Opstaan in je Meesterschap Deel 1: De energie van 2014

Inleiding: De energie van het Nu, 2014, als basis voor de reis

De energieën en frequenties, persoonlijke, collectieve en planetaire processen van deze periode en afgelopen jaar zijn op z’n zachtst gezegd voor de meeste mensen bijzonder intens geweest. Dat heeft er echter toe geleid dat we vele nieuwe stappen voorwaarts zijn gekomen met het opruimen van vele oude velden en versluiering in bewustzijn.

We zijn wederom door een cruciale shift gegaan met het 3-12-1’3 portaal en het daar aan verwante Drieluik van Portalen van 11-12-’13, 12-12-’13 en 13-12-’13. Met als klapper op de vuurpijl opnieuw het 21-12-’13 en 30-12-’13 Portaal. Allemaal Portalen die vooral resoneren op de 3-3 frequentie en in het teken van de frequentie van de 12 stonden.

De 3-3 frequentie heeft betrekking op het Heilig Huwelijk, wat niets anders wil zeggen dan polariteiten die samen kunnen gaan vloeien. Waar de dualiteit in overstegen wordt en beide polen tot een versmelting in Eenheid gebracht worden. Daar waar dat gebeurd ontstaat een derde veld: een androgyn veld, wat noch het een, noch het ander is, en toch voortkomt uit beide.

Het is ene nieuw veld van Creatie waarin vanuit overstijging van polariteit/dualiteit dus vele nieuwe mogelijkheden en hogere frequenties bereikbaar worden.

Met de Portalen in december 2013 golden deze portalen die vooral op de 3-3 frequentie resoneerden als een opeen lopende, steeds verder in trilling verhogend initiatiepad, waarmee we door immense velden van ballast en onbewustzijn in ons Zelf met van alles geconfronteerd zijn en bewust of onbewust vele oude niet meer bij ons passende energieën achter ons gelaten hebben.

Of anders gezegd: daarmee ruimte creërend waardoor polariteiten of dualiteit in ons kon gaan versmelten en er stap voor stap nieuwe velden of openingen gecreëerd werden, waardoor we helemaal de nieuwe energie van 2014 in konden gaan stappen. Dit vond plaats in de energie, zoals gezegd ook, van de 12.

De 12 staat voor het volledig 12-dimensionale bewustzijn, alle lagen dus van ons Wezen. De 12 lagen of dimensies die samengevoegd het 13-de veld, onze Overkoepelende Ik Ben of Essentie is.Dat betekende simpelweg dat alle zuivering, heling, transformatie en versmelting van tegenpolen die mocht plaats vinden in ieder van ons, op alle 12 lagen van Bewustzijn heeft plaats gevonden. Dit heeft enorm oude stukken in ons systeem en bewustzijn geconfigureerd en hersteld.

In de 3D dagelijkse realiteit liep dat proces ook nog even in de begin dagen van 2014 door om totaal geconfigureerd de 2014 energie in te stappen. Voorbereiding dus op de overstap naar 2014. Want de energie van 2014 is van een geheel andere aard dan 2013.

Daar waar 2013 eerder een soort ‘overgangs jaar’ was van de hoog opgelopen energieën in 2012 tot en met het 21-12-12 portaal. Daar stapten we in 2013 in een totaal wiebelig nieuw blanco veld. Het heeft meerdere maanden geduurd voordat dit veld gestabiliseerd was en we enigszins leken te wennen aan de nieuwe mogelijkheden, opnieuw trillingsverhogingen en nieuwe energie. Dat leverde echter even zozeer bij velen pittige en stormachtige processen op, op allerhande lagen van het bestaan. Steeds opnieuw met de Bedoeling om dieper naar onze eigen kern te gaan uitreiken, steeds dieper oud onbewustzijn en ballast naar voren te trekken, verhelderen en helen. Zoals dat altijd de Bedoeling is.

Maar na de shift van 21-1-’12 zijn we werkelijk in veel diepere lagen van ons (on) bewustzijn terecht gekoemn. Lagen die we wellicht niet eens kenden van ons Zelf, maar die wel ten diepste vroegen en vragen om zuivering en bewustwording. Daarmee ontstond een pittig pad vol hobbels en vele uitdagingen in ieders persoonlijke leven.2014 voelt echter geheel anders. Het is ook weer nieuw. Het pad er naartoe was ronduit uitdagend en pittig, zo ook de overgang van december 2013 richting januari 2014, zeker met dank aan de frequente Portalen die in december nog aan de orde waren.

Maar het betreden van 2014 geeft meer stevigheid. Hoewel de energie ook weer van een geheel nieuwe aard is. De wiebeling is er uit. De uitdaging ligt er nu om te gaan staan en te blijven staan in je eigen Waarheid en kracht. In het oog van de orkaan, heel dicht bij je Zelf. Er vind wederom een immense schifting plaats, in ons Zelf en onze connecties, ook binnen de voorlopers of pioniers, steeds opnieuw gebaseerd op de Keuze: waar kies ik voor: voor het oude (angst, overleving, ego) of het nieuwe (nog dieper je Zelf omarmen, Waarheid, de Essentie)?

De Keuze voor de Essentie wordt nog dieper uitgediept en toegespitst op ook dat wat je reeds weet wie je Bent, dat wat je reeds doorlopen, herinnert en weer eigen gemaakt hebt, dat ook daadwerkelijk concreet toe te passen en te leven. Dat is de belichaming van je Hogere Kwaliteiten.

De prakrtische toepasing en handelend vanuit hart en Hoger Bewustzijn, juist in de dagelijkse Realiteit. Dat is de grootste uitdaging die we allen keer op keer tegen komen. In het klein en in het groot. Maar dat is wel de Essentie waar het om gaat. In hoeverre kan ik het ‘walk your talk’ toepassen? In hoeverre kan ik werkelijk deuren open houden, openhearted blijven, ook als het moeilijk is? In hoeverre kan ik mezelf en de situatie of het proces werkelijk zuiver reflecteren? Afstand nemen en een neutrale positie innemen om de ‘ego stemmetjes, patronen en gedragingen’ te herkennen en een bewuste keuze te maken vanwaaruit gereageerd of gehandeld wordt? Dat zijn de verfijnde subtiele en soms zeer concrete stappen die nu aan de orde zijn.

Doorlopend bewust zijn van de keuze en van waaruit geleefd, gehandeld, gesproken, gereageerd en gecreerd wordt. Datzet je steeds dichter bij je Ware Zelf neer, ook in je dagelijkse mens-zijn, en tevens brengt het je in de hogere resonantie van je Zijn, welke werelijk belichaamd kan worden op aarde. Stap voor stap in steeds diepere lagen en steeds meer aspecten van je mens-zijn. Dat brengt je in een steeds meer doorlopend Hoger Perspectief, diepere hartverbinding, het leven vanuit werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde en neutraliteit waarop emotielagen en ego patronen geen weerslag meer hebben.

Pas dan kun je steeds dieper je eigen Goddelijke Waarheid, rechtstreeks vanuit je Essentie gewaar worden, herinneren en ook weer in belichaming brengen. En temidden van het Oog van de Orkaan (stromachtige processen door het leven en de groei heen) in Liefde dicht bij je Zelf blijven en vanuit helder Bewustzijn keuzes maken.In 2014 zal vanuit dat innerlijk steeds dieper gecentreerd gaan staan voor wie je Bent, de nieuwe basis vormen voor een diepere stap in co-creatie.

Daar waar we er in 2013 even vast van mochten proeven, zal de co-creatie met elkaar, ieder vanuit de eigen Kracht, unieke coderingen, eigen Meesterschap  en Essentie , vanuit een diepere gelijkwaardigheid mogen gaan plaats vinden. Vanuit de opnieuw versterkte Manifestatie en Creatie kracht reikt co-creatie met elkaar juist immense veranderingen aan die van veel diepere en directere doorwerking zullen zijn.

Daar waar we steeds meer gaan ervaren dat alle lagen in ons Een zijn, daar gaan we dat ook steeds meer gespiegeld zien in de wereld om ons heen, en in elkaar. En die basis zal steeds meer zichtbaar mogen gaan worden dit jaar, en van daaruit mogen we leren wat co-creatie met elkaar werkelijk inhoudt: een versterkt veld opbouwen wat immense effecten kan creëren en manifesteren vanuit de immense energie die je in gelijkwaardige verbinding met elkaar kan genereren. Mits ieder vanuit de eigen hartkracht, kwaliteiten, Essentie, coderingen en reeds behaalde kennis, wijsheid en Meesterschap deelneemt vanuit het hart. Want alleen op die wijze kunnen we elkaar en ons Zelf de juiste Sleutels aanreiken. En ieders unieke eigen individuele Bewustzijn in combinatie met die van elkaar, haalt het beste en krachtigste in ons Zelf en elkaar boven, wanneer we die unieke Sleutels met elkaar bundelen in een groepsveld of krachtveld.

2014: Het jaar van de Oprijzende Kracht van Osiris:  Isis en Osiris en de Goddelijke Mannelijke Oorspronkelijke Blauwdruk

De ’14 frequentie resoneert op het 14-de deel van Osiris. Dit aspect is bekend vanuit een van de Mythen van het oud Egyptische veld. Een korte vertaalslag van een veel uitgebreider verhaal met nog veel uitgebreidere energetische betekenis, is als volgt:In deze overlevering wordt Osiris (zuiver Bewustzijn) door broer Seth (de dualiteit) vermoord en in 14 stukken gehakt die worden verdeeld en verstopt door het hele land. Tweelingstraal en Goddelijke Vrouwelijke Wederhelft Isis weet  13 delen van Osiris terug te vinden en vanuit haar Magie weer aan elkaar te zetten. Het enige deel wat ontbreekt, het 14-de deel van Osiris, is de fallus.

Met behulp van de samenwerking met Thoth wordt een ‘kunstmatig’ 14-de deel gecreëerd, waardoor Isis nog wel in staat is tot vereniging met Osiris en van waaruit Horus geboren kan worden. En van waaruit Osiris de koning of farao wordt van Amenti.

Heel kort door de bocht, alleen al bij deze korte vertaalslag van de mythe, zitten hier heel veel Goddelijke symbolieken in voor de weg terug naar Huis, binnen ons Ascensie pad. Dit is slechts een eerste laag aan vertaalslag, er zit nog veel meer aan informatie, coderingen en betekenis in. Maar om het even simpel en begrijpelijk te houden:Allereerst de fallus, deze symboliseert de mannelijke Scheppingskracht en het Levens Zaad (wat kan creëren.Osiris is de Oer of Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijke Blauwdruk.Dat Isis (De Oer Goddelijke Vrouwelijke Blauwdruk) alle 13 delen kan vinden en met haar Magie kan herstellen (helen) betekend dat het Vrouwelijke aan Potentie immense helende kracht in zich draagt en bijna alles kan helen, behalve dit laatste stukje van het Mannelijke veld.

Dit is een stuk waarvoor hulp nodig is door het Mannelijk veld zelf (Thoth in de mythe).  Vanuit de vereniging van Isis met Osiris ontstaat Horus. Horus is het derde veld wat gecreëerd wordt uit de vereniging van polariteiten, mannelijk en vrouwelijk, Osiris en Isis.

