

Krachtige portalen in juni 2021

Verschillende krachtige poortdagen of portalen ondersteunen deze maand en zorgen voor krachtige trillingsverhogingen die al deze groeipotenties dieper aan zetten. Deze portalen zijn:

*Het 6-6 portaal/ de 6-6 portalen (op 6 juni, 15 juni en 24 juni i.c.m. een super volle maan).

*10 juni een ringvormige zonne eclips en nieuwe maan, in navolging op super volle Wesak bloedmaan.

*21 juni zonnewende

(Over deze belangrijke momenten en krachtige trilling instromen zal ik later meer schrijven.)

We komen steeds dieper uit op de kern van ons wezen. De meest lastige lagen zijn de fysieke, menselijke lagen, omdat deze letterlijk zo dichtbij ons zijn in de menselijke beleving. En tegelijk zijn dit de meest belangrijke lagen om juist daarin onze Goddelijkheid en oorsprong weer te her-inneren. Waardoor het leven op aarde in ervaring steeds interessanter, wonderlijker, vreugdevoller en magischer wordt.
In de 6-energie zullen we dieper de materie weer mogen leren zien voor wat zij is, op die manier en op dat niveau die nu passend is bij wie jij nu Bent.
We zullen ons zelf ook op dit niveau weer mogen leren her-inneren, accepteren en omarmen. Stoppen met oordelen over ons lichaam, bewuster worden wat we in ons lichaam stoppen en hoe we daarmee omgaan. We mogen ons lichaam weer (leren) eren en ondersteunen.
Maar bovenal gaan (h)erkennnen als deel van ons Bronbewustzijn!

Voor nu een prachtige diepgaande maand van diep ziel duiken in de (innerlijke) materie gewenst!

 

© Willemien Timmer, 1-6-2021

 

In de energieën van de belangrijkste Poortdagen deze maand, zal ik weer afstand activaties en transmissies verzorgen. Deze vind je terug in de activiteiten agenda 🙂