Soul Touch… waar Zielen elkaar Ontmoeten

 

Workshop serie met verschillende (los van elkaar te volgen) workshops met verschillende thema’s.

Deze Soul Touch workshops zijn bedoeld om niet alleen gericht te zijn op eigen groei, maar ook op groei vanuit echte Ziels Ontmoeting met elkaar. Dus niet alleen groeien vanaf ‘je eigen eilandje’ maar juist ‘jouw eilandje’ verbinden met dat van de ander, zodat een groter bereik van bewust wording (en –zijn) ontstaat.  Om te kunnen groeien in je eigen bewustzijn, voor healing van oude patronen en pijnstukken, nieuwe inzichten, bekrachtiging van wie jij bent en jouw kwaliteiten. En om te helpen dieper uit te kristalliseren hoe jij je Zijn en Stralende Zelf in belichaming van het dagelijks leven neer kunt zetten.

Juist in de ontmoeting van elkaars hart en Ziel kan je diepe innerlijke ‘aanraking’ ervaren en diep in je eigen innerlijke spiegel kijken. We dragen namelijk allemaal Sleutels voor elkaar. Persoonlijk groeien vanuit je ‘eigen eilandje’ kan je een eind brengen, maar uiteindelijk mogen we de interactie en verbinding met de buitenwereld ook weer in stappen. Groeien alleen vanuit je eigen eilandje kan leiden tot vereenzaming en of het behoud van blinde vlekken. We hebben elkaar nodig om elkaar te spiegelen, triggeren en herinneren wat we binnen ons Zelf nog niet zien.

Juist in de echte ont-moeting van elkaar, kan er iets heel anders innerlijk en in je groei gaan gebeuren. Door te verbinden met de ander, in een gelijkwaardige verbinding, zonder oordeel, in delen en uitwisselen, openheid voor de ander en diens (levens) ervaringen, inzichten en zoektocht, kan het juist zijn dat je tot nieuwe innerlijke openbaringen en inzichten in je Zelf komt. Kan het zijn dat er nieuwe informatie of energie tot je komt. Je kunt elkaar bemoedigen, bekrachtigen, bevestigen en inspireren, wanneer je elkaar echt ontmoet!

Deze workshops dragen verschillende thematieken als ‘ingang’ voor verdere bewustwording en persoonlijke groei.
Deze thema’s per workshop zijn de leidraad binnen die dag van waaruit en waarin we elkaar gaan ontmoeten.
De basis van elke Soul Touch workshop is echter gelijk: er zal veel ruimte zijn om je eigen ervaringen, worstelingen, inzichten en kwaliteiten te delen in de ontmoeting met elkaar.
We helpen elkaar her-inneren en groeien.  We helen, ontwaken en openen ons bewustzijn met elkaar en juist  in verbinding met elkaar.
Maar er zullen ook verschillende gechannelde afstemmingen plaats vinden waarbij je in de verbinding met je Zelf treed om veel je bewustzijn dieper te openen, dieper en bewuster te ervaren en voelen en je eigen bewustzijn verder te verkennen en ontplooien.

De workshops verlopen via de flow van inspiratie van dat wat zich aandient binnen de groep, de energie van dat moment en wat ‘van bovenaf’ wordt aangereikt.

Enkele voorbeelden van wat er kan ontstaan in Zielsontmoeting en Zielsaanraking van elkaar:

*Vreugde en vrije stroom
Daar waar je de waarde van de verbinding met de ander gaat voelen en innerlijk begrijpen (‘verstaan’)  daar ontstaat meer openheid, maar ook meer vreugde. Dat brengt een vrijere stroom om te Zijn wie jij Bent, brengt meer levensvreugde, kracht, bemoediging en positieve instelling.

