Essentie Activaties vanuit het oud Egyptische Veld voor het NU

-Oeroude kennis, inzichten en universele frequenties voor het nu-

Deze serie essentie workshops en ont-moetings bijeenkomsten  biedt krachtige transmissies en persoonlijke activaties aan om je dieper binnen je eigen Potentieel en kwaliteiten van Bewustzijn te helpen ontwaken. Het biedt een uniek ervaringsveld aan, in lijn met de Bron en je huidige menselijk bewustzijn, waarbij de oeroude Universele Kennis en Energie met het bewustzijn van het NU samenvloeien.

Dit biedt een groots veld van groei in bewustzijn via het herinneren en activeren van  je eigen blauwdrukken, kracht, hart en kwaliteitenpalet die bij jou  als unieke individuele Ziel en jouw Essentie hoort, en die in lijn is met de diepte Verbondenheid met Al Wat Is.

Door jouw Zelf ten diepste te herinneren, ga je ook jouw Wezenskern weer ervaren en bewust leven (neerzetten) door alle dimensies heen. Van daaruit ga je steeds meer werkelijk in de diepte ervaren hoe we allemaal Een Zijn, maar vanuit een unieke individuele ervaringswereld op zich, waarbij niets los staat van elkaar, waarbij elk facet van Schepping een ander aspect van Bron weerspiegelt. Dat is een veel hoger Perspectief dan we tot nu toe voor mogelijk konden houden. Juist wanneer het werkelijk in je ervaring/ beleving gevoeld kan worden, gaan vele nieuwe deuren van bewustzijn open.

Deze essentie workshops bieden een opstap naar een veel diepere vorm van herinneren en van daaruit ervaren wie jij Bent en hoe jouw unieke Blauwdrukken jouw ervaringswereld vormen en hoe dat zich verhoud met de ander in ont-moeting ongeacht of die ander mens, dier, kristal, natuurwezen, Engel, Meester, Star Being of wat voor bewustzijnsveld dan ook is.

Het ingangsveld van deze essentie workshops is het oud Egyptische Veld, die als Universeel Veld nog altijd de Kennis en Coderingen in zich draagt van al deze Universele Scheppingsinformatie en die daarin ook alle lijnen samen kan brengen, op aarde.

Ongeacht of je dus ‘iets’ hebt met Egypte of niet, het belang van dit Veld en de Blauwdruk van Egypte  is van wereldwijd belang voor de Ascensie processen.

De vele Universele Sleutels en codes die het Egyptische Veld draagt bieden juist in het nu een essentiële doorgang naar diepere Bewustzijnsgroei. Juist in deze tijd van transitie van het ene naar het andere tijdperk,  waarin we in een mega bewustzijnsshift zijn zitten, kunnen deze energieën nu dieper dan ooit gaan stromen en binnen komen. En dragen ze juist in deze tijd meer dan ooit bij om de ware Blauwdrukken naar de belichaming toe te helpen brengen, waarbij we ons Goddelijk Erfgoed niet alleen leren herinneren en voelen, maar ook daadwerkelijk leren neerzetten in de wereld van het nu. Zo kan elke Ziel op eigen unieke wijze, de innerlijke Blauwdruk volgend, een prachtige bijdrage leveren aan de Schepping van de ‘hemel op aarde’.

Je zou deze workshops een serie van Essentie Activaties kunnen noemen, omdat ze stap voor stap diepere lagen van je eigen Blauwdruk en Kwaliteitenpalet helpen herinneren, doorvoelen, begrijpen, activeren en belichamen. Dat maakt dat je hoger bewustzijn niet alleen dieper geopend en geactiveerd wordt, maar ook dat het meer voelbaar verbonden wordt aan je menselijk bewustzijn, hier in de 3-de dimensie. Pas dan kan het werkelijk indalen in de ‘stof’, in je belichaming en in je dagelijks leven.  Dan kan de Bron in jou steeds dieper werkelijk vorm krijgen op aarde en kun je steeds bewuster jouw Schepperskwaliteiten werkelijk neerzetten op aarde. Dan wordt je de Levende Bron op aarde uiteindelijk.

