De energie van 2023: een nieuwe fase dient zich aan

We staan op de drempel van het oude jaar, klaar om het nieuwe jaar 2023 en daarmee een nieuwe energie en bewustzijn in te stappen.
Of je nu wilt of niet, we zullen deze drempel overgaan en velen kijken er verlangend naar uit in de hoop op een jaar van vernieuwing, meer rust, meer lucht, meer licht en positieve veranderingen.

Deel 1 lees je hier…

Deel 2, de energie van 2023, een nieuwe fase van evolutie

Daar waar we op 1 januari het nieuwe jaar in stappen, stappen we direct een 1-1 portaal binnen. Een energie die ons gaat ondersteunen om op beide benen in de nieuwe energie, het jaar 2023, in te stappen.
De 1-1 energie gaat over het in lijn zijn met Bron, met jouw Zijn en op beide benen gelijkwaardig en stevig staan. Aanwezig zijn in je basis(chakra) kwaliteiten die reeds bemeesterd zijn door al je achterliggende groei heen.
Het is een energie van bekrachtiging en bemoediging om jouw Zijn te manifesteren in de energie van het nieuwe jaar.

Zoals al aangehaald in deel 1 van dit artikel, zullen de evolutie processen uiteraard gewoon doorgaan waar ze gebleven zijn op 31 december 2022. En toch gaan we gelijktijdig een gehele nieuwe fase van bewustwordingsprocessen, groei en manifestatie van ons Zijn in.

De nieuwe fase van opbouw

Deze nieuwe collectieve groeifase gaat om (weder) opbouw van een 3D wereld gebaseerd op meer fundamentele zielsgedragen waarden. De opbouw van het Aquarius tijdperk.
De reeds her-innerde en bewust gemaakte kwaliteiten en scheppingskracht zullen uitgenodigd worden om in de praktische uitvoering ingezet te gaan worde.
Vele nieuwe initiatieven en manieren zagen in de afgelopen jaren al in beginsel het levenslicht, maar zullen pas vanaf 2023 steeds meer voeten op de aarde gaan krijgen.
De energie van 2023 is gericht op het gaan manifesteren en creëren van de nieuwe aarde.
Tegelijkertijd gaan de transitie, opschonings- en bewustwordingsprocessen op steeds diepere lagen uiteraard gewoon door, zodat steeds hogere lagen van oorspronkelijk (Eenheids) bewustzijn daarmee ook weer vrij gaan komen.
Er dient immers ook hierin weer in menselijke lagen telkens ruimte gecreëerd te worden om die hogere stromen van bewustzijn, kennis, Liefde, Licht en wijsheden in te kunnen laten dalen, tot in de menselijke materie en – beleving.
De energie van 2023 luidt een nieuwe fase in waarin opbouw van nieuwe systemen, patronen en een nieuwe samenleving vanuit bewustzijn mogelijk gaat worden. de start, de fundering wordt daarmee dieper gelegd voor een nieuwe aarde, oftewel om de hemel op aarde te brengen.

Alle reeds bemeesterde groei van afgelopen jaren hebben steeds meer oorspronkelijke kwaliteiten, krachten, kennis en bewustzijn vrij gemaakt en hebben steeds meer bewust (in) zicht gegeven voor ieder om de eigen plek binnen de schepping, in de wereld en binnen je Zelf te gaan ontdekken en innemen.
Uiteraard gaan ook deze processen verder doorgang vinden en verdiepen en verfijnen in het nieuwe jaar. We zijn er nog lang niet, er ligt nog zoveel te ontdekken binnen ons oneindige bewustzijn.

De energie van 2023: Overgave, vertrouwen en scheppingskracht

De energie van 2023 zal de nadruk leggen op groei- en herinneringsprocessen aan de eigen vermogens van scheppingskracht, die vanuit overgave en vertrouwen ingezet dienen te gaan worden.

De gebundelde frequentie van 2023 is een 7.
De energie van de 7 gaat over de vrouwelijke scheppingskracht. Schepping vanuit vertrouwen, overgave en uitlijning met het Grote Geheel en Kosmische Timing.
De 7 energie gaat ook over de baarmoeder energie, de kosmische baarmoeder, die heilige en veilige ruimte biedt om nieuwe creaties te laten rijpen en groeien tot op dat punt dat het gereed is voor geboorte in de materie (manifestatie).
De 7 energie gaat over de innerlijke wijsheid en kennis van het vrouwelijke, die weer steeds dieper vrij gegeven mag gaan worden in ons bewustzijn. kennis en wijsheid die uitgelijnd is met Bron en diep gevoeld kan worden. het betekend dus ook een dieper uitlijnen met je hart en intuïtie.

De 7 energie gaat over de Vrouwelijke energie, niet vanuit een gedachtegang dat we vanuit de patriarchale energie naar de matriarchale energie om switchen. Maar wel vanuit het principe dat toename van de vrouwelijke energie en kwaliteiten (in ieder van ons) de weg naar balans en herstel met Eenheid van daaruit kan voortbrengen.

We gaan niet over van een patriarchale structuur naar een matriarchale, want dat zou eveneens op een verstoorde balans wijzen. Toename van de vrouwelijke energie echter zorgt voor een balancering met de mannelijke (eerder overheersende) energie, waardoor verbinding en versmelting mogelijk worden tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en van daaruit het derde veld, noem het het Goddelijk Kind, kan gaan ontstaan.
Dit derde veld is de balans, is de nieuwe creatie en schepping, is de nieuwe wereld in wording. Een schepping die gelijkwaardig mannelijke en vrouwelijke potentie in zich draagt en daar tevens aan overstijgt.
Het Goddelijke Kind in energie gaat om de onbevlektheid, de onbevangenheid, de vrije stroom (om te Zijn wie jij Bent) en om volledig open te staan in de flow van Leven binnen de oneindigheid van schepping. Met kwaliteiten als verwondering, magie, pure zuivere uitlijning (met wat Is en wie jij Bent). Het is de speelse, creatieve stroom van Leven in Heelheid, Eenheid en Licht, waarbij alles wat is omarmt en geliefd kan worden.

2023: Bronblauwdrukken worden dieper belicht en geactiveerd

De energie van 2023 belicht de blauwdrukken van Bron (bewustzijn) en belicht de blauwdrukken van de Heilige Drie Eenheid. Het Heilig Huwelijk (de balancering) tussen mannelijke en vrouwelijke potenties in hun onbevlekte blauwdruk kracht (oorspronkelijke vermogens) van waaruit het derde veld, het Goddelijk Kind (de onbevlekte, oorspronkelijke staat van Zijn) weer geboren kan worden.
Dat is de nieuwe fase van opbouw van een nieuwe wereld en samenleving die 2023 inluidt is er één gebaseerd op heelheid, gelijkwaardigheid en toch diversiteit binnen die Eenheid (want ieder weerspiegelt een eigen, uniek stukje van Bron in deze schepping. En ieder heeft een eigen unieke rol om het Goddelijke tot uitdrukking te brengen in de wereld).
Dit is een alchemistisch (innerlijk) proces waarbij de oorspronkelijke scheppingskracht in  alle lagen van bewustzijn weer dieper gewekt gaat worden.

Ook dat vraagt overgave aan het proces dat zich (innerlijk) wil gaan voltrekken en ontvouwen. Het vraagt vertrouwen in het proces zoals het zich uit zal gaan kristalliseren.
Dat zijn niet de makkelijkste thema’s (overgave en vertrouwen) van ons menselijk bewustzijn en kan dus best  (opnieuw) uitdagend zijn in processen van 2023.
Echter, met name de groeiprocessen van de afgelopen drie jaren,  waarbij de Oorspronkelijke Mens Coderingen weer dieper zijn gewekt en geactiveerd,  en de groei die dat heeft opgeleverd kunnen daarbij een ondersteuning zijn.  daarin lagen ook deze thema’s min of meer al besloten.  En 2023 zal een beroep doen op de reeds bemeesterde kwaliteiten en krachten, om deze actief in te zetten.

Zowel de energie van de vrouwelijke oorspronkelijke potentie, de mannelijke en die van het Goddelijk Kind zijn essentieel en staan centraal in dit nieuwe jaar.  Kwaliteiten die ieder op zichzelf nog dieper her-innert en bemeesterd mogen worden, maar tevens ook naast elkaar en in wisselwerking met elkaar ingezet dienen te worden.
In een simpele en korte vertaalslag zijn die thema’s (om te bemeesteren en in te zetten):
Vrouwelijke potenties: verzachting, omarming, overgave, vertrouwen.
Mannelijke potenties: leiderschap, heldere begrenzing en duidelijkheid.
Kind frequenties: speelsheid, verwondering, creativiteit, flow, onbevangenheid en magie.
Vanuit de bundeling van deze kwaliteiten ontwaakt de scheppingskracht op diepere niveaus in je Bronblauwdrukken en wordt je je steeds bewuster van jouw Goddelijk Scheppende Vermogens en hoe jij deze in dient te zetten voor de creatie van de nieuwe wereld en samenleving.

2023 is ook de energie van de 5

De energie van de ’23 bevat ook de frequentie van de 5. De energie van de 5 gaat over de 5 elementen, de 5 bouwstenen van schepping. Dit zijn ook de 5 platonische lichamen, geometrieën die bouwstenen van schepping zijn. het omvat de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether.
Bewustzijn op deze elementen binnen je Zelf levert je de kennis en het ervaren op hoe en waar deze elementen zich tot elkaar verhouden en hoe deze afzonderlijk van elkaar, als ook als een gebundelde kracht met elkaar, ingezet kunnen worden om nieuwe schepping voort te brengen.
Bewustzijn op je innerlijke 5 elementen en hun potenties brengt je dichter bij de Blauwdrukken van de Heilige Drie Eenheid (de man-vrouw verbinding en balans van waaruit de Goddelijk Kind trillingen dus nieuwe creatie voortkomt in manifestatie).

Oude ballast, verwondingen, verdraaiingen of scheefstanden in zowel de man-vrouw-kind energie als in de 5 elementen binnen je wezen zullen belicht en aangezet worden tot transformatie en bewustwording. Zodat je steeds dieper bewust besef weer vergaard over deze potenties binnen je bewustzijn.
Voor iedereen zal dat op andere (eigen passende) momenten en op een eigen Kosmische Timing in aardse en innerlijke processen gaan uitwerken.  Heling en opschoning van oude afgescheidenheid of onbewustzijn op de elementaire krachten brengt je steeds dieper terug in de ware krachten die jouw Godswezen rijk is. En geeft je steeds meer (in)zicht op de scheppende vermogens die nodig zijn om jouw rol, taak en functie als Meester (en schepper) op Aarde uit te kunnen voeren, voor de creatie en opbouw van de nieuwe aarde.
We hebben allemaal een unieke eigen plek in dit grootse (her)scheppingsproces op aarde, de ene plek is niet beter dan de ander, maar afgestemd op wie wij Zijn en welke rol wij vervullen in dit immense project van hervorming van een oude naar een nieuwe aarde.

De uitnodiging in 2023 is wederom om steeds dieper bewust te worden van wie jij Bent en te ontdekken wat jouw unieke authentieke kwaliteiten en potenties zijn, wat jouw plek binnen het grote geheel is als ook op aarde (en in jouw familie-, vrienden- of werkkring). Om dat steeds dieper tot uitdrukking te kunnen gaan brengen in je mens-zijn.

Kortom…

We gaan een hele nieuwe energie en nieuwe evolutionaire fase binnen waarbij nog dieper ontdekking over wie jij Bent en wat jij in huis hebt zowel her-innert als geïntegreerd kunnen gaan worden.
We zullen opnieuw verder de verdieping in ons Zelf gaan her-inneren, zowel in hoogste bewustzijnslagen als in de diepte van ons onbewuste wezen. Waarbij nog meer oude ballast en onbewustzijn getransformeerd en geheeld gaan worden en wij groeien in onze kracht, Eenheidsbewustzijn, Licht en Bronkracht.
We stromen steeds meer door en zullen steeds meer bemeesterde kwaliteiten werkelijk in overeenstemming met het Goddelijk Plan en met wie wij Zijn kunnen gaan manifesteren en neerzetten in de wereld, werkelijk uitgekristalliseerd en gemanifesteerd. En daarmee bouwt ieder van ons op unieke eigen-wijze mee aan de schepping van een nieuwe realiteit en wereld.
2023 is het jaar waarin de eerste stappen van manifestatie van de fundamenten van de nieuwe aarde meer in de materie/ manifestatie neergezet gaan worden.
We zullen steeds meer overgave (leren) toelaten, van waaruit intuitie, bewustzijn en nieuwe inspiraties de basis zullen zijn voor nieuwe creaties en nieuwe vormen van beleving van het leven in 3D op aarde. waarbij we tevens in steeds hogere dimensielagen (4D, 5D en vele hogere dimensies) tegelijkertijd bewust aanwezig zullen zijn, daarmee de verbinding ervaren en samenwerken met wie wij Zijn op die dimensielagen, waardoor ons groter potentieel tot haar recht komt, ook op aarde.

Uitdagingen van het basischakra die al geruime tijd getriggerd zijn, zullen nog wel even hun nawerking vinden en door gaan. zoals de angst voor tekorten, armoedebewustzijn, etc. Deze worden nog volop vanuit de matrix op het collectief veld los gelaten. Maar dienen uiteindelijk ook ter bewustwording waar jij je energie nog laat verlagen door externe krachten, om te ontdekken dat deze enkel kunnen binnenkomen en haken aan onbewuste lagen van armoedebewustzijn en tekort (denken en voelen) die nog binnen jezelf gezien en omarmt willen worden. wanneer deze thema’s helen, kom en in je overvloedige Gouden Bewustzijn terecht, waar binnen de her-innering aan wie jij Bent en jouw scheppende vermogens geactiveerd worden.  Dan laat je je niet meer naar beneden trekken door de oude wonden van armoedebewustzijn, uit je midden slaan en uit kracht en waarde halen. Dan verschuif je niet meer dor scheefstanden naar niet langer passende tijdslijnen va duaal bewustzijn. Maar dan vervolg je je weg vanuit het besef dat overvloed het geboorterecht en zelfs ook creatie van jouw Bronkracht is en je van daaruit een nieuwe gouden tijd op aarde kunt scheppen. Alle voorgaande benoemde thema’s van 2023 zijn hierop zeker van invloed!

Voor zoverre een stukje overzicht zoals de energie van 2023 zich nu laat voelen. Later (in het jaar) volgt ongetwijfeld meer, naarmate de 2023 frequentie zich telkens dieper gaat uitkristalliseren binnen ons bewustzijn).

Ik wens ieder een magisch nieuw jaar met overvloedige nieuwe mogelijkheden en her-inneringen aan jouw scheppende gouden kracht toe!

© Willemien Timmer, 31-12-2022

Deel  1 van dit artikel lees je hier…

Vanavond in de energie van het 1-1 Portaal verzorg ik ook weer een afstand activatie en transmissie. Meer info daarover lees je hier!