Wat is Channeling?

Bij channeling werk je vanuit een zeer diepe afstemming op je eigen hart en Essentie (het hoogst haalbare Aspect van je Zijn op dat moment) en ben je bewust verbonden met je eigen Multidimensionale Zijn, als ook met Al Wat Is.
Van daaruit kan, indien dit past bij jouw Pad, Zijn, Takenpakket en Missie channeling ontstaan.
Channeling is in feite niets anders dan dat je een ‘kanaal’ wordt. Ongeacht of dat gaat om helende energieen, transmissie van energieen, activatiewerk en dus een ‘hogere vorm’ van healing en reading die daarbij ook kan ontstaan.
Channeling kan vele verschillende vormen aannemen en op velerlei wijzen tot uitdrukking komen. Er kunnen ook oneindig veel frequenties gechanneld worden, afhankelijk van je eigen Bewustzijn en dus bereik.
Je kan dimensies van je Zelf channelen, Ascended Masters, Sterrenfrequenties, Aardefrequenties, Galactische Stralen, Solaire frequenties, kristallen, rechtstreeks vanuit de hoogste Goddelijke Bron. Je kan het zo gek niet verzinnen.
Maar….alles valt of staat met je eigen groei, Bewustzijn en jouw unieke coderingen. Zijn de ‘aansluitingen’ er niet (d.w.z. niet actief) in dit leven, kan dat te maken hebben met dat je andere dingen te doen hebt in dit leven, met een andere Missie of Bedoeling gekomen bent.
Het kan ook zijn dat je er simpelweg nu op je pad ‘nog niet aan toe bent’, in die zin dat er eerst andere groeiprcessen doorlopen mogen worden.
Channelen van energieen klinkt heel mooi, en dat is het natuurlijk ook, maar vergt ook de noodzakelijke groei, zelfreflectie, bewustzijn en zeer zeker ook verantwoordelijkheid. Ook belangrijk is een groot stuk ontwikkelde neutraliteit en onderscheidingsvermogen. Want je mag wel weten wat je doet, welke energie gechanneld wordt en waarom. Dat zijn wel aspecten die hierbij van belang zijn.
Vanuit channeling kunnen de diepste frequenties doorgegeven worden en deze hebben dan ook een zeer krachtig bewustmakend en helend effect.
Via channeling kunnen zowel helende frequenties als ook duidelijk inzichtelijke frequenties doorstromen. Energieen die veelal aan elkaar gekoppeld zijn: Er ontstaat healing juist door bewustwording van… juist doordat er kwartjes vallen en onduidelijkheden duidelijk worden.
Channeling kan op velerlei wijze tot uitdrukking komen, denk aan vormen van inspiratie bbij het maken van poezie, muziek, dans, schrijven en de vorming van woorden (teksten, spreken vanuit directe inspiratie, vertaling van energie, reading-vormen) etc.
Het is essentieel dat je ‘de vertaalslag’ kan weten te maken, om de overdracht van informatie, bewustzijn en energie ook daadwerkelijk ‘door te geven’ en ‘neer te zetten’. Wanneer we het hebben over transmissie, dan gaat dat in feite ook over een ‘gechannelde doorgeving’ van energie die direct als bekrachtiging, blessing, healing of activatie binnen komt bij de ontvanger. Ongeacht of die ontvanger een mens, dier, Moeder Aarde of ander ‘doelwit’ is.
Het kan tegelijkertijd aan een persoon of doel doorgegeven worden, als ook aan hele groepen, een collectief veld, en noem maar op.
Er valt nog heel veel meer over te vertellen, maar ik grijp even terug op een aantal eerder beschreven ‘gechannelde healing en reading-vormen’ van mijn oude website.
Het zijn slechts enkele van vele vele mogelijkheden als het gaat om channeling.
Spirituele Praktijk Apofyliet channelt allerhande frequentie- en Bewustzijnsvelden, telkens opnieuw afgestemd op het Nu-moment en dat wat het Hoogste Goed op dat moment dient!
Let wel, onderstaande teksten zijn uit 2008 en in wezen enigszins verouderd, want juist de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe Poorten geopend en is het channelings bereik oneindig veel grootser dan hier onder benoemd!
Enkele voorbeelden:

Het werken vanuit het Merlin Bewustzijn

Het werken met het Merlin Bewustzijn houdt in dat je je via afstemming en channeling verbind met je eigen Goddelijke Magie en de Velden van Creatie vanuit het Magisch Bewustzijn. Je leert hierbij op een andere manier in je eigen Magische Spiegel van de Ziel te kijken en je Zelf bewuster te worden. Veelal op een nieuwe manier via stroming, inspiratie, vloeiende energieën, speelsheid, vreugde, creativiteit, luchtigheid en humor.
Maar bovenal brengt het samenwerken met de Merlin energie zeer intense en zeer diepgaande healingen voort. Het Merlin Bewustzijn kenmerkt zich door Magische energieën en Merlin deelt in de workshops vaak ook graag ‘healingtools’ uit, opdat deze hulpmiddelen/magische energieën je in je groei en Bewustwording kunnen stimuleren of ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan Regenboog Licht Bollen, magische draden of laserlicht, maar ook Etherische en Kosmische kristallen, verbindings- structuren, aardingsstructuren, Lichtmatrixen, beschermende mantels, Kristallijne Licht, helende kosmische tonen, hologrammen voor genezing, toverstaf en nog veel meer, wat maar wenselijk en noodzakelijk is binnen je Ascensie groei.
De mogelijkheden voor wat betreft healingtools zijn werkelijk oneindig en onuitputtelijk. Er kunnen allerlei ‘losse’ healingtools aangereikt worden, maar ook energie combinaties, die perfect afgestemd zijn op wie je Bent, welke processen je doorloopt, je groei, je persoonlijke Zielenmissie, etc. Merlin / het Merlin Bewustzijn kan dergelijke tools in je Bewustzijn wakker maken (opnieuw bewust maken) maar kan het ook in je systemen ‘downloaden’, toevoegen zogezegd, zodat je het aan kan spreken wanneer je het nodig hebt, vanuit je eigen systeem.
De tools zijn gevarieerd en creatief en kunnen veelal ook wisselen van gedaante. Maar zijn ook uitermate krachtig en vragen er dus om met respect, bewustzijn en verantwoordelijkheid ingezet te worden.
Meestal adviseert Merlin om eerst een periode zelf met het tool aan de slag te gaan, om het aan alle kanten te leren kennen in kracht en potentie, alvorens het mogelijkerwijs in te zetten voor anderen of Moeder Aarde.
Het leren ‘spelen’ met dergelijke energieen brengt dus ook verantwoordelijkheid met zich mee.
Het Merlin Bewustzijn werkt nauw samen met vele andere Meesters, Engelen, Sterrenvolkeren en andere grote Bewustzijnsvelden als de Grote Witte Broederschap, Masters of Sirius, en nog veel meer. De mogelijkheden, portals, frequenties en energieën in het Merlin Bewustzijn en alle samenwerking daarin, zijn bijna oneindig en zeer verrassend. Daarnaast brengt het werken met dergelijke energieën op hoog niveau een belangrijke trigger in je eigen Bewustzijn en je innerlijk kind op gang, die hiermee ook diepgaande healing mag ontvangen. Opdat je innerlijk kind weer steeds meer hand in hand met Persoonlijk- en Hoger Zelf mag gaan samenwerken en je in je leven en groei ook steeds meer de verwondering, blijdschap, speelsheid, vreugde, creativiteit, luchtigheid, onbezorgdheid, spontaniteit, stroming, magie, etc. zult kunnen toelaten.
De kracht van het Merlin Bewustzijn brengt werkelijke Magie weer tot leven in je Zelf en leert je opnieuw ‘toveren’, spelen met energie, Creatie en Manifestatie. Vanuit Zuiverheid, integriteit en Bewust-zijn. Dit kan werkelijk een verademing voor je Ziel zijn, maar is hoe dan ook zeer essentieel in je verdere Bewustzijnsgroei.
© Willemien Timmer juni 2008

Algemene informatie over Draken Kracht en Draken Healing:

Zowel tijdens Aardehealing als Ascension healing kun je te maken krijgen met of gebruik maken van de Drakenkrachten. (Hier onder kun je hier meer informatie over vinden).
Weet echter dat dit enorme powers zijn en het is niet voor iedereen geschikt om hiermee te werken! Wanneer je je hier aangetrokken toe voelt, dan kan dat betekenen dat je wellicht ooit hiermee zou kunnen gaan werken of dit gevoelsmatig misschien herkend vanuit verleden levens waar je ooit met deze krachten hebt gewerkt of ermee in aanraking bent geweest.
Het werken met deze Draken houdt een enorme power in, die zeer diepgaand werkt en heel veel oude stukken kan losmaken en opschonen. Het betekend echter ook dat er diepgaande transformaties op zullen treden.
Het contact maken met deze energieën is nog lang niet voor iedereen weggelegd, en ik moet (uit ervaring) zeggen, dat deze krachten zich vanzelf aandienen of niet.
Het zijn enorm krachtige healingtools vanuit de hogere dimensies, die (nog) niet voor iedereen geschikt zijn. Je moet er echt klaar voor zijn, en het dient zich pas dan aan als het in je Hoger Doel besloten ligt om hiermee te mogen werken.
Het zijn krachten die vooral voor Aardehealingen gebruikt kunnen worden en daarbij tegelijkertijd je eigen energiesystemen healen. Maar mijn ervaring is dat de hoofddoelen van deze energieën vooral gericht zijn op healing van Moeder Aarde.
Helaas werkt deze energie niet op aanroep, d.w.z. dat het niet zo werkt dat ieder er op in kan tunen en dan connectie met de Draak/Draken krijgt. Vanwege misbruik in het verleden, en het pas weer open gaan van de Poort naar de Draken energie, is het als het ware beveiligd. Zodat niet iedereen hiermee contact kan maken.
Het zal ook niet de bedoeling zijn (ook niet in de toekomst) dat elke Lichtwerker met deze specifieke krachten zal gaan werken.
© Willemien Timmer 2008

Multidimensionale Ascension Healing, Reading & Channeling

Onder Ascension Healing versta ik Multidimensionale Healing, Reading en Channeling. Dat betekend dat er op vele zo niet alle Bewustzijnslagen tegelijkertijd kan worden gekeken en geheald, om datgene wat belemmert, blokkeert of als blinde vlek in je groei je verdere groei belemmerd, te kunnen ophelderen, bewust maken, los laten, transformeren en helen.
Ongeacht op welke laag of deel van Bewustzijn zich stagnaties bevinden, en ongeacht van welke aard of frequentie deze zijn. Ik ervaar dat deze vorm van Healing, reading en channeling altijd verloopt via mijn eigen Monadisch Zelf (het hoogst mogelijke bewustzijn in dit Universum,ook wel IK BEN of Essen tie genoemd) en er van daaruit ook wordt samengewerkt met andere Lichthulp zoals Ascended Masters, Engelen en andere grote Bewustzijnsvelden. Datgene wat zich maar aandient of bewust aangesproken wordt om dergelijke healingen en readingen maar te kunnen doen, en de andere verder te kunnen helpen.
Dat betekend dat mijn Monadisch Zelf of Zielsbewustzijn altijd afweegt voor het Hoogste Goed wat het meest passend, wenselijk of noodzakelijk is. Dat is de meest zuivere manier van werken en het meest afgestemd op wat werkelijk nodig is.
Door dit niet rechtstreeks via Lichtmeesters of Engelen te doen, maar altijd het Monadisch Bewustzijn als centrale uitgangspunt te nemen, is het altijd een veilige manier, kan er geen “ruis op de lijn zitten” of vallen de mogelijkheden niet weg als een bepaalde Meester die je bijvoorbeeld om ondersteuning aanroept, even afwezig is of aan andere zaken werkt.
Vanuit je eigen Multidimensionele Zijn en afstemming werk je met een vertrouwde energie (je eigen Zijns-energie met daarin alle ervaringen, Kennis en Wijsheid van je Ziel op alle bewustzijnsfrequenties) en kun je relatief makkelijker onderscheid maken in energieën waar je mee te maken hebt. Je trekt hiermee ook niet die energieën die je bijvoorbeeld channelt in je eigen systeem, zoals sommige mediums doen, wat daadwerkelijk ook gevaar kan opleveren of onbewust verkeerde intenties, maar je werkt beide vanuit het eigen Meesterschap en hoogst mogelijk haalbare afstemming, met elkaar samen, op gelijkwaardig niveau.
Deze vorm van healing/channeling heeft zich dan ook in de loop van mijn eigen ontwikkeling gaandeweg ontplooit en verder ontwikkeld, doordat in de loop van mijn groei ook steeds meer velden opgeschoond raken, Tools, kwaliteiten, Kennis en Wijsheid van de Ziel en Zielsher-inneringen terug konden stromen in mijn Bewustzijn, en van hieruit is deze manier van werken ontstaan en dit verdiept zich nog steeds elke dag.
Want ieder groeit Zelf ook nog elke dag en daarmee leer je telkens opnieuw nieuwe mogelijkheden, velden, tools, frequenties, etc. kennen en integreren. Je eigen groei staat hiermee namelijk ook niet stil.
Deze Multidimensionale Ascension healingen, readingen en channelings worden op hoog Bewustzijnsniveau gegeven en zijn zeer gericht op je eigen Ascensiegroei en Bewustwording van steeds diepere en hogere lagen van je Zelf. Bij Multidimensionele Ascension Healingen en readingen kan met allerhande hulp samengewerkt worden voor het Hoogste Goed van allen: Ascensie Tools, kristallen, essences of wat maar nodig is, om het proces van Bewustwording en groei te ondersteunen.
Er wordt gewerkt vanuit de hoogst mogelijke afstemming en het eigen Monadisch Bewustzijn, om op deze wijze tegelijkertijd healing, reading en channeling te laten samenvloeien. Dat betekend dat tijdens een stuk reading al diepgaande healing plaats vind, omdat de informatie en energie gechanneld wordt via het Monadisch Bewustzijn en er dus tegelijkertijd een enorme helende kracht mee stroomt, omdat het om Bewustwording gaat. Wanneer er een thema gezien, belicht en benoemd is, kan er aan gewerkt worden om het schaduwstukje te omarmen, te accepteren en los te laten.
Deze energie is op dat moment dan ook direct voor handen. Middels de vele Lichthulp (Meesters, Engelen, gidsen, Sterrenvolkeren, Galactische Stralen, Moeder Aarde, natuurwezens, kristalwezens, en noem maar op) kunnen relatief snel grote processen afgerond worden, immense healingen en bewustwording op treden en kun je weer vele stappen verder komen in je groei, of meer vloeiender doorstroom in je groei ervaren.
De Multidimensional Ascension Healer is zich bewust van vele mogelijkheden en kent vele verbindingen om mee samen te werken, dient over een uitgebreide Kennis en ervaring te beschikken op allerhande vlakken (ook fysiologisch, pathologisch, etc. dus niet alleen energetisch, galactisch en Kosmisch,) om zo optimaal mogelijk te kunnen werken. In dergelijke healingen kunnen allerlei verschillende energieën zich aandienen die tot hulp kunnen zijn om het proces zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden. Maar dien je ook te weten welke hulp je aan kan spreken, je dient dus ook bewust te zijn van specifieke kwaliteiten van bijv. Ascended Masters.
Omdat vele mensen momenteel ‘wakker worden’ kan het wenselijk zijn om meer begeleiding of ondersteuning te ontvangen in je processen van groei. Ieder draagt blinde vlekken, onbewustzijn, oude patronen en conditioneringen, pijnstukken, maar ook vele karmische ballast met zich mee. En het kan soms fijn zijn hierin begeleiding, verheldering, inzicht, coaching of healing te ontvangen. Opdat je dan weer verder kan met je eigen groei, zelf-verkenning, ver-innerlijking. Multidimensionale Ascension Healing is afgestemd op de nieuwe frequenties van deze tijd en in afstemming op mijn Monadisch Bewustzijn elke dag up to date afgestemd, en werkt aansluitend op wat gaande is op aarde, het Universum en in het Collectief Bewustzijn.
Er staat vele hulp tot onze beschikking, zeker wanneer we werken aan onze eigen Bewustwording. Dat betekend dat in een Multidimensionale healing, reading, channeling allerhande processen, problemen, klachten aangepakt kunnen worden.
Er wordt gestreefd altijd naar de ‘bron’ van bepaalde problematiek of processen te kijken om healing en bewustwording mogelijk te maken en een veranderde stroom van energie op gang te brengen. Ongeacht of de ‘bron’ van een probleem in het heden, verleden, eerdere incarnaties op aarde of elders in de Galaxies liggen. Dat is ook de kracht van Multidimensionaliteit: waarin het mogelijk is in verschillende velden, matrixen, parallelle tijdslijnen en dimensies te werken. En hierin de verbindingen, oorzaken en gevolgen te ontrafelen.
De energieën die vrijkomen bij dergelijke healingen en readingen zijn hoog, dat betekend dat de healingen intens zijn, krachtig zijn, maar hoe dan ook veel veranderingen en healing teweeg brengen. En dat kan op allerhande vlakken zijn, omdat deze manier van healing ALLE facetten van je Zelf in de healing mee neemt: emotioneel, lichamelijk, mentaal, spiritueel, astraal, Multidimensionaal en meer dan dat. Want deze healing combineert al deze facetten van je Zijn, en neemt alle delen daarin mee. Ook je fysieke lichaam, celbewustzijn en DNA.
Dat kan dus betekenen dat je na of tijdens een dergelijke healing ook fysiek of in je chakrasystemen erg veel kunt voelen gebeuren aan healing, verandering, doorstroom, etc.
Een Multidimensionele Ascension healing, reading, channeling is mogelijk wanneer je oprecht aan je Zelf en eigen Bewustwording en Ascensie wilt werken. Want bereidheid, zelfreflectie en een stuk openheid en groei zijn wel essentieel. 

Enkele voorbeeld mogelijkheden

Een greep uit de oneindige mogelijkheden waaraan gewerkt kan worden met Multidimensionele Ascension healing/reading/channeling:
*Werken aan persoonlijke thema’s, vraagstukken of stagnaties in je groei, van allerhande facetten of stukken waar je tegenaan loopt in je Bewustwordingsprocessen.
*Blauwdruk, Taken en Doelen van je Ziel
*Verdieping in je Bewustwordingsprocessen, aanreiken nieuwe inzichten, handvaten of processen voor Bewustwording.
*Persoonlijke begeleiding via gidsen, Meesters en Engelen verdiepen of verkennen
*Samenwerking met begeleiding, ook kristallen, kristallen schedels, etc.
*Expansie van je eigen Bewustzijn in alle facetten.
*Ondersteuning waar je ook staat in je Ascensie en Bewustwordingsgroei.
*Karmische weefsels, knopen en lijnen ontrafelen en helen. *Healing van aardse, galactische en Kosmische Zielsgeschiedenissen, trauma’s, belemmeringen, etc.
*Multidimensionaliteit van je eigen Zijn verkennen.
*Diepgaande ankeringen maken voor diepere aarding en integratie.
*Lichtcoderingen in je Zelf ontcijferen. Kwaliteiten, specialiteiten van je Ziel bewust worden.
*Samenwerking met verschillende Bewustzijnsvelden van de Aarde Rijken, Ascended Masters, Engelen, Sterrenvolkeren, Lichtdraken, Magisch Bewustzijn, Gouden Egyptisch Bewustzijn, en nog veel meer.
*Healingtools, codes, symbolen voor je eigen groei.
*Inzichten ten behoeve van je eigen Ascensie groei en groeiprocessen.
*Relatiestukken, verhoudingen tot andere Zielen, verbindingen, familie, ook Zielengroep stukken, genetische lijnen/koorden, karmische familie stukken, etc.
*En nog veel en veel meer…
Sinds enkele jaren vinden dergelijke healingen, readingen en channelings plaats, niet zozeer meer op een behandeltafel, maar gewoon op de stoel.
Mede omdat het Bewustzijn, meevoelend en ervarend vermogen van degene die de healing ondergaat ook van belang is in de eigen healingsprocessen.
Op deze wijze ontvang je maar ben je ook indirect actief betrokken bij hetgeen er plaats vind in je Bewustzijn. het gaat om de uitwisseling!
Sedert enkele jaren is elk consult of sessie een combinatie van Multidimensionele Ascension healing, reading en channeling ineen, om op deze manier krachtig Bewustmakend en helend tegelijkertijd te kunnen werken.
Dit werkt het meest effectief ervaar ik in de dagelijkse praktijk.
© Willemien Timmer oktober 2008