Je mens-zijn is het ‘verlengstuk’ of de uitdrukkingsvorm van Bron in de derde dimensie.  Het Initiatiepad van bewustwording wat we op aarde in deze tijd bewandelen is hier op gericht. Maar nu kunnen bepaalde hogere dimensielagen pas werkelijk verbonden en gegrond worden in het mens-zijn.

Het is als een enorme open deur van ongekende mogelijkheden die daarmee weer beschikbaar wordt. Overstijgend en diep doorwerkend door de oude duale systemen heen, om je daarvan dieper los te maken en juist je nieuwe Bron-basis frequentie die nu weer beschikbaar is dieper te activeren, waarmee je je steeds dieper bevrijd van de oude aarde matrix van het vissen tijdperk en steeds bewuster verbonden bent met de nieuwe aarde matrix van het Aquarius tijdperk.  En niet alleen vanuit een meedeinen of mee resoneren op, maar vanuit een krachtig staan in deze energie, in je kracht, in je hart, waarmee je weer een mede-schepper wordt en vormgever van je eigen leven!

Hoewel de ingang dus het oud Egyptische (Khemitische) Veld is, zijn de overdracht van energieën, activaties van Blauwdrukken via transmissies en alle heling en bewustwording die daar binnen mag plaats vinden,  gericht op het Universele Bron Perspectief, waarin alles in Schepping een unieke plek inneemt en deel is van het Grote Geheel.

Het Egyptische Veld biedt ‘enkel’ de vele Sleutels, spiegels, ingangen en oeroude Kennis aan om dieper te herinneren wie wij in essentie Zijn, in het NU. De Eeuwige Mens, Goddelijk Bewustzijn en pure Scheppingskracht!

Dit, omdat de Egyptische Matrix ‘simpelweg’ die Blauwdrukken draagt om alles wie wij Zijn, op welk dimensionaal niveau dan ook, weer samen te laten vloeien in de menselijke ervaring en her-innering.

Deze essentie workshops  resoneren op een volledig ontwaken van je volledige bewustzijn, in lijn met Bron en je aardse mens-zijn, waarin alles wie jij Bent wordt mee genomen. Zijn afgestemd op het nu, wat daarin voor jouw bewustzijn mogelijk is en worden gegeven vanuit een veilig, gedragen en diep gegrond bewustzijn. Wat de (veiligheids) voorwaarden zijn om jouw Zelf dieper te her-inneren en jouw essentie te kunnen belichamen!

© Willemien Timmer,  Bewust Zijn Centrum Apofyliet

 

De Essentie workshops op een rij:

I           Activatie van je Goddelijke Kwaliteitenpalet

Activatie van je Goddelijke Kwaliteiten, je kwaliteitenpalet aan de hand van verschillende ‘Goden en Godinnen’ (Neteru) kwaliteiten die het oud Egyptische veld weerspiegelen. Het gaat hier om Universele kwaliteiten en krachtvelden die ook terug te vinden zijn bij Ascended Masters en (Aarts) Engelen, Star Beings of andere vergelijkbare en ook hier aan verbonden grote Bewustzijnsvelden. Deze Meestervelden weerspiegelen allemaal een bepaalde frequentie en daarmee een potentieel en verschillende kwaliteiten ,die ook in ieder van ons Wezen besloten is. We zijn immers allemaal deel van de Bron, waarin alles aanwezig is.

In de Oud Egyptische wereld, waarin op een bepaald niveau, nog een veel dieper verstaan van de Schepping en Godskwaliteiten in de mens aanwezig waren, ontstond van daaruit een palet aan ‘Goden en Godinnen’, in oorsprong de Neteru genoemd, die allen een deel aspect van kwaliteiten, frequenties of golflengtes van de Bron weerspiegelden.
In hun gezamenlijkheid of totaliteit zijn ze afkomstig van Een en dezelfde Bron, maar zijn  opgedeeld als deelaspecten (verschillende ‘Goden en Godinnen’) als allemaal spiegels van bepaalde Bron potentie of kwaliteiten.
We zijn inmiddels zo ver in de dualiteit gaan zitten dat het totaal niet in één keer meer te behappen en herinneren is. Alleen op deze wijze, stapsgewijs door verschillende Neteru velden of initiatiepaden heen bewegend en bewust wordend,  kunnen we het geheel aan Potentieel weer gaan herinneren.

