Collectieve velden en onze aansluiting daar op

Het logge ‘monster collectief’ van de oude wereld & andere collectieve velden

Vandaag weer een andere actuele thematiek die oplicht en die met regelmaat tegenwoordig de revue passeert. De collectieve velden waar we vaak onbewust aan gekoppeld zijn en die zo’n enorme impact op leven en groei kunnen hebben.

Overal waar wij ons, bewust en onbewust, verbinden met anderen die eenzelfde rol spelen, een zelfde doel nastreven, die eenzelfde gedachtengoed of interesse hebben, verbinden wij ons niet alleen aan die ander (in misschien een moment van verbinding). Maar loggen we in feite steeds meer in op een collectief veld van mensen/Zielen die aangesloten zijn op eenzelfde gedachtengoed, rol, interesse, etc.

Dit inloggen en aansluiten hoeft niet zozeer een probleem te zijn, wanneer het je voedt, in inspiratie, kracht of wat dan ook waar je blij van wordt en verder van kunt groeien.
Je kent dat vast wel, als je onder gelijkgestemden bent of met een vriend(in) waar je volledig op eenzelfde golflengte zit. Op een gegeven moment ben je zo op elkaar aangesloten dat je elkaar aanvult, een half woord nodig hebt en elkaar telepathisch eigenlijk met gemak verstaat. Je zit op dezelfde lijn. En dat kan heel voedend, veilig, inspirerend, bekrachtigend en prettig voelen.
Maar het kan ook een tegengestelde werking krijgen. Dat het veld je opslokt, leeg zuigt, klein en uit je kracht houdt.

Niet een maar meerdere collectieve velden

Meestal zijn we niet alleen maar op een veld aangesloten, maar door ons leven (en vele levens!!) heen zijn we aangesloten op meerdere collectieve velden.
Je zou het collectief menselijk bewustzijnsveld kunnen zien als een grote Flower of Life, even voor het gemak. En binnen dat grote geheel zitten vele cirkels, die in elkaar grijpen. Al die kleine cirkels die de hele Flower of Life vormen zou je kunnen zien als verschillende collectieve velden. Even voor de beeldvorming. Ze behoren allemaal bij het gehele collectieve bewustzijnsveld, maar zijn wel cirkels of velden op zich. Sommige grijpen in elkaar, zitten dus op een bijna zelfde soort frequentie of golflengte, kunnen elkaar overlappen. En sommige staan daar ver van af, al zijn ze verbonden met het geheel.

Collectieve velden vind je op alle mogelijke frequentielagen en in alle mogelijke stromingen. Het gaat niet alleen om spirituele of religieuze stromingen of groeperingen. Het gebeurd ook binnen een vriendenkring, een werksituatie/werksfeer, binnen eigenlijk alles waarmee je je verbind met anderen en een ‘relatie’ aan gaat. Al is het in een gedeelde hobby of in een eendaagse groep waarin je voor een bepaald doel samen komt. Denk aan een workshop. Je bent bij elkaar voor een gezamenlijk doel, daar binnen is de drijfveer allereerst je eigen persoonlijke doel. Bijvoorbeeld je wilt iets leren of verder groeien. Al die persoonlijke drijfveren van verschillende personen bij elkaar, plus dat veld wat jullie verbind, bijvoorbeeld de activiteit/mogelijkheid die gecreëerd is om samen te komen, vormen een nieuw ontstaan klein of groot collectief veld.
Is zo’n samenkomst voor 1 dag, dan wordt er een kortdurend gezamenlijk veld opgebouwd. Kom je geregeld bij elkaar, dan wordt dat veld steeds meer versterkt en steeds groter en krachtiger. En kan steeds meer van invloed worden op jouw persoonlijke energie.

Het hangt dan heel erg van de zuiverheid en intenties af die in een dergelijk collectief veld besloten liggen in wat de uitkomsten zijn: ofwel samen groeien of elkaar afbreken. Wordt het persoonlijke individu, de Ziel nog erkent, gezien en gestimuleerd, of ga je steeds meer uit de verbinding met je eigen Blauwdruk en Zelf en wordt je een soort van marionet van het collectief veld. Iets groters wat jou gaat aansturen?
Je ziet dat bijvoorbeeld bij voetbal clubs. Kijk naar de massa hysterie die ontstaat bij voetbalwedstrijden. Het individuele bewustzijn wordt bijna uitgeschakeld als zo’n veld maar sterk en hecht genoeg is en de hooligans gedragen zich dan niet meer als individuele persoonlijkheden maar als een groot massief massa veld, een collectiefveld, en reageren en handelen van daaruit.

Verstrengeling met collectieve velden

Des te dieper en vaker je in een collectief bent ingelogd, des te meer je vereenzelvigd en eigen wordt met een dergelijk veld. Misschien als je er voor het eerst kennis mee maakt is het even zoeken om je plek en weg daar binnen te vinden. Maar des te meer het eigen wordt, des te meer je eigenlijk gaat versmelten met.
Je ziet dat vaak ook in spirituele groeperingen. Er ontstaan een soort van ‘klonen’ waarbij alle deelnemers de ‘goeroe’ napraten. Zelfde soort gedragingen en taalgebruik gaat overnemen. Er wordt een bepaald jargon gebruikt en iedereen neemt dat over. Er wordt een gedachte aangehangen en iedereen neemt dat over.

Nu hoeft dat niet per definitie verkeerd of schadelijk te zijn. Maar wat vaak gebeurd is dat het bewuste overzicht er niet is. Dat het onderscheid mist: wat is van mij, wat is van de ander/ van het collectief veld.
Als het velden zijn die (hoe subtiel dan ook) nog gebaseerd zijn op dualistisch bewustzijn, kan er sprake zijn van subtiele of zelfs rigoureuze ontkrachting, door het naleven van bepaalde aannames, gedragsregels en gedachtegang. Wanneer je hier op een onbewust niveau dieper in verstrengelt raakt zul je steeds meer die aannames, gedachtegang en misschien ook oordelen overnemen en naleven. Resultaat kan zijn dat je steeds meer versmelt met het collectieve veld en steeds meer uit je eigenheid en uit je eigen verbinding met jouw unieke Zijn gaat.
Een beweging naar buiten toe, in plaats van naam binnen.

Je weg vinden in de veelheid aan collectieve velden

Omdat we ons door een wereld heen bewegen waarin alle Scheppingsronden een plek hebben, waardoor er vele verschillende golflengtes en realiteiten tegelijkertijd en door elkaar leven, betekend het dat we hier op aarde meer dan waar dan ook in het universum te maken hebben met een veelheid aan collectieve velden. Velden die bij ons aansluiten om welke reden dan ook. Maar ook velden die totaal niet bij onze trilling aansluiten.
Vanuit wie wij zijn in het nu gaan we vele verbindingen aan, door het leven heen. En komen in aanraking met vele verschillende collectieve. De een duiken we dieper in dan de ander. De ene werkt opbouwend en bekrachtigend, de ander juist tegenovergesteld.

Maar juist in deze tijd waarin de trillingen zoveel hoger worden en ons lichaam en bewustzijn bezig met het ascenderen (verhogen in trilling, terug naar de oorspronkelijke trilling, voorbij alle dualiteit en opgelopen wonden) komen ook steeds meer oeroude aanhakingen, verklevingen en versmeltingen met collectieve velden van eeuwen naar de voorgrond drijven.
Vaak grijpt dat ook weer terug in velden waarmee je dit leven in aanraking bent gekomen, en vormen zij juist de basis voor het pad wat je in dit leven gaat. Maar juist daardoor kun je nog veel dieper verstrikt raken en verdwalen in die veelheid aan collectieve invloeden, die veelal onbewust zijn.

(Onbewuste) effecten van collectieve verbindingen

Het kan het gevoel geven of er allerlei energieën aan je trekken, of je wankelt en van hot naar her wordt getrokken. Terwijl je in menselijke zin geen idee hebt waarom je zo wankelt, twijfelt, niet-gefocust kunt zijn.
Zolang er geen bewustzijn zit op de collectieve velden waarmee jouw bewustzijn in dit leven (of ooit) connectie heeft gemaakt, blijft dit een lastig gegeven en zul je tot op zekere hoogte ‘bestuurd’ worden door invloeden van die collectieve velden.

De uitnodiging van deze tijd ligt er in om dieper bewust te worden van welke lijnen en verbindingen jij uit hebt staan. Welke onbewuste ingangen jouw (on)bewuste biedt voor steeds opnieuw impulsen vanuit een  of meerdere collectieve velden die jij niet ten diepste Zelf Bent.
Velden die je voeden in de horizontale verbinding, op het aardse menselijke vlak, in ego belangen, in vluchtgedrag, in onderdrukking of manipulatie. En die niet toestaan dat jij je ‘verticale verbinding’, je echte verbinding met Bron, je Zijn, je Essentie weer oppakt.

Er zijn enorm uiteenlopende collectieve velden, van uiterst helende en Zielsvoedende velden tot verstorende velden, velden die afhankelijk maken, je manipuleren of ben je een marionet. Alle gradaties zitten er tussen en het is aan ons om innerlijk te onderzoeken waar en op welke velde wij aansluitingen in ons (on) bewustzijn dragen. Om te onderzoeken wat ons werkelijk voedt, bekrachtigd, steunt en dient en wat niet.
Wanneer we werkelijk steeds dieper in de verbinding met ons Bron Zelf komen, zullen we veel moeitelozer (en bewuster) tussen al deze collectieve velden door kunnen wandelen, zonder dat deze zo’n grote impact op ons hebben. Dan ontstaat de Bewuste Keuze waarmee je je wel of niet wenst te verbinden, waar je wel of niet iets mee hoeft.
Wat jouw kracht, Stralende Zelf, Missie en groei dient en wat niet.

Het onbewuste bewust maken

Zolang de aansluitingen op vele collectieve velden nog onbewust blijven, blijven we subtiel soms in slachtofferrollen, ongewenste emoties, gevoelens of denkpatronen zitten. Via vele ‘donkere’ collectieve velden, die ik ervaar als ‘logge monster velden’ die echt gebaseerd zijn op de oude 3D aarde, gebaseerd op macht, tekort, ontkrachting, afhankelijkheid, werke vaak vele schaduw velden heen.

Schaduwvelden niet alleen van het collectief veld zelf, maar er zitten ook aansluitingen met Archontische en bijvoorbeeld Reptiliaanse krachten in. Daarmee worden deze collectieve velden stevig gevoed en houden ze stand. Je ziet dat in de 3D realiteit ook terug in de wereldorde, het bankensysteem, regeringen, de medische wereld/big pharma, etc.  Er zijn een paar ‘puppets’ die alle touwtjes in handen hebben, de ‘kopstukken’ van een collectief veld die als vertegenwoordiger naar voren geschoven zijn en het boegbeeld vormen. Maar zij zijn niet de werkelijke krachtbron die een dergelijk log ‘monstercollectief’ alleen creëren of dragen. Zij zijn ook weer pionnen van een veel grootser veld dat aansturing geeft en invloed heeft.
Achter dergelijke logge ‘monster collectieve velden’ gaat veel meer schuil dan de meeste mensen bewust zijn, zelfs hen die leidersrollen vervullen binnen zo’n veld.

Uit een beperkend collectief veld stappen

Uit een beperkend collectief veld stappen (nadat je deze gedetecteerd en bewust gemaakt hebt)  zal vaak niet zonder slag of stoot verlopen. In sommige velden zit je (onbewust) zo ingebed, dat je er van vrij maken veel tegenreactie van het collectief zal wakker maken. Afhankelijk van de basis en aard van dit veld en de verbindingen  zal er vaak hoe dan ook een tegenreactie kunnen volgen. Is het een collectief veld dat gebaseerd is op macht, ontkrachting, manipulatie dan kun je zeer zeker een heftige tegenreactie verwachten. Vaak wil het collectief veld niet dat je er uit stapt, je los maakt en je weer met je eigen kracht gaat verbinden. Het veld was immers gebaseerd op bijvoorbeeld afhankelijkheid of gedeelde kracht en vooral niet zelf voelen of nadenken, laat staan tegen de ‘gevestigde orde’ in gaan.

Wanneer iemand deel uitmaakt van dat veld en wakker wordt in bewustzijn, bewuster gaat zien wat er eigenlijk echt gebeurd, stapje bij beetje. En van uit die bewustwording tegengas of tegengeluid gaat geven, is deze zijn leven vaak niet meer zeker. Bedreigingen volgen en een hoop rottigheid wordt open getrokken. Het collectieve monster veld duldt geen tegenspraak of tegengeluid. En alles wordt uit de kast getrokken om dat tegengas de kop in te drukken. Mensen die zich uit dergelijke situaties kunnen vrijmaken beschikken over een grootse kracht, doorzettingsvermogen en een steeds verder ontwakend bewustzijn wat ze op de been houdt (of niet). Ze zullen alle zeilen bij moeten zetten om uit een dergelijk monster collectief zien te ontsnappen, als ze dat al lukt.

Nu zijn dit de extremere vormen maar even reëel en goed voorbeeld van hoe het in ergste instantie kan werken. In het klein zie je hetzelfde gebeuren: wil je niet meer mee doen met de groep, heb je een andere mening dan de groep (het collectief) dan wordt je verstoten en doe je niet meer mee, ben je niet meer welkom. Er worden een hoop pijlen op je afgevuurd, of dat nu veroordelingen, projecties, leugens of wat dan ook zijn om je zwart te maken, zeer te doen of zelfs kapot te maken. Afhankelijk van de kracht en basis van het veld wat je wenst te verlaten.
Tegelijkertijd kan het degene die probeert zich bewust los te weken van een bepaald collectief veld en aansluiting soms ook veel moeite kosten omdat ‘andere deelnemers van het veld’ tegengas geven en proberen je daar binnen te houden. Vaak verloopt dat subtiel en liefelijk in het begin, maar als het ‘monster’ geen grip krijgt gaat het klauwen.

Zelf onderzoek en bewust wording

Hoe dan ook, deze tijd vraagt om zelf onderzoek, van waaruit wij mee kunnen groeien naar de hogere trillingen die door ons heen bewegen. De oude bedradingen worden steeds meer blootgelegd en vragen om zelf onderzoek. Welke bedradingen worden blootgelegd die tot dan toe nog onbewuste collectieve aansluitingen in zich dragen. Waar zit nog een onbewuste sturing die niet vanuit je eigen Wezen voortkomt, maar bijv. vanuit overtuigingen van een collectief veld.

Dit kan je  ‘vast gezet’ houden in bepaalde zienswijzen, ervaringswijzen en overtuigingen (hoe spiritueel deze soms ook lijken). Ik heb het al eerder genoemd: het is ook de tijd van de ontmanteling van vele oude spirituele overtuigingen en dogmatieken. Zienswijzen die tot op zekere hoogte (en mate van groei) kloppen en eigenlijk ook al niet meer, nadat je een bepaalde frequentie in je Zelf binnen bent gegaan. (Daar weren ze beperkend en trilling verlagend).

Daar waar we steeds dieper bij onze Bronuitlijning komen, en steeds dieper ons Meesterschap in belichaming en onze eigen Scheppingskracht weer gaan oppakken daar werken bepaalde spirituele overtuigingen en aansluitingen gewoon niet meer. Daar houden ze ons af van ons Zelf, onze ware verbinding en zorgen steeds voor ‘ruis op de lijn’. Daar ontmoet je steeds weer andere vreemdsoortige creaties op je pad, waar je dan weer wat mee ‘moet’.  Want het dient zich immers niet voor niets aan. Maar misschien hoef je er helemaal niets mee. Mag je de Bewuste Keuze hebben om er niets mee te hoeven. Des te dieper we echt in verbinding zijn met ons Bron Zelf, des te dieper voelen we in eerlijkheid wat onze creatie is en waar we wel iets mee ‘moeten’ willen we verder groeien. En hebben het onderscheid van wat een verstorende matrix, monster collectief of een collectief invloed veld is op ons pad, vanuit voorgaande of paralelle levens. En waar we misschien niets meer mee hoeven, behalve het te doorzien en ons er los van te maken. Zodat we de trilling verlagende verstoringen en ruis op de lijn uit ons systeem filteren. Waardoor we nog dieper in contact met ons Oorspronkelijke Zijn kunnen indalen in belichaming.