Het samengaan en overstijgen van dualiteit, waarbij in Eenheid een vereniging plaats vind, creëert dat nieuwe, derde veld. Samen vormen deze de Heilige Drie Eenheid. Dat is ook weer de 3-3 frequentie. Het Heilig Huwelijk en de Heilige Drie Eenheid.De Horus frequentie is het Androgyne, overkoepelende veld wat het Goddelijk Kind vertegenwoordigd, zo ook de Goddelijke Kind kwaliteiten van onschuld, overzicht, speelsheid, stroming, flexibiliteit, onbevlekt zijn.

Horus is tevens de doorgang om in de volledige Essentie terug te keren. Daar waar polariteiten en dualiteit overstegen en geheeld zijn, daar komen we in ons Androgyne God-Zelf.

Amenti is de ‘Doorway to Heaven’ kortgezegd, het is het Thuis komen in de eigen Ascensie nadat het gehele Ascensie pad doorlopen is. Dat Osiris Farao wordt van Amenti betekend dat hij het Volledige Meesterschap behaald.

De ’14 van 2014 resoneert dus op het 14-de deel van Osiris, de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk die gedragen door het Vrouwelijke veld, wat alle andere littekens kan helen, zichzelf mag gaan oprichten. Het Mannelijk veld bestaat uit vele littekens van overleving, macht, oude patronen, kernwonden en reactiepatronen, en nog veel meer. Vele aspecten hebben we daarvan in de loop der jaren al weten te helen, maar de Essentie van het mannelijke veld, de Oorspronkelijke Blauwdruk hebben we nog niet ten diepste bereikt.Doordat de afgelopen jaren het Vrouwelijk aspect steeds krachtiger is geworden en veel dieper van haar littekens geheeld is, kan het Vrouwelijke Aspect in ieder van ons nu een achter en liefdevol, zorgzaam draagvlak als fundament zijn om van daaruit het vertrouwen en de ruimte te scheppen waardoor het Mannelijk veld zichzelf ten diepste, tot in de kern van de Blauwdruk kan gaan ‘oprichten’. Dit dient het Mannelijk veld zelf te doen, maar het Vrouwelijke (in ons) kan daar wel het essentiële fundament in zijn.

In de frequenties van 2014 gaat het om het mannelijk aspect (de 2) die terug mag keren naar de kern of Bron (de 0) om het 14-de deel van Osiris (de 14) weer te gaan herstellen. Dat wil zeggen de Oorspronkelijke Blauwdruk van Heelheid van het Mannelijke, voorbij de littekens van overleving, mag weer naar voren gaan komen en gewekt worden. Waardoor mannelijk en vrouwelijk (Osiris en Isis) weer verenigd kunnen worden (polariteiten overstijgen) in een Heilig Huwelijk, waardoor de Horus (het derde veld, het Goddelijk Kind) geboren kan worden.

Deze processen van Ontwaken en Heilig Huwelijk zijn al enkele jaren aan de gang. Echter 2014 is in die zin anders dat de kern van het Blauwdruk van het Mannelijke veld nu eindelijk  geactiveerd mag gaan worden. Dat wil zeggen, we werken al jaren aan zuivering van de mannelijke littekens, maar komen nooit daadwerkelijk tot de kern, tot de oorspronkelijke Blauwdruk. En dit jaar is het de tijd om daar de eerste diepte openingen in te gaan creëren.2014 is nummerologisch ook een 5, een frequentie die staat enerzijds voor Christus Bewustzijn en anderzijds voor manifestatie van. En ook deze aspecten resoneren sterk door in de energie van het jaar.Vanuit weer een andere hoek belicht is de 2014-energie ook weer een numerologische 7.

De frequentie van de 7 staat voor de Goddelijk Vrouwelijek Scheppingskracht. Om deze te kunnen aanspreken in ons Bewustzijn, dienden we eerst door de loop van afgelopen jaren heen weer steeds meer bestaansrecht aan de Vrouwelijke Kwaliteiten in ons Zelf te geven. We hebben vele asepecten van onze Vrouwelijke kwaliteiten aangetrild gezien met de bedoeling daar dieper in te helen en te groeien. Aspecten als in vertrouwen je pad gaan ook al zie je even niet waartoe dat leidt, steeds dieper leren houden van wie je Bent, steeds dieper ons hart openen en ruimte, stilte, Liefde in ons Zelf vinden, steeds dieper kiezen voor het Zelf. Steeds minder oordelend en liefdevoller naar ons Zelf en de wereld om ons heen.

