Het pad van ascensie

Deel 1: De weg van afgescheidenheid naar Eenheid

Over trillingsverhogingen en het doel daarvan

Wat is het pad van ascensie? Waarom ondervinden we zo enorm veel verhogingen van trillingen in deze tijd? Wat is het doel ervan en waarom voelt dat soms als zo’n chaos terwijl de achterliggende reden is om ons hoger bewustzijn weer te wekken en integreren?
Waarom levert dat in eerste instantie soms meer pijn, strijd, dualiteitsbeleving en verwarring op?

De ene na de andere trillingsverhoging vindt plaats momenteel, bijna op dagelijkse basis, om ons pad van ascensie te bewandelen.
Dat heeft niet alleen met dit jaar te maken, dit is al jaren (in feite decennia en eeuwen) gaande, alleen verhoogd de snelheid van elkaar opvolgende portalen en bewustzijnsshifts zich steeds meer
Hoe meer trillingsverhogingen we al doorlopen hebben, hoe sneller zullen de volgende trillingsverhogingen elkaar opvolgen.
Maar misschien is het eerst belangrijk om een klein facet van het doel hiervan uiteen te zetten, zodat het in bewustzijn dieper her-innert kan worden hoe het ook alweer in elkaar steekt.

Het evolutiepad in een notedop

Het pad van ascensie verloopt eerst via descentie (afdaling of verval in bewustzijn) naar ascensie. Het meest afgescheiden punt van bewustzijn (onbewustzijn) of meest diepe punt van afgescheidenheid, is al lang bereikt. Het meest afgescheiden punt van ervaren, zeg maar het meest ver weg van Bron en oorspronkelijk bewustzijn. Daar waar de mensheid volkomen ‘van God los is geraakt’.
Je zou kunnen zeggen vanuit de beweging van Bron naar dat meest afgescheiden punt, van volledig bewustzijn naar volledig onbewustzijn, is het pad waarin we als Bronwezen de afgescheidenheid van Eenheid zijn gaan ervaren. In alle mogelijke facetten. Door vele vallen van bewustzijn heen is onze trilling gedaald en ons bewustzijn in ‘een diepe slaap’ geraakt.
Ergens op dat meest diepe, afgescheiden punt, is er een tegengestelde beweging gaan ontstaan. Namelijk de beweging terug ‘omhoog’, een beweging terug naar de herinnering aan eenheid, verbondenheid, het feit dat we allen Bron zijn. Het is de weg terug naar huis die niet zonder slag of stoot weer terug te vinden is.

Door alle ervaringen en creaties in dualiteitsbewustzijn (vanuit de beleving van het los zijn van Bron, het oorspronkelijke of Goddelijke) hebben we nogal wat ballast gecreëerd en wonden opgelopen.
Willen we onze Bron weer ten diepste gaan herinneren en ervaren, dan dienen we dus die ballast weer op te ruimen zodat we volledig vrij zijn om op alle lagen en in alle vezels weer ons oorspronkelijk erfgoed bewust te gaan her-inneren.

Aangezien we in feite al de laatste eeuwen op weg zijn om ons (Bron)zelf weer te herinneren, hebben we door levens heen al de nodige ballast opgeruimd. In het begin ging dat tergend traag en als door een stroperige energie. Vaak niet eens bewust omdat we nog veel meer versmolten waren met onbewustzijn, dan met bewustzijn.

Inmiddels heeft een groot deel van de zielen een bepaald percentage van onbewustzijn al omgezet (door levens heen) en ontstaat dus meer stroming, minder stroperige energie en gaat dat proces langzaamaan steeds sneller. De trilling is verhoogd en verhoogd zich nu in deze tijd steeds sneller omdat steeds meer oude ballast opgeruimd is.

Dit hele proces valt samen met grotere cycli van ervaren, zoals bijvoorbeeld ook de planeet aarde die zich steeds meer door de fotonengordel heen gaat bewegen in haar reis door het universum. Dit is tegelijkertijd een gevolg van alle groei als een natuurlijke evolutie van de aarde en het verhogen van de (licht) trilling terug naar meer oorspronkelijke energieen.
Er vallen dus in feite vele dingen samen, die ook allemaal in klein en groot aan elkaar gerelateerd zijn. Het gaat dus ook niet alleen om de verhoging van trilling en wakker worden van de mensheid, in bewustzijn. Maar er zijn veel grootsere scheppingsvelden mee gemoeid en bij betrokken. Het is een evolutieproces van gehele schepping. Niet alleen van de mensheid.

De mensheid loopt daar binnen haar eigen evolutiepad, gelijktijdig. Dat wat wij ervaren in ons leven nu, heeft dus ook alles te maken met zowel persoonlijke als collectieve ontwaak processen binnen een veel groter geheel van alle ‘werelden’ die aanwezig zijn in deze schepping.

Het verhogen van de trillingen van zowel ons bewustzijn als met het fysieke mens-zijn en onze beleving daarvan zijn echter onze persoonlijke ervaring. Beleefd vanuit ons gezichtspunt in het nu, jouw huidige incarnatie als lens van het ervaren van die evolutie. Dat is het uitgangspunt, want jij als bewustzijn en jij als mens in incarnatie doorlopen deze ervaring, van afgescheidenheid steeds dieper naar thuis komen in je oorspronkelijke Bron Zelf.
Belangrijk is dus ook om te beseffen dat dit je uitgangspunt is: wie jij bent als mens, als bewustzijn en wat jouw ervaringen en groei  zijn. Dat is zogezegd de lens van waaruit jouw Bronwezen de ervaringen opdoet om van afgescheidenheid terug te bewegen naar heelheid en eenheid.

