Zomerse bewustzijnsshifts van 2020

 

Energetische update over o.a. Portaal- en Poortdagen, Scheppingskracht, Vrouwelijke Blauwdrukken, vernieuwing,  bewustzijn, collectieve wijzigingen en de Leeuwenpoort

 

Deel 2: Poortdagen van juli en augustus 2020 – inleiding

 

Na de zonnewende van 21 juni bevinden we ons nu in een uitwerk periode die draait om integratie van alles wat er in dit afgelopen half jaar in beweging is gebracht. Zowel op innerlijk vlak, als in het energetische.
De energie van de zonnewende heeft de uitlijning met ons eigen Gouden (Gods) Bewustzijn dieper aangetrilt en geactiveerd, gesymboliseerd door de zon op het hoogste punt, binnen dat punt van evolutie waar we nu zijn. En binnen de energie van de lineaire tijdslijn op aarde: 2020.
Zoals je in eerdere artikelen al kon lezen heeft de energie van 2020 te maken met de Blauwdrukken van Bron en met de polarisatie tussen Bron en dualiteit. Beide kanten van 2020 worden uitgebreid uitgelicht in de ervaringen op aarde, sinds de start van dit jaar.
Inmiddels zijn we de tweede helft van 2020 binnen gegaan (sinds 1 juli) en hoewel de eerste helft van 2020 van een ongekende orde aan chaos en verandering was, zal het tweede deel van het jaar daar een vervolg op zijn. Maar op een andere wijze dan de eerste helft van 2020.
Dit tweede deel van 2020 start met twee enorme krachtige maanden (juli en augustus) die elk jaar vele bewustzijnsshifts en belangrijke trillingswijzigingen in bewustzijn brengen, wat ook zeker tot en met eind december 2020 doorwerking zal vinden.

Voordat we deze vanuit de 2020 energie gaan belichten wens ik eerst even een eerder schrijven te delen, als achtergrond en om de rode lijn beter te belichten. Het volgende komt uit een artikel van vorig jaar:

 

Trillingsverhogingen brengen ons dieper bij Thuis in ons Zelf

Vele portaaldagen, sterrenstanden, kosmische instroom, wijzigingen in de resonantie van de aarde, zonnevlammen en allerhande andere situaties werken hieraan mee om ‘gestaag’ de trilling van ons bewustzijn te openen en aan te trillen. Zodat er een doorlopende stuwing van groei en verandering ontstaat.
Dit is al vele jaren (feitelijk eeuwen) gaande, maar de afgelopen jaren worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en of ondervinden zogezegd hinder van deze processen (vaak is dat de eerste aanzet om bewuster te gaan zoeken en te gaan ontdekken wat er gaande is in ons en in de wereld). Mede doordat de trillingen in deze tijd al zoveel hoger zijn dan de jaren en eeuwen hiervoor. We zijn nu cruciale traptreden aan het beklimmen waardoor bewustwording niet alleen aan enkelen meer gegeven is, maar aan een steeds grotere massa binnen het collectief bewustzijn.

Alle schaduw patronen worden door de stijgende energie trillingen omhoog gewerkt om aangekeken, getransformeerd, getransmuteerd of omarmt te worden. want daardoor ontstaat nieuwe ruimte (in ons, in bewustzijn) om een hogere trilling en dus meer oorspronkelijke kracht toe te laten.
Het is als het afdalen van een trap. De hoge kosmische en universele trillingen komen als eerste in hoge bewustzijnslagen binnen. En werken zich steeds verder door naar ‘beneden’, naar de meer verdichte lagen en uiteindelijk naar de materie. In hoeverre je dat bewust bent, hangt af van de mate van openheid en gevoeligheid als mens zijnde, die zich afgescheiden voelt van Bron. Al vele eeuwen zijn de trillingsverhogingen die leiden naar bewustwording dus zogezegd die spreekwoordelijke trap aan het afdalen en beïnvloeden ons bewustzijn. Trillen ons aan om dieper open te gaan, weer te her-inneren.

 

Het proces van eeuwen en het Nu

In de afgelopen eeuwen is dit dus steeds verder naar ‘beneden’, naar verdichtere bewustzijnslagen aan het werken en naarmate het dichter bij ons menselijk (on)bewustzijn komt, des te meer gaan we hiervan voelen.
Daar waar dat de afgelopen jaren vooral nog sterk op energiepatronen en energetische velden gericht was, is deze groei en doortrilling van hogere frequenties sinds 2018 steeds dieper ook aan het binnenkomen in het menselijk en fysiek bewustzijn. Dat is een logisch gevolg, daar waar de energievelden al opener zijn en beter door zijn gaan stromen, werken de hogere trillingen zich steeds verder door naar de meest verdichte trillingen. In dit geval van de materie, ons menselijk bewustzijn, zelfs ons fysieke jasje.
Dat is ook de reden waarom steeds meer mensen wakker worden en of te maken hebben met allerhande vage klachten, zogenoemde ascensie symptomen. Ons diep onbewuste, in bewustzijn en materie, wordt steeds krachtiger aangeraakt in hogere trillingen om zich weer te gaan transformeren en uit te gaan lijnen met onze oorspronkelijke Bronenergie.
Daar waar dat in voorgaande jaren vooral energetisch was, is dat in de afgelopen anderhalf jaar steeds dieper in de materie, in het fysieke lichaam dus ook, aan het manifesteren. Het heeft te maken met de meest verdichte lagen van ons bewustzijn die onder ‘Goddelijk Vuur’  liggen in alle trilling wijzigingen van deze tijd.

