De energie van februari 2022

 

Een nieuwe maand, een nieuwe fase, een nieuwe energie. Nieuwe uitdagingen, kansen, potenties, aanrakingen én trillingsverhogingen. De energie van februari 2022 brengt een verdieping en verdere uitlijning me de 2022 energie.

We zijn inmiddels gesetteld in de basis energie van 2022, dieper aangeklikt in de uitlijning,  basis en menszijn op de energie van dit jaar, met dank aan de maand januari. Waardoor de uitnodigingen vanaf februari aanwezig zijn om dieper de potentie van 2022 te betreden. Dat gebeurd allereerst via het gevoel.

 

De energie van 2022

De energie van 2022 gaat over Meesterschap. De 2022 energie belicht en trilt dieper aan op de blauwdrukken van Bron (je zuivere, oorsprongsenergie)  en zet aan tot een oprijzende beweging, om weer verder in je (oorspronkelijke) kracht te komen. Juist als mens op aarde, juist in het dagelijks leven en tot in de diepte van materie.

D.w.z. dat de energie van 2022 telkens aan zal zetten om je menselijke bewustzijn en beleving steeds dieper te openen voor het indalen (her-inneren) van het hogere bewustzijn en het samenvoegen van gepolariseerde energieen. Bijvoorbeeld mens-zijn en hoger bewustzijn, angst en liefde, schaduw en licht, denken en voelen, bewustzijn en onbewustzijn, mannelijk en vrouwelijk, etc.

Daar waar beide tegengestelde krachten belicht, doorzien en doorvoelt zijn, kan er valans gevonden worden. Daar kun je zogezegd je midden innemen en daar verdiept de rechte lijn zich en kan de oorspronkelijke stroom in jou krachtiger gaan stromen.

(Zie hiervoor ook het artikel van januari 2022 over de 2022 energie)

 

De energie van februari 2022

De energie van de 2 (februari) gaat op verschillende golflengtes en trillingen over o.a. de blauwdruk, het tweede chakra, de gevoelslagen, de mannelijke energie, polarisatie en dualiteit.
Het is maar net waar je zelf in je proces en energie zit, hoe jij de energie van februari zal aanvliegen en wat je van daaruit zal gaan ervaren. Maar al deze aspecten liggen besloten in de 2-energie en zullen linksom of rechtsom een rol gaan spelen. Het ene misschien meer op de voorgrond dan het andere, afhankelijk van het groeiproces waar je innerlijk in navigeert.

 

Polarisatie en dualiteit

Polarisatie en dualiteit zijn momenteel volop zichtbaar gemanifesteerd in de wereld om ons heen. Hierin ligt telkens de uitnodiging om de reflectie uit de buitenwereld naar de binnenwereld te belichten. Welke gepolariseerde/tegengestelde krachten spelen in jouw leven en groei nog een rol? Waar wordt je getriggerd in de buitenwereld? Waar kun je polarisatie al overstijgen, in je midden en rechte lijn blijven zodat je neutraal in je kracht blijft staan?

De polarisatie in de buitenwereld is de zichtbaar gemaakte dualiteitsbeleving die voorheen veelal alleen innerlijk aanwezig was. Met de manifestatie daarvan in de 3D buitenwereld biedt dat nieuwe kansen om dat wat nog onbewust was, bewust te maken.
De 3D polarisatie kan enkel blijven bestaan daar waar de verbinding met je Zelf, de rechte lijn met Bron nog niet herkent en her-innert is.

Kijkend naar hoe je zelf deze tijd ervaart en beleefd kan dat dus veelzeggend zijn over ‘waar jij staat’ in je innerlijke groei. De buitenwereld spiegelt in hoeverre je uitgelijnd bent met je Zelf, evenals je innerlijke processen een reflectie kunnen zijn van wat er in het collectief uitgewerkt wordt.

Ervaar je bijvoorbeeld heel veel hinder van andere mensen,  weten anderen je snel te triggeren of uit je midden te brengen, dan legt dat bloot waar nog innerlijk werk aan de wereld is.
We leven nu eenmaal nog in een duale realiteit en hebben daarmee te dealen op al die innerlijke lagen die nog resoneren op of aanhaken aan polarisatie. Daar waar je in je midden kunt zijn hoef je niet meer te haken of raken en kun je er neutraal doorheen laveren. Zonder al te veel hinder.
Bewustzijn is daarin natuurlijk weer de sleutel, evenals zelfreflectie.

 

Blauwdrukken

De energie van de 2 (februari)  resoneert op een andere golflengte op de frequentie van blauwdrukken. Zowel de oorspronkelijke als de verdraaide versie. Tja we leven immers in een wereld van dualiteit.
Deze energie zal deze maand ook dieper belicht gaan worden door groei heen. Waar resoneer je nog op een verwonde blauwdruk waardoor oude patronen, overleving, onbewustzijn, strijd en emoties het stuur in je leven bedienen. En waar kan de zuivere pure Bronkracht jouw oorspronkelijke blauwdrukken al belichten. De trilling van de 20 in 2022 trilt doorlopend de blauwdrukken van Bron aan, om deze dieper te gaan her-inneren en daarmee naar een meer oorspronkelijker trilling binnen je Zelf toe te groeien.

De energie van 2-2022 van de 2 (februari) en  de 20 en 22  (van 2022) zullen een krachtige duit in het zakje doen in een diepere bewustwordingsmogelijkheid van wat jouw voelen, handelen, spreken, manifestatiekracht en beleving nog kleuren.
Het gaat verhelderen wat al in lijn is met de oorsprongsenergie in jou en wat niet.

De blauwdruk is je oorspronkelijke template, plan en energie die in de kern bij jouw Bron-zijn hoort. Door vele vallen in bewustzijn zijn deze echter afgescheiden en verdraaid geraakt (zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn) waardoor we letterlijk ‘van God los’  zijn gaan functioneren en ervaren.
Dat wenst allemaal terug gedraaid te worden en dat is waar het zogenaamde ascensie proces om draait.

De maand februari gaat dieper het onderscheid tussen oorspronkelijke, zuivere en onbevlekte energie en blauwdrukken  en die van verdraaide, verwonde en afgescheiden energie en blauwdrukken die daaruit voortkomen belichten.
Dat biedt enorme groeikansen om weer dieper thuis te komen binnen je Zelf en oorspronkelijke uitlijning.

 

Gevoelsvelden en tweede chakra

Verschillen tussen emoties, gevoel en oorspronkelijk gevoel zullen door de loop van de maand heen ook meer belicht en doorleefd worden, zodat de verschillen steeds tastbaarder en meer bewust worden.
Je buik intuïtie zal aardig verstevigd worden en steeds krachtiger voelbaar. Er zal meer ruimte ontstaan in het buikgebied, waardoor hogere bewustzijnslagen steeds dieper binnen kunnen komen en inzichten, informatie, kennis via gevoel in het menselijk bewustzijn (buik intuïtie) haar plek meer in kan nemen. Daarnaast zal er door de opschoning meer ruimte ontstaan om echt met je bewustzijn aanwezig te kunnen zijn in je buikgebied en buikgevoel. Een fase van verdieping van het ascensieproces en belichaming van je eigen bewustzijn in mens-zijn.

Ook zal er meer licht geschenen gaan worden op waar je nog (onbewust) identificeert met oude emoties of gevoelens, die je zicht, ervaring, denken en handelen beïnvloeden en in feite beperken. Waar de vervormde en verdraaide blauwdrukken dus nog aan het stuur staan.
Waar je nog geen zicht hebt op verschillen tussen emoties, gevoel of Oorspronkelijk Gevoel zal het best een uitdaging in ervaringen kunnen opleveren. Om je steeds dieper bewust te maken en oude ballast op te ruimen. Dat kan best uitdagend zijn maar het brengt tevens enorme openingen met zich mee waar je in het vervolg van je groei veel aan zult hebben.

Het is mogelijk dat je door deze innerlijke processen ook dieper in opschoning komt van tweede chakra thematieken, zoals verbinding met buik intuïtie, gevoel, emoties, onbewuste lagen. Maar ook in thema’s rondom relaties, seksualiteit, innerlijk kind, jouw plek in de wereld, etc.
Opnieuw zullen deze maand beide zijden van de medaille daarin belicht worden: waar is het oorspronkelijke kracht en waar niet?

Emotionele programmeringen gefundeerd op de matrix of oude pijn en onbewustzijn zullen zowel in persoonlijke processen als in het collectieve proces dieper belicht worden.

 

Mannelijke energie

Hoewel we bij de gevoelskracht vooral vaak de link leggen naar vrouwelijke energie, draagt uiteraard ook de mannelijke energie een bepaalde mate aan gevoelskracht en kwaliteiten in zich meer die meer richting aan die (vrouwelijke én mannelijke )gevoelskracht kunnen geven.
Je zou de vrouwelijke (gevoels)kracht kunnen zien als een cirkel. Een rond veld wat telkens uit kan dijen wat van de ene kant naar de andere kant kan schieten. Het vrouwelijk aspect kan helemaal opgaan in de gevoels of emotiekant, en mist soms die focus die een rechte lijn, concreet handelen of doorzetten  in gevoel kan geven.
M.a.w. het vrouwelijke kan niet los staan van het mannelijke. Het gevoel kan niet los staan van focus, denken, handelen.

Je kan anders ‘zwelgen’ in gevoeligheid maar mist daarbij het doel of richting. Een gevoel wenst gevoeld te worden zodat het ook functionele veranderingen of beweging teweeg kan brengen. Daar is de mannelijke energie in nodig. Het één kan niet zonder het ander. De mannelijke energie, die ook resoneert in de 2-energie op een andere golflengte, biedt die stevigheid en richting. Zodat dat wat doorvoelt en doorleefd wordt, niet blijft hangen maar ook het doel van groei gaat dienen. De mannelijke energie geeft richting, zorgt dat de beweging van groei daarheen gaat waar het handen en voeten kan krijgen. D.w.z. dat wat aan oude emoties, onbewustzijn of verdraaide blauwdrukken doorvoelt en bewust gemaakt is, kan dan ook om gaan keren naar de oorspronkelijke energie en krijgt gronding. Pas van daaruit kan het belichaamd worden en dus kan dat wat bewust gemaakt is dan pas echt manifesteren. Werkelijke verandering en transformatie kan dan volledig plaats vinden.

De energie van de 2 op deze golflengte stroomt deze maand dus ook mee, om dat wat doorvoelt, doorzien, belicht zal worden in jouw innerlijk ook constructief inzetbaar te maken in jouw belichaamde groei.

 

Het 2-2-2022 portaal

De energie die op 2-2-2022 gaat vrijkomen is weer een portaal trilling, d.w.z. dat er een immense trillingsverhoging en instroom van hogere lichtcoderingen vrij gegeven en uitgestort gaat worden over het collectief bewustzijn.
Deze energie dient om je in een directere uitlijning te brengen met de potenties van deze maand in lineaire tijd, je eigen evolutieproces daarbinnen maar ook het collectieve evolutieproces dieper te belichten, op te schudden in een versnelling van groei.
Deze portaaldag versterkt jouw gevoelsvelden enorm zodat je sensitiever en alerter wordt (bewuster)  op wat verdraait is en wat oorspronkelijk. Voor meer zicht op jouw groei daarin binnen deze maand.

 

Andere essentiële Portaaldagen deze maand

Ook de energie van 20-2-2022, 20-2-2023 en 22-2-2022 zullen zeer krachtige poortdagen zijn die het veld (in jou en in het collectief) aardig doen opschudden met mega trillingsverhogingen instroom die je telkens opnieuw in overstijgen van polarisatie brengen. Door je beide kanten van de medaille te belichten: oorspronkelijke en verdraaide energieën helderder bewust te maken en de vele dubbele 2-en zorgen voor een oprijzende stuwende kracht die je hoger in trilling brengen. Voorbij polarisatie, naar je oorspronkelijke uitlijning met Bronkracht en oorspronkelijke uitlijning met je Zelf, blauwdrukken en de kwaliteiten die daarbij horen.

Voor mijn gevoel zet de energie van februari 2022 aan tot steeds meer cruciale wijzigingen die allereerst de binnenwereld en van daaruit ook de manifestaties in de buitenwereld gaan omdraaien.
Blijf je aandacht gericht houden op het verhogen van je trilling, blijf bij je Zelf, in je kracht, gronding en uitlijning en februari beloofd je nieuwe Meesterstappen in bewustwording en belichaming van je eigen oorspronkelijke blauwdruk!

 

© Willemien Timmer, 31-1-2022

Op zowel 2-2-2022 als op de overige benoemde portaaldagen zal ik weer verschillende afstand activaties en transmissies verzorgen. Zie hiervoor de activiteiten agenda (meer info over latere data volgt nog).

 

Voor een krachtige ondersteuning die je zelf op dagelijkse basis kan toepassen voor het binnenhalen van Lichtcoderingen en trillingsverhogingen, verwijs ik graag naar mijn creatie: de kaartenset Tempels van Licht

apofyliet.nl -tempels van Licht kaarten