Het pad van ascensie

Deel 2: het pad van ascensie in het nu

De Oorspronkelijke Mens wordt gewekt

Vanaf 2019 heeft dit pad van ascensie een enorme versnelling en verdieping aangenomen. Nieuwe dieptelagen van ons mens-zijn worden daarbij telkens opnieuw aangetrilt in die meest verdichte lagen. M.a.w. ons menselijk fysiek lichaam wordt steeds meer mee genomen in dit evolutieproces, als meest verdichte versie (manifestatie) van wie wij zijn als Bron.
De blauwdruk van de Oorspronkelijke Mens in ons wordt daarmee weer in herinnering gebracht.
De Oorspronkelijke Mens blauwdruk kan alle Bronverbindingen en -kwaliteiten herinneren, want het is een oorspronkelijke blauwdruk die nog in resonantie is met Bron. Die alle Bronkracht ook kan hanteren en integreren, ook in het fysieke ‘vlees’. (Zie voor meer info mijn boek Belichaamd bewustzijn).

Dat we op dit punt in evolutie zijn aangekomen verteld natuurlijk iets over de weg die we al hebben afgelegd, de enorme schoonmaak die we al gerealiseerd hebben en de trillingen die wij inmiddels al kunnen behappen. En toch zijn we er nog niet. We zijn in die meest verdichte lagen hierdoor aan het werk om de meest verdichte wonden weer te kunnen verlichten, van binnenuit.

In 2020 zet dit proces zich voort. Steeds dieper tot in de fysieke kern ruimte scheppen door oude ballast en vastgezette emoties en energieën op te ruimen, zodat ruimte ontstaat voor ons oorspronkelijk (Bron) bewustzijn om te integreren en vrij te stromen, het te gronden en te belichamen als (Goddelijke) mens op aarde.

De energie van 2020

In de energie van 2020 lijkt dit proces versnelt aangezet te zijn, waarmee wij versnelt ons pad van ascensie doorlopen. Kijk naar de vreemde wereld waarin we als mensheid beland zijn. We kunnen daar verschillende perspectieven op loslaten, afhankelijk vanuit welke resonantie en bewustzijnslaag je er naar kijkt.
Je zou kunnen zien hoe ver de trilling van de mensheid al gestegen is, het bewustzijn gewekt, dat tegenkrachten het liefst al die ontwaakte groei de kop in willen drukken. En dus een strijd tussen licht en schaduw of bewustzijn en onbewustzijn uitgespeeld wordt. Zelfs dat is niet nieuw, want het is een herhaling van een strijd die al op vele lagen in schepping heeft afgespeeld. Je zou het ook een collectief karma kunnen noemen om te helen. En om juist daar doorheen bewuster te worden. Dat is één perspectief.
Een ander perspectief is dat er juist doordat de menselijke wereld stop gezet wordt in de doorgedraaide ratrace van de matrix, er juist heel veel meer ruimte ontstaat om stil te gaan staan en van daaruit bewuster te worden van het eigen pad van ascensie.
Alles wat niet werkelijk resoneert met hart en zielsbewustzijn maar wat behoord tot de matrix en afgescheidenheid kan van daaruit doorzien en herzien worden.

Ik ervaar telkens weer hoe alles wat er al was, onder de oppervlakte, aan het licht komt. Er gebeurd in feite niet zoveel nieuws, al deze onderstromen waren er al. Alleen veelal ongezien. En nu komt dat aan het licht en kan dus bewust worden. En dat reikt heel veel nieuwe bewustwording en groei aan op een persoonlijk en collectieve basis.

De verschillende ‘golven’ van dit jaar reiken verschillende diep onbewuste thema’s aan die hierdoor in beweging en naar boven komen. Zoals gezegd: wanneer iets in beweging komt kan het pas bewust worden. Zolang het ongezien en vastgeklonken zit ontstaat er geen bewustwording en kan er geen heling, balans of transformatie ontstaan.

De onderstroom en trillingsverhogingen van oktober 2020

De trillingsverhogingen van oktober 2020 trillen voortdurend de herinnering naar onze uitlijning met Bron aan. Deze zetten hoger bewustzijn in beweging om de oorspronkelijke energie van ons wezen te wekken om te gaan her-inneren.
Geen wonder dus ook dat de tegengestelde kracht (we leven immers in een wereld van polariteit) daarbij diep aangetrilt wordt. Diepe angst en met name doodsangst, de ultieme tegenhanger van leven in Bronuitlijning en bewustzijn.
Daar waar diep onbewuste lagen nog identificeren met afgescheidenheid, zijn onbewuste herinneringen aan de dood in vele levens nog actief en draaien een steeds herhalend programma af. De angst voor dood vanuit afgescheidenheid resoneert op eerdere belevingen, trauma, gebrek aan vertrouwen en gebrek aan verbinding met Bron en schepping.

