Tweede 8-8 Portaal (17-8-2014)

17-8-’14 00.11 uur (start tweede 8-8 portaal)

(Lees onder de vertaling in het Nederlands)

Channeling Sekhmet en Bastet:

“This second 8-8 Starportal which is opening up to continue the 8-8 frequency flow, which was activated during the 8-8 Portal and Lionsgate, will bring in an more intense process of growth and uprising of the Divine Feminine Aspects of your Being.

The power of Being, the power to stand for who you are, proud of your Feminine qualities, the power to Love unconditionally and the power to heal are just a few of the many aspects which will be deeper activated into your Consiousness.

Whether you are a man or a woman, we both wear this polarities of Masculine and Feminine inside. And as outside, so inside: where there’s the control or manipulation of the Masculine energies over the Feminine, where there’s oppression of whatever Feminine qualities or energies inside, or disempowerment and such.

These are the parts and areas of consciousness where the frequency uplift will be felt. All old scars and wounds of un-equality between Masculine and Feminine forces inside will be under the Fire of Transformation. Will be deeper awakened to get a touch of the Original Blueprints which will be the seed that might grow into full awareness.Both Feminine Forces, that of the Lioness Sekhmet and that of the softness and own-wisdom of the cat Bast (Bastet) will be deeper awakened during this second 8-8 Portal.

So the fire to transform, the enormous power of of the inner Lioness, which is also an immense healing power and the softness to follow your own pathway, with heart, gratitude, joy and Unconditional Love will be highlighted into your Being.

Also the awareness of this both Feminine qualities will be more activated, as well the intuitive knowing when to use which one of these forces in your personal processes to give yourself the right opportunity to grow.

The frequencies of this second 8-8- Portal carry also the birth and new activations (1)  of the frequencies of the Feminine Creative Power inside (7…. Which are both numbers from the 17 which forms the 8 by numerology).

The frequencies of the 8, the lemniscate is encoded with the frequencies of Eternity, the ongoing Flow of Creation and the Divine Balance of Polarities (Divine Masculine and Feminine).

And in this Divine Flow d balance of equality, where both Polarities will be melting together,  there is point zero, the third part which is the Divine Child. Coming forth from this Sacred Marriage of the Divine Polarities. This Divine Child Frequencies will be the Doorway into our own Essence or highest Divine Being.

The frequencies  of the three 8-8 Portals (august 8, august 17 and august 26) are activating deeper layers and frequencies of our Being in order to restore and heal the Feminine Creative Forces inside. While the first 8-8 Portal happened together with the opening of the Lionsgate, it was especially the Lioness Power which will help you align with the Inner Strength to heal, embrace and remember this important parts of your Divine Being which are for many thousands of years oppressed or forgotten under the veils of Separation.

This second 8-8 Portal will add the Power of Bast, the cat, frequencies to it. So more softness and heart power of different qualities (than the Lioness Power) will be awakened too. But also qualities like trust in your own wisdom  and in your own path, faith to move on, even though you might not know what the pathway will bring you, trust in the Divine Alignment and in your own strength. It will make you aware of the potention inside to shift in between the raw fiery power of the inner Lioness and the gratitude, wisdom and heart power of the inner Cat, and when and how to use this natural forces inside.

It might  feel like you entered  the first class of school again, inside, to learn how to deal with this newly awakened powers inside. And it will bring you many new discoveries about who you are as a Divine Being and what is inside the full Potential of the Feminine Blueprint. But soon you will be able to work with both of them and use them for healing the layers of scars which are still inside.

It will feel naturally in the end, cause in origin it is a part of who we are. We only forgot it’s part of us!

The third 8-8 Portal will complete this part of the cycle of deeper Awakening of the Divine Feminine inside in between the frequency of the 8/lemniscate (of august). Which will touch all that is ready to be awakened inside your Feminine Frequencies and Blueprint, according to this moment in ‘Time’, in pure alignment with every unique Soul, in that way which you can handle right now, according to your own individual Soul Evolution.”

© Willemien Timmer 17-8-‘14

 Lees hier de vertaling in het Nederlands

Vertaling channeling Sekhmet en Bastet: tweede 8-8 Portaal (17-8-2014)

“Dit tweede 8-8 Sterrenportaal welke zich nu opent is een voortgang van de 8-8 frequentie Flow die geactiveerd is tijdens het 8-8 Portaal en Leeuwenpoort (8 augustus) en zal een nog intenser proces van groei en oprijzende kracht van Goddelijk Vrouwelijke aspecten van je Zijn activeren.
De Kracht van het Zijn de kracht om te gaan staan voor wie jij Bent, de trots op je vrouwelijke kwaliteiten, de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en de kracht om te helen zijn slechts enkele van de vele aspecten die dieper geactiveerd zullen worden in bewustzijn.
Ongeacht of je een man of vrouw bent, we dragen beide polariteiten van mannelijk en vrouwelijk in ons. En zo buiten, zo binnen: daar waar controle of manipulatie vanuit de mannelijke energie is gericht tegen het vrouwelijke, daar waar onderdrukking van welke vorm van vrouwelijke energie dan ook is innerlijk, of ontkrachting of wat dan ook. Deze delen en gebieden van bewustzijn zullen in frequentie opgetild gaan worden en zullen voelbaar worden.
Alle oude littekens en wonden van ongelijkwaardigheid tussen mannelijke en vrouwelijke krachten zullen onder het Vuur van Transformatie komen te liggen. En zullen dieper ontwaken om in verbinding te komen met de Oorspronkelijke Blauwdrukken. Dat zal het zaad zijn dat mag uitgroeien tot volledig bewustzijn.
De beide Vrouwelijke Krachten, die van de leeuwin Sekhmet en die van de zachtheid en eigen-wijsheid van de kat Bast (Bastet) zullen dieper gewekt worden tijdens dit tweede 8-8 Portaal. Dus het Vuur van Transformatie, de enorme kracht van de innerlijke leeuwin, die ook immense healingkracht in zich draagt, en de zachtheid van de innerlijke kat, om je eigen pad in zachtheid te gaan, met hart, dankbaarheid, vreugde en Onvoorwaardelijke Liefde, zullen diep uitgelicht worden binnen jouw Zijn.
Ook het gewaar zijn van deze beide Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zal meer geactiveerd worden, als ook het intuïtieve Weten wanneer welke van deze innerlijke krachten ingezet mag worden in je persoonlijke processen voor het schenken van de juiste mogelijkheden tot groei.”

De frequenties van dit tweede 8-8 Portaal dragen ook de energieën van de geboorte en nieuwe activaties in zich (de 1) alsook die van de Goddelijk Vrouwelijk Scheppende Kracht (de 7…. Beide nummers zitten verweven in de datum: de 17, die nummerologisch samen weer een 8 vormen).

De frequentie van de 8, de lemniscaat, is ingecodeerd met de frequentie van Eeuwigheid of Oneindigheid, het altijd doorstromende proces van Goddelijke Balans van polariteiten (Mannelijk en Vrouwelijk).
En in deze stroming van balans en gelijkwaardigheid, waarin beide polariteiten met elkaar zullen versmelten, daar is het Nulpunt, het derde deel die we ook wel Goddelijk Kind noemen. Deze komt voort uit het Heilig Huwelijk van de beide polariteiten. Het Goddelijk Kind in frequentie is de Doorgang naar onze eigen Gods Essentie of hoogst haalbare Goddelijke Zijn.

De frequenties van deze drie 8-8 Portalen (8 aug., 17 aug en 26 aug 2014) activeren steeds diepere lagen en frequenties van ons Zijn, met de bedoeling tot herstel te komen en tot heling van de innerlijke Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht.

Het eerste 8-8 Portaal viel samen met de opening van de Leeuwenpoort en het was vooral de Leeuwinnenkracht die je helpt uit te lijnen met de Innerlijke Kracht van heling, omarming en het herinneren van deze belangrijke delen van je Goddelijk Wezen, de reeds duizenden jaren onderdrukt of vergeten zijn onder de sluiers van afscheiding.

Dit tweede 8-8 Portaal zal de energie van Bastet toevoegen, de innerlijke katten energie. Zodat meer zachtheid, hartkracht en verschillende kwaliteiten (anders dan de Leeuwinnen kracht) ook zullen ontwaken. Maar ook kwaliteiten als vertrouwen in de eigen-wijsheid en je eigen pad, vertrouwen om door te gaan, ook al weet je niet wat het Pad je zal brengen, vertrouwen in de Goddelijke afstemming en je eigen kracht. Het maakt je bewust van je innerlijke potentie om te schakelen van de vurige rauwe kracht van de leeuwin naar de dankbaarheid, zachtheid, wijsheid en hartkracht van de innerlijke kat en wanneer en hoe deze natuurlijke innerlijke krachten in te zetten.
Het kan aanvoelen alsof je de eerste schoolklas weer binnenstapt, innerlijk, om te leren hoe met deze nieuw ontwaakte krachten om te gaan. En het zal vele nieuwe innerlijke ontdekkingen brengen over wie jij Bent als Goddelijk Wezen en dat wat aanwezig is in het volledige potentieel van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Maar al spoedig zul je bekwaam zijn om met deze beide krachten in je Zelf te werken voor healing van verschillende lagen aan littekens die nog steeds aanwezig zijn. Het zal natuurlijk aan gaan voelen uiteindelijk, want uiteindelijk is het altijd al deel van ons Wezen geweest. We zijn deze delen alleen vergeten!

Het derde 8-8 Portaal zal deze cyclus van dieper wakker worden van het Goddelijk Vrouwelijke Potentieel completeren in de frequentie van de 8, de lemniscaat en Oneindigheid (van de maand augustus). En zal alles in jou aanraken wat in jouw Vrouwelijke Potentie en Blauwdruk aanwezig is, overeenkomstig de energie in dit moment van ‘tijd’, in pure uitlijning op iedere unieke individuele Ziel. Op zo’n manier dat jij het in het nu aankan en zodat het is afgestemd op jouw individuele Ziels Evolutie.

© Willemien Timmer 17-8-‘14

Het 8-8  Portaal, ook wel de Leeuwenpoort genoemd

Vandaag is het een zeer krachtig 8-8 Portaal die ook wel de leeuwenpoort wordt genoemd.

De speciale energieen van deze Sterrenpoort brengen enorme nieuwe mogelijkheden, trillingen en potentie op aarde, wat krachtig voelbaar kan zijn. De energieen van dit 8-8 portaal brengen o.a. De frequenties vandaag zijn van een ongekende orde en de instroom is krachtig!!

Scheppende energieen zijn volop aanwezig en prikkelen de Oneindige Creatiekracht!  Met de voorloop van de super volle maan in dit weekend, worden we nog dieper getriggert om tot DNA-, celniveau en diep in het onbewuste gelegen velden te zuiveren en herinneren! Waardoor Oorspronkelijke Scheppingskracht, Zielskennis en Blauwdrukken dieper herinnert kunnen worden…

Midden in de leeuwenpoort frequenties is het de rijzende kracht van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingspotentie die via Sekhmet een immense transformerende en helende kracht komt binnen brengen in zowel Goddelijk Mannelijke als Goddelijk Vrouwelijke velden. De Bedoeling is daarmee niet alleen immense transformatie en trilling verhogingen binnen te brengen maar tevens een krachtige balancering van de overkoepelende polariteiten in ieder van ons (Goddelijk mannelijk en Vrouwelijk) te brengen.daar waar wij dieper onze littekens, oude wonden, conditioneringen, beperkte ziens/denkwijzen kunnen helen, en daarmee oude overlevingspatronen kunnen overstijgen, daar kunnen we steeds dieper onze Oorspronkelijke Blauwdruk van Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk weer herinneren, ervaren en belichamen.

Vanuit de Sekhmet frequenties en de powerfull vuurkracht initiaties wordt hier healing en transformatie in binnen gebracht, en activeert dat ons eigen Scheppend/Creatie Vermogen meer. waardoor we onze Man-vrouw polariteiten dieper hand in hand kunnen laten gaan, vanuit de Oorspronkelijke frequenties. Dus voorbij de littekens, oude wonden en overlevingsstructuren. we komen daarmee weer een stap dieper in onze eigen Pure Essentie, met de mogelijkheid vanuit bewustwording en her-innering daarvan deze ook bewust dieper in onze belichaming (in het mens-zijn van alle dag) te integreren en leven.

Opnieuw een stukje dieper Meesterschap in het Leven van onze Oorspronkelijke Blauwdruk, innerlijke Harmonie en hoog Bewustzijn wordt daarmee aangereikt.De Vuurkracht, Magie, Helend Vermogen, Wijsheid en Liefde van het Goddelijk Vrouwelijke, welke door Sekhmet gereflecteerd en vertegenwoordigd wordt activeert ook onze Goddelijk vrouwelijke Scheppende Kracht. (Deze is niet meer/minder dan de Goddelijk Mannelijke Kracht, maar is gelijkwaardig aan. Het is alleen de Goddelijk Vrouwelijke Kracht die de essentiële Sleutels in zich draagt om zowel Goddelijk Mannelijk- Vrouwelijk – Kind stukken in de Heilige Drie Eenheid weer dieper te verbinden en herinneren.)

Het 8-8 Portaal brengt ons tevens de Kracht van Eternity, het herinneren van onze Oneindigheid als Goddelijk Wezen dieper terug in herinnering. doordat het de imprint van de Oorspronkelijke Blauwdruk van Goddelijk mannelijke en Vrouwelijke polariteit dieper in de Oneindigheidsvelden weer wekt. in de frequenties van de lemniscaat (de 8) zit tevens in zowel Mannelijke als Vrouwelijke lemniscaat (de 8-8) de Heilige Drie Eenheid besloten, want elke lemniscaat brengt de gelijkwaardige verbinden stroming van man-vrouw in zich in beweging. het centrale middelpunt waar de man-vrouw stromen samen vloeien, in het hart van de lemniscaat, is het 3-de punt, het middelpunt, welke direct verbonden is met de Creatie van het Goddelijk Kind.

Daar waar Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk namelijk gelijkwaardig versmelten (Heilig Huwelijk) daar kan het 3-de punt: het Goddelijk Punt geboren worden. het Goddelijk Kind (Horus frequentie) is de doorgang naar onze totale Essentie en Gods Blauwdruk!

Dus het 8-8 Portaal brengt in essentie ook in zowel de Mannelijke als Vrouwelijke Eternity velden de Heilige Drie Eenheid weer dieper in bewustzijn en bewuste herinnering!

©Willemien Timmer,  augustus 2014

Channeling van Sekhmet op 8-8-’14

Tijdens de afstands activatie die ‘s avonds op de 8-8-’14 plaats vond kwam de krachtige vurige kracht van Sekhmet in een channeling naar voren.

Deze wil ik hier met julie delen, omdat deze voor iedereen van het grootste belang is in deze tijd!

Omdat het mogelijk helderheid en of handvaten aan mag reiken ten behoeve van je eigen groei.

Channeling van Sekhmet, 8-8 portaal / Lionsgate, 2014

door Willemien Timmer:20.36 uur

Sekhmet komt werkelijk pal voor mijn neus staan. Een ervaring die ik ooit eerder heb gehad op de meest Heilige plaats ter wereld. Het vuur zindert door mijn hart en systeem.

Sekhmet laat voelen een duidelijke boodschap te hebben en haar kracht en de mogelijkheden vanuit Goddelijk Perspectief die zij symboliseert/vertegenwoordigd zijn meer dan nodig in het nu moment.

De wereld staat in brand. Vele harten staan in brand.

Geen brand die healing met zich mee brengt. Maar brand die destructief is.

Ego’s hebben het voortouw. Niet alleen bij de ‘hoge piefen’ ook bij vele mensenzielen.

Het is tijd voor ompoling.

De wereld brand af. Dit is de destructieve kant die ook ik, net als ieder, in zich draagt.

De destructieve kant die in iedere Ziel aanwezig is.

Simpelweg vanuit de Keuze van de Gods Bron.

De Keuze om tot diepere herinnering te komen.

De Keuze tussen goed en kwaad zogezegd, licht en donker.

Maar deze tijden rijzen al zo lang en het is tijd voor ompoling.Echter deze ompoling kan niet anders plaats vinden dan door eerst de destructieve krachten volledig geleefd te hebben. Dat geldt in ieder van ons, als in de uiterlijke spiegel om ons heen, de wereld.

Het toneel waarop alles in 3D vorm krijgt van wat innerlijk IS.

Zoals ik door mijn Vader (Ra) werd terug gefloten uit mijn destructieve Kracht, zo ook ruist er in de frequenties van deze Poortenergie (de 8-8) het terugfluiten van de mensheid.

De tijd van destructie mag afgelopen zijn. De tijd van heel-wording mag komen.De kracht om daartoe te komen, deze simpele ompoling, is bewustwording. Als Ra mij niet terug gefloten had, bewust gemaakt had, had ik niet de Keuze kunnen maken mijn wilde razernij en haat te kunnen omkeren.

Datzelfde geldt voor ieder van ons, en voor de wereld. Pas wanneer ten diepste de ‘razernij’ en destructie doorleeft is, pas dan kan bewustwording de knop omzetten.

De frequenties van het Leeuwenportaal dienen daartoe om de herinnering van de Oorspronkelijke Blauwdruk: de Eenheid, als ‘terugfluiten van Ra’, binnen te brengen.

De frequentie die nu je Wezen doorstromen zijn de ‘Gouden Nectar’ van Ra zelf: Goddelijk Gouden Bewustzijn wat je zal helpen je eigen destructieve en ondermijnende krachten, je innerlijke razernij, onbewuste woede en al wat er leeft ‘onder de gordel’ te helpen aan het Licht te brengen.

Pas dan kan de ‘Gouden Nectar’ werkelijk de knop van Ompoling zichtbaar maken.

We vragen je vanuit je afstemming, vanuit je hart, om de bereidheid tussen nu en de komende twee 8-8 Portalen (17-8 en 26-8) dieper te focussen op je eigen innerlijke destructieve karaktertrekken, egolagen en karmische patronen.

De drie 8-8 Portalen zullen krachtig keer op keer ondersteunen in het dieper omwoelen van je onbewuste lagen om je Oorspronkelijke Blauwdruk ten diepste bloot te leggen. Alle destructieve gedachten, gevoelens en patronen worden daarbij omgewoeld en los gemaakt. Zodat de ‘Gouden Nectar’ of het ‘Terugfluiten van Ra’ zullen zorgen tot een diepere bewustwording en bewuste Keuze van ompoling van de ‘oude energie’. 

Zij zullen tevens helpen de diepste bodem van ‘de razernij en destructie’ te bereiken, want pas dan immers kan het geheel omgezet worden.

Dat beloofd een pittige periode maar met immense bewustwording en groei. Enorme bevrijding van het oude.Stel je open, fixeer je hart, focus op het nieuwe, ontvang de ‘Gouden Nectar’ van Ra.

Ik breng je tevens de Sleutel tot je eigen Goddelijk Vrouwelijke Vuurkracht (mogelijk voelbaar ook in de milt, als fysieke poort tot je vuurkracht. Kan brandend of warm aanvoelen, linker zij).

Opdat je eigen Goddelijke Vrouwelijke Sekhmet Potentie weer dieper gewekt en geactiveerd kan worden. Zoals ik in staat was mijn ‘destructie’ om te polen tot puur Goddelijk Helend Vermogen vanuit Pure Scheppingskracht, zo bezit ook jouw Wezen deze Kracht. Je dient enkel te herinneren.

Het Goddelijk Vrouwelijke (collectief en persoonlijk) houdt veel woede vast vanuit de evolutie en descentie. Naar het eigen Mannelijk aspect, naar het eigen kind aspect, geprojecteerd op de wereld om je heen. Daar waar je in staat bent deze destructieve kracht aan te kijken, daar zul je het Vuur van Transformatie gaan voelen branden. Daar ga je werkelijk door de versluierde lagen heen kijken, rechtstreeks naar de Blauwdruk van de Goddelijke Vrouwelijke Kracht.

De Sleutel is de bereidheid, ook hierin de Keuze, jezelf ten diepste aan te kijken. Waar wijs je aspecten van je Zelf af? Waar zit diep weggestopte woede? Wat ligt er ten grondslag aan de woede: angst voor de afdaling (descentie naar dualiteit)? Angst en overlevingsaspecten? Angst voor je eigen grootsheid en Kracht?

Ik laat je voelen, in het hier en nu: jij Bent die grootste Goddelijk Vrouwelijke Kracht, die vuurkracht die ultiem transformerend en Scheppend kan werken. Jij Bent die ruimte, die vuurzee van waaruit Schepping voortkomt. Jij Bent de Sleutel die het eigen innerlijk Mannelijk en Kindstuk kan helen en kan aantrekken in een volkomen geheelde omarming.

Ik spreek hier tegen jouw innerlijke Vrouw. De wijze, de healer, de scheppingskracht die leven kan baren.

Omdat het Goddelijk Vrouwelijke direct de link met de Onvoorwaardelijke Liefde in zich draagt, die de ‘lijm’ is wat alles kan verbinden. Vanuit de gelijkwaardige ruimte die het biedt.

Niet omdat het Vrouwelijke beter is dan al het andere.

Nee, simpelweg omdat het Vrouwelijke dit in Blauwdruk in zich draagt.Ik vraag je: ben je bereid om net als ik al het destructieve los te laten? Zodat alle (onbewuste) haat, nijd, razernij, angst, onvrede, afreageren van het Vrouwelijk aspect als sneeuw voor de zon (Ra) zal verdwijnen.

Het is een Keuze, zoals gezegd, wanneer dat diepste punt is bereikt.

Ik reik je de Sleutel, en wel hier en nu! Met de Gouden Nectar van Ra, welke mijn razernij en destructie genezen heeft, waardoor ik in mijn Blauwdruk hersteld kon worden en de grootse Heler, Magiër, de Liefdevolle Moeder en Oer Scheppende Krachten weer vrij in mij konden stromen.

Ik reik je deze Sleutel aan… ontvang…in alle lagen van je Wezen!!”

Persoonlijke noot daaraan toegevoegd:

Voor mijn gevoel is deze activatie door Sekhmet zelf een aanzet, een opening naar alle niveaus van Zijn om zich ten diepste te schonen van alle vormen van destructieve kracht die nog in ons aanwezig is, om van daaruit het Goddelijke Licht weer op alle niveaus te leven. Dat betekend ook op menselijk/3D niveau. Waarbij belichaming van je eigen Goddelijk Licht natuurlijk hoofdzaak is.

Ik voel ook dat dit ‘slechts’ de aanzet zal zijn en dat dit gedurende de rest van de maand, en de twee andere 8-8 portalen heen steeds dieper en concreter vorm zal gaan aannemen binnen ieders eigen groei. Een steeds dieper transformatie en heelwording die zal plaatsvinden, om steeds meer allereerst de Goddelijke Vrouwelijke Potentie en Scheppingskracht werkelijk volledig te laten oprijzen en bestaansrecht te geven. En van daaruit een dieper herstel en healing te vormen voor het Goddelijk mannelijke en Goddelijk Kind aspect om de Heilige Drie Eenheid ten diepste in gelijkwaardigheid met elkaar uit te balanceren en verbinden.

Essentieel hierbij is een ander Goddelijk Vrouwelijk kracht-punt hierin: de kracht van het hart, van compassie, vergeving, healing en omarming van je Zelf!

Dit voelt als een heel belangrijke Sleutel in deze komende tijd in deze processen!!

Kijk of je dit (naar je Zelf en de wereld toe) kunt aanspreken!

© Willemien Timmer, 8-8-2014

Meer informatie over Sekhmet vind je in de Sacred Khemitian Cards, het boek dat nog uit gaat komen over deze kaartenset en in de workshops van Praktijk Apofyliet!

Meer informatie over Portaaldagen en Sterrenpoorten vind je hier!