De energie van februari 2020, persoonlijke en collectieve processen

Energetische update 2020

Februari staat al bijna voor de deur en al laat de energie van februari 2020 laat zich al voelen, we bevinden ons in de laatste dagen van de januari energie. Wat is de eerste maand van 2020 snel voorbij gegaan. Tijd lijkt te vliegen (meer daarover zie mijn recente artikel Tijd en de matrix).
Januari was een maand om uit te lijnen en echt binnen te stappen in de 2020 energie. Met al het ”moeten wennen’ van dien om helemaal gecentreerd en aanwezig te kunnen zijn in de 2020 energie en het nieuwe decennium.
Hoewel het voor velen als een onrustige, hobbelige maand ervaren is, misschien zelfs met griep verschijnselen (is opschoning) mede dankzij de eerste portalen, maansverduistering en conjunctie. Lijkt het enerzijds nu iets rustiger te voelen en anderzijds is er genoeg ‘onderhuids aan het borrelen’ wat zo weer kan leiden tot een nieuwe rollercoaster aan wijzigingen. Welkom in 2020, waar onderste stenen naar boven gehaald worden op een geheel nieuwe manier dan voorheen.

De energie van vernieuwing die ook innerlijk aandrang geeft tot vernieuwing was deze maand sterk voelbaar en zet mijns inziens ook in de energie van februari 2020 nog sterk door. Het is de brandstof die onze innerlijke motor op volle toeren laat draaien. En die koers uitzet voor komende maanden en jaren.

 

Collectief veld 

Op welke fronten die stimulans tot vernieuwing draagkracht in je vind wordt steeds persoonlijker. Natuurlijk dealen we ook altijd weer met collectieve processen waaraan onze persoonlijke processen van stagnatie en groei gelinkt zijn. Maar tegelijkertijd zie ik hoe steeds meer de bandbreedte expandeerd. In die zin betekend dat dat er steeds meer overspanning is van veelsoortige soorten processen, die laagjes van het collectief weerspiegelen. Het is maar net waar je persoonlijk op resoneert aan lagen binnen het collectief, en dat wordt in jouw groei meer belicht.
De reikwijdte verbreed in het collectief veld zogezegd. Die is breder dan ooit en sommige stromingen daar binnen liggen verder uit elkaar dan ooit. Zie het voor het gemak even als een regenboog. Deze bestaat uit 7 kleuren. Maar zou je hier verder op inzoomen, van dichterbij gaan kijken, zul je binnen de overgang van kleuren nog meer kleurtinten tegen komen. Daar waar de kleuren in elkaar over gaan zijn verschillende andere kleurlagen (tinten) te zien.
Het laat zien hoe de focus in feite verlegd wordt in deze tijd en dat als jij in de golflengte geel resoneert, de overbrugging naar golflengte paars verder weg lijkt dan ooit. Omdat de tussenliggende overlap kleuren (golflengtes of groeistromingen) steeds meer zichtbaar worden.

Communicatie, verbinding of begrip tussen de ene of andere kleur/golflengte/groeistroom lijkt steeds meer uit elkaar te drijven en verder van elkaar af te staan. Zo ook de groeiprocessen waar de verschillende golflengtes doorheen gaan. Jouw proces kan dus totaal andere vormen en ervaringen aannemen dan die van de buurvrouw. Ook al liep dat eerder door collectieve processen nog meer synchroon.
In die zin verbreed het collectief veld zich, eigenlijk was dat er altijd al, maar het wordt nu meer zichtbaar en voelbaar.
Bedoeling hiervan is om steeds meer echt je eigen pad, golflengte en groeistroom te gaan volgen. Misschien nog meer dan je al deed. En het mogelijk ‘leunen’ daarbij op anderen valt nog meer weg.
Dat kan als mens kaal, verdrietig of eng voelen, wanneer zelfs de zogezegd gelijkgestemden van voorheen weg vallen. En toch dient het je persoonlijk proces van individualisatie, vrij komen van het groepsbewustzijn, om steeds meer jouw eigen rechte lijn (verfijnde Bronuitlijning) te gaan her-inneren. Op eigen benen staan, verantwoordelijkheid nemen voor jouw groei, proces en Zijn. En jouw groeigolflengte waar je nu bent te (h)erkennen en omarmen.

