Energetische update juni 2022 & de 666 Portalen

 

Dit artikel belicht de onderliggende potenties van de maand juni, gekoppeld aan de energetische coderingen die in deze maand besloten liggen, zoals o.a. de 66 energie (juni 2022) en de 666 Portalen. Los van ieders eigen proces van groei, knelpunten en uitdagingen, maar ook kwaliteiten en mogelijkheden, is de onderstroom van de maand energie ene belangrijke onderstroom die zorgt voor beweging en (nieuwe) groeirichting. Wanneer we ons bewust zijn van de onderstromen die mee bewegen door de collectieve en persoonlijke bewustwordingsprocessen, kan dat tot een dieper inzicht, bewustwording en – zijn leiden omtrent de processen waar je zelf deze maand doorheen gaat wandelen.

 

De energie en codering van juni 2022

De energie van juni 2022 is uiteraard een voortzetting van de aangeraakte lagen in bewustzijn van voorgaande maand(en). Dat wat belicht, gevoeld, ervaren en bewust geworden is, zal in de energie van de 6/juni diepere bedding en gronding gaan vinden.
Dat is nodig om de groeiprocessen te integreren en letterlijk handen en voeten te kunnen gaan geven in de aardse wereld. Als groei niet werkelijk beklijft wordt deze niet concreet toepasbaar. Dan blijft het zweven tussen bewustwording en er toch niets mee kunnen in het dagelijks leven.

 

Meester(lijke) energieen in de 666 Portalen

De energie van juni 2022 resoneert op een Meestergetal, namelijk de 6-6 energie. Met daar binnen drie portalen in de 6-6-6 energie.
De 6-6-6 codering is vanuit religieus oogpunt nogal vertroebeld, verdraaid en verzwaard.
Zelfs mensen die nu niet religieus zijn kennen veelal wel de associatie van 666 met ‘het kwaad’. Deze collectieve imprint is al duizenden jaren gaande en dus ofwel via andere (religieuze) levens, ofwel via het collectief veld ingeprent als een energie om je daar verre van te houden.

Tijdens deze maand zullen we (bewust of onbewust) deze verdraaide realiteit dieper bewust kunnen worden, wanneer de focus daarop gericht wordt. En we werkelijk vanuit hart en bewustzijn dieper hier naar durven kijken.

Vanuit de bijbel is een programmering in het leven geroepen die ons liever verre houdt van de 666 energie, omdat deze te maken zou hebben met ‘het beest’. Je zou je kunnen afvragen waarom daar zo’n lading aan gegeven is. Juist daar waar ‘de externe macht’ ons graag bang maakt en van weg houdt,  zou juist de nieuwsgierigheid mogen triggeren. Want vaak zijn dat juist de items/zaken waar juist heel veel kracht en dus ook groei-winst valt te halen.
Macht buiten ons wenst ons liever te ontkrachten dan ons te ondersteunen om onze volledige kracht weer op te pakken. Simpelweg omdat externe macht dan geen macht (over ons) meer heeft. Omdat we dan onze authenticiteit weer oppakken.
Dat geldt dus ook voor de 66 en 666 energie die een belangrijke rol speelt in het vermogen om werkelijk met (hoger) bewustzijn op aarde te zijn.

 

Blauwdrukken van materie

De energie van de 6/juni resoneert en werkt diep in op de blauwdrukken van materie. Materie is ‘gestolde geest’, de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn. Het is de trilling van Bron die het meest verdicht of verlaagd in trilling is en dus het meest ver van de oorsprongsenergie af staat qua resonantie.
In ons lichaam is dat de botstructuur. De meest harde materie van het lichaam, wat ons in vorm houdt. Zonder botten zouden we een soort plumpudding zijn zonder vorm.
De botstructuur is dus belangrijk, evenals de materiewereld waarin wij ons als ziel manifesteren. Omdat dit de kans biedt als Bronwezen in de meest verdichte sfeer ervaringen op te doen. En de materie is die meest ‘verharde’ structuur waarin Bron zichzelf kan ervaren in een vorm.
En hoe verdicht we ook zijn. Aan de basis van die structuur ligt Bronkracht of geestkracht, dat is de drijvende kracht die materie kan scheppen.

Hoewel we als mens verstrikt zijn geraakt in de materiedichtheid en daarmee het afgescheiden zijn van Bron zijn gaan ervaren, ligt aan de basis van de materie(-wereld, -bewustzijn en -ervaring) die zelfde oorspronkelijke kracht. Dat betekend dat in de blauwdruk van de materie deze bewustzijnskracht ligt te wachten om weer geactiveerd te worden.
De energie van juni trilt deze blauwdruk kracht, de oorspronkelijke vormgeving of eigenlijk de vormgever van materie aan. Dit is de Goddelijke- of Bron kracht die in ieder aanwezig is.
De energie van de 6 is dus in staat om op de meest verdichte lagen ons bewustzijn weer in beweging te brengen en ons bewustzijn hier te wekken.

Wanneer de meest verdichte lagen aangetrilt worden Wanneer die meest verdichte lagen van ons bewustzijn (is ook je onderbewuste) aangetrilt worden in de juni energie, kan er een dieper proces van herverbinding met jouw diepste verdichte bewustzijn gestimuleerd worden.
Enerzijds zijn dat letterlijk de fysieke botstructuren en de rest van je fysieke lichaam. Anderzijds kunnen dat de diep onbewuste lagen zijn, daar waar we ons Zelf nog niet herkennen of herinneren als Bronwezen.

De 6 energie biedt dus de potentie om op diep afgescheiden, niet langer bewust bezielde lagen van ons wezen wakkerder te gaan worden in bewustzijn en of bewuste ervaring.
Anderzijds wordt daarmee gronding van je hoger en Eenheids bewustzijn gestimuleerd. Want daar waar materie niet meer verhard is maar ‘vloeibaarder’ wordt (waar bewustzijn materie doorstroomt) daar ontstaat ruimte zodat hogere trillingen hun plek weer in kunnen nemen. Daar kan bezieling en Eenheidslicht weer her-innert worden, in de materie van mens-zijn, in de dagelijkse realiteit, op aarde.

Wanneer bewustzijn weer door de meest verdichte versie van ons Goddelijk Zelf (het lichaam en onbewuste) kan stromen, daar activeren deze de oorspronkelijke blauwdrukken van de materie. En kunnen we weer in de doorleefde ervaring en her-innering gebracht worden hoe Geest of Godskracht aan het begin van schepping van materie staat.
Niet de mens schept materie, de Bron in ons doet dat.

 

Oorspronkelijke vermogens, inzicht en uitlijning op innerlijke wijsheid

De energie van de 6 resoneert ook door op ons zesde chakra, wat vaak het derde oog genoemd wordt. De kern van dit chakra, het balans- of middelpunt, is de pijnappelklier. Dit punt verbind o.a. de fysieke zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven) met de hogere zintuigen (helder zien, -horen, -voelen, -weten, -ruiken en -proeven).
Dit is ook een punt wat toegang kan bieden tot hogere inzichten, wijsheid van je hoger bewustzijn en overzicht.
In de 6 energie van juni kan ook je pijnappelklier en derde oog dus dieper aangetrilt, gewekt en geactiveerd worden in relatie tot je diep onbewuste en meest verdichte materie. Je lichaam en diep onbewuste dus.

Zielskennis, inzichten en groter overzicht hoe geest materie beïnvloed en schept kan mogelijk de revue passeren. Maar ook dieper inzicht over hoe materie weer bezield kan worden op bewust (menselijk) niveau.
Natuurlijk is materie bezield, anders zou je hier niet in je lichaam op aarde (kunnen) zijn. Alleen op vele lagen is dit niet bewust en wordt dus niet bewust ervaren. En het gaat om dat bewustzijn en het ervaren vanuit bewustzijn.

De 6-energie gaat je dus ook helpen dieper uit te lijnen met je hogere vermogen, zielskennis en wijsheid om weer dieper door te kunnen dringen in wat materie werkelijk is. En ook inzichten wekken die de manifestatiekracht meer belichten die van oorsprong in je wezen aanwezig is.
Die wijsheid (op meer menselijk vlak) zal ook meer zicht kunnen geven met hoe jij met je lichaam om gaat en hoe jouw bezieling en bewustzijn vorm krijgt in het dagelijks leven.

 

Diepte integratie op aarde

De 6-energie zal dus helpen om niet alleen dieper te landen in en door te dringen in de materie van de aardse wereld, daar meer bewustzijn op te krijgen. Maar ook de ruimte creëren dat jouw bezielde wezen meer op aarde kan landen. Dat hogere inzichten en wijsheden landen op aarde, in je dagelijks leven. Dat doorlopen groei echt manifest wordt in je dagelijks leven. Dat ‘walk your talk’ echt dieper mogelijk wordt.
Dit is een overbrugging van de kloof tussen spiritueel doen en spiritueel Zijn.
De kloof tussen bewust zijn en belichaming van bewustzijn.

 

Korte samenvatting van de groeipotentie in juni 2022

Diep onbewuste lagen van bewustzijn, tot in de diepste materie vorm zullen aangetrilt, gewekt en geactiveerd gaan worden. Bewustzijnsprocessen die bewuster maken dat materie ook Godsbewustzijn is en daaruit voort komt.
Dit kan ook dieper door de eeuwenoude collectieve imprint van ‘het beest’ (de 666 energie)  heen geleiden naar de werkelijke bedoeling en potentie van de 666 energie, die juist uiterst dienstbaar is aan ons ascensieproces.

Dit kan meer fysieke reacties opleveren in de komende maand, als (tijdelijke) ongemakken en klachten. Niet leuk als mens, wel een goed teken, want er wordt van binnen hard gewerkt aan opschoning. Dat schept meer ruimte voor indaling en integratie van hoger bewustzijn, wat zorgt voor bezielde materie.

De structuren van de vorm (in het fysiek lichaam maar ook in de maatschappij) zullen dieper belicht worden, waar deze bezield zijn, stromen met het Goddelijk Potentieel en waar niet.
Meer zuiveringsprocessen in het fysieke en op het wereldtoneel van onbewustzijn, afgescheidenheid en ontbrekende bezieling.

De potentie om te leren genieten op aarde (i.p.v. niet werkelijk hier willen zijn) ondanks de ‘gekke 3D wereld’ die lastig, moeilijk of verhard aanvoelt, wordt dieper belicht.
De magie van de aarde kan daarmee dichterbij komen, de bezieling van de planeet en de synchroniteiten stroom die de Goddelijke Magie op aarde spiegelt.
De in mei aangetrilde Eenheidsvelden zullen kunnen landen in je dagelijks leven. Je groei wordt gegrond. Je kunt handen en voeten geven aan je zielsgroei op aarde. Belichamingsprocessen vinden verdere doorgang.

 

Krachtige portalen in juni 2022

Verschillende krachtige poortdagen of portalen ondersteunen deze maand en zorgen voor krachtige trillingsverhogingen die al deze groeipotenties dieper aan zetten. Deze portalen zijn:

*Het 6-6-6 portaal/ de 6-6-6 portalen (op 6 juni, 15 juni en 24 juni).

*21 juni zonnewende

Op deze dagen verzorg ik ook weer afstand activaties om de energieën bewust en helder te kunnen ervaren en integreren, voor wie dat wenst. Daarnaast verzorg ik deze mand twee verschillende 10-daagse afstand ‘trajecten  die krachtig op deze energieën en jouw bewustwording inspelen. Zie hiervoor de activiteitenagenda.

 

Voor nu een fijne, bijzondere maand met diepgang in bewustzijn en belichaming gewenst!

 

©️ Willemien Timmer, 2-6-2022