Energetische update: juni en het 6-6 Portaal

De energie van het 6-6 Portaal 2024

Vandaag wandelen we door de energie van het 6-6 en 6-6-6 Portaal (6-6-24) heen.
In de energie van het 6-6 portaal vind er een trillingsverhoging plaats in het collectief veld.
Het meestergetal van de 6-6 is een dubbele bekrachtiging van de 6-energie en komt daarmee nog dieper binnen in de ‘materie lagen’ van ons bewustzijn.
De trilling is hoger en krachtiger en geldt als een boost van energie om de nog ‘verharde delen’ van ons bewustzijn dieper te kunnen doordringen. Dit zullen dan ook veelal doorwerken in diep onbewuste lagen die nog amper in groei belicht zijn.

Daarmee samen valt de nieuwe maan ook op 6-6. Nieuwe of donkere maan is altijd het moment om diep(er) naar binnen te gaan, te reflecteren over waar je nu staat, om te verhelderen wat je focus wil hebben voor de komende maan(d) en om nieuwe intenties voor je groei uit te zetten. Een soort afstemmingsmoment om verschillende lagen van je wezen te synchroniseren met elkaar, zodat er vanuit bewuste verbinding een nieuw pad door de komende maan heen uitgezet kan worden.
Nieuwe maan is een moment waarop vernieuwing kan plaats vinden. Een nieuwe cyclus begint. Vernieuwing in bewustzijn, besef, nieuwe focus en intenties waarin je wenst te groeien, die aan gezet kunnen worden.

De energie van Tweelingen is actief, met daar binnen verschillende planeten die zorgen voor een beweeglijke energie, die o.a. gaat over communicatie met binnen- en buitenwereld.
Kortom, er valt veel samen in de energie tijdens dit 6-6 portaal  en dat kan de nodige beweging innerlijk, in je energie en bewustzijn komen brengen.

 

Blauwdrukken van materie: de energie van juni 2024

 De energie van de 6/juni resoneert en werkt diep in op de blauwdrukken van materie. Materie is ‘gestolde geest’, de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn. Het is de trilling van Bron die het meest verdicht of verlaagd in trilling is en dus het meest ver van de oorsprongsenergie af staat qua resonantie.
In ons lichaam is dat de botstructuur. De meest harde materie van het lichaam, wat ons in vorm houdt. Zonder botten zouden we een soort plumpudding zijn zonder vorm.

De botstructuur is dus belangrijk, evenals de materiewereld waarin wij ons als ziel manifesteren. Omdat dit de kans biedt als Bronwezen in de meest verdichte sfeer ervaringen op te doen. En de materie is die meest ‘verharde’ structuur waarin Bron zichzelf kan ervaren in een vorm.
En hoe verdicht we ook zijn. Aan de basis van die structuur ligt Bronkracht of geestkracht, dat is de drijvende kracht die materie kan scheppen.

Hoewel we als mens verstrikt zijn geraakt in de materiedichtheid en daarmee het afgescheiden zijn van Bron zijn gaan ervaren, ligt aan de basis van de materie(-wereld, -bewustzijn en -ervaring) die zelfde oorspronkelijke kracht. Dat betekend dat in de blauwdruk van de materie deze bewustzijnskracht ligt te wachten om weer geactiveerd te worden.
De energie van juni trilt deze blauwdruk kracht, de oorspronkelijke vormgeving of eigenlijk de vormgever van materie aan. Dit is de Goddelijke- of Bron kracht die in ieder aanwezig is.
De energie van de 6 is in staat om op de meest verdichte lagen ons bewustzijn weer in beweging te brengen en ons bewustzijn hier te wekken.

 

Wanneer de meest verdichte lagen aangetrilt worden

Wanneer die meest verdichte lagen van ons bewustzijn (is ook je onderbewuste) aangetrilt worden in de juni energie, kan er een dieper proces van herverbinding met jouw diepste verdichte bewustzijn gestimuleerd worden.
Enerzijds zijn dat letterlijk de fysieke botstructuren en de rest van je fysieke lichaam. Anderzijds kunnen dat de diep onbewuste lagen zijn, daar waar we ons Zelf nog niet herkennen of herinneren als Bronwezen.

De 6-energie biedt dus de potentie om op diep afgescheiden, niet langer bewust bezielde lagen van ons wezen wakkerder te gaan worden in bewustzijn en of bewuste ervaring.
Anderzijds wordt daarmee gronding van je hoger en Eenheids bewustzijn gestimuleerd. Want daar waar materie niet meer verhard is maar ‘vloeibaarder’ wordt (waar bewustzijn materie doorstroomt) daar ontstaat ruimte zodat hogere trillingen hun plek weer in kunnen nemen. Daar kan bezieling en Eenheidslicht weer her-innert worden, in de materie van mens-zijn, in de dagelijkse realiteit, op aarde.

Wanneer bewustzijn weer door de meest verdichte versie van ons Goddelijk Zelf (het lichaam en onbewuste) kan stromen, daar activeren deze de oorspronkelijke blauwdrukken van de materie. En kunnen we weer in de doorleefde ervaring en her-innering gebracht worden hoe Geest of Godskracht aan het begin van schepping van materie staat.
Niet de mens schept materie, de Bron in ons doet dat.

 

Oorspronkelijke vermogens, inzicht en uitlijning op innerlijke wijsheid

De energie van de 6 resoneert ook door op ons zesde chakra, wat vaak het derde oog genoemd wordt. De kern van dit chakra, het balans- of middelpunt, is de pijnappelklier. Dit punt verbind o.a. de fysieke zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) met de hogere zintuigen (helder zien, -horen, -voelen, -weten, -ruiken en -proeven).
Dit is ook een punt wat toegang kan geven tot hogere inzichten, wijsheid van je hoger bewustzijn en overzicht.

In de 6-energie van juni kan ook je pijnappelklier en derde oog dus dieper aangetrilt, gewekt en geactiveerd worden in relatie tot je diep onbewuste en meest verdichte materie. Je lichaam en diep onbewuste dus.

Zielskennis, inzichten en groter overzicht hoe geest materie beïnvloed en schept kan mogelijk de revue passeren. Maar ook dieper inzicht over hoe materie weer bezield kan worden op bewust (menselijk) niveau.
Natuurlijk is materie bezield, anders zou je hier niet in je lichaam op aarde (kunnen) zijn. Alleen op vele lagen is dit niet bewust en wordt dus niet bewust ervaren. En het gaat om dat bewustzijn en het ervaren vanuit bewustzijn.

De 6-energie gaat je dus ook helpen dieper uit te lijnen met je hogere vermogen, zielskennis en wijsheid om weer dieper door te kunnen dringen in wat materie werkelijk is. En ook inzichten wekken die de manifestatiekracht meer belichten die van oorsprong in je wezen aanwezig is.
Die wijsheid (op meer menselijk vlak) zal ook meer zicht kunnen geven met hoe jij met je lichaam om gaat en hoe jouw bezieling en bewustzijn vorm krijgt in het dagelijks leven.

 

Diepte integratie op aarde

De 6-energie zal dus helpen om niet alleen dieper te landen in en door te dringen in de materie van de aardse wereld, daar meer bewustzijn op te krijgen. Maar ook de ruimte creëren dat jouw bezielde wezen meer op aarde kan landen. Dat hogere inzichten en wijsheden landen op aarde, in je dagelijks leven. Dat doorlopen groei echt manifest wordt in je dagelijks leven. Dat ‘walk your talk’ echt dieper mogelijk wordt.
Dit is een overbrugging van de kloof tussen spiritueel doen en spiritueel Zijn.
De kloof tussen bewust zijn en belichaming van bewustzijn.

 

apofyliet.nl - portaal

Het 6-6 en 6-6-6 Portaal

In de energie van het 6-6 en 6-6-6 portaal worden dus de meest diepe verharde lagen van bewustzijn aangetrilt om zich verder te openen zodat de oude programmering en stagnaties die daarbij horen belicht, bewust en getransformeerd kunnen gaan worden.
M.a.w. de bezieling kan dan terugkeren in de materie die jij als mens ook Bent. Je heelheid, oorsprongslicht en bewustzijn kan werkelijk haar rechtmatige plek innemen en tot uitdrukking komen in je fysieke mens-zijn (incl. de menselijke systemen als gevoelsvelden, mentale velden en energetische velden).

Dat betekend dat ieder op een eigen manier te maken zal krijgen met opschoningsprocessen op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau om meer ruimte vrij te maken, om gestageerde energieën te doen ‘smelten’ en weer in stroming te brengen. Zodat ieder op geheel eigen wijze (waar hij of zij is in het individueel groeiproces) verder de diepte in kan groeien en eigen hoger bewustzijn stapsgewijs zal kunnen laten indalen (Belichaamd bewustzijn).

 

Bezielde materie

De drie 6-6 portalen (6-6, 15-6 en  24-6-24) deze maand zullen dus stapsgewijs zoveel trillingsverhogingen gaan doorvoeren, zodat er stapsgewijs meer opening in onze meest verdichte manifestatievorm(en) kan binnen komen.
Stapsgewijs wordt jouw materie dus meer ‘voor geweekt’, opener gemaakt voor de instroom van licht en bewustzijn, wordt dit opgeschoond en dieper doordrongen van jouw oorspronkelijke blauwdrukken, kracht en licht bewustzijn.

Stapsgewijs wordt de opening gemaakt naar het bezielen van je materie. Ruimte om je hoger bewustzijn in te laten dalen en of eigenlijk je DNA dieper te laten ontwaken in oorspronkelijke potenties, voorbij oude wonden en programma’s van afgescheiden bewustzijn en dualiteit.
Bezielde materie worden, waarin jouw Zijn op aarde tot het recht komt en oorspronkelijk bewustzijn weer vrij uit kan vloeien en stromen.

 

Alles kost tijd

Uiteraard voor ieder op die manier die past en aansluit bij wie jij nu Bent in je evolutie als ziel en wat behapbaar is als mens. Dat kan soms wat meer zijn dan ego leuk of prettig vind maar rekt je fysiek (lichaams)bewustzijn wel op om vernieuwing binnen te laten stromen. De 6-6 portalen geven een aanzet tot verdieping van groei en het vervolg ook van het collectief evolutiepad. Ieder draagt daaraan persoonlijk (in eigen groei) een steentje bij.

Verwacht niet dat dit eind juni meteen tot in de diepste fundamenten volledig actief, gegrond en belichaamd kan worden. Want dan kom je er bedrogen uit. (Leidt tot teleurstellingen).

Binnen de collectieve groei worden echter in deze maand de poorten geopend om dit ook in de toekomst stapsgewijs steeds dieper binnen ons Zelf te realiseren. Alles kost een zekere timing, en zeker dit soort dieptelagen die we al eonen niet meer hebben weten aan te raken tot in de kern van ons (fysieke) wezen! En kent daar een eigen Divine timing.  Het wordt echter in deze tijd dieper aangeraakt om weer te kunnen gaan ontwaken, en ook dat proces gaat stapsgewijs verlopen.

 

Het 6-6 portaal: afstand activatie

Tijdens het 6-6 portaal vandaag  verzorg ik transmissies en afstand activatie die afgestemd is op de Bezielde Materie processen, afgestemd op de potentie die op dat moment binnen de groep deelnemers belicht en bewust mogen worden. Meer info over deelname aan deze activaties vind je in de agenda.

 

Ik wens je een maand vol transformagie en trillingsverhoging in de diepst vergeten delen van je Zelf!

 

© Willemien Timmer