*Zichtbaar worden
Eventuele schroom om te laten zien wie jij bent of wat je ervaart (ook in de buitenwereld) kan helen. Als je vanuit een basis van vertrouwen in je Zelf verbinding kunt maken met je Zelf en de ander, wordt je steviger in het laten zien wie je Bent. De veiligheid van het groepsveld via de dragende energie van de workshops, helpt je dit dieper te ontwikkelen.

*Dieper (h)erkennen wie jij Bent en jouw waarde
Het helpt je dieper te laten zien, voelen , verwoorden en uitdrukken wie jij bent, wat jouw waarde is, wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw bijdrage/waarde is in verbinding met de ander. Het legt echter ook oude beperkte patronen bloot, pijnstukken die in verbinding met je Zelf en de ander in de weg staan, blokkades of stagnerende energieën mogen zichtbaar worden. Dit zijn je eigen handvaten waaraan je kunt gaan werken in verdere groei.

*Verbinding in plaats van afscheiding
Het voorkomt concurrentie-gevoel, omdat je gaat voelen hoe het in Zielsverbinding echt werkt: je trekt die mensen aan die bij jouw pad passen en horen, vanuit welke verbinding of bedoeling dan ook.

*Belichten van jouw unieke pad in verbinding met de ander
Het laat je voelen dat we allemaal op weg zijn om bewuster te worden, te helen en de weg naar Huis te bewandelen, ieder op unieke en eigen-wijze. We kunnen daarbij niet zonder elkaar, want we hebben elkaar ook wat aan te reiken.

*Meer openheid en nieuwe zienswijzen
Het leert je meer open staan voor de ander, andere meningen, andere groeiwegen en gevoelservaringen.
*Het leert je misschien dingen vanuit andere aanvliegroutes te benaderen en te zien.
*Het leert je open te staan voor de Zielsbeleving van de ander en leert je zowel je Zelf als de ander te eren en erkennen.
*Het leert je de ander met andere ogen te zien. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, maar met de ‘ogen van het hart’ de ander te zien.

*Nieuwe verbindingen
Het kan nieuwe vriendschappen of Zielsmaatjes in je leven brengen vanuit de Zielsontmoeting met elkaar.

*En vast een heleboel meer!

 

Soul Touch Workshops:

*Soul Touch: wanneer Zielen elkaar ontmoeten
Een workshopdag in het thema van de Zielsaanrakingen die mogelijk zijn in echte ontmoeting van elkaars Zielewezen. We gaan ons richten op het verder kijken dan alleen de mens die je ontmoet. Je hart dieper openen, je bewustzijn inschakelen in de ontmoeting met de ander en ervaren wat er te ervaren valt.
Diepere verbindingen met je Zelf, en met elkaar.
Het vrijer maken van oordeel, weerstand, angst of wat je maar belemmert om een echt open Zielscontact en menselijk contact aan te gaan.
In de gechannelde afstemmingen zullen we ons hart en bewustzijn dieper gaan openen zodat de vanuit een verbinding met ons Zelf de ander dieper op Zielsniveau kunnen ontmoeten. Op dat niveau waarop je je Zelf kan ontmoeten,  kun je de ander ook ontmoeten.

 

*Zielsverbindingen, Zielsfamilie en – relaties
In deze workshop ontvang je meer informatie en inzichten over Zielefamilie structuren en verbindingsvormen. Dat kan leiden tot inzichten in je eigen processen, energie en bewustzijn over dit thema.  Hoe herken je Zielsfamilie? Wat houdt het in? Hoe voelt het? Wat brengt het voor jouw eigen bewustzijnsgroei? Hoe liggen de verbindingen met elkaar?
In de gechannelde afstemmingen van deze workshop zullen we het eigen bewustzijn dieper openen, doorvoelen en onderzoeken in jouw Zielsfamilie/verbindingen lijnen. Zodat hier meer bewustzijn op komt te liggen.
In ontmoeting met elkaar is er ruimte om te delen over jouw ervaringen, te verbinden met elkaar en te onderzoeken welke verbindingen er binnen de samengekomen groep aanwezig zijn.

