De energie van juni 2023

En voor je het weet zijn we alweer aanbeland in de middelste maand van het jaar. De maand juni 2023 is hier en brengt weer een geheel eigen energie potentie en – input met zich mee, bedoeld om ons allen te helpen groeien in bewustzijn. De energie van de 6.
De energie van juni brengt uiteraard weer een verdere uitbouw en opbouw van alle trillingsverhogingen én groei die we in de afgelopen maanden hebben doorlopen. In dit artikel wens ik dat weer op geheel eigen wijze dieper belichten, vanuit mijn gevoel en perspectief.
Daarom nemen we eerst even een klein sprongetje terug in de tijd en een ‘zíjspoor’.

Schepping, creatie en manifestatie en Melchizedek bewustzijn

In de Masterworkshop van afgelopen weekend zijn we vanuit de inspiratie diep de scheppingsstructuren in gedoken. Want daar waar ons bewustzijn steeds verder open gaat, her-innert wordt voorbij de dualiteit en afgescheidenheid, daar ontmoeten we steeds dieper weer onze eigen scheppende vermogens die ons wezen van nature rijk is.
Of: in ons ‘beperkte’ (bewustzijn van) mens-zijn lopen we steeds vaker tegen de manifestaties in ons leven aan, welke vragen oproepen als: waarom overkomt me dit in mijn leven?
Vragen die eigenlijk vanuit bewustzijn anders gesteld mogen worden:
Waarom creëer ik dit in mijn leven? Van waaruit is dit gecreëerd in mijn leven (welke onbewuste of bewuste delen of lagen van bewustzijn)?

Alhoewel dit weekend zich nog in de 5-energie bevond, was de overgang naar de 6-energie (juni) daarin al sterk voelbaar, en zo ook te merken aan alle informatie die vanuit bewustzijn daarbij vrij werd gegeven vanuit mijn hoger bewustzijn.
De energie van 2023 resoneert op de 7, de vrouwelijke scheppingskracht.
De energie van  de 6 ( juni) resoneert op de vorm, de materie, de vaste stof.
De energie van de 5 (mei) resoneert op o.a. het manifestatievermogen (vanuit scheppingskracht manifesteren in de stof).
Het is allemaal met elkaar verbonden, zoals alles met alles verbonden is.

De energie van Melchizedek stond centraal omdat, zoals deze energie zich liet voelen, deze het punt is van creatie/ non-creatie. Het ‘omvormingspunt’ dat geest in materie kan gieten. Het Elven bewustzijn dient daarbij een belangrijke rol in de uiteindelijke uitvoer daarvan, omdat deze bewustzijnslagen de coderingen dragen om het echt in de stof te zetten op aarde. ‘Zij’ (of eigenlijk deze frequenties) zijn de helpers van Moeder Aarde om geest daadwerkelijk in de materie op aarde te zetten.  Melchizedek is daarbij het ‘kantelpunt’ of ‘opdrachtgever’, binnen ons bewustzijn.
Dus het ‘Melchizedek-punt’ is een gegeven wat in ieders bewustzijn aanwezig is  en wat dus een belangrijke rol speelt in creatieprocessen van geest naar materie, waarbij het een stevig linkje draagt met het innerlijke Elven bewustzijn. Melchizedek als opdrachtgever, Elven bewustzijn als uitvoerder. (Tot zover even het inkijkje in de inhoud van een 2-daagse master workshop).

Intern versus extern

Het gaat hierbij niet om externe bewustzijnsvelden, wél om interne bewustzijnsvelden. Dat is een belangrijk punt om te verhelderen, omdat vele mensen die spiritueel georiënteerd zijn of bezig met bewustwording nog vaak het (eeuwenoude) ingesleten patroon hanteren van lichthulp buiten zichzelf zoeken of daarmee verbinden. Daarmee slaan we een plankje mis, want dan blijft het ‘zoeken buiten jezelf’ en zul je de sleutels tot werkelijke innerlijke creatiekracht, manifestatievermogen en meer, niet kunnen vinden.
Diepe gronding van bewustzijn (niet alleen van je energie) is een tweede essentiële sleutel. Want van daaruit alleen kan belichaming voortkomen.
Simpel gezegd dus: hou het bij jezelf, zoek het IN je Zelf en zet het in je gronding. Alleen dan kun je op je eigen Meesterschapsbenen gaan staan, op aarde.
Dat is waarom ik dit ‘zijspoor’ even aan haal. Werkelijke bewustwording en bewustzijnsgroei is bedoeld om steeds meer Meesterschap ook over de materie (en mens-zijn) te verwerven. Om steeds dieper te gaan her-inneren dat wij Scheppers Zijn, en niet alleen onderdeel van een schepping ‘die ons overkomt’.
Meesterschap gaat over het steeds dieper her-inneren hoe wij in elkaar zitten en hoe wij creëren. Waarom we ‘in de stof’ (als mens op aarde) zijn en hoe dat zo gekomen is, hoe dat werkt en hoe we dit weer kunnen bemeesteren. Daarvoor dienen we dus steeds bewuster te gaan worden (door onze groei heen) van hoe dat allemaal in elkaar zit.
Dat helpt je mens-zijn in dagelijks leven op aarde ook steeds meer om te begrijpen wat je meemaakt op aarde en hoe daarmee om te gaan.
De benoemde master workshop is een  specialisatie groep’ waarin we o.a. dit steeds dieper aan het her-inneren zijn met elkaar.