Deze activatie workshop reikt je daarmee een opstap aan, om stap voor stap, laag voor laag verschillende potentie velden van je Zelf weer dieper te gaan herinneren, ervaren en eigen te maken. Op deze wijze ontdek je steeds meer wat jouw unieke verbinding met dergelijke kwaliteiten is en hoe je deze ook in het hier en nu weer kunt vormgeven en inzetten in je leven.

Door je te verbinden met een Neter-veld doorloop je in feite een initiatieperiode door een bepaald deel van je Zelf, wat ook een Godsaspect als deeltje van het Grote Geheel is. In feite gebeurde dat ook in de oude Egyptische Mysteriescholen, in de inwijdingsweg.

Zelfs elk Meester/Neter- veld op zich, draagt een immens veld van mogelijkheden, potentieel en kwaliteiten (heel veel verschillende golflengtes zogezegd) in zich. Wanneer de kwaliteiten van zo’n veld in je Zelf volledig doorgrond zijn, ben je weer innerlijk de drager van deze eigen Godsfrequentie.

De hele innerlijke inwijdingsweg draait om het weer ten diepste herinneren van wie jij Bent. En deze activatie healingen dragen daar aan bij, om in een verdiept en versnelt tempo de op jouw Blauwdruk resonerende Godskwaliteiten weer wakker te maken, te ‘installeren’ en activeren in je bewustzijn. Op deze wijze kun je veel sneller en afgestemd op de oneindige groeimogelijkheden van het Nu je eigen kwaliteiten leren herinneren, ervaren, doorvoelen, leren belichamen en inzetten in je leven.

Door deze Neteru of Blauwdruk activaties, wordt je dieper geïnitieerd in een of meerdere van deze Meesterkwaliteiten binnen je Zelf, die voor jouw groei in het nu het meest aan de orde is en aansluit op jouw Zielenpad. Dat kan in elke willekeurige groeiperiode dus steeds een andere Neteru (‘God en Godin’) kwaliteit zijn.

 
Welke Neteru-velden en Godskwaliteiten exact aan bod gaan komen, hangt af van de aanwezige groep deelnemers. Afgestemd op jullie Blauwdrukvelden en wat daarin in het nu als meest essentieel oplicht om te gaan her-inneren. Jij draagt daarbij jouw Sleutel voor de rest van de aanwezige groep, ongeacht of je dat bewust bent of niet. Want als jouw Sleutel aangeraakt mag worden, herkent, erkent, herinnert en gevoeld, zal dat ook deze Sleutel in de anderen mogen aanraken. Je ontvangt op deze wijze dus meerdere Sleutels en aanrakingen en Neteru-velden in jou, in deze workshop. Die allemaal aanvullend, aansluitend en bekrachtigend op elkaar zullen zijn.

Vanuit de afstemming zullen deze Sleutels binnen de groep een voor een zichtbaar gaan worden, benoemd en doorgewerkt. Ieder komt daarbij dus ook individueel aan bod, om de eigen Sleutel voor je Zelf en elkaar te activeren binnen de verschillende transmissies.

Mijn rol daarin zal zijn om de juiste Sleutels op te pikken en te vertalen, en deze frequenties dieper aan te boren, te verhelderen, de Oorspronkelijke frequenties naar voren te halen en deze via transmissie in samenwerking met Al Wat Is, te activeren.

 

II        Tempel Matrix Healing Activaties (Tempels van Licht)

Heling en activaties in herinnering aan jouw Zijn, kwaliteiten  en Missie en hoe deze daadwerkelijk op aarde te gronden, d.m.v. de oeroude energieën van  Tempelmatrixen op Heilige Krachtplaatsen, vanuit hun Oorspronkelijke energie.

Deze workshops bieden je een ervaren van wat de Heilige Tempels ook in het nu weer voor jou, je bewustzijnsgroei en herinnering van je potentieel kunnen betekenen.