 

Vrijer komen van het groepsbewustzijn

Des te vrijer we in die zin komen van het groepsbewustzijn, des te meer ga je echt op eigen (Meesterschap) benen staan. Daar waar jij bent in het nu. Om van daaruit verder te groeien, jouw unieke kracht en blauwdruk te ontdekken.
Des te vrijer we komen uit het groepsbewustzijn, des te meer gaan we echt op onze eigen ‘lijn’ (golflengte) resoneren en zullen we heel nieuwe ontdekkingen binnen ons Zelf gaan doen. Enerzijds nieuwe of eigenlijk oorspronkelijke kwaliteiten ontdekken en verinnerlijken. Anderzijds kan dat pas als we onze oude ballast opruimen, die vanuit eigen golflengte meer naar voren kan komen.
Zolang we haken of hechten (hoe subtiel en onbewust ook) aan het groeps- en collectief bewustzijn, blijven we vaak in het oude aangeleerde patroon doorgaan: en dat is ook heel veel ballast van een ander of uit het collectief op je nek nemen. Dat wat feitelijk niet van jou is. Vanuit valse (oude) dienstbaarheid (ten koste van jezelf), schuldgevoel of oude patronen en karma.

Die patronen zijn gebaseerd op het groepsbewustzijn (wij zijn Een) en verhinderen deels de ontwikkeling en afstemming op het individueel bewustzijn.
Natuurlijk zijn wij op heel hoge lage van bewustzijn Een met al wat is. Maar op menselijk vlak is dat geenszins het geval. Door vele vallen in bewustzijn zijn we steeds verder afgesplitst tot een individu. Maar wanneer we blijven vastklampen aan het collectief wij-gevoel zullen we nooit volledig in acceptatie en omarming komen met de eigen individuele blauwdruk, die ons onderscheid van de rest, te leren (h)erkennen.
En dat is het Meesterschap waarin vele lagen van die regenboog/golflengtes of groeistromen zich wel naartoe bewegen.
Willen we werkelijk ons Zelf bevrijden, dan dienen we eerst volledig uit te lijnen met wie wij Zijn, los van het collectief en groepsbewustzijn.
Vanuit verinnerlijking en uitlijning met het persoonlijk bewustzijn is er op volledig gelijkwaardig niveau een verbinding en interactie met de ander, het groepsbewustzijn aan te gaan. Een verbinding die vrij is van schuld(gevoel), karma, leunen op elkaar, valse dienstbaarheid, etc.
Dan kan ieder de eigen unieke plek binnen schepping innemen, zichzelf en de ander in essentie, blauwdruk en Godsvonk ontmoeten. Dan ieder zichzelf en de ander daarin ook erkennen. En ontstaat bewustzijn waar je elkaar kunt aanvullen, kwaliteiten kunt bundelen en samen een sterk draagvlak neerzetten. Het ik-bewustzijn verenigt het wij-bewustzijn op een frequentie van totale erkenning en gelijkwaardigheid.

 

Groei in de komende jaren

Op dat punt zijn we natuurlijk nu nog lang niet, al gaan steeds meer mensen de beweging en groei daar naartoe steeds meer voelen.
In mens-zijn kan dat angst oproepen of onzekerheid. Want het betekend nog meer het eigen hart volgen, ongeacht wat de wereld daarvan vindt. Dat betekend soms nog meer alleen jouw unieke pad bewandelen, los(ser) van anderen en dat kan oude angst of eenzaamheid triggeren in menselijke velden.
Het kan een enorm scala aan emoties, oude patronen, overtuigingen, etc. Naar boven trekken.
En dat proces is sinds 01-01-2020 in feite in werking gezet. En zal zeker het komende decennium laag voor laag gaan uitvouwen en verdiepen zodat we hier steeds verder in groeien.

 

Menselijk meesterschap

Zoals ik afgelopen jaren (2018 en 2019) in meerdere artikelen al belicht hebt, gaat het steeds meer om de ontwikkeling van Menselijk Meesterschap. Des te meer ons mens-zijn zich ontplooid tot de Meester die het in wezen is, des te meer gaat de poort naar de menselijke beleving open voor onze Blauwdruk en Godskwaliteiten, voor het her-inneren wie wij in Essentie Zijn.
Des te meer ons mens-zijn mee kan en mag doen in alle ascensie- en groeiprocessen, des te meer wordt datzelfde mens-zijn kanaal voor het Godsbewustzijn wat je bent.
Hoe meer al jouw Godskwaliteiten echt gegrond en belichaamd worden, hoe meer de Oorspronkelijke Mens in jou geboren kan worden en be-leefd en belichaamd wordt op aarde. M.a.w. dan kun je jouw unieke Broncodering door alle multidimensionale wezenslagen heen weer herinneren, bereiken en inzetten. Dan verenigen alle delen van jouw Zelf en Ben je weer volledig Een met  en fysiek gemanifesteerde vorm van je Godsbewustzijn, ook als mens op aarde.

De groeiprocessen in recente en komende jaren zijn gericht op die ontwikkeling van ons Menselijk Meesterschap. En daartoe dienen we steeds dieper alle onzuiverheden en verwondingen, patronen voortkomend vanuit onbewustzijn, te transformeren. Zodat ballast om turnt tot oorspronkelijke kracht.

 

De energie van februari 2020 (2-22)

De energie van februari 2020 is uiteraard een vervolg op wat er in januari 2020 is aan gezet. We zijn nu stevig geland in de energie van 2020 (de 1-maand staat ook voor de basis) en nu gaan we maand-gewijs de verdieping van 2020 binnen treden.
De energie van februari resoneert op de 2-22 frequentie wat enerzijds diep gaat aantrillen in je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken, Oorspronkelijke Gevoelsstromen en anderzijds de kracht om op te rijzen in bewustzijn nog sterker aan zet.
Er kunnen vele oude emotievelden en gevoelswerelden aangetrild gaan worden en daarmee kunnen de menselijke gemoederen flink getriggerd worden en soms hoog oplopen.
Oeroude pijn- of gevoelstrauma lagen zullen het licht kunnen gaan zien. Maar daarnaast geldt dat ook voor oer oude oorspronkelijke krachtkwaliteiten die je Menselijk Meesterschap proces zullen dienen. Je zou best wel eens versteld van je Zelf kunnen gaan staan over de kracht die in jou aanwezig is en bewust(er) wordt.

Verschillen tussen emoties, gevoel en oorspronkelijk gevoel zullen door de loop van de maand heen belicht en doorleefd worden, zodat de verschillen steeds tastbaarder en meer bewust worden.
Je buik intuïtie zal aardig verstevigd worden en steeds krachtiger voelbaar. Er zal meer ruimte ontstaan in het buikgebied, waardoor hogere bewustzijnslagen steeds dieper binnen kunnen komen e inzichten, informatie, kennis va gevoel in het menselijk bewustzijn (buik intuïtie) haar plek meer in kan nemen. Daarnaast zal er door de opschoning meer ruimte ontstaan om echt met je bewustzijn aanwezig te kunnen zijn in je buikgebied en buikgevoel. Een fase verdieping van het ascensieproces en belichaming van je eigen bewustzijn in mens-zijn.
Ook zal er meer licht geschenen gaan worden op waar je nog (onbewust) identificeert met oude emoties of gevoelens, die je zicht, ervaring, denken en handelen beïnvloeden en in feite beperken.
Waar je nog geen zicht hebt op verschillen tussen emoties, gevoel of Oorspronkelijk Gevoel zal het best een rollercoaster van ervaringen kunnen opleveren. Om je steeds dieper bewust te maken en oude ballast op te ruimen. Dat kan best uitdagend zijn maar het brengt tevens enorme openingen met zich mee waar je in het vervolg van je groei veel aan zult hebben.

Het is mogelijk dat je door deze innerlijke processen ook dieper in opschoning komt van tweede chakra thematieken, zoals verbinding met buik intuïtie, gevoel, emoties, onbewuste lagen. Maar ook in thema’s rondom relaties, seksualiteit, innerlijk kind, jouw plek in de wereld, etc.

De 2-22 codering die besloten ligt in deze maand zal echter steeds opnieuw voor een voortstuwende kracht zorgen die ook je bewustzijn zal helpen oprijzen. Stilstaan is er eigenlijk niet meer bij en niet meer mogelijk.

 

Portalen van februari 2020

De energie van februari 2020 kent  drie ongekend krachtige Portalen die ook weer bewustzijnsshifts binnen gaan brengen en een zeer krachtige potentie in zich dragen die aansluitend zijn op de thematieken en energie van deze maand uiteraard. Het zijn het 02-02-2020 (2-2-22) portaal, het 20-02-2020 (2-2-22) portaal en het 22-02-2020 (22-2-22).
Portaal.

De eerste twee zullen een diep omkerende en wijzigende werking in bewustzijn (shifts) voortbrengen. De derde zal een diep balancerende werking hebben die ook bijdraagt aan integratie van alle wijzigingen, shift en veranderingen in bewustzijn in februari.

 

*Het 02-02-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 2-2-22 frequentie.
De energie van deze portaaldag brengt een diepe opening van buikgebied (tweede chakra) en gevoelswerelden, maar zet ook de Oorspronkelijke Gevoelsstroom weer aan, die gedurende deze maand steeds verder zal gaan doorwerken. Zowel in persoonlijke als collectieve velden en groei.
De Oorspronkelijke Gevoelsstroom is het onbevlekte Goddelijke Gevoelsbewustzijn wat onderdeel is van de Oorspronkelijke Mens.
Het zet de poort open naar groei om tot het gemanifesteerde Godsbewustzijn in de menselijke gevoelslagen te kunnen stromen. En zal zeker een spiegelende werking gaan brengen waar je verwond gevoel en gekleurde emoties beleefd en waar je deze al bevrijd of getransformeerd hebt. Zuiver voelen en ervaring wordt gestimuleerd. Evenals bewustwording waar je nog in emotionele programmering vast zit.

Tijdens de afstand activatie en transmissie van 02-02-2020 en tijdens de activatieworkshop van 02-02-2020 zal ik hier veel dieper op in gaan, zodat je dieper gaat voelen waar het in essentie om gaat (voor jou persoonlijk ook).

 

*Het 20-02-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 2-2-22 frequentie.
Dit portaal is een vervolg op voorgaande en zal je groei verhelderen die je deze maand al doorlopen hebt in de emotie- en gevoelsvelden. Spiegelingen van processen die nog volop werkzaam zijn, maar ook activatie van diepere lagen in deze thematieken, omdat er al een weg in vrij gemaakt is gedurende de maand.
Bekrachtigingen van reeds doorlopen groei en belichten van nieuwe lagen die zich openen in bewustzijn om aangekeken, doorvoeld of bewust te worden.

In de afstand activatie en transmissie van 20-02-2020 zal ik hier veel dieper op in gaan, zodat je dieper gaat voelen waar het in essentie om gaat (voor jou persoonlijk ook).

 

*Het 22-2-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 22-2-22 frequentie.
Hier zal ik op een later moment nog uitgebreid aandacht aan besteden. Maar dit Portaal zal een krachtige balancering in doorlopen en doorleefde processen deze maand aan zetten. En zal tevens een ongekend stuwende kracht binnen je eigen bewustzijn voelbaar gaan maken. De kracht om op te rijzen voorbij oude patronen, wonden, emoties en meer.

Ook op 22-2-2020 zal er nog een afstand activatie en transmissie volgen. Deze staat nog niet in de agenda, maar al wel in de planning.

 

Voor zoverre eerst de update over de energieën van het nu en komende maand. Ik zou zeggen: fasten your seatbelt for the ride of your life!
Ik wens ieder een prachtige, krachtige, transformerende en bewustmakende maand toe!!

 

© Willemien Timmer, 29-1-2020