In dit geval is de 3D aanleiding een zogenaamd virus, maar in feite is het juist de onbewuste, angstige matrix energie die via de media enorme golven van angst aanwakkert in het collectief. Dat kan niet gebeuren mits er nog diepgewortelde (levens- en of doods) angst aanwezig is in het collectief onbewuste.  (En ook angst voor controle verlies, m.a.w. gebrek aan vertrouwen en verbinding met de schepping).
Dit krijgt vat op je waar je zelf nog onbewust resoneert op dergelijke wonden.

Zij die deze lagen nog niet in beweging hebben gebracht in bewustwording en heling, waar deze angst dus nog vastgeklonken zit in het onbewuste, zien zich nu geconfronteerd met het in beweging komen van deze angsten.
Dankzij de trillingsverhogingen komt ook deze thematiek in beweging en aan het licht. Zowel collectief als individueel. Iedereen die nog mee resoneert op (doods)angstwonden wordt daarin aangeraakt als uitnodiging om er doorheen te gaan bewegen. Iedereen die daar minder of geheel niet meer in vast zit, resoneert minder tot niet mee en kan dus geheel anders in de wereldsituatie staan. Die heeft ogen en bewustzijn geopend en blijft kritisch bij alles wat de matrix voorschotelt en doorziet dat.
Mede hierdoor zie je ook wereldwijd nu zo’n enorme polarisatie ontstaan van voor- en tegenstanders van de genomen maatregelen en wordt eigen waarheid met hand en tand bevochten.

Het zijn de onbewuste, afgescheiden onderstromen die aan de oppervlakte komen om uitgewerkt en doorleefd te worden. Die onderstromen die nog ten diepste weghouden uit Bron, Liefde, oorspronkelijke stroming, vertrouwen en eenheid.
Daar waar (doods)angst is, is geen leven, liefde, licht en verhoogde trilling mogelijk.
Het is een stugge, hardnekkige, versteende of bevroren energie en emotie die geen beweging of stroming, geen hogere trilling doorlaat.

Wanneer je dus vanuit een hoger (bewustzijn) perspectief bekijkt wat er in de wereld gebeurd, wordt het een stuk logischer wat er gaande is en waarom. En zie je ook de prachtige collectieve kansen die er liggen om collectief steeds dieper wakker en bewust te worden.

Dat neemt niet weg dat ook met hoger perspectief geopend, de menselijke omgang met deze bijzonder woelige wereld altijd makkelijker is.

Triggers

Overal kunnen triggers op de loer liggen die aan kunnen haken op de in jou nog aanwezige thema’s als angst, gebrek aan vertrouwen, onzekerheid of wat dan ook. Waardoor je je bij tijd en wijle overweldigd kunt voelen door de energieën van mens en collectief. Door de aanblik van zoveel mensen die het grotere plaatje niet zien, die vanuit angst reageren en handelen, agressie die de overhand neemt, die jou misschien wegzetten als complotdenker omdat je simpelweg kritische vragen stelt, of wat dan ook.
Triggers zijn er overal, mits jij nog ongezien, vastgeroeste energieën in je draagt die daarmee in beweging kunnen komen om gezien te worden.
Misschien liggen je wonden niet op doodsangst, waardoor dat niet triggert. Maar misschien ervaar je de slaafsheid waarmee sommigen reageren op de maatregelen wel als een enorme trigger. Of de polarisatie die in de wereld ontstaat, of welke andere hedendaagse trigger dan ook (er zijn er vele).

Iedereen op het pad van ascensie (bewust of onbewust) wordt getriggerd in deze energieën, alleen de thematiek waarop je getriggerd wordt kan anders zijn.
Iedere trigger is een richtingaanwijzer waar er in jezelf nog werk aan de winkel is. Waar oude energieën en ballast vrij komen om bewust, doorleefd, getransformeerd of geheeld te worden.
Elke trigger is een kans op heelwording en bewustzijn wat gewekt en weer actief wordt!

De basis

Voornamelijk thema’s van de basis zullen getriggerd worden in de trillingsverhoging van deze en komende maanden.
Doodsangst, maar ook gebrek aan vertrouwen, gebrek aan eigenwaarde, niet op eigen benen staan, niet je eigen rechte lijn volgen en je plek innemen, gebrek aan bestaansrecht, gronding en werkelijk op aarde zijn in je lichaam, realiteitszin, stevigheid, uitlijning zijn o.a. allemaal thema’s van de basis die daarbij aan de orde kunnen komen.
Zowel in oktober, november als december zullen op verschillende verwonde thematieken van de basis wijzigingen plaats vinden. Dus de instroom van hogere trillingen wekken de hogere, oorspronkelijke kwaliteiten. Maar wekken ook die gestagneerde energieën die verhinderen om vrij in bewustzijn te stromen. Dat zijn de processen die doorleefd en geheeld willen worden om de oorspronkelijke bewustzijnskracht en natuurlijke orde in jou weer te gaan herstellen, om hoger bewustzijn te gronden en werkelijk te gaan belichamen in je hier en  u mens-zijn als uitdrukking van Bron in jou op het aardse vlak gemanifesteerd.