De Tempel blauwdrukken in oorsprong resoneren op krachtplaatsen van Goddelijke Aard op aarde en kunnen niet alleen diepte healing van oude geschiedenissen in jouw bewustzijn, alsook van het aarde bewustzijn helen.
Ze kunnen oude kennis en oer Blauwdrukken in je wakker maken die in de hier en nu groei tot belangrijke inzichten, bewust wording  en nieuwe groei kan leiden. Tegelijkertijd, doordat deze Godsfrequenties op en in de aarde zijn geankerd, in de vorm van Heilige Krachtplaatsen, bieden ze de mogelijkheid om dieper jouw eigen Godskwaliteiten te ankeren in je aarding, in het hier en nu en in de Oorspronkelijke basis in jou. Daarmee kunnen  de in jou ontwakende energieën, Blauwdrukken en bewustzijn ook daadwerkelijk gaan indalen in belichaming, zodat het concreet toepasbaar wordt voor het hier en nu.
Dat helpt je voorbij de duale aspecten van je Zelf en jouw Zielsgeschiedenissen te komen en in een geheel nieuw veld van je Zelf binnen te treden. Een oorspronkelijker veld, van waaruit identificatie met afgescheidenheid en dualiteit veel minder als wurggreep in je aanwezig is. Je zal je Zelf werkelijk vanuit een andere dimensie en resonantie gaan waarnemen en ervaren !

Tijdens deze activaties zal ik je bewustzijn binnen leiden in het hologram van de Oorspronkelijke Tempel Matrix van het oer Egyptische Veld. Je zal dus werkelijk gaan ervaren hoe deze energie, Heilige Plaats op aarde voelt, wat er de diepste Bedoeling van is, welke kwaliteiten het draagt, wat het in je aan kan raken ter bewustwording, activatie en heling, en wat voor impact deze energie op aarde voor jouw bewustzijn(sgroei) heeft. Het is een initiatie op zich om je binnen dergelijke velden van bewustzijn te bewegen/ bevinden.

De transmissies en activaties binnen de tempel energieën zullen je energie enorm verhogen en je dieper met je eigen Oorsprong en Eenheidsvelden gaan verbinden. Zo boven ,zo beneden, zo binnen zo buiten zal dieper gevoeld en ervaren gaan worden.
Elke Tempel Blauwdruk zal als bouwsteen zijn en je helpen om jouw eigen Tempel van Zijn op aarde dieper te helpen opbouwen van binnen uit.

We werken vanuit de Oud Egyptische (Khemitische) Tempel Blauwdrukvelden simpelweg omdat dit mijn persoonlijke Goddelijke ‘Ingang en domein’ is, maar daarnaast is deze energie ook voor velen een belangrijke ‘ingang’, juist omdat het oud Egyptische Veld de kwaliteit bezit om alle lijnen, alle schepping en alle aardse ervaringen samen te brengen op en in aarde. Ongeacht wat jouw persoonlijke ‘ingang’ dus ook is, is deze matrix van groots belang voor de wereld ascensie.
Alle lijnen, ook van andere velden, landen en blauwdrukken komen samen in de oud Egyptische Matrix.

Elke workshop zal afgestemd op de energie van dat moment en de aanwezige deelnemers andere Tempel blauwdrukken naar voren halen om te betreden en ervaren.

Combi workshop:

III      Temple Matrix en Godskwaliteiten: diepte inwijding:

Hoe zet ik mijn Godskwaliteiten op aarde (Belichaamd Bewustzijn)

Combi workshop van Neteru velden/Godskwaliteiten en Tempel Blauwdrukken om ten diepste je aangeraakte Godskwaliteiten in aarding/gronding/ankering te brengen en neer te zetten in het hier en nu leven. Zodat je praktische geaarde spiritualiteit in vormgeving van je eigen leven en in scheppend vermogen neer weet te zetten in het hier en nu. Concreet en toepasbaar.

Nieuwe Sleutels van Godskwaliteiten en Tempel Matrixen zullen aangeraakt en geactiveerd gaan worden, die overeen stemmen met de aanwezige groep, om zo diep mogelijk in concrete creatie vermogens te kunnen gaan binnen stappen.

Combinaties van Tempel Blauwdrukken en verschillende Neteru velden/Godskwaliteiten zullen dieper belicht en ervaren worden, vanuit hun verbindingen met elkaar en wat de aanvullende bekrachtigingen van het betreden van dit gezamenlijk hologram van bewustzijn inhoudt.
Ook deze dagen worden binnen het groepsproces ook afgestemd op de persoonlijke processen van deelnemers,  op dat wat jij in het nu nodig hebt om steeds dieper werkelijk in de belichaming van jouw Godskwaliteiten (Zelf Realisatie) te komen..