Wat heeft dit nu te maken met de 6-energie?

De energie van de 6, van juni, heeft alles te maken met de creaties in de materie. Van ons fysieke lichaam tot ons dagelijks leven. De mens heeft vaak vele vragen over waarom dingen hem overkomen zoals ze gebeuren en begrijpt vaak niet achterliggende structuren. Of waarom je iets hebt aangetrokken in je leen om te ervaren.
De energie van de 6 van deze maand werkt dan ook diep door de materiele structuren heen, om deze dieper te gaan openen voor een hogere vorm van bewustzijn (i.p.v. onbewustzijn).
De informatie die vanuit mijn hoge bewustzijn vrij mocht komen afgelopen weekend laat ook voelen dat dit de kern is van wat er in de juni-energie aangeraakt en aangereikt gaat worden.
Wat als een potentie aanwezig is in het veld en wat iedere mens/ ziel op een eigen wijze tot zich mag nemen, passend voor wat er voor jou te ervaren is en bewust mag worden in jouw groei.

De energie van de 6 werkt tot in de meest verdichte lagen van ons wezen door, en ik verwijs hierbij even naar een schrijven van een artikel over de juni energie uit 2022, omdat alles daarin eigenlijk al gezegd is:

Blauwdrukken van materie

 De energie van de 6/juni resoneert en werkt diep in op de blauwdrukken van materie. Materie is ‘gestolde geest’, de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn. Het is de trilling van Bron die het meest verdicht of verlaagd in trilling is en dus het meest ver van de oorsprongsenergie af staat qua resonantie.
In ons lichaam is dat de botstructuur. De meest harde materie van het lichaam, wat ons in vorm houdt. Zonder botten zouden we een soort plumpudding zijn zonder vorm.
De botstructuur is dus belangrijk, evenals de materiewereld waarin wij ons als ziel manifesteren. Omdat dit de kans biedt als Bronwezen in de meest verdichte sfeer ervaringen op te doen. En de materie is die meest ‘verharde’ structuur waarin Bron zichzelf kan ervaren in een vorm.
En hoe verdicht we ook zijn. Aan de basis van die structuur ligt Bronkracht of geestkracht, dat is de drijvende kracht die materie kan scheppen.

Hoewel we als mens verstrikt zijn geraakt in de materiedichtheid en daarmee het afgescheiden zijn van Bron zijn gaan ervaren, ligt aan de basis van de materie(-wereld, -bewustzijn en -ervaring) die zelfde oorspronkelijke kracht. Dat betekend dat in de blauwdruk van de materie deze bewustzijnskracht ligt te wachten om weer geactiveerd te worden.
De energie van juni trilt deze blauwdruk kracht, de oorspronkelijke vormgeving of eigenlijk de vormgever van materie aan. Dit is de Goddelijke- of Bron kracht die in ieder aanwezig is.
De energie van de 6 is dus in staat om op de meest verdichte lagen ons bewustzijn weer in beweging te brengen en ons bewustzijn hier te wekken.

Wanneer de meest verdichte lagen aangetrilt worden

Wanneer die meest verdichte lagen van ons bewustzijn (is ook je onderbewuste) aangetrilt worden in de juni energie, kan er een dieper proces van herverbinding met jouw diepste verdichte bewustzijn gestimuleerd worden.
Enerzijds zijn dat letterlijk de fysieke botstructuren en de rest van je fysieke lichaam. Anderzijds kunnen dat de diep onbewuste lagen zijn, daar waar we ons Zelf nog niet herkennen of herinneren als Bronwezen.

De 6 energie biedt dus de potentie om op diep afgescheiden, niet langer bewust bezielde lagen van ons wezen wakkerder te gaan worden in bewustzijn en of bewuste ervaring.
Anderzijds wordt daarmee gronding van je hoger en Eenheids bewustzijn gestimuleerd. Want daar waar materie niet meer verhard is maar ‘vloeibaarder’ wordt (waar bewustzijn materie doorstroomt) daar ontstaat ruimte zodat hogere trillingen hun plek weer in kunnen nemen. Daar kan bezieling en Eenheidslicht weer her-innert worden, in de materie van mens-zijn, in de dagelijkse realiteit, op aarde.

Wanneer bewustzijn weer door de meest verdichte versie van ons Goddelijk Zelf (het lichaam en onbewuste) kan stromen, daar activeren deze de oorspronkelijke blauwdrukken van de materie. En kunnen we weer in de doorleefde ervaring en her-innering gebracht worden hoe Geest of Godskracht aan het begin van schepping van materie staat.
Niet de mens schept materie, de Bron in ons doet dat. Het Melchizedek-punt in ons bewustzijn is de plek waar deze omvorming (van geest naar materie of van materie naar geest) plaats vindt.

Oorspronkelijke vermogens, inzicht en uitlijning op innerlijke wijsheid

 De energie van de 6 resoneert ook door op ons zesde chakra, wat vaak het derde oog genoemd wordt. De kern van dit chakra, het balans- of middelpunt, is de pijnappelklier. Dit punt verbind o.a. de fysieke zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) met de hogere zintuigen (helder zien, -horen, -voelen, -weten, -ruiken en -proeven).
Dit is ook een punt wat toegang kan bieden tot hogere inzichten, wijsheid van je hoger bewustzijn en overzicht.
In de 6 energie van juni kan ook je pijnappelklier en derde oog dus dieper aangetrilt, gewekt en geactiveerd worden in relatie tot je diep onbewuste en meest verdichte materie. Je lichaam en diep onbewuste dus.
Zielskennis, inzichten en groter overzicht hoe geest materie beïnvloed en schept kan mogelijk de revue passeren. Maar ook dieper inzicht over hoe materie weer bezield kan worden op bewust (menselijk) niveau.
Natuurlijk is materie bezield, anders zou je hier niet in je lichaam op aarde (kunnen) zijn. Alleen op vele lagen is dit niet bewust en wordt dus niet bewust ervaren. En het gaat om dat bewustzijn en het ervaren vanuit bewustzijn.

De 6-energie gaat je dus ook helpen dieper uit te lijnen met je hogere vermogen, zielskennis en wijsheid om weer dieper door te kunnen dringen in wat materie werkelijk is. En ook inzichten wekken die de manifestatiekracht meer belichten die van oorsprong in je wezen aanwezig is.
Die wijsheid (op meer menselijk vlak) zal ook meer zicht kunnen geven met hoe jij met je lichaam om gaat en hoe jouw bezieling en bewustzijn vorm krijgt in het dagelijks leven.

Diepte integratie op aarde

 De 6-energie zal dus helpen om niet alleen dieper te landen in en door te dringen in de materie van de aardse wereld, daar meer bewustzijn op te krijgen. Maar ook de ruimte creëren dat jouw bezielde wezen meer op aarde kan landen. Dat hogere inzichten en wijsheden landen op aarde, in je dagelijks leven. Dat doorlopen groei echt manifest wordt in je dagelijks leven. Dat ‘walk your talk’ echt dieper mogelijk wordt.
Dit is een overbrugging van de kloof tussen spiritueel doen en spiritueel Zijn.
De kloof tussen bewust zijn en belichaming van bewustzijn.

Activaties binnen deze energie en de 6-6 portalen

De afstand activaties van deze maand zullen afgestemd zijn op deze potentie die de 6-energie aanreikt. Hierin wordt je begeleid en ondersteund om dieper bewust te worden van jouw materie, de groeiprocessen die bij jou aangezet worden en mogelijk zal er ook diepere informatie vrij mogen komen over of vanuit het Melchizedek-punt en Elven bewustzijnslagen binnen ons bewustzijn.

Specifiek de 6-6 Portalen (6 juni, 15 juni en 24 juni) zullen krachtige instroom momenten vormen die ieder op geheel eigen wijze en vanuit eigen codering dieper de materie zullen openen en ‘aanraken’ met trillingsverhogingen. Daarnaast is er op dagelijkse basis een link naar de 6-energie en dat betekend dat er dagelijks  een potentiele aantrilling is die zorgt voor verdieping en groeiprocessen in de materie.
Op meerdere data verzorg ik deze afstand activaties weer in de flow van de trillingsverhogingen van dat moment. Voor meer info daar over, data en hoe je mee kunt doen, kun je hier kijken.

Ik wens ieder een maand vol transformagie 😉  toe, dat de diepste materie in ons gewekt mag worden in bewustzijn!

© Willemien Timmer, 1-6-2023