De (kracht van) Verbinding met je Zelf

Inleiding

Een van de aspecten die in deze tijd sterk aan de orde van de dag lijken te zijn (in de energieën van het nu) is de energie van Verbinding.
Verbinding in vele vormen en op vele lagen, maar ook de tegenpool komt daarmee uiteraard ontegenzeggelijk aan de orde:  het ontbreken van verbinding.

In alle wereldwijde, collectieve en persoonlijke veranderingen en trillingsverhogingen die er toe dienen om ons bewuster te helpen ontwaken voorbij de illusie van afgescheidenheid, lijkt het nu meer nog dan ooit dat de nadruk op deze thematiek komt te liggen: de Kracht van Verbinding, of het ontbreken daarvan.

Deze thematiek werkt zich op vele lagen tegelijkertijd uit en deze tijdsperiode met alle bewuster makende energieën legt er de nadruk op om steeds dieper bewust te worden van waarmee wij ons verbinden. In ons Zelf, als ook in de buitenwereld.

Groeithema van deze tijd

Des te hoger in bewustzijn en trilling, des te sensitiever worden we, en daarmee komt een stukje nieuw bewustzijn om de hoek kijken waarbij het belangrijk is om steeds bewuster te worden van waarmee we ons Zelf wel of niet verbinden. Wat ons vanuit die verbindingen voedt of juist ontkracht. Waar we met ons Zelf in verbinding zijn en waar niet. Het gaat daarbij niet alleen om een stuk diepere bewustwording, maar tevens om een stukje verantwoordelijkheid (voor onze eigen keuzes, energie, verbindingen) wat we daarmee mogen terug pakken.

Een essentieel thema en groeiproces wat op dit moment ten volle aan de orde lijkt te zijn op vele lagen en binnen vele verschillende ‘speelvelden’ tegelijkertijd: De Verbinding met je Zelf en de Verbinding met de ander.
Dat is ook merkbaar aan de vele vragen en thema’s die in de praktijk en tijdens workshops de revue passeren. Maar ook in het ‘gewone’ dagelijks leven om me heen hoor en zie ik dat het aan de orde van de dag is. Vele relaties liggen in de hobbel en/of stranden momenteel.

Cyclische processen

Anderzijds ontmoeten steeds meer mensen nieuwe relaties, Zielsrelaties, die krachtiger aansluiten bij de groeiprocessen van bewustwording. Het lijkt wel een stevige golfbeweging die gaande is en die menig leven op de kop zet.
Relaties zijn immers de ultieme spiegeling in waar verbinding wel of niet aanwezig is, en waar het oude of het nieuwe geleefd wordt. In je Zelf en in relatie tot elkaar.

Ik herken deze stukken als een cyclisch terugkerend iets, waarbij er afgelopen jaren al meerdere van dergelijke ‘golven van verandering in verbinding’ zijn gepasseerd. We gaan ook daarin, net als met elk willekeurig ander bewustzijnsproces, persoonlijk en collectief steeds stappen verder en lagen dieper in groei.

Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk

Met de Venus transit tijdens het 6-6-2012 portaal, waarbij de diepere Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk weer gewekt is, is dit proces dieper dan ooit weer gestart. En sindsdien vinden er geregeld golven van nieuwe instroom van frequenties plaats waardoor het Goddelijk Vrouwelijke Potentieel dieper geactiveerd wordt. Dit is een van de verschillende redenen waarom er zoveel beweging en verschuivingen ook werkelijk op 3D relatievlak plaats vinden. Het collectief onderdrukte Vrouwelijke Kracht aspect is aan het wakker worden, behoeft ruimte om haar plek weer in ieder van ons in te nemen, en behoeft ruimte om te kunnen groeien, te herrijzen in kracht. Het vrouwelijk aspect is in ieder van ons aanwezig, man en vrouw, en resoneert op de kwaliteiten van het hart. Het ontvankelijke, gevoelsmatige aspect, de kracht van heling vergeving, acceptatie, zachtheid die ook kracht in zich draagt. De kracht van intuïtie en het overstijgen van alles wat oud is vanuit de Scheppingskracht die in het Vrouwelijke aspect gezeteld is. Slechts enkele van de vele facetten die het Vrouwelijk Blauwdrukveld rijk is.

Reeds vele duizenden jaren is het vrouwelijk veld ontregelt, ontkracht, verkracht en misbruikt. Het was onderdeel van de Schepping van Dualiteit, waar we allen deel aan zijn en verantwoordelijkheid voor dragen. De mannelijke kracht en afscheiding kon daarmee ten diepste uitgeleefd worden. Zoals in de duizenden jaren daarvoor datzelfde gebeurd is met het Vrouwelijk aspect. Maar het tij is aan het keren, de energieën van het Vrouwelijke zijn gewekt, opdat deze allereerst in haar potentie weer kan herstellen. Het Vrouwelijke draagt daarbij tevens de Sleutels tot Heelwording van alle facetten, ook in de balancering met het Mannelijke Blauwdruk Potentieel. En de Hogere Bedoeling van deze Nieuwe Tijd is om deze beide Blauwdrukken weer te verenigen in Eenheid.

Balans is de Sleutel

Om daar te komen dienen echter beide Blauwdrukvelden zo diep mogelijk gezuiverd te worden van oude wonden en littekens, onbalans, ballast en afgescheidenheid. Ja ja, we leven in een bijzondere en interessante tijd, maar daarmee ook een uiterst uitdagende!
Want alles gaat in een versneld tempo. Beide Polariteitenvelden of Blauwdrukvelden worden met elkaar uitgespeelt. Al het oude mag aan het licht komen om te helen, waardoor de beide Polariteiten weer met elkaar kunnen gaan versmelten, met Bedoeling ons ware Goddelijke Potentieel weer ten volle op alle lagen van bewustzijn te herinneren.
Om daar te komen diende het Vrouwelijke Blauwdrukveld wel gewekt te worden en steeds verder in kracht te ontwaken, opdat anders beide Blauwdrukken niet verder kunnen groeien.

Deze Blauwdrukken zijn in ieder van ons gelegen, ze zijn in Oorspronkelijke frequentie simpelweg de weg naar Huis, wanneer beide in volledige gelijkwaardigheid en harmonie met elkaar kunnen versmelten. Om daar te komen mogen we de weg van heelwording in ons Zelf, in beide facetten: mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten weer bewandelen. Pas van daaruit kan balans ontstaan. Dit gebeurd in ons, en wordt weerspiegeld in de (bewuste of onbewuste) verbinding met ons Zelf en met de buitenwereld.

Omdat er zovele pijnlittekens daarmee worden aangeraakt, vele oude patronen daarmee op de schop komen, opdat er meer bewustwording innerlijk ontstaat, ontstaat er ook veelal veel beweging en verschuiving in ons Zelf en daarmee ook in onze buitenwereld spiegels: onze relaties. Alle lagen van verbinding met ons Zelf en daarmee ook met de ander komen onder vuur te liggen. Het vuur van her-innering aan de ware jij voorbij alle littekens, dualiteit en versluiering. De Jij die in haar volledigheid Eenheid en Goddelijk is. En alles wat daar niet op resoneert zal onder de loep genomen mogen worden. In ons Zelf, en in al onze verbindingen in de ‘buitenwereld’, het aardse ‘speelveld’ waarin wij als Ziel ons Ware Zelf wensen te gaan herinneren.

De aard van verbindingen

Als we het hebben over Verbindingen dan is daarin een onderscheid te maken in de aard van verbindingen. Maar al deze verschillende verbindingen hebben een ding gemeen, namelijk het valt of staat met de verbinding die we hebben met ons Zelf.
De verbinding met ons Zelf is de meest essentiële formule en basis die overal doorheen stroomt, in welke andere verbinding dan ook, en dat ook de aansturing is in welke andere verbindingen wij aangaan of ontmoeten op ons pad.

Des te bewuster we zijn van de verbindingen met en in ons Zelf, of het ontbreken daarvan, des te dieper bewust kunnen we worden van de verbindingen die we hebben met anderen of die we op ons pad van bewustwording ontmoeten. Maar ook des te bewuster kunnen we vanuit verantwoordelijkheid naar ons Zelf toe kiezen om bepaalde verbindingen aan te gaan of niet, of oude verbindingen los te laten wanneer ze eerder ontkrachten dan ons nog iets bijdragen in onze groei.

In deze reeks aan artikelen binnen het onderwerp ‘De Kracht van Verbinding met je Zelf’ zal ik proberen zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe deze thematiek werkt, waar knelpunten en valkuilen zitten, en wat juist die verbinding met je Zelf innerlijk in jou en in al je verbindingen ‘buiten je’ teweeg brengt. Wat de invloed en uitwerking is van de energieën van deze tijd en welke Bedoeling met betrekking tot Bewustwording daar achter zit.

© Willemien Timmer, 28-1-’15

Er volgen in de komende periode nog enkele delen van dit artikel, onder andere:

 

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 2: De Kracht van verbinding met je Zelf in relaties

Deel 3:  Oude patronen,  blinde vlekken, blokkades  & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

Deel 4: De kracht van verbinding met Zielsfamilie en hogere Bewustzijnsvormen

Deel 5: Nieuwe verbindingen en  relaties: een paradigma verschuiving