Alleen te volgen na workshops  I en II

Meer informatie:

Hoe werkt deze serie opeenvolgende Essentie workshops?

Workshops I en II zijn los van elkaar te volgen, en zelfs meerdere malen te volgen indien dat zo voelt, omdat zij steeds ander potentieel en Blauwdrukken in je zullen activeren. En steeds een verdieping zullen aanreiken, daar waar jij bewust staat in je groei op dat moment.

Het is voor essentie workshop III echter wel noodzakelijk dat je workshop I en II hebt gevolgd, omdat deze een nog verdere verdieping aan zal reiken en mogelijk ‘terug kan grijpen’ op eerdere informatie uit workshop I en II.

 

Wat reiken deze bijeenkomsten aan?

*Deze essentie workshops activeren innerlijke kwaliteiten en Multidimensionale bewustzijnsvelden, zodat je weer steeds dieper zult gaan herinneren wie jij in Oorsprong Bent. Dit proces gaat echter stap voor stap. Je volledig potentieel in één keer open trekken is niet aan de orde, want dat kan je fysieke systeem niet behappen.

*Je eigen kwaliteitenpalet en unieke Blauwdruk staat centraal en dient tevens als een belangrijke Sleutel ook voor andere deelnemers en het groepsproces tijdens een bijeenkomst.

Ontmoeting met elkaar en delen van ervaringen draagt bij aan trillingsverhoging, heling, nieuwe inzichten, inspiratie, dieper wakker worden en groei. Maar is tegelijkertijd een oefening om vanuit jouw unieke Zelf je te verbinden met en openen voor de ander, zonder je eigen unieke identiteit als mens en als Goddelijk Wezen te verliezen. Het oefent je ook in vertrouwen, erkennen van jouw ervaringen en het leren verwoorden daarvan.

*Naast dat je je Zelf veel dieper leert kennen in je Multidimensionaal en Goddelijk Bewustzijn, zul je ook steeds meer de grote verbanden gaan ervaren van de oeroude Scheppingskennis, opbouw van Schepping, mogelijkheden van creatie, meer inzicht en kennis van de oud Egyptische Matrix en het belang daarvan in het nu. Dieper leren leven in resonantie met de Wet van Een, in lijn met Ma’at (Kosmische Orde) op aarde, vanuit de centrale hartfrequenties van Onvoorwaardelijke Liefde.

Je leert, kort gezegd, je Zelf op alle vlakken dieper kennen, erkennen, lief hebben, belichamen en je eigen kracht in vertrouwen en zonder angst ontplooien! Je leert gericht werken aan je ascensie proces en Zelf Realisatie vanuit jouw unieke Blauwdruk en Potentieel!

*Doordat Blauwdrukken en bewustzijnsvelden geactiveerd worden ontmoet je innerlijk mogelijk ook dualiteitsstukken, incarnatie herinneringen en/of andere oude littekens van de Ziel, met de bedoeling om deze te doorgronden, helen en transformeren. Zodat de oude ‘informatie’(energie) ‘overschreven ‘ kan worden en hersteld in de Oorspronkelijke frequentie. Dat kan pas door eerst volledig in de erkenning van de wond(en) te komen. Pas wanneer je die frequentie ten diepste hebt verhelderd, kan het Oorspronkelijke weer tevoorschijn komen en ervaarbaar worden. Dan wordt het oude wel ten diepste bevrijd en wordt oude slavernij vanuit duale patronen werkelijk in de kern opgelost.
Dat kan betekenen dat deze essentie workshops ook confrontaties met je Zelf kunnen opleveren en van deelnemers bereidheid vragen om eerlijk naar zichzelf te willen kijken.

De investering in je Zelf

Essentie workshop I, II en III als dag-workshop: €122,- per workshop

Essentie workshop I en II en III: € 244,- per workshopweekend

Voor therapeuten wordt hier de BTW overheen berekend op de factuur, zodat iedereen hetzelfde aan uitwisseling in zichzelf  investeert.

Data:

Weekend I: 6 november 2021

Weekend II: 13 november 2021

Weekend III: 8 januari 2021

Meld je direct aan: