De energie van het nu en de komende maanden: Geboorte van de Nieuwe Mens

Aardse uitwerking, Vrouwelijke en mannelijke velden, DNA coderingen, Sterrenwezens, kristallen, waterenergie, hormonaal systeem, verduisteringen, Meesterschapsbewustzijn en belichaming

(Zie andere artikelen in deze reeks via de linken onderaan)

Deel 2:Energie en hogere perspectieven van de collectieve en persoonlijke processen

Effecten van de energie waarin we ons nu bewegen vanuit hoger perspectief:
Collectieve bewegingen en jouw proces van Menselijk Meesterschap

De onderste 3 chakra’s en met name alles wat behoort tot het mens-zijn wordt uitgelicht en aangezet tot transformatie in de energie van dit jaar, om tot een volgende stap in Menselijk Meesterschap te kunnen groeien.
Ik noem het bewust Menselijk Meesterschap, omdat wij in onze menselijke vorm en – bewustzijn het uitgangspunt zijn van waaruit onze groei doorlopen wordt en wij ons Ware Zelf eer aan het her-inneren zijn.
Ons mens-zijn mag hierin volledig mee genomen worden e weer ten diepste gaan herinneren wie wij echt Zijn, voorbij de afgescheidenheid en identificaties en wonden van het duale bewustzijn. Op vele hogere lagen van bewustzijn weten wij precies wie wij Zijn, en de uitnodiging en uitdaging binnen het mens-zijn is om het ook hier weer te gaan herinneren, voelen, ervaren en be-leven (belichamen).
Van daaruit ontstaat niet alleen de zogezegde Ascensie en descentie beweging van indalende en oprijzende bewustzijnsvelden die weer door alle lagen van ons wezen incl. het menselijke stromen. Maar ook een stuk Menselijk Meesterschap, wat een bekroning is op de lange weg die wij als Ziel in incarnatie p aarde hebben doorlopen. Menselijk Meesterschap is de volledige belichaming van alles wie en wat wij Zijn, op multidimensionaal niveau. Be-leefd, belichaamd en ervaren in wie jij Bent als mens op aarde.

Onderscheid wat van jou is en wat niet

Wat allereerst een lastige valkuil is, die ook juist in deze tijd opnieuw aan de orde is, is de vervlechting van collectieve en persoonlijke processen. Er is zo’n grote golfbeweging collectief gaande door alle trillingsverhogingen (van portalen, zonnevlammen, universele trillingsverhogingen, etc.) waar binnen wij in ons individuele en persoonlijke proces mee deinen.
Echter dat wat collectief aangeraakt wordt, is niet altijd in resonantie met waar jij persoonlijk in je groei staat.
Natuurlijk zijn we allen aangesloten op het collectief bewustzijn en tot op zekere hoogte bepaald het collectief bewustzijn onze groei en onze potentie om te groeien. Je kan niet verder groeien daar waar (nog) geen rek is in het collectieve veld.
Maar toch is het collectief bewustzijn een veelheid aan verschillende golflengtes, van mensen die nog niet bewustzijn zijn tot mensen die al bewuster aan het worden zijn tot mensen die heel bewust zijn. we kunnen dat alles niet over een kam scheren. We bevinden ons ergens in een aansluiting op het collectief menselijk bewustzijn, daar waar wij resoneren met een bepaalde golflengte.
Echter in deze tijd meer dan ooit zijn al die golflengtes in een immense beweging, het gehele collectief veld trilt en zindert. En daarbij gaan steeds meer verschillende golflengtes door elkaar heen lopen.
Persoonlijk kan dat verwarrend zijn, want je ervaart zoveel en we zijn veelal geneigd te denken dat dat allemaal ‘van jou’ is. Zeker de bewuster mens die bereidheid heeft alles aan te kijken, te doorvoelen of doorleven, trapt snel in deze valkuil om het ‘van mij’ te maken. (Vanuit de oude overtuigingen, die vaak ook enigszins verdraait zijn: het komt toch niet voor niets op mijn pad, dan moet ik er toch iets mee).

Collectieve processen ‘van jou’ maken

Wanneer je onbewust iets van het collectief als ‘van mij’ maakt kun je er aardig in verstrikt raken. Wanneer het zicht en onderscheid ontbreekt op dat wat werkelijk binnen jouw proces hoort, of wat een collectieve beweging is, die uiteraard ook door jou heen deint, kun je te maken krijgen met allerlei processen die je misschien allang doorlopen hebt.
De bewuste mensen die al vele lagen gezuiverd en bewust weer (h)erkent hebben zijn als een stevige Lichtpilaar die de trillingsverhogingen van het collectief bewustzijn op aarde ook dragen en ondersteunen. Er werkt van alles door jou heen en via jou uit, ook dat wat niet van jou is. Deze functie als Lichtbaken dient voor een zekere balans bij zoveel beweging waarin oude peilers omvallen en dient tegelijkertijd als een nieuw fundament voor de nieuwe wereld.
Dus onbewust transformeer je daarmee ook lading van het collectief veld of voert deze door je eigen bewustzijn af.
Op het moment dat een deel in jou dat gaat zien of ervaren als ‘van mij’ kan dat een heel verwarrende stroming innerlijk op gang brengen, want je maakt ets van jou, wat niet van jou is. Vaak gebeurd dit uiteraard onbewust en zijn het uist de delen van je Zelf die bereid zijn alles aan te pakken die dit in wering zetten.
Het resulteert er in dat je misschien opnieuw tegen processen aanloopt of met energieën moeten dealen waar je werkelijk allang klaar mee was. Maar je stapt er onbewust als het ware zelf weer in.
De kracht van onbewuste identificatie is op vele lagen nog groot.
Uiteraard zijn dit ook weer leerprocessen die je nog bewuster zullen maken wie jij Bent en wie jij niet bent.

Maar deze tijd nodigt wel degelijk uit om telkens opnieuw vanuit afstemming op jouw innerlijke uitlijning te onderzoeken wat werkelijk van jou is, en wat van het collectief bewustzijn (en daar binnen van andere golflengtes die jij misschien al doorlopen hebt en waar je niet opnieuw aan hoeft te hechten).
Bewustzijn op het feit dat het collectief vele lagen van onbewustzijn in zich draagt vele golflengtes van verschillende lagen van groei en het bepalen waar jij ‘in je proces zit’ en wat daarbij echt jouw proces is, is essentieel. Het gaat hierbij uiteraard niet om de ontkenning van bepaalde processen die wel degelijk bij jouw proces horen, het gaat niet om het uit de weg gaan van jouw uitdagingen. Maar wel om bewustzijn van waarop jij aangesloten bent en hoe je je misschien onbewust mixt met niet-eigen collectieve processen, die jouw groei eerder vertragen dan in beweging houden.
Dit kan puur gevoelsmatig en je innerlijk afvragen of iets werkelijk ‘van jou’ is, is vaak al voldoende om te voelen of het wel of niet echt aansluiting heeft met jouw persoonlijk proces en met wie jij Bent in dit moment van je groei.

Er zitten zulke oude mechanismen in ons (on)bewustzijn die om zovele redenen vaak met gemak de lading van de ander, of van het collectief, telkens weer op onze schouders nemen. In feite duidt dat enerzijds op dienstbaarheid ten koste van je Zelf (zelfs al ervaar of denk jij dat het dienstbaar is) maar ook op het niet dragen van wat echt binnen jouw verantwoordelijk valt. Puntje bij paaltje komen, welke bewuste of onbewuste beweegredenen daar dan ook voor zijn, allemaal op een gebrek aan Zelf kennis, Zelf liefde en Zelf zorg. Het niet volledig zien en ervaren, herinneren, wie jij Bent en wat bij jou hoort.

Al met al hebben deze bewegingen van het collectief op je nek nemen en e verstrengeling met collectieve processen binnen het persoonlijke, veelal ook te maken met de dieper Vrouwelijek Wonden. Het Goddelijk Vrouwelijke wat vanuit Onvoorwaardelijke Liefde alles wil dragen, omarmen, helen, koesteren, etc. Maar vanuit de opgelopen wonden en verdraaiingen werkt dit lang niet altijd meer op een zuivere bewuste basis, maar juist enorm ontkrachtend ten opzichte van je Zelf.

De Vrouwelijke Blauwdruk laat opnieuw van zich horen en ont-wikkelt zich van het oude

Binnen de nieuwe groeifase die we nu betreden lichten daarin specifieke stromingen, thema’s en energieën op die nu ‘aan de beurt’ zijn binnen dit grotere kader van het jaar.
En wat de afgelopen periode al vanaf eind mei heel sterk zichtbaar en voelbaar is geworden zijn de processen van het Vrouwelijk Bewustzijn die weer dieper opspelen.

De Vrouwelijke Blauwdruk die er aan toe is een gradatie dieper op te schonen en zich te ontdoen van oude energieën.
Enerzijds is dit zichtbaar in de verstrengelingen en vertroebelen van het zicht op de collectieve processen en je Zelf.
Anderzijds is dit ook zichtbaar in de vele menselijke emotionele reacties die op dit moment de revue passeren. Niet alleen (licht) geraaktheid of snel emotioneel zijn, maar ook de boosheid en het agressief reageren behoren tot de emotionele velden (zijn ook afweermechanismen om iets niet te hoeven voelen).

Wat de laatste week van mei, in voorbereiding op de volle maan, sterk voelbaar en zichtbaar werd zijn ook de vrouwelijke voorouderlijnen die op een dieper niveau gezuiverd worden, tot diep in de DNA structuren. Dat betekend dat de vrouwenlijn van de familie en alle daar aan verweven fysieke en emotionele zaken meer naar de voorgrond kunnen komen. Oude wonden en pijnstukken, oude gedragingen, littekens en patronen. Opofferend gedrag, dienstbaarheid ten koste van je Zelf, onderdanigheid en meer van soortgelijke eigenlijk ontkrachte thema’s kunnen daarbij naar de voorgrond komen.
Misschien ervaar je het in je dagelijks leven als conflicten, botsingen of juist herstel van oude wonden binnen de vrouwen in je familie. Misschien ervaar je het juist als emotionele patronen die ineens bewust worden als zijnde niet van jou, maar onbewust overgedragen via de familielijn. Normen en waarden en gedragskenmerken van de vrouwenlijn in jouw bloedlijn (familie). Fysieke klachten die genetisch in de vrouwenlijn gehuisvest zijn die naar de voorgrond komen. En mogelijk op nog veel meer manieren.

Maar ook de Vrouwelijke Oorspronkelijke innerlijke Kracht begint naar een nieuw level op te rijzen. De gevoelsherinnering aan vrijheid, de vleugels uitslaan, volledig vanuit hart en ziel leven en ervaren keert daarmee ook steeds meer terug. De drang naar en het belang van gelijkwaardig aan de zijde van het mannelijke te staan. En meer van dat soort gevoelsstromen die behoren bij de oorspronkelijke Godin en Vrouw.
Om dat te stabiliseren en integreren dient natuurlijk eerst de oude energie gezuiverd te worden. Maar het kan ook al voelbaar zijn dat er nieuwe krachten door je wezen beginnen te stromen die nog zorgzamer, liefdevoller voor je Zelf zijn, waarbij je makkelijker grenzen kunt aangeven of afbakenen, meer voor je Zelf gaat kiezen en of dieper vertrouwd op intuïtie en gevoel.

De emotievelden en zuivering daarvan spelen hierbij uiteraard ook een rol. Maar ook de Moeder energie, moeder-kind verbindingen, man-vrouw verbindingen. Alles wat maar behoort tot de oorspronkelijke Goddelijk Vrouwelijke Potentie en datgene wat niet meer geleerd, (h)erkent wordt, dat wat onderdrukt, vertrapt of afgewezen is, gewond geraakt of vergruist.
Het zijn nieuwe lagen van inmiddels niet onbekende processen van het Vrouwelijke Blauwdrukveld die naar de voorgrond treden om in de energieën van het nu nog verder te kunnen gaan uitzuiveren en oprijzen in een oorspronkelijker trilling.

Het vrouwelijk wenst haar kracht en kwaliteiten weer ten volle te ontdekken en te manifesteren. Maar de wonden die daar liggen, ook ten opzichte van de mannelijke Blauwdruk mogen daartoe verder blootgelegd en geheeld gaan worden.
Enkele gevoelsaspecten en thema’s die in deze periode ook dieper belicht kunnen (gaan) worden zijn de ongelijkwaardigheid van man-vrouw energieën, daar waar het vrouwelijke zich  nog klein of onderdanig houdt, maar ook daar waar het vrouwelijke zich heel groot en overheersend maakt. Boosheid van het (collectieve) vrouwelijke naar het (collectieve) mannelijke over de onderdrukking, manipulaties en ontkrachting. Over het feit at het mannelijke geen bedding biedt van veiligheid, waarin het vrouwelijke tot haar recht en in haar kracht kan komen. Boosheid naar het mannelijke dat het geen verantwoordelijkheid neemt , etc.
Dit kan zowel collectief als persoonlijk ‘uitgespeelt’ worden.

De afgelopen jaren zijn we al door meerdere fasen van opschoning van deze velden heen gegaan maar de 11-trilling van het jaar 2018 breekt nog weer diepere onbewuste lagen van de onderste chakra’s open, waardoor eerder niet-toegankelijke lagen van oude lading nu ook toegankelijk wordt. Het is een vervolg op de processen en groei die je in deze velden al doorlopen hebt de afgelopen jaren.
En het mooie is, het komt letterlijk steeds dichterbij: de bloedlijnen, de familielijnen, het emotionele en fysieke aspect zijn nu veel krachtiger aanwezig binnen deze processen. Het is niet meer alleen hoogenergetisch en op hogere niveaus, het komt letterlijk steeds dichterbij jouw mens-zijn in het hier en nu. Met andere woorden, het komt steeds dichter bij de belichaming en bij wie jij Bent als mens.

Fysieke uitwerkingen zijn niet altijd prettig als het zo dichtbij komt

Zowel de emotionele als de fysieke uitwerkingen van de schoonmaak van deze thema’s  zijn niet altijd even prettig wanneer de verschuivingen en energiewijzigingen zo dichtbij het mens-zijn komen. De fysieke systemen die aansturing aan de processen van  je lichaam geven gaan hiermee namelijk ook anders resoneren. En dat betekend dat de vrouwelijke energie en de heling daarvan ook letterlijk steeds dieper fysiek be-leefd gaan worden.
Wat ik al vele maanden merk binnen mijn Zelf en bij vele anderen is hoe het fysiek lichaam krachtig opspeelt in allerhande (vaak vrouwelijke) klachten en grote disbalansen vrij geeft en zichtbaar maakt. Voor velen speelt er een krachtige hormoon onbalans mee die zeer beperkend en verstorend kan doorwerken. Het is een puur fysiek proces wat mee is gaan stromen in de trillingen van deze tijd.

Het hormonaal systeem en energetische uitwerkingen

Het hormonaal systeem verzorgt onze aansturing van het lichaam, in alles. Er zijn in feite verschillende hormonale systemen ineen, die ook samenwerken en verbonden met elkaar zijn. wanneer hier een onbalans in aanwezig is heeft dat effect op ons hele fysieke en emotionele wezen.
Hormonen bepalen onze waarneming, kleuren onze ervaring, geven aansturing aan onze fysieke structuren en inwendige fysieke processen.
Bij velen is al vele jaren, zo niet eeuwen, een onbalans in het hormonaal systeem aanwezig, zij het latent en of sluimerend. Vaak niet bewust, maar in deze tijd komt dit steeds krachtiger naar voren om bewust te worden. De weerspiegeling van een onbalans in het hormonaal systeem, die alle lichaamsfuncties aanstuurt, is een krachtige spiegel in de onbalans die er op vele lagen van bewustzijn en onbewustzijn nog is.
Tegelijkertijd wordt het juist in deze tijd naar de voorgrond gehaald en bewuster omdat het een uitdrukking is van vastgezette duale/ ongebalanceerde energieën die ook fysiek zijn gaan manifesteren. En om deze bewuster te maken en te gaan transformeren.
In feite spelen niet alleen de energieën van deze tijd daarin een grote rol, maar ook voeding, vergif via voeding, straling en heel veel meer fysieke aspecten van de huidige maatschappij.

Het hormonaal systeem voelt als een ingang naar de fysieke Ascensie en deze poort dient zich nu aan om dieper bewust te worden, te gaan balanceren, transformeren en helen waar nodig. Om een zuivere poort en zuivere aansturing van bewustzijn naar het fysieke lichaam te gaan creëren, waar met gemak de hogere bewustzijnstrilling van je Wezen in binnen kan stromen.

Het hormonaal systeem is niet alleen vrouwelijk qua energie maar in feite onzijdig en omvat zowel mannelijke als vrouwelijke energiestromingen en functies.
Echter bij vele mensen zal een onbalans uitwerken in ofwel de vrouwelijke ofwel de mannelijke kant van het systeem. Mogelijk ook afhankelijk van je huidige verschijningsvorm als man of vrouw in fysieke incarnatie.
Maar hoe dan ook heeft het hormonaal systeem een immense invloed op gevoels- en gedachten structuren en zal veelal op oude wonden resoneren.
Hoe dieper het hormonaal systeem weer in balans hersteld kan worden, hoe stabieler en gezonder de gevoelsstromingen, gedachtenstromingen maar ook fysieke processen weer zullen worden. En hoe meer ruimte zij bieden voor instroom van hoger bewustzijn, het Hoger Zelf zeg maar, wat de ‘besturing’ van ons lichaam via het hormonaal systeem positief kan beïnvloeden.

Wanneer je fysieke onbalans of stagnaties ervaart, voortkomend uit het hormonaal systeem (en dat kunnen vele uiteenlopende klachten zijn, zowel fysiek, emotioneel als mentaal) vraagt je lichaamsbewustzijn om de aandacht en is het echt zaak om te luisteren naar wat jouw lichaam te vertellen heeft! Daar ligt ene belangrijke ingang naar verdere groei binnen jouw proces van belichamen van je Meesterschap en Hoger Bewustzijn!
Dat zelfde geldt voor je water huishouding trouwens.
En het mooie is: het vrouwelijk gewonde systeem die vind dat ze alles zelf maar moet dragen, wordt steeds meer afgebroken, waarbij de mogelijkheid steeds makkelijker wordt om ook om hulp daarbij te vragen en ook daadwerkelijk te ontvangen (allemaal ook vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen die nu nog meer ruimte mogen gaan innemen).

Fysieke stagnaties in deze lichaamssystemen kunnen ook voortkomen uit een moeite van je lichaam om de hogere trillingen te verwerken, en duiden dus ook altijd op een ingang waarop meer innerlijk onderzoek nodig is.
Ook voorouderlijke, vrouwenlijnen van de familie en – bloedlijn kunnen juist via de hormonale systemen een krachtige onbalans en uitwerking veroorzaken.

De waterhuishouding en energetische uitwerkingen

Afgelopen maanden speelt ook het water in frequentie weer een steeds grotere rol. Ik heb hier al meerdere artikelen aan gewijd (zie  hier en hier )
Het gaat daarbij niet alleen om ‘uiterlijk’ water, maar ook om je innerlijk water: de fysieke water huishouding.
Water speelt ook een essentiële rol in de processen van deze periode en dient niet alleen voor geleiding van energieën in ons fysieke wezen, de verbinding met de emotionele processen en vrouwelijke Blauwdruk die dieper ontwaakt. Maar ook voor stroming in onze (fysieke en energetische) groeiprocessen, zuivering van het oude en doorstroming in nieuwe resonanties van ons bewustzijn. Water is een belangrijke brug om de kloof te ‘dichten’ tussen de energetische en de fysieke realiteit die wij Zijn.

© Willemien Timmer, 5-6-2018

Deel 1: Aardse effecten van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 2: Energie en hogere perspectieven van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 3: Tegenwerking en de mooiste uitlijningen zijn er tegelijkertijd

Deel 4: De energie van de komende maanden