Elke stagnatie in energie, elke verdraaide of aangenomen niet eigen energie, schaduwvelden, emoties, angsten of overlevingspatronen worden daarbij aangetrilt om naar boven te komen. Zodat ze bewust kunnen worden en van hieruit omgedraaid, geheeld, recht gezet, getransformeerd en of omarmt kunnen worden. Dan ontstaat er ruimte voor de werkelijk eigen, oorspronkelijke energie om weer door te stromen, weer te her-inneren, weer gevoeld, bewust, gegrond, geïntegreerd en belichaamd te worden.
Dat is het proces van ascensie en descentie wat tegelijkertijd plaatsvindt om onze zelfrealisatie (Zijn wie je Bent tot in elke vezel en elk detail) volledig te belichamen in alle lagen van bewustzijn. ook als mens op aarde.

 

De Oorspronkelijke Mens

In de energie van 2019 die gericht was op de Blauwdrukken van Bron uitlijnen met alle 9 ervaringswerelden binnen ons, werd dus tot in de diepste materiële manifestatievorm van wie wij Zijn de oorspronkelijke Goddelijke Mens codering gewekt. In 2020 zet dit proces van bewustwordingsgroei krachtiger door.
En dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot, zoals wij dat als mens beleven tenminste.
We worden doorlopend geconfronteerd met ons zelf, ons verdraaide zelf in feite. Met schaduwstukken, oude emoties, overleving en programmeringen waarop we eeuwen hebben gefunctioneerd. Daar kunnen we enorm me van worden, moedeloos misschien zelfs, maar ook obstinaat, gefrustreerd en angstig van worden. Juist daar waar men geen idee heeft wat er gebeurd.
Alles in het leven lijkt te veranderen en aan alles in het leven wordt steeds meer zichtbaar waar schaduw of verborgen agenda’s geleefd worden. Waar onzuivere intenties aan de macht staan en waar ontkrachting en onbewustzijn levend gehouden worden.
Relaties veranderen, vriendschappen, doofpotten komen aan het licht. De dualiteit ligt in die zin ook volledig onder ‘Goddelijk Vuur’ om alles wat niet strookt met oorspronkelijke zuiverheid en leven in lijn met Bron aan het licht te brengen. Je ziet het momenteel overal om je heen, in je eigen leven en in de wereld. Zo in het klein als in het groot.
Dit alles dient te gebeuren om steeds bewuster te worden van de onbewuste schaduw en patronen die ons in dualiteit en afgescheidenheid houden, daar waar we niet meer in lijn zijn met Al Wat Is. In harmonie met schepping.

De Oorspronkelijke Mens is onze uitlijning in het mens-zijn dat wel in lijn is met Schepping, wat leeft in de harmonie met Al Wat Is. Waar ego niet het hoogste woord heeft, maar waar nederigheid en de eigen plek kennen binnen de gehele Schepping bewust is en bewust geleefd wordt.
De oorspronkelijke Mens in ons wordt steeds dieper gewekt, met dank aan alle trillinsgwijzigingen die via portaaldagen, volle en nieuwe manen, zonnestormen, wijzigingen in het aardmagnetisch veld, binnen treden in de fotonengordel en instroom van kosmische energieën.
Deze halen zoals gezegd onze schaduwkanten naar de oppervlakte, waar we mee mogen dealen totdat het geneutraliseerd is en overstegen kan worden. zodat de Oorspronkelijke Mens (die in uitlijning is met al wie hij/zij is en met Bron) stap voor stap tot in het fysieke kan opstaan.
Een uitdagende taak en groeibeweging waarbij schaduw van eonen uitgewerkt en uitgezuiverd wordt. Zowel van aardse als Galactische en sferische ervaringen (levens).

 

De energie van 2020

Op 8 januari 2020 schreef ik: “ De 2020 energie laat meer dan voorheen voelen wat een oneindige nieuwe mogelijkheden, maar ook enorme wijzigingen in bewustzijn er voor de deur staan vanaf dit Meesterjaar. Naast de start van een nieuw decennium, luidt 2020 een belangrijke periode in van wijzigingen in ons persoonlijk bewustzijn, het collectieve veld en daarmee ook wijzigingen die meer en meer terug te zien zullen zijn in de dagelijkse maatschappij. In het klein en in het groot.
Heel veel van het oