Deel 2: De kracht van verbinding met je Zelf in relaties

Vanuit de verbinding met je Zelf ga je de verbindingen aan ‘buiten je Zelf’: in relatie met de buitenwereld. In welke vorm van relaties dan ook: een partner, gezin, familie en  vriendschappen. Des te bewuster de verbinding met je Zelf is, des te bewuster zul je zijn van de verbindingen die je buiten je Zelf legt. En des te bewuster zul je daarin weerspiegeld zien wie jij Bent. Jouw kwaliteiten en voorkeuren worden vaak weerspiegeld en gedeeld met verschillende relaties die je bent aangegaan.

Een verbinding kan ons bekrachtigen en versterken, maar ons ook vast zetten of spiegelen in onze eigen bewuste en onbewuste patronen. Door de verbinding met de andere aan te gaan creëer je het ‘speelveld’ waarbinnen voor alle betrokken partijen de onbewuste en bewuste patronen een plek krijgen om uit te spelen. In feite creëer je dus een speelveld om bewuster te worden van de verbindingen met je Zelf die nog blind of onbewust  zijn

Je kan je misschien ook voorstellen dat wanneer je ontdekt hoe je op onbewust niveau vanuit allerhande overlevingspatronen resoneert, dat dat voelbaar, zichtbaar en gepraktiseerd wordt (onbewust) in alles wat je neerzet in het dagelijks leven. In hoe je je leven ziet, ervaart,  leeft, hoe je spreekt, handelt, denkt en voelt. Oude littekens kleuren ons hele wezen en zienswijzen, ons gedrag, onze persoonlijkheid.

Van daaruit blijven we onszelf onbewust weg houden uit de werkelijke verbinding met ons Zelf om op onbewust niveau in het oude te blijven hangen. Dat lijkt vaak veiliger, want het is bekend. Maar in feite helpt het ons niet vooruit, want het houdt het oude in stand en verhinderd vernieuwing binnen te stromen in ons leven en bewustzijn.

Het houdt ons vast in overlevingspatronen van welke aard dan ook, maar helpt ons niet werkelijk bij de diepere kern van pijn en dus afgescheidenheid in ons Zelf te komen. Pas als we daarmee in contact komen, die kernpijn, kunnen we op nog veel diepere lagen in verbinding met ons Zelf treden. En van daaruit weer met de wereld om ons heen.

Want vanuit datgene waar wij op resoneren trekken we ook verbindingen in de wereld om ons heen aan. We trekken dat aan waar we zelf op resoneren en wat we onbewust uitstralen. Dat is de Kosmische Wet van Aantrekkingskracht.

Wat je uitstraalt trek je aan

Dus als jij uit verbinding bent met je Zelf, trek je veelal ook mensen in je leven aan die ook uit verbinding zijn met zich Zelf, en je zult een afweer reactie (aversie of weerstand bijvoorbeeld) voelen naar mensen die wel met zichzelf in verbinding staan. Dit, omdat de oude patronen in jou je daarmee weg houden van de mogelijkheid om dieper bewust te worden of dieper zicht te krijgen op wie jij echt bent, voorbij de oude energie en patronen, in je ware jij die vrij is van beperking. En om je uit de ware verbinding met je eigen bewustzijn te houden dus.

Dit gebeurd veelal ook in relaties met familie, vriendenkring en partner: je houdt elkaars oude patronen en met elkaar gecreëerde patronen in stand. Dit creëert een soort schijnveiligheid, een onuitgesproken afspraak waar binnen ieder zijn of haar eigen rol kent en speelt.

Wanneer een van die ‘spelers’ een stukje bewuster wordt en begint te veranderen, lijkt het hele ‘speelveld’ ontregelt te worden. Je ontvangt veel weerstand van de ‘medespelers’ want je houdt je niet meer aan de onuitgesproken afgesproken rol, maar stapt daar uit en doet iets anders. De zogenaamde veiligheid wordt bedreigd, want doordat jij een andere stap dan verwacht zet, brengt dat iedereen uit balans en aan het wankelen. De uitdaging ligt er daarin om met jeZelf in Verbinding te blijven en bij je eigen bewustzijn te blijven, maar de valkuil om terug te stappen in het oude bekende zal vaak veel groter zijn. Daar wordt immers (meestal onbewust) door de ‘medespelers’ een enorme pressie op uitgeoefend.

Het oeroude overlevingspatroon van de (schijn)veiligheid dient gehandhaafd te blijven vinden zij, (onbewust) omdat dat bekend is. Misschien niet altijd prettig in samenspel met elkaar, maar het ego weet wel wat het kan verwachten. En het ego of Persoonlijk Zelf houdt het liefste vast aan het oude bekende, want het is bang voor verandering en vooral voor confrontatie met het Zelf.

Dus daar waar je dieper in verbinding treed met je Zelf, binnen je oude verbindingen buiten je Zelf, zullen veranderingen optreden en kunnen zich daaruit uitdagende groeiprocessen ontwikkelen.
Want wanneer je buiten de gebaande paden van oude patronen, in relatie met de ander, treedt veranderd er niet alleen iets in jou, maar ook in relatie tot de ander.

Patronen

Vanuit de steeds dieper wordende verbinding met je Zelf zul je ook in samenspel met de ander steeds meer patronen gaan herkennen die je met elkaar opgebouwd en onuitgesproken gecreëerd hebt. Patronen resonerend op jouw pijn en die van de ander(en) die oude overleving, verwachtingspatronen, onbewustzijn, emoties en/of angst  in stand houden. Patronen die schijnveiligheid binnen het samenspel met elkaar creëren en in wezen niet bevrijdend maar veelal juist beperkend werken. Juist daarom ook ontmoet je zoveel weerstand wanneer je zelf dieper in verbinding treedt met je Zelf en daarmee heel het opgebouwde ‘speelveld’ als patronen met elkaar op de grondvesten laat schudden. Dat brengt verandering en dat nodigt ook de ander(en) uit tot nieuwe groei en zienswijzen. Een sterk ontwikkeld ego of overlevingssysteem wat aan het stuur staat op onbewust niveau, zal zich daar heftig tegen gaan verzetten. Zoals dat ook in je Zelf het geval kan zijn, gebeurd dat ook in verbinding met de ander.
Pijnlagen, angsten, oude patronen, overleving, zienswijzen, afweer, verwachtingen… er kan van alles getriggerd worden daardoor. Niet alleen in je Zelf, maar ook in de ander.

Elke relatie is anders

Afhankelijk van het soort relatie kunnen andere soorten patronen met elkaar opgebouwd zijn of worden. Dat gebeurd altijd onbewust en in onbewust samenspel met elkaar. Reagerend en resonerend op de aanwezige pijnlagen, karmische verbindingen, persoonlijke Zielen-leerlessen, afweermechanismen, emoties, angsten en noem maar op. Werkelijk alle onbewuste lagen kunnen hierin een bijdrage doen. Daar waar je dezelfde afweer of overlevingspatronen hanteert daar worden deze door elkaar meestal versterkt, omdat je een groter veld creëert met elkaar, waarin die patronen juist in stand zullen blijven. Daar waar je tegengestelde overlevingsmechanismen of afweerpatronen hebt, kunnen deze ook met elkaar verweven en uitgespeeld worden. Patronen waarbij je elkaar binnen het speelveld dus ‘aanvalt of verdedigt’, ontkracht of dieper in je patroon helpt settelen.

Alle afweer en overlevingspatronen die aan de orde zijn en zo ruimte krijgen binnen het speelveld van de relatie (van welke orde dan ook) zijn er onbewust op gericht je uit de werkelijke verbinding met je Zelf te trekken. En daarmee dus ook niet in de werkelijke verbinding met de ander te brengen.

Overleving en afweer mechanismen dienen te allen tijde om ons onbewust vast te zetten en ons weg te houden van de oude pijnen, vast zettend of houdend in de afgescheidenheid en verhinderen ons om onze blinde vlekken, diepste kernpijnen of diepste angsten onder ogen te zien. Al deze patronen komen namelijk voort uit de 3D en 4D realiteit die resoneert op afgescheidenheid en dualiteit en die resoneren op oude pijnervaringen in die velden.

In je Zelf speel je dat ‘spel’ al, en in verbinding met elkaar wordt dat nog verder uitvergroot en neergezet op  het aardse vlak van dagelijks leven.
Relaties kunnen dus enerzijds zeker zeer versterkend zijn voor de oude patronen en het bemoeilijken werkelijk in onze diepere kern te komen.

Anderzijds werken relaties, als je ze vanuit een bepaalde mate van bewustwording of bewustzijn  bekijkt, juist uitermate krachtig als spiegel om exact te kunnen gaan zien waar oude patronen aanwezig zijn en hoe deze in jou resoneren, waar ze vandaan komen, welke triggers aanzet geven om vanuit het oude te reageren, hoe dat samenspel van oude patronen met elkaar werkt, welke patronen daarin meespelen en elkaar steeds opnieuw ‘bevechten’ in jou en de ander(en), etc.

De aard van de relatie speelt daarbij ook een essentiële rol. De ene relatie is de andere niet. En binnen elke vorm van relaties worden er meestal andere patronen met elkaar verweven en ‘uitgespeelt’.  Dat is afhankelijk van de aard van verbinding met elkaar, de kracht van de verbinding met elkaar, de hoeveelheid hartconnectie die daarin besloten ligt, de rollenpatronen binnen de relatie met elkaar en de mate van karmische ballast wat daar tussen kan hangen. Maar is ook afhankelijk van de betrokken personen en hun verwachtingspatronen, onbewuste overlevingspatronen en afweermechanismen. Welke patronen mogen met elkaar gecombineerd en uitgespeeld worden, wordt bepaald door de Zielenafspraken met elkaar (op hogere levels van bewustzijn, en veelal bij lange na niet meer herinnerbaar in het aardse hier en nu).

De patronen die je ontwikkelt hebt met je ouders zijn bijvoorbeeld van een heel andere orde dan de patronen met je partner. Natuurlijk kunnen en zullen er overlappingen inzitten, maar er zullen ook verschillen zijn. Patronen met je familie of ouders zullen ook anders ‘ingesleten’ zijn, omdat deze vaak ook op familiestructuren (karma en bloedlijnen) resoneren en daarnaast van kinds af aan al opgebouwd zijn met elkaar.

Dat is anders dan met een liefdespartner of een vriendschap.
Daarin spelen andere ‘belangen’  en dus andere verbindingen mee. Daarbij gaat het over andere lagen van liefde, dan wanneer het gaat om familie. Ook in vriendschap is de verbinding uiteraard anders dan bij een liefdesrelatie-verbinding. En op deze wijze kunnen verbindingen buiten je zelf, je steeds andere patronen voorspiegelen.
In verbinding met elkaar kan en mag je eigen onbewuste patronen pakketje steeds meer  ontrafelt en zichtbaar worden. Mits je de bereidheid hebt er naar te willen kijken vanuit bewustwording!

Golf van bewustwording

Momenteel vindt er weer een golf van bewustwording hierin plaats, en vele relaties wankelen of stranden. Dit heeft alles te maken met de innerlijke bereidheid en drive om alles wat ‘klein houdt’ aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daar waar je je niet vrij ervaart, waar lucht ontnomen wordt, waar je je niet tot je recht voelt komen, waar het oude patroon verstikkend gaat werken. Daar ontstaat meer en meer weerstand. Wanneer een diepere bewustwording (door trillingsverhogingen op aarde) plaats vindt, wordt je je steeds bewuster van oude patronen, die mogelijk niet langer passend zijn. Er kan conflict of meningsverschil ontstaan. Maar in feite worden we wakker uit het onbewuste patroon.

Wanneer slechts een van de deelnemende personen binnen het speelveld wakkerder wordt kan dat behoorlijke wrijving geven bij de ander(en). Het zijn opnieuw de triggers van uit het bekende gecreëerde (schijn) veiligheidspatroon stappen. Een proces wat allereerst innerlijk doorlopen wordt, voordat het pas in relatie tot anderen zichtbaar en voelbaar gaat worden. Innerlijk zul je daarbij al op de nodige eigen weerstanden gestuit zijn, op oude triggers, onzekerheden en vertwijfelingen. Ego laagjes, oude overlevingspatronen en pijnen die je pogen in het ‘oude bekende’ te blijven laten hangen. Of je er nu gelukkig in bent of niet.

Stimulans om de Ziel te wekken

De energie van deze tijd echter stimuleert de Ziel om dieper wakker te worden in de grotere realiteit van wie we zijn en wat we ‘onszelf aandoen’ en op een gegeven moment komt daar dat omkeerpunt waarin we niet langer de ogen kunnen sluiten. Er is een punt van ‘no return’. Wanneer dat punt innerlijk bereikt is, en je definitief niet meer in en met het oude overlevingspatroon of pijnlaag kunt leven, er ten diepste doorheen gaat waardoor deze stapsgewijs kan helen. Dan komt daar ook dat punt dat je dieper met je dieper gelegen Zelf (voorheen verstopt achter het patroon) in verbinding komt.

