Hemelvaart & Energetische update mei 2024 

Met alle bijzondere Portaaldagen, verduisteringen, sterrenstanden, zonnevlammen en verhoogde Schumann resonantie die allen van invloed zijn op ons collectieve- en individuele bewustzijn en trillingsgetal, zijn er ook nog specifieke collectief trilling verhogende dagen die voortkomen uit de matrix zelf.

Hemelvaartsdag is daar een van. Hoewel deze ‘herdenkingsdag’ met name door een religieuze stroming wordt gevierd, zijn er velen op aarde aangesloten op het Christelijke religieuze bewustzijnsveld. Dat betekend dat een heel groot deel van de wereldbevolking op deze dag gericht is op de thematiek ‘Hemelvaart’. Ook dit geeft een beweging in het collectieve veld, ongeacht of deze energie juist geïnterpreteerd wordt of vanuit onbewustzijn of zelfs angst, is de aandacht (en dus de energie) gericht op ‘het hogere’ en de potentie van ‘Hemelvaart’. Ascension zoals dat zo mooi in het Engels heet.

Wie zich bevind in het proces van  ‘wakker worden’ in bewustzijn, zelfrealisatie en bewustwording, weet wellicht ook dat ook het proces van collectief ontwaken in bewustzijn, het stijgen van de trilling en het weer her-inneren wie je Oorspronkelijk bent, ascensie genoemd wordt. Het gaat over het opnieuw geboren worden in je eigen Lichtkracht en Oorspronkelijk Bewustzijn, die veel en veel grootser is dan het beperkte menselijke (on)bewustzijn dat vol zit met oude wonden, angsten overleving en beperkt zicht. Deze geven een zeer vertekend beeld van wie wij werkelijk Zijn.

Hemelvaart 9-5-2024

De energie van Hemelvaartsdag is jaarlijks een bijzondere, omdat het poorten in bewustzijn opent vanuit het onbewuste collectieve menselijk bewustzijn en binnen de matrix zelf. Dat is wezenlijk een andere energiestroming dan wanneer er externe invloeden (zoals zonnevlammen of planeetstanden) meespelen. Hoewel deze naadloos op elkaar aansluiten, brengt Hemelvaart ook weer een enorme verdieping in bewustwording en verhoging van trilling teweeg.

Daar waar het verhaal van ‘Wederopstanding en Hemelvaart’ van origine afkomstig is vanuit het oude Egyptische veld (Egyptische mythologie die universeel van aard is) gaat deze symbolische verhalen vorm, net als de gekopieerde versie van het Christendom, over het doorleven van het onbewuste om vervolgens in het Koningschap te kunnen stappen.
Dit is het verhaal van Osiris: het doorleven en doorkruisen van de ‘Onderwereld’,  het eigen onbewuste, om vervolgens de troon te bestijgen, het Meesterschap over het onbewuste te verwerven.
De Hemelvaart is daarbij de transformatie en de terugkeer naar het Oorspronkelijk Bewustzijn, de omkering dus van onbewustzijn naar bewustzijn. Van aards gebonden en vast zitten aan de matrix naar weer in vrijheid de eigen Bronverbinding herinneren en belichamen.

apofyliet.nl - hemelvaart

Van mannelijk naar vrouwelijk Meesterschap

Hoewel Hemelvaart vooral gericht is op de mannelijke energie (Jezus/ Yeshua en Osiris)  richt de energie van de inwijding die ik vanavond verzorg zich juist op de vrouwelijke energie. Vanuit het Egyptische veld is deze gericht op de reflectie van Mut: de frequentie van Vrouwelijk Meesterschap verwerven en oermoeder energie. Mut als Moeder van alle Neteru (Godsaspecten binnen ons wezen en schepping), de kracht ook om vanuit die vrouwelijke omarmende energie alle aspecten weer samen te brengen, waardoor die volledige bewustwording (en dus het oprijzen in trilling) ontstaat.
De frequentie van Mut is zowel liefdevol, koesterend en omarmend als vurig van kracht.
Het Vrouwelijk  Meesterschap in de mens mag evenredig gaan ‘op rijzen’ aan het Mannelijk Meesterschap. Pas dan ontstaat er balans. En pas dan is verwerven van Meesterschap op alle gebieden van ons Zijn weer toegankelijk.

 

De energie van mei 2024

 De energie van mei resoneert uiteraard ook door en is van invloed op de mogelijkheden en potenties, trillingsverhogingen en wijzigingen die deze Hemelvaart ons brengt. 
In dit kader is het van belang even te bekijken welke energieen de mei energie in zich draagt, even los van de zonnevlammen, planeetstanden, volle/ nieuwe manen, etc.