 

*Karmische Verbindingen
Soms ontmoeten we mensen en Zielen die diepe wonden, pijnstukken, weerstand of boosheid oproepen. In anderen herkennen we direct ‘iets’ waardoor juist een enorme klik ontstaat. Hoe spelen karmische verbindingen een rol in de ontmoeting met elkaar? Waar herkennen we dit? En hoe gaan we hiermee om? Wat brengen deze verbindingen ons?
In de gechannelde afstemmingen zullen we dieper onze eigen karmische relaties en verbindingen onder de loep leggen, onderzoeken en doorvoelen. En helen daar waar dat al mogelijk is.

 

Data:

SoulTouch
Vrijdag 17 maart van 10.00- 16.30 uur
De investering in je Zelf bedraagt € 111,-

Zielsverbindingen
Vrijdag 21 april van 10.00-16.30 uur
De investering in je Zelf bedraagt € 111,-

Karmische Verbindingen
Zaterdag 20 mei van 10.00-16.30 uur
De investering in je Zelf bedraagt € 111,-

 

connectionin-eternity

Een workshop die van net andere orde is maar ook binnen deze ‘lijn van workshops’ valt is:

*Soul Fusion:
Lemurische Herinneringsvelden, Zielsdelen terug halen, je eigen bewustzijn bewust Zijn & integreren in het mens-zijn

Gedurende deze workshopdag gaan we Lemurische coderingen her-inneren en inzetten om ‘verloren’ en afgescheiden Zielsaspecten en persoonlijkheidsdelen terug te halen, te herinneren en integreren in het hier en nu bewustzijn.
Vanuit diepere verbinding met en initiaties binnen je eigen Lemurische velden van bewustzijn zullen we tijdens deze workshopdag bewuster leren afstemmen op een grote paatje van wie wij werkelijk Zijn.
De menselijke (beperkte) perspectief lens wordt schoon gepoetst en ‘opgerekt’ om ons oneindige Bron Zelf vanuit een breder perspectief (en ervaring) te ontmoeten.

Gaandeweg de evolutiecyclus van onze Ziel  zijn we gedescendeert (in trilling verlaagd of hebben ons Wezen steeds verder afgesplitst) en zijn we ervaringen op allerlei dimensieniveaus en in allerle ardse incarnaties gaan opdoen. We zijn daarbij steeds verder afgeraakt van ons werkelijk Bron Bewustzijn en de her-innering dat we Bron in ervaring zijn. We zijn daarbij vergeten dat we als ‘afsplisting’ of facet van de totaal Bron onze ervaringen opdoen en zijn ons gaan identificeren met het facet dat we ervaren van ons Zelf. We zijn dat als enige realiteit gaan beleven en daarin verstrikt geraakt.

Door de vele (met name aardse) levens heen zijn we delen van ons Zelf steeds verder kwijt geraakt. Soms kan dat resulteren in Zielservaringen waarbij delen van je Zelf missen.
Dat wat we vaak als blinde vlekken, onbewustzijn, karma of schaduw ervaren kan soms als basis hebben dat we delen van de Ziel uitgeschakelt, verloren of achter gelaten hebben. Sommige Zielsfacetten zitten letterlijk nog in andere dimensies of aardse ervaringen, tijdslijnen of incarnaties vast. Waardoor we ons in het hier en nu niet compleet voelen of waardoor bepaalde ervaringen/situaties/patronen maar niet te helen of om te keren zijn.

Dus enerzijds dealen we in onze Ascensiegroei hier en nu met een beperkt menselijk perspectief, wat gevormd is door de afsplitsing van ons eigen Bron Bewustzijn. Anderzijds dealen we daar binnen met Zielsfacetten die niet meer toegankelijk of die vergeten zijn.
Beide zijn een lastigheid in onze aardse en Kosmische groei omdat ze processen, triggers, hardnekkige patronen of wonden in stand houden.