Dat is een moment van intense groei en loslaten van het oude, waarbij je binnen stapt in een nieuwe verbinding en realiteit in je Zelf. Op dat punt wordt het ook zichtbaar en voelbaar voor anderen in je ‘speelveld’ dat jij niet meer de ‘oude jij’ bent, maar dingen ineens anders doet of een andere mening of gevoel hebt. Dan begint het stukje vernieuwing in je Zelf en verbinding met je Zelf ook manifester te worden in je relaties met de buitenwereld. En gaat het ‘spel’ van groeien in verbinding met je Zelf in dat speelveld verder. Daar waar anderen namelijk getriggerd raken door jouw innerlijke verandering wordt ook jij Zelf uitgedaagd op alle mogelijke manieren. Terug stappen in de oude rollen en patronen, in zoverre dat nog ten dele lukt, pogingen tot aanpassen, zwijgen, welke rollen en patronen je maar hanteerde ook binnen die relatie(s).

Je persoonlijkheids- en overlevingslagen zullen van alles uit de kast gaan trekken om je opnieuw aan het wankelen te brengen. Verwachtingspatronen, oordelen, inkleuringen, misverstanden. Van alles zal de revue passeren. Allemaal testen en uitdagingen die het je heel lastig zullen maken en verleiden om weer in het oude patroon te stappen met elkaar. Maar uiteindelijk zullen deze je ook helpen om steeds sterker in de nieuwe jij te groeien zodat je de oude patronen niet alleen in je Zelf, maar ook in relatie tot anderen leert ompolen en helen.

Afhankelijk van de relatie(s), bereidheid tot groei en bewustwording ook van de ander(en) om naar eigen patronen binnen het gezamenlijke speelveld te kijken, karmische bedoelingen en Zielsafspraken zal een dergelijke relatie voortgezet worden, afbreken of gaandeweg uit je leven stromen.

Transformatie van de oude naar de nieuwe verbinding met je Zelf

Wanneer de transformatie van het oude naar het nieuwe in de Verbinding met je Zelf steeds steviger verankert en geïntegreerd raakt, zal ook dat steeds steviger in de relatie(s) met anderen naar voren komen. De Kosmische Wet van Resonantie en Aantrekkingskracht gaat dan opnieuw op. Dat wat niet langer met je resoneert zal verdwijnen uit je leven en nieuwe relatie(s) zullen worden aangetrokken in een resonantie die nu door jou wordt uitgestraald.

In elke vorm van relaties en verbindingen met de ‘buitenwereld’ is de bewuste verbinding met je Zelf een essentieel onderdeel en aansturende factor. Wanneer we geen of weinig bewustzijn op de verbinding met ons Zelf hebben, zullen we niet in staat zijn überhaupt onderscheid te maken op wat van jezelf is en wat van de ander. Laat staan om zicht te krijgen of zelf bewustzijn te hebben op het feit dat er met elkaar een ‘speelveld’ gecreëerd wordt waarbinnen we al onze eigen onbewuste patronen met elkaar verweven en uitspelen.

Des te dieper in relatie met je Zelf, des te dieper zul je in relatie met de ander kunnen treden. Des te meer dat gebeurd vanuit bewustzijn op de verbinding met je Zelf. Des te bewuster ook zal de verbinding met de ander zijn en resoneren op steeds diepere lagen van werkelijk verstaan, respect, Eenheid en gelijkwaardigheid. Waardoor de vormen van relatie met de buitenwereld, van welke aard dan ook, een krachtige bijdrage in de vorm van spiegelingen en groei worden. Dus daartoe wordt elke vorm van verbinding met een ander, anderen of de buitenwereld een krachtig ‘speelveld’ voor bewustwording.

© Willemien Timmer, 28-1-’15

Zie ook:

Inleiding: (Ook gepubliceerd op Nieuwetijdskind.com)

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 2: De Kracht van verbinding met je Zelf in relaties

Deel 3:  Oude patronen,  blinde vlekken, blokkades  & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

Deel 4: De kracht van verbinding met Zielsfamilie en hogere Bewustzijnsvormen

Deel 5: Nieuwe verbindingen en  relaties: een paradigma verschuiving