De energie van mei resoneert op de frequentie van de 5. Deze gaat in verschillende golflengtes over o.a.  over de 5 elementen, de 5 bouwstenen van schepping (aarde, water, vuur, lucht en ether), het keelchakra, het pentagram die voortkomt uit de veel oudere Duat ster (5-puntige ster) die symbool staat voor de Oorspronkelijke Mens.

De energie van de 5 en de 5-5 portalen

De energie van de 5-5 portalen (5 mei, 14 mei en 23 mei)  trilt de frequentie van Christus- of Eenheidsbewustzijn aan. En stimuleert hiermee je potentie om tot eenheid te brengen, aan te wakkeren.
Deze potentie in ieders bewustzijn is de energie bij uitstek om meer harmonie, verbondenheid, gelijkwaardigheid en balans te brengen. Juist in die tegengestelde, gepolariseerde of duale lagen binnen ons bewustzijn.

Deze trilling van je (hoger) bewustzijn is zeer behulpzaam bij het helen van datgene wat je niet langer dient, wat oud is, oud zeer en of lijdensweg-imprints, bij overleefstructuren en of patronen die behoren bij afgescheiden en verwond onbewustzijn.
De Eenheidsenergie zet aan tot heelwording, één-wording. Om alle lagen binnen je zelf van bewust tot onbewust, meer met elkaar in lijn en harmonie te brengen, zodat deze weer dieper met elkaar kunnen communiceren en datgene wat echt bij jouw bewustzijn van nu hoort naar voren te halen.

Keelchakra

 De energie van de 5 gaat ook over het keelchakra, welke gaat over expressie, manifestatiekracht en communicatie.
Voor een verhelderen van de innerlijke communicatie, kun je jezelf bezinnen op enkele vraagstukken:
Hoe communiceer jij met jezelf?  Hoe communiceren de verschillende wezenslagen van jezelf met elkaar? Bijv. Het hoger bewuste en het onderbewuste?
En hoe communiceer jij naar en met de buitenwereld?

Zolang dat niet bewust belicht wordt kunnen tegenstrijdige signalen tegenstrijdige creaties manifesteren. Onbewust, maar ze manifesteren wel in je leven(s ervaring).
Bijvoorbeeld je wilt iets heel graag maar je onbewuste geloofd niet dat jij dat verdient, dat het mogelijk is, dat je het waard bent. Je systeem zend dan tegenstrijdige frequenties uit en dat is exact wat je ervaart in je dagelijks leven. Halve creaties. Of het is het net niet wat je verlangde.

Het onbewuste creëert net zo goed mee als het hoger bewuste, en als deze niet op één lijn zitten of zelfs tegengestelde belangen hebben,  schep je onbewust chaos in plaats van harmonie en flow.
De innerlijke communicatie (tussen verschillende wezensdelen) is dus van essentieel belang om deze met elkaar op lijn te brengen.
Daar is in-keren voor nodig. Dan kan het bewust worden en om-keren.

Vanuit een opgeschoonde en verhelderde innerlijke communicatie, zal ook de communicatie naar buiten(wereld) toe wijzigen. En zal ook dat wat je van binnen naar buitenwereld manifesteert veel dieper afgestemd zijn op wat werkelijk in lijn is met wie jij van oorsprong Bent en wat nu past bij je levenspad.

apofyliet.nl - de 5 elementen

De 5 innerlijke elementen

 De 5 elementen zijn krachtige tools of gereedschappen die innerlijke kracht aspecten van je Zelf vertegenwoordigen, waar ook praktisch mee te werken of op af te stemmen is.
De 5 elementen zijn in elke dimensielaag de bouwstenen om jouw Bronenergie in een vorm te kunnen gieten en manifesteren. Ongeacht of dat een etherische vorm is in hogere dimensielagen of de fysieke aardse menselijke vorm hier op aarde.
We zijn in alle dimensies vormgegeven en gemanifesteerd vanuit deze Bouwstenen.
Wij vertegenwoordigen in elke dimensie een ‘splinter’ van ons Gods Bewustzijn en elke ‘splinter’ is gemanifesteerd en vorm gegeven vanuit de 5 elementen.
Des te bewuster we de hoogste potentie van onze 5 elementen leren herinneren en aanspreken, des te dieper kunnen wij ons Goddelijk Zijn of Bronveld werkelijk bewust ook fysiek manifesteren hier op aarde (en in elke dimensie!)
De 5 elementen zijn allen veel omvattende grootse trillingsvelden, golflengtes zogezegd, waarover je hier meer informatie vindt.

Al deze energieën en frequenties zijn van invloed op onze groei in bewustzijn in deze maand, en specifiek ook op de energie van Hemelvaart vandaag, waarin ons Meesterschap over de onbewuste staat weer krachtiger naar een bewuste staat van Zijn mag gaan keren. Of tenminste daartoe weer dieper aangetrilt mag worden.

Ik wens je een stralende, oprijzende maand vol kracht en bewustwording toe.

© Willemien Timmer, 9-5-2024