Inleiding: mijn pad en mijn aanleiding voor dit schrijven

Mijn pad van groei heeft zich het afgelopen jaar op een steeds dieper 3-dimensionaal vlak afgespeeld, zij het uiteraard vanuit een Multidimensionale gelaagdheid en bewust ervaren.
Dit, in het kader van Belichaming van en Meesterschap over de aardse menselijke lagen. Dat betekende enerzijds een ont-wikkeling en los koppelen van heel veel ‘spirituele stromingen en verbindingen’ die, in alle eerlijkheid niet meer exact matchen, en een los maken van allerhande haakjes van verbinding.
Ik diende dieper dan ooit mijn pad alleen (en ja, ook deels in een voor mij onbekende vorm van eenzaamheid) mijn pad te vervolgen. Ik heb altijd heel goed alleen kunnen zijn en kende nooit eenzaamheid. En toch kwamen daar vanuit de diepte enorme lagen eenzaamheid vanuit afscheiding met Bron tevoorschijn. Oer pijn en oer eenzaamheid.
Dat pad verliep uiterlijk bezien dan ook vooral in een 3-dimensionale aardse sfeer. In diepere realiteiten echter hield het een dieper dan ooit betreden van de (innerlijke) Onderwereld in. Binnen mijn Zelf. Maar ook binnen de collectieve velden.
Dit pad vroeg om heel veel alleen te zijn,  zelfs binnen bestaande verbindingen die er 3D noodzakelijkerwijs nog wel waren.  Binnen verbindingen die er wel lagen op aards vlak en verbindingen die zich (nieuw) aandienden. Juist op volkomen aards vlak, wat niets met bewustzijn of -wording te maken had.

Het heeft me heel veel meer (in)zicht gebracht op de immense kloof die er nog bestaat tussen het ‘hogere en het lagere’ , tussen mens-zijn en hoger bewustzijn, tussen de bewuste en de onbewuste mens. En hoe ongelooflijk moeilijk dat persoonlijk en collectief lijkt om deze ‘kloof te overbruggen’. Toch is dat de uitdaging waar velen van ons voor staan. En niemand lijkt ‘de handleiding’ te hebben. Waarom? Omdat we dit nog niet eerder gedaan hebben! En omdat we dienen te putten uit de onmetelijke Bron van Kennis en ervaring, her-innering en wijsheid die binnen ons Wezen aanwezig is.

Dit is even kort geschetst wat ik daar binnen ben tegen gekomen, al is er veel en veel meer.
Maar juist door dit pad te gaan, oude verbindingen los te gooien en echt alleen mijn pad te vervolgen, kwam ik geregeld ook met steeds meer mensen in aanraking die nog helemaal niets of weinig van bewustzijn, bewustwording, Multidimensionaliteit en meer van dat, weten.
Dat heeft me grappig genoeg heel veel meer geleerd over de matrix van ‘spirituele stromingen’ en de hoeveelheid illusies, wensgedachten en manipulatie die daarin nog leven.
Het voelde op sommige momenten als een bevrijding en op andere momenten als een beknelling in bewustzijn, een beperking. Maar goed, ook dat is een ander verhaal en niet voor nu.

Voor hen die amper tot niet met bewustwording bezig zijn, en voor hen die de vele vragen die ik geregeld kreeg stelden, een simplistische uitleg van wat bewustzijns ont-wikkeling nu eigenlijk inhoudt:

 

Je Zelf ont-wikkelen

(in Jip en Janneke taal)

Jezelf ontwikkelen kan op velerlei gebied en in allerlei vormen of via allerhande manieren.
De kunst is jouw manier te ontdekken om je Zelf echt dieper te leren kennen. Om je te ont-wikkelen van al het oude aangeleerde wat niet werkelijk bij je past of wat je voor waarheid had aangenomen. Die zaken die je misschien lange tijd van dienst zijn geweest, maar misschien ook eerlijk onder de loep mogen komen te liggen: past het nog werkelijk?

Door het leven (en eigenlijk door vele levens) heen hebben we ons steeds weer geconfirmeerd aan de dualiteit. We zijn gaan ervaren waar het leven pijn doet, waar we gekwetst raken, waar we kwetsbaar zijn en waar het onveilig of juist veilig voelt.
We zijn ons daar aan gaan aanpassen. Hebben ons Zelf aangeleerd om confrontaties uit de weg te gaan, om comfortzones te creëren en hebben voelsprieten ontwikkelt om de omgeving te scannen om zo te weten hoe we ons in die omgeving dienen te gedragen.
We hebben maskers ontworpen, de precies feilloos aansluiten bij wat de omgeving van ons vraagt. We zijn onze dieper gelegen gevoelens gaan verbergen, bedekken. En wel in zo’n mate dat we ze uiteindelijk zelfs z diep verstopt hebben dat we er zelf niet meer bij konden. Of zelfs geen weet meer hadden dat daar ergens diep onder de oppervlakte nog iets van gevoelens leefde.
We hebben vele levens zo geleefd, om te overleven in de dualiteit, in wat wij beleefden als een onveilige wereld.  En velen leven nog altijd zo.

Totdat dat moment daar komt dat het hart en ons hoger bewustzijn zich aandient. Bij ieder zal dat op een ander punt in het leven of op een andere manierkunnen aandienen. De een via burn out, de ander via ziekte, weer een ander doordat het gewoon niet meer gaat, een relatie breuk, of op welk vlak dan ook.
Ziel trekt aan de bel en laat van zich horen. En er is geen weg meer terug (naar het oude en de oude manier van leven).

Voortdurend ont-wikkelen

Spiritueel groeien en met name bewustwording ‘vraagt’ een voortdurend ontwikkelen van je Zelf. Dat is waarom we hier op aarde gekomen zijn: ons Zelf ont-wikkelen van het oude, onechte, het duale en het afgescheidene en het her-inneren wie we werkelijk Zijn zonder al die aangenomen rollen, jasjes, en gedragingen die sociaal wenselijk zijn.
Het is een oneindige beweging van nieuwe ontdekkingen van lagen en deeltjes van je Zelf.
Door het oude te ont-wikkelen, kom je steeds dieper tot de kern, bij wie je echt Bent.

Gedurende dat proces van ont-wikkelen leer je het oude ‘af te leggen’ en het oorspronkelijke weer te herinneren en integreren.
We zijn werkelijk Meester geworden in het belichamen van de dualiteit. We hebben ons Zelf zoveel rollen, jasjes en maskers aan gemeten, dat we ons ware Zelf echt volledig kwijt zijn geraakt. Op het moment dat je proces van ont-wikkelen op gang komt kun je best even schrikken van de veelheid aan lagen die er om onze kern heen gemetseld zijn.
Daarom ook is het proces van ont-wikkelen langdurig, en soms zelfs al door verschillende levens heen gaande. Elk leven ont-wikkel je bepaalde niet langer passende lagen. En in het volgend leven ga je daar mee verder. Zoals je ook in dit leven, laag voor laag van het oude ‘afpelt’ om steeds meer richting Kern te komen.
Echter, omdat het leven te midden van dualiteit alles behalve makkelijk is, liepen en lopen we vaak ook nieuwe wonden op gedurende dit proces.

Versnelling in ont-wikkeling

Het mooie is, dat met alle instroom van hogere trillingen in deze tijd (van Universele aard) het proces enorm gedragen wordt. We kunnen meer dan ooit ons Zelf ont-wikkelen. Daar waar in eerdere levens soms met maar 1 thema een heel leven stoeiden, daar doen we nu 10 van soortgelijke thema’s in een week, bijvoorbeeld.
De energie van deze tijd versnelt het proces van ont-wikkelen enorm. En dat heeft te maken met het feit dat de juiste Kosmische Tijd daar is. We hebben als collectief bewustzijnsveld (van hen die groeiend en ont-wikkelend zijn) het grootste dieptepunt, de diepste afscheiding van Bron, al lag bereikt.
We zijn al Meester van de Dualiteit geworden. Meester van de afgescheidenheid.
En van daaruit is het proces omgekeerd: we groeien nu weer naar het ont-wikkelen van al die duale lagen heen toe naar het Meesterschap in Bewustzijn en Verbondenheid toe.
De energie van deze tijdsperiode ondersteunt daarin en laat elke vezel sneller trillen. Dat brengt een krachtige beweging op gang om steeds sneller de ont-wikkelingsprocessen te doorlopen.
Dat zorgt er echter ook voor dat we vaak met vele processen tegelijkertijd bezig zijn en zij elkaar in razend tempo opvolgen. Een versnelt tempo van ont-wikkelen van het oude, om het oorspronkelijke weer te gaan her-inneren.

Waar leidt die ont-wikkeling naar toe?

Wanneer je steeds meer oude maskers afzet, overlevingsmechanismen elimineert en steeds meer uit de duale verbinding komt (= dus een gebrek aan verbinding met je Zelf) ga je steeds meer voelen wie jij eigenlijk echt Bent. Je komt dieper bij je eigen Zelf en in verbinding met je hogere bewustzijnsdelen. Deze laten je een veel grootser plaatje zien en voelen van wie jij Bent. Veel grootser dan alles wat je als mens altijd geloofd hebt.
Het duale leven is beperkt, misleidend, afgescheiden en bevat niet veel ruimte voor mogelijkheden. Het leven in ont-wikkeling en bewustwording laat steeds meer voelen hoeveel ruimen en grootser jij Bent. Hoe er oneindige mogelijkheden zijn zonder beperkt of gehinderd te worden. Het laat je kennismaken met kwaliteiten binnen je Zelf waar je misschien niet eens van durfde te dromen. Van kracht binnen je Zelf die je nooit voor mogelijk hield.
Je komt weer in contact met hogere wezenslagen, een diep weten en voelen, wat er altijd al was, alleen jij kon er niet meer bij omdat het ergens afgesloten was.
Je ontdekt dat er veel meer werelden in werelden zijn, een oneindigheid aan mogelijkheden en ontdekt je eigen grootsheid die ongelimiteerd is.
Natuurlijk leveren de processen van ont-wikkeling de nodige uitdagingen op. Je zult geconfronteerd worden, uitgedaagd worden om comfortzones te verlaten, je zult je eenzaam of alleen kunnen voelen, onbegrepen. Oude emoties die weggestopt waren zullen omhoog komen. Zienswijzen die je altijd voor waarheid had aangenomen blijken gebaseerd op illusie of manipulatie. Het kan best nu en dan flink slikken zijn.
Maar daar tegenover staat dat je steeds meer echt kunt ontspannen in je Zelf, veel dieper in verbinding komt met wie je echt Bent, met de Liefde die in je hart is, met oer oude kennis of hogere Zielsdelen die als maatjes je pad begeleiden, en heel veel meer.
De ont-wikkeling gaat net zo lang door totdat jij helemaal ‘schoon en vrij’ bent van alle haakjes van dualiteit, van alles wat je af heeft gehouden van wie jij echt Bent, jouw verbinding met je Zelf op alle lagen. Totdat je weer gaat ervaren hoe jij de Schepper Bent van jouw leven e ervaringen, en hoe je Zelf Bron Bent.
De ontwikkeling gaat door tot in alle lagen, de diepste en de hoogste. Tot in de kleinste vezels en moleculen van je lichaam, als ook tot in de hoogste lagen van Oer Goddelijk Bewustzijn.
Als alles weer volledig gelijkwaardig samen kan vloeien, tot alles (h)erkent is dat het deel van jouw pure Wezen is.

Belichamen van je Zelf

Naarmate de ‘nieuwe jij’ steeds dieper ontdekt wordt en deze langzaamaan integreert, ga je deze steeds meer belichamen.
Belichamen is niets ander dan het je Zelf eigen maken je Zelf te zijn, in alles wie je bent, in alles wat je doet, wat je spreekt, voelt en denkt. Je handelen en Zijn op aarde wordt steeds authentieker en komt steeds dieper in lijn met je hoger bewustzijn en Bronwezen.
Het is een her programmeren van alles wat je ooit dacht dat je was, je manier van denken, voelen, handelen, spreken, ervaren en beleven. Je hart gaat steeds krachtiger in werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde stralen en je leeft dat ook echt. Het is niet meer surrogaat, het is echt.
Geen maskers, geen rollen, geen valse illusies meer. Geen ‘ja’ zegge omwille van de ander en innerlijk een ‘nee’ voelen. Eerlijk, zuiver, integer. Onze grenzen kennend en aangevend, wetend wat onze specifieke kwaliteiten zijn en deze ook (h)erkennen in de ander. Echte verbinding aangaan vanuit het volledig besef dat je uniek en heel bent, en van daaruit Een met de ander. Eenheid in gelijkwaardigheid en diversiteit.
Steeds meer straal je je Ware Zelf uit en komt dat in alles wie je bent tot uitdrukking. Ook op het aardse vlak, of misschien wel juist op het aardse vlak.
Want op heel veel hogere lagen van ons Wezen zijn we nooit vergeten wie we Zijn. Op aarde wel. En juist hier in dat mens-zijn op aarde is het dat we dit allemaal weer mogen gaan herinneren, tot in de moleculen en de diepste kern van de materie.

Ook dit proces verloopt laagsgewijs. Stap voor stap. Elk stukje ont-wikkeling en groei zal een weg gaan zoeken naar belichaming.
Elk stukje ont-wikkelen van oude energieën en verbindingen leidt nar een schoonmaken en helen, het scheppen van nieuwe ruimte, waar binnen ons Oorspronkelijk Bewustzijn wakker kan worden. Soms wordt gesproken over een ‘indalen van hoger bewustzijn in de materie’, en dat is puur een simplistische weergave, die op bepaald perspectief kloppend is.
Want in feite Zijn we nog steeds op alle lagen wie we echt Zijn. Alleen dat ‘indalen’ verwijst naar het besef wat letterlijk in kan dalen in je emotionele of mentale of fysieke systeem, de hogere trillingsstromen van ons grootsere Wezen die weer hu plek innemen in deze systemen van ons mens-zijn. Waarbij we weer op deze lagen deze trillingen gaan her-inneren.

Wanneer we hier op aarde weer gaan her-inneren en belichamen wie we werkelijk Zijn, komen onze Meesterschapskwaliteiten ten volle tevoorschijn en even we volledig in lijn met alle lagen van ons Wezen en bron Bewustzijn. Dan zijn we de Levende Bron die zichzelf bewust is in al wie wij Zijn!

Dit is even een korte en simpele schets, wat uiteraard in realiteit een stuk gecompliceerder en complexer ligt. (Ik laat bewust even alle kosmische, Galactische en gemanipuleerde realiteiten van Schepping en het hoe en waarom buiten belichting, om het nog enigszins begrijpelijk te houden voor hen waar dit al nieuw voor is).  Maar dus in zoverre even als de rode draad belicht….

© Willemien Timmer februari 2018