Komende maanden

In oktober gaat dat over je uitlijning met Bron. (Meer over oktober lees je hier).
In november over verantwoordelijkheid nemen voor jouw pad, groei, bewustzijn en creaties. Om op eigen benen in jouw Bronkracht te staan, op aarde, om je plek in te nemen in vertrouwen en geleid door je hoger bewustzijn wat op aarde mag gaan manifesteren. Een diep transformerende maand met als hoogtepunt het 11-11-2020 Portaal.
In december zullen nog diepere polariteit belicht worden, waar nog onbalans is om jouw Bronkracht en eenheid op aarde te leven. Worden al jouw 12 dimensielagen doorstroomt en aangetrilt in je Oorspronkelijke Mens blauwdruk en -kwaliteiten en met elkaar uitgelijnt. Met als hoogtepunt het 12-12-2020 portaal.
Er staat dus nog heel wat beweging en verdieping voor de deur. Daarover uiteraard ter zijner tijd meer.

Portalen en trillingsverhogingen deze week

Komende week zijn het de data in lineaire tijd van 20-10-2020 en 22-10-2020  die belangrijke instroom momenten van hogere trillingen zijn. Poortdagen die diep door resoneren op het wekken van de eigen Bronkracht en het vermogen om op te rijzen in eigen kracht (hogere staten van bewustzijn) maar ook de potentie in zich dragen om dit te koppelen aan het (menselijk) voelen en de basis, waar ook je lichaam(sbewustzijn) toe behoord. Dit is deel van het complete pad van ascensie.
Twee poortdagen wederom vlak na elkaar, die weer meer beweging komen brengen om bewustzijn te wekken en oud onbewustzijn in beweging en naar de oppervlakte te brengen.

Deze poortdagen zullen een ondersteuning zijn om steeds bewuster te voelen hoe jij je als Bronwezen en als mens kunt verhouden met alle collectieve wijzigingen die we op dagelijkse basis in ons leven en om ons heen in de wereld zien en ervaren.
Je innerlijke kracht, hoger bewustzijn en gevoel worden dieper gewekt en geactiveerd.
Het brengt nieuwe groeipotenties aan het licht en wakkert ‘nieuw’ (oorspronkelijk) bewustzijn aan om haar plek in jou(w gevoel en gronding) in te nemen.

Jouw perspectief hoe jij jezelf en de wereld beleefd nu is gebaseerd op jouw bewustzijnstrilling. De uitdagingen die er zijn op je pad kunnen je mogelijk uit jouw trilling wegtrekken waarmee je op lagere energieën (van de ander, van het collectief) gaat mee resoneren.
Besteed dus ook tijd, rust en ruimte aan jezelf. Hou je trilling hoog en afgestemd op wie je bent. Zorg voor een bewuste, diepe gronding dan blijf je stevig(er) in je eigen trilling staan.

Reflecteer innerlijk wat jouw triggers zijn, hoe jij er mee omgaat. Probeer ze te gaan herkennen en er niet vanuit emoties of angst mee om te gaan, maar vanuit wijsheid, hoger perspectief en bewustzijn.
Dat is meer dan noodzakelijk in een wereld in transitie.
Jouw pad van ascensie, ook in het dagelijks leven mag steeds dieper bewust worden, dus focus je daarop, dan ga je steeds helderder jouw weg zien en ervaren.
Hou moed, vertrouwen en een hogere visie vast. Blijf in je eigen trilling(bubbel) want van daaruit straal jij jouw licht en bewustzijn in de wereld, dat is fundamenteel onderdeel voor de ondersteuning van het collectief bewustzijn wat door de strijd en doodsangst heen beweegt. Dat is fundamenteel voor de creatie van de ‘nieuwe aarde’ die vanuit deze chaos geboren wordt!

© Willemien Timmer 19-8-2020

Deel 1 lees je hier!

Deel 2: Het pad van ascensie in het nu’
(Over de energie van nu de maanden oktober, november en december, portaaldagen uitdagingen in het nu, collectieve en persoonlijke groei).

Deel 3: Trilling verhogen

Op 22 oktober 2020 verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie  binnen het energieportaal en binnen de potentie van dat moment. Je kan nog mee doen! Hier vind je meer informatie.