Beïnvloeding die onze groei vertraagt of stagneert

Zolang we de onbewuste collectieve aansluitingen in ons bewustzijn en met name ons onbewustzijn niet verder onderzoeken, blijven er beïnvloedingen en verstoringen bestaan die onze groei vertragen of beperken.
Des te dieper wij werkelijk bewust willen worden, des te dieper mogen we ons Zelf onderzoeken op alle lagen, waar wij nog overtuigingen, energieën en aansluitingen dragen, waar we onbewust op collectieve velden inloggen, waarmee we in feite delen van onze innerlijke Kracht weggeven en niet ‘in bezit’ nemen. Waardoor we niet ons volledig bewustzijn vullen met ons Zelf.
Het gaat ook om verantwoordelijkheid dragen voor wat jouw bewustzijn doet, waarmee jij je verbind. Hoe je je daar doorheen beweegt en hoeveel macht en kracht je nog weggeeft.

Blijf je in de strijd (vechten, boos worden of schoppen tegen de logge monster collectieven) dan kun je veel tegenstand verwachten en tegelijkertijd zul je maar mondjesmaat of helemaal geen verandering zien. De logge monster collectieven van de 3D wereld zullen nog heel veel meer tijd nodig hebben voordat hun fundamenten volledig instorten (ja dat is al aan de gang) en echt om vallen.

The only way is IN(side)!

Het enige wat je kan doen is de ‘weg naar binnen’. Daar waar jij je aansluitingen en reacties op dergelijke velden gaat herkennen, kun je je Zelf helen. En kun je je Zelf vullen met jouw Bewustzijn, dan laat de aantrekkingskracht en zuigkracht van een dergelijk collectief veld los, het zit niet meer op jouw golflengte, het heeft geen ingang meer. dan kan het met meer ease and grace, zachter loslaten.
Bij de vechtstand, kun je de vechtstand terug verwachten. Omdat je dat jezelf los probeert te trekken vanuit overleving, vanuit boosheid, kwetsuren en emoties. Dat is voeding voor een schaduw collectief veld, die teert daar op en wil je dan niet kwijt.
Wordt jij steeds meer kanaal voor de werkelijke Liefde en het Licht van je Bron, dat wie je echt Bent, dan kan een schaduw collectief niets anders dan loslaten. Deze verdraagt dat Licht en die frequenties niet, ze zijn van een andere orde dan dat collectief veld.
Dus de weg naar binnen, wordt keer op keer belicht. Het is de enige manier!

Bewustwording van dat wat nog aan jou trekt, wat jou nog gebonden houdt aan bepaalde groepen, denkbeelden en zienswijzen. Alles wat jouw verbinding met je innerlijk, je Bron niet werkelijk dient, zelfs al lijkt dat oppervlakkig gezien wel zo.
In feite mag je elke verbinding met collectieven onder de lope leggen, ookals je er voeding of vreugde uit haalt. Om de kern en basis van het veld te onderzoeken en herkennen. Zodat je ook zult detecteren wanneer het klaar is met een bepaalde verbinding, (zelfs al geniet je er nu nog van), zodat je je er dan makkelijker los van kunt maken. Omdat je zicht hebt waarop een bepaald veld gebaseerd is, en bij zicht op je eigen pad en waar jij staat zul je dan gaan voelen wanneer iets gewoon klaar is. en kan het moeiteloos, in liefde en misscien zelfs in dankbaarheid (voor wat het je gebracht heeft) los gelaten worden.

Zo maken we ons steeds meer vrij van elke beperkende matrix en wandelen we steeds vrijer door de vele realiteiten heen, met Bewuste Keuze waarmee we ons wel of niet bewust verbinden en waarom!

© Willemien Timmer, 3-2-2017

Zie ook het artikel: In je eigen Kracht staan