Gedurende deze workshopdag gaan we allereerst afstemmen op ons Lemurische Bewustzijnsveld (5D en hoger) waarmee we de Zielsevolutie cyclus op aarde startten. deze velden van bewustzijn waren in die zin, op ‘dat moment’ nog completer uitgelijnd met Bron (even los van Galactische versnippering van Bewustzijn).
Vanuit deze afstemming rekken we ons Bewustzijn meer op naar een gewaarworden van een groter plaatje. Met welke intentie begonnen we aan de reis in de 3D sfeer? Welke doelen of ervaringen had mijn Ziel hierbij voor ogen? Hoe heeft mijn Ziel dat pad min of meer uitgestippeld en gecreëerd?
Waar heb ik delen van mijn Zelf afgesplitst om dieper de duale en 3D ervaring in te kunnen gaan?
Waar zijn nog delen in mijn Wezen, in het nu, verloren, afgestoten, weggetrokken, vast zittend door de incarnatielijnen heen?
In welke tijdslijnen zitten mogelijk nog Zielsdelen vast, waardoor ik nu niet verder kan in mijn groei?

Vanuit de Lemurische Bewustzijnsvelden, en de aansluiting/verbinding die je daarmee op dit punt in je groei kan maken, zullen we dieper onderzoeken en gaan traceren waar afgescheiden delen zich bevinden, waarom deze ‘achtergelaten’ zijn (wat wilde je Zielsbewustzijn hiervan leren?) En hoe deze ’terug te halen’ zijn naar ons Bewustzijn in het hier en nu.
Je wordt daarmee weer een stukje completer in je volledig bewustzijn. Oude karmische contracten, ervaringen of wonden kunnen daarmee helen, zodat ze niet langer een tegenwerkende kracht in je leven zijn en je meer vrijheid innerlijk zult kunnen ervaren. Je groei kan meer voortstuwen en je wordt steeds meer weer Meester over jouw eigen energie.
Wanneer dergelijke delen in je Zelf integreren veroorzaakt het ook blijvend trillingsverhoging en dient uiteraard je ascensie groei. Want als steeds meer delen van jouw Wezen weer Thuis komen in je hier en nu Zijn, en je een steeds dieper inzicht krijgt op welke weg jij als Ziel (op het aardse vlak alleen al) hebt afgelegd, groeit je bewustzijn, je Liefde (ook voor je Zelf), je (Zelf) respect en je bewustzijn op je pad en aanwezig Zijn op aarde.

 

Soul Fusion: Het terughalen van wie jij Bent, ook vanuit andere tijdslijnen, dimensies en aardse incarnatiestromen, vanuit een grootser Bewustzijn die uiterst Liefdevol is naar elke vorm van jouw Schepping. Daarom werken we vanuit de Lemurische trillingen. Die Oneindig liefdevolle trillingen in zich dragen, die aan de basis van de aardse incarnatiecyclus staan. Via het Lemurische veld zijn we hier gekomen met een belangrijke Zielsmissie en – Bedoeling om ons Galactische incarnatiepad in de stof voort te zetten. Va hieruit kunnen we her-inneren welke delen van ons Zijn we missen in ons Zelf, in de duale wereld-ervaring, kunnen we ons Zelf helen, vergeven en herstellen.

 

Soul Fusion is ook het her-inneren, het terughalen en integreren van die ervaringen en kwaliteiten, delen van jouw Zijn in je aardse hier en nu, zodat het hier en nu belichaamd, gevoeld, ervaren en geleefd kan worden. Waardoor je je trilling verhoogd, je aardse menselijke perspectief/lens vergroot en minder vertroebeld is, zodat deze minder beperkend werkt en je jouw grotere Zielsvisie weer steeds helderder voor ogen krijgt!

Datum: 22 april 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
De investering in je Zelf bedraagt € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen.
Minimaal 3 personen, maximaal 8 personen.

Voor aanmeldingen kun je me mailen: info@praktijk-apofyliet.nl