Trillingsverhogingen op geregelde basis

Dit is waartoe de geregelde trillingsverhogingen van portalen, zonnevlammen, planeetstanden, schumann resonantie, etc. dienen. Met elke trillingsverhoging wordt in feite niet alleen onze innerlijke hogere (bewustzijns) trilling wakker. Ook worden onze verdichte lagen meer wakker, onze oude wonden, die lagen die werkzaam zijn en afgestemd op de matrix, dualiteit en afgescheidenheid. Die lagen en trillingsvelden die zogezegd een lagere golflengte zijn of lagen die ons uit de herinnering van ons ware Zelf, de Bronverbinding, houden. Die ons vast zetten in emoties, verstand, angsten, ego en andere vormen van onbewustzijn.
Door elke trillingsverhoging wordt dus zowel hoger bewustzijn gewekt als de tegenhanger (afgescheiden bewustzijn), die wond of lagere trilling die ons weerhoudt om dat hoger bewustzijn weer toe te laten in herinnering, ervaring en verinnerlijking.

Hoger bewustzijn gronden en belichamen

Wil ons hoger bewustzijn wat ontwaakt werkelijk een plek krijgen in ons (dagelijks) leven, dan dient daar ook ruimte voor te zijn om het te verankeren. Willen wij als mens ons hoger bewustzijn effectief kunnen verstaan, voelen, bewust zijn en ook praktisch inzetten, dan mag het verankert worden in ons lichaamsbewustzijn. Dat gebeurd door gronding.
Gronding biedt een stevige basis voor ons hoger bewustzijn om het ook in dagelijks leven te kunnen gaan belichamen.
Belichaming is doorleefde energie en bewustzijn die daarmee een plek krijgt in ons menselijk functioneren en dagelijksngroeipad.
Om hogere bewustzijnslagen en lichttrillingen te kunnen gronden en belichamen dienen we dus ruimte te maken daarvoor door onze oude energieen, patronen en lagere (verdichte) trillingen op te ruimen.
Waar we opruimen ontstaat ruimte. Ruimte om nieuwe energieen (hogere trillingen) toegang te geven in ons zijn, leven en menselijk bewustzijn.
Hoe meer ruimte we innerlijk creëren door opruimen van al het oude, hoe meer nieuwe, hogere en oorspronkelijke trillingen we innerlijk kunnen huisvesten.

Wonden van afgescheidenheid

Onze wonden van afgescheidenheid zorgen voor onbewustzijn, blinde vlekken, vaste oude patronen die meestal niet gebaseerd zijn op Liefde, licht en bewustzijn. Vrijwel altijd resoneren deze op overleving en angst.
Wonden zijn in feite vastgezette energie, bevroren energie, gestolde en gestagneerde energie. Het Bronlicht en ons bewustzijn kan daar niet meer vrij doorheen stromen. En dus ook liefde, eenheid, vertrouwen, je Zelf kennen en – zien, worden afgesneden.

Wanneer wonden beschenen worden met hogere trillingen komen deze weer in beweging. Daar waar beweging ontstaat komen de wonden (in gevoel en ervaring) naar de oppervlakte en kunnen weer herinnert, gevoeld en dus bewust worden.
Het doel hiervan is om je oude wonden van afgescheidenheid te kunnen transformeren en helen.
De eerste stap daarin is bewustwording dat er een wond, blinde vlek en dus onbewustzijn is. De tweede is doorleven en doorvoelen. Van daaruit wordt innerlijk helder wat de bedoeling is, waar de wond vandaan komt en wat het nodig heeft om op te lossen.
Wanneer een wond oplost, omarmt of geïntegreerd raakt, wordt de zware lading (lagere trilling) omgezet. Onbewustzijn wordt weer bewustzijn. Er ontstaat dan ruimte voor een nieuwe ‘invoeging’, Want waar ruimte ontstaat mag een nieuwe energie, ervaring en bewustzijn plaats nemen.

Versnelde groei

De vele trillingsverhogingen van deze tijd dienen dus voor een versnelde schoonmaak en bewustwording van oude, belaste energieen in ons, waarbij ons oorspronkelijk licht en liefde bewustzijn weer haar plek in kan nemen in ons (menselijk) wezen en ervaren.
Doordat we nu op steeds geregelder basis trillingsverhogingen ontvangen versnelt dit proces van wakker worden (van bewustzijn en onbewustzijn), het helen van stagnerende energieen die onbewust en afgescheiden hebben gehouden en het scheppen van ruimte waarin ons gewekte, wakkere, hogere bewustzijn haar rechtmatige plek in ons weer in kan nemen.

Dit geldt uiteraard voor alle lagen die we zijn. Dus niet alleen in bewustzijn of energievelden, maar ook in ons volledige mens-zijn. Dus ook fysiek, emotioneel en mentaal. Niets kan overgeslagen worden, willen we ons zelf weer op alle lagen bevrijden van oude afgescheidenheid van Bron op ons pad van ascensie.

© Willemien Timmer 19-8-2020

Deel 2: Het pad van ascensie in het nu’
(Over de energie van nu de maanden oktober, november en december, portaaldagen uitdagingen in het nu, collectieve en persoonlijke groei).

Deel 3: Trilling verhogen