Tijd en de matrix

Februari staat alweer bijna voor de deur, de tijd vliegt. Dat wil zeggen, de tijd versnelt en onze beleving ervan wordt anders naarmate wij in een hogere trilling en vibratie komen.
Tegelijkertijd is tijd slechts een illusie van de 3D matrix, van de verdichte energie waar we vanuit afgescheidenheid zo in zijn gaan geloven, doordat we het ervoeren/ervaren als mens.
Dat het meer en meer lijkt of de tijd vliegt is dus eigenlijk een goed teken. Want ook dat verteld ons dat we in een hogere trilling, minder verdicht dan voorheen, resoneren. We komen vrijer uit de gevangenis van de verdichte materie die de matrix in stand houdt.(met onbewustzijn en afgescheidenheid).

Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. Dat klinkt misschien niet zo leuk, maar is wel de realiteit. Kijk maar eens om je heen. Hoeveel mensen zijn al werkelijk wakker (volledig bewust) of ontwakend?!
Natuurlijk zijn dat er steeds meer. Gelukkig maar. En tegelijkertijd is dat van een natuurlijke orde, behorend bij alle verschuivingen van Vissen naar Waterman tijdperk.
Vergeet echter niet dat dit cycli van duizenden jaren zijn en slechts enkele decennia zitten we collectief in deze beweging en verschuiving. We staan nog maar op de drempel zogezegd van een tijdperk wat door de komende duizenden jaren heen wijzigingen zal brengen.
Natuurlijk doorlopen en ervaren we daarin enorme verschuivingen in bewustwording, energie, trilling. En dat zien we terug in ons zelf en in de wereld. Maar het is nog slechts het topje van de ijsberg.

Illusies van deze tijd

Recent vliegen de artikelen op facebook weer om de oren dat we in 2020 nu echt in 5D zijn beland (waarbij 4D maar even voor het gemak wordt overgeslagen) en dat er (opnieuw) een massaal ontwaken plaats vind.
Dat laatste is overigens wel zo, maar in feite is dat niets nieuws onder de zon. Dat is al jaren gaande en gebeurd in een natuurlijke cyclus en in golven.
Dat eerste is gedeeltelijke onzin. De meeste berichten lijken gebaseerd te zijn op een makkelijke trillingsverhoging van 3D naar 5D en 5D lijkt vaak het eindpunt te zijn wat verheerlijkt wordt. Zonder serieus werken aan jezelf, jouw issues, wonden, angsten, overleving, patronen en onbewustzijn bloot te leggen en op te ruimen.
Zonder dat jij er iets voor doet gebeurd er niets. Je kan een stukje in trilling verhogen doordat het collectief veld dat doet. Maar als je niet werkelijk jezelf aan onderzoek en bewustwordingsprocessen ‘onderwerpt’ gebeurd er feitelijk niets.
Dan blijven relatieproblemen, moeite met je werk, burn out, financiële stagnaties, etc. bestaan. Dan blijf je moeite houden met, reageren vanuit onbewuste angst en overleving en noem maar op gewoon bestaan. Ook dat zie je uitgelicht in de buitenwereld terug (als spiegel van het innerlijk) aan korte lontjes, vele meningen en oordelen, handelen vanuit angst, onmacht, frustraties, etc.

Wanneer we werkelijk uit de matrix willen stappen, om onze trilling blijvend te verhogen naar 5D, dan dienen alle issues en onbewustzijn van 3D en 4D aangekeken, omarmt, gebalanceerd en geheeld te worden. En bovenal: bewust!
Alles wat de trillingsverhogingen en verschuivingen dus (innerlijk) blootleggen vraagt om bekeken, gevoeld, doorgrond te worden. Het vraagt om actieve verandering waar jij bij betrokken bent.
Enkel mediteren is niet genoeg. Dat kan bewuster maken of ruimte bieden zodat inzichten ontstaan. Maar vervolgens is er ook actie nodig wil iets blijvend wijzigen.

Collectieve onbewust aanvaarde denkbeelden gebaseerd op de matrix

De vaak foutief geïnterpreteerde gedachte dat het in 5D halleluja is, is een van de vele illusies die de matrix rijk is. Het is een streven naar een beter, naar meer, naar eenheid zonder jezelf daar werkelijk in te ontmoeten.
Het komt je niet aanwaaien. Maar zo klinken de vele boodschappen van zweefgehalte wel. Terwijl het niets anders is dan de zoveelste vlucht uit het nu, de realiteit en dat wat er (in jou of je leven) is.
Het is voorbij gaan aan of weglopen voor dat wat ego als niet leuk, prettig of fijn ervaart. Het is een streven dat gebaseerd is op verdraaide Lemurische energie en in feite onbewustzijn.

We kunnen niet om onze issues, wonden en onbewustzijn heen. We kunnen niet om gronding heen. Om acceptatie van het hier en nu op aarde zijn heen. Voordat we werkelijk blijvend 5D kunnen toelaten, ervaren,  (be)leven en belichamen.

Natuurlijk is dat nu al mogelijk, leven in 5D terwijl je ook in 3D op aarde bent. Menigeen heeft het al wel eens ervaren. Relatief enkelen kunnen het grotendeels al leven en ‘vasthouden’. Maar menigeen kiepert na zo’n ervaring of periode weer terug op aarde (in 3D) omdat door alle trillingsverhogingen nieuwe, diepere lagen onbewustzijn naar boven komen. Ook die mogen doorgewerkt, aangekeken, getransformeerd of doorleefd worden zodat de oude verdichte trilling in die lagen opschoont en er ruimte ontstaat waardoor de hogere trillingen (5D) echt kunnen beklijven.
Laagsgewijs zijn we op de weg terug naar Thuis komen in ons ware Zelf. Geen stap of laag, geen pijntje of angst kan daarbij overgeslagen worden.

De matrix en Archontische krachten

Net als wij bestaat de matrix uit vele, vele lagen. In feite is deze ook holografisch en multidimensionaal van aard. Want dat zijn wij ook. Dat de matrix alleen een creatie van zogezegd donkere krachten is, is onzin. Het is gevormd en gecreëerd vanuit onze schaduwrijke onbewuste velden, vanuit onze emotionele verwondingen, angsten, schuldgevoelens, vallen in bewustzijn en heel veel meer. We zitten niet alleen gevangen in een externe matrix, maar vooral in een interne matrix. De externe is de collectieve weerspiegeling van de interne die overlappende patronen, angsten en schaduw bevat. Dat wat iedere geïncarneerde ziel in zich draagt.

Dat de matrix ingang heeft geboden aan externe schaduwrijke krachten die konden infiltreren zoals Archonten of donkere sterrenwezens, is vanuit dat oogpunt ook logisch. Waar wij in trilling dalen omdat het bewustzijn verdwijnt, ontstaan ‘gaten’  en dus ingangen waarop parasiterende krachten binnen kunnen komen. Uiteraard heeft ook dat effect op de collectieve (en van daaruit persoonlijke) trilling.
Dergelijke krachten gaan overheersen, onderdrukken, sturen.

Maar….dat kan alleen van invloed zijn wanneer wij niet ons veld en trilling innemen. Wanneer wij dus deuren open laten staan (onbewustzijn), niet onze rechtmatige plek (bewustzijn) innemen.
Overigens zijn creaties als archontische krachten ook kopieën van niet-belichaamd licht, en een weerspiegeling van wat er ergens in ons nog aanwezig is. Omdat wij ‘van huis uit’ pure scheppingskracht Zijn, hebben we vanuit onbewustzijn en schaduw dergelijke spiegelingen gecreëerd. Vanuit onbewustzijn lijkt het om externe krachten te gaan en vergeten dat het ergens een creatie en weerspiegeling van binnenuit is. Bijvoorbeeld van ongeheelde emoties, verstoten bewustzijn, etc.

Daarom ook kunnen archontische krachten niet zelf scheppen maar alleen maar ‘kopiëren en plakken’. Het zijn immers wezensdelen die in onbewustzijn  aanwezig zijn en geen directe lijn meer met Bron kunnen onderhouden. (Omdat die delen in ons dat niet kunnen en ons van daaruit parasiteren).
Denk maar eens aan jaloezie of schuldgevoel, dat kan een mens opvreten van binnenuit. Dat bepaald je perspectief en hoe je ervaart, denkt, voelt en handelt. Dat laat je energie leeg lopen, geeft negatieve spiralen af die je steeds verder de diepte (lagere trillingen) in trekken. Steeds verder weg van huis (jezelf) en steeds verder de dualiteit in. Dat is exact wat de Archontische krachten doen.

Wanneer je blijft hangen in spirituele percepties

Wanneer je blijft zoeken, hopen, verlangen naar een zelfrealisatie zonder bewust aan je Zelf te werken (verkennen, ontdekken, doorgronden) blijf je dus in de val van de illusies van de matrix hangen. Zul je ook meer last ervaren van de matrix en of archontische (of andere parasiterende) donkere krachten. Waarom? Omdat je de signalen verkeerd interpreteert of niet herkend, mee gaat deinen in angst (is lagere trilling) en van daaruit weer automatisch in de overleefstand gaat functioneren.
Dan wil je hier niet zijn op aarde, in je leven of je lijf. Dan ontstaat de neiging van (overmatig) vechten of vluchten of bevriezen (valse overgave).
Dan is het fijn om allerlei teksten te lezen die hoopvol een betere wereld beloven of zeggen hoe goed de lichtwerkers bezig zijn om de wereld te veranderen.
Eerlijk gezegd zijn het niet de zogenaamde  lichtwerkers die de wereld veranderen. Het zijn die mensen en dus zielen die werkelijk zichzelf aan durven kijken, tot in het kleinste naakte detail. En bereidheid nemen om stappen te zetten om te helen, transformeren of omarmen wat dat nodig heeft. Om bewust oeroude aangeleerde patronen van overleving om te keren en een nieuwe weg te zoeken. Zij die bereid zijn werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun creaties, vanuit bewustzijn en vanuit onbewustzijn. Zo ook de keuze durven maken om daadwerkelijk (te werken aan) hier en nu op aarde te Zijn en dat te accepteren en omarmen.

En dat vraagt ook om menselijkheid, niet alleen om spirituele percepties als label. Of het delen van spiritueel gedachtegoed. Vele spirituele overtuigingen zijn gebaseerd op verdraaide, vertroebelde en niet belichaamde oude denkbeelden uit oude religiestromingen. En zelfs dat wordt vaak niet eens herkend. Het is niet bewust. Het wordt overgenomen uit boeken of leringen waar vaak niet eens werkelijke achtergronden van bekend of onderzocht  zijn.
In de matrix zien we alles weerspiegeld wat verdraaid is, uit alle levens op aarde en elders in de schepping. Vele foutieve interpretaties van spiritualiteit, vele verdraaiingen in spirituele stromen of religieus gedachtengoed wat veelal ook nu nog klakkeloos aangenomen of overgenomen wordt.
Werkelijke verbinding met je Zelf, zelfonderzoek, zelf voelen en denken kan dat pas aan het licht brengen. Bewustzijn dus.

Belang van belichaming en gronding

Ik roep het al jaren en blijf het roepen: zolang we niet hier op aarde willen zijn en niet werkelijk gronden, kan er niets van die groei verankeren! En zal dus niets integreren en deel worden van ons bewustzijn.
Dan blijft ‘leven vanuit je hart’ een loze kreet die niet echt geleefd kan worden in de dagelijkse praktijk. Dan blijven we functioneren vanuit de matrix, onze onbewuste patronen, familielijnen, karmische belasting, etc.
Wanneer je het niet kunt gronden, is het niet concreet toepasbaar. Welke mooie termen je er ook aan geeft. Laat het eerst maar eens zien of je dat wat je beweert kunt leven in de 3D realiteit. Walk your talk. In alle ervaringen, situaties en ontmoetingen.

Dat dit massaal wordt genegeerd of vergeten door velen die telkens de informatie, hoop, bevestiging buiten zich zoeken en zich ongemerkt verliezen in de hoop op een betere wereld (zonder daar zelf werkelijk iets aan te doen), is alsnog een vast geketend zitten in de matrix en het collectieve veld.

Wanneer doorleefde groei niet gegrond wordt, wordt het niet eigen, niet praktisch, niet concreet.
Wanneer groei gegrond wordt zul je een groei gaan opmerken waarbij je door dagelijkse situaties heen uitgedaagd en geoefend raakt om het volledig te integreren. Van daaruit ontstaat stapsgewijs belichaming. Dan wordt je wat je geloofd, doorleefd hebt, gegrond hebt en bevrijd hebt. Dan wordt je 5D in levende lijve. Letterlijk.

Wat momenteel nog veelal belichaamd wordt is de matrix of aspecten daarvan. Onbewustzijn, verdriet, onmacht, frustratie, eenzaamheid. Kortom: lijden.
Dat is de matrix, die houdt je daarin gevangen. En in feite is het de gevangenis binnen je Zelf, de gevangenis van onbewustzijn.

Ook goed nieuws

Natuurlijk is ook zeker goed nieuws. Want we zijn werkelijk op weg naar het terugkeren naar Huis (thuis komen in alle lagen van je Zelf en Bronfrequentie). Het is echter een weg die gestaag voortgaat. Laag voor laag. Proces voor proces. En ja, de trillingen (en daarmee tijdsbeleving) gaan veel sneller. Er zijn daarmee ook meer en snellere bewegingen, veranderingen en transformaties gaande dan voorgaande decennia.
Maar om nu al te juichen dat we er zijn, is ‘lichtelijk overdreven’.
Ik hou het graag concreet en eerlijk en zeg dan ook: kijk eens naar de wereld om je heen. Deze weerspiegeld niet alleen waar jij staat in je groei, maar ook waar het collectief staat.
Als je veel reist in landen buiten het relatief ‘ontwikkelde’ Europa, geeft dat een heel ander beeld van de stand van zaken hoe we er collectief voor staan. Dan wanneer je alleen kijkt naar wat er zich hier in je kleine wereldje afspeelt.
Het is heus niet alleen Europa wat gaat ascenderen. Het is alles of niets.

Natuurlijk zijn er ook wereldwijd heel veel veranderingen gaande, ook in positieve zin, die verwijzen naar de Terugkeer naar Huis. Maar tevens ook de lange weg die nog te gaan is.
Het is wijs om realistisch te kijken, in een neutrale stand ( geen euforie of wegzakken in de ellende van de weerspiegeling van de wereld). Dat geeft een eerlijker idee van de stand van zaken.

Ook goed nieuws is dat ongeacht wat het hele ascensieproces doorgang zal vinden. Simpelweg omdat het een natuurlijke cyclus is die nu ‘aan de beurt’ is.
Ongeacht welke hobbelige wegen misschien nog bewandeld mogen worden.
Je spiritueel ego op de borst kloppen heeft dus geen zin. Want of je er wel of niet (min of meer bewust) aan deelneemt, dat maakt geen verschil. It gied on, zeggen ze dan hier in Friesland 🙂

©  Willemien Timmer, 28-1-2020
Uit: ‘Wanneer de magie haar glans verliest’