Steeds diepere littekens en oude wonden van het vrouwelijke, ook in de emotie en gevoels velden helend. Steeds diepere erkenning van het Vrouwelijk Potentieel van vuurkracht tot zachtheid. Het Vrouwelijke in ons is de afgelopen jaren steeds dieper getriggert om meer en meer tot haar recht te komen en steeds dieper in haar kracht te gaan staan. Daardoor zijn we enerzijds veel gevoeliger geworden, sensitiever, inspiratiever, intuitiever, ons helend potentieel komt steeds directer en krachtiger naar voren.

Anderzijds ook is het vrouwelijke aspect in osn daarmee meer getraind om meer open te gaan staan, zonder invulling, verwachting, emotie en in dieper vertrouwen op wat zich ontvouwd in de Flow of Life. Het zijn juist deze kwaliteiten die gaandeweg in groei steeds dieper de ‘magische’kwaliteiten van de Vrouwelijke Scheppingskracht zijn gaan of nog gaan wekken.

Ook deze aspecten, gepersonifieerd en gesymboliseerd door Isis, het volledig Vrouwelijk Potentieel, mogen in 2014 nog steeds dieper geactiveerd worden. Daarmee gaan Mannelijke en Vrouwelijke Potentie in Oorspronkelijke Blauwdrukken steeds dieper weer in ons herinnert en geleefd worden. Het gaat steeds meer gelijk op. Daar waar het Vrouwelijke weer een stukje groei pakt, daar groeit het Mannelijke ook, in de eigen potentie. En andersom.

Het een staat niet los van het ander en dat wordt steeds krachtiger zichtbaar en voelbaar.De polariteiten komen steeds dichter bij elkaar en dat resulteerd in een steeds meer gelijke tendens van groei, in beide Blauwdrukvelden. De diepgang van processen leidt ons steeds dieper naar de heringing van Mannelijk en Vrouwelijk in verbinding, balans en uiteindelijke versmelting met elkaar, het Heilig Huwelijk. Van waaruit de Horus frequentie in ons ten diepste geboren kan worden.

Nogmaals, deze processen vinden in stappen al enkele jaren plaats. Maar na de shift van 21-12-’12 zitten we in ongekende diepten en hoogten tegeijkertijd te werken. In velden die voorheen nooit toegankelijk waren binnen ons Bewustzijn. Dat betekend dat met alle groei, trillingsverhogingen, uitdagingen en processen we steeds dieper bij onze eigen Essentie en Goddelijk Potentieel (via de Oorspronkelijke Blauwdrukken) terecht aan het komen zijn.

De Goddelijke Vrouwelijke Scheppingskracht biedt ook de potentie aan o.a. het ruimte geven, een veilig funadment zijn, in koestering, in vertrouwen, in Onvoorwaardelijke Liefde die geduldig is en zorgzaam. Het fundament wat noodzakelijk is om het Mannelijke Blauwdruk veld dieper en dieper het vertrouwen en de stimulans te geven om zich verder voorbij de oude littekens en oude patronen te verheffen en zich dieper te openen in het ware Potentieel. Frequenties, potentie en kwaliteiten die dit 2014-jaar ten diepste aangesproken zullen worden.

Er valt nog heel veel meer te zeggen over het jaar 2014 en haar coderingen, mogelijkheden en potentie, laat staan welke leer- en groeiprocessen het ons zal brengen. Maar dat is voor een later moment.

Dit zal ook tijdens de reis door het jaar heen in de nieuwsbrieven steeds dieper belicht gaan worden.

© Willemien Timmer, 22-1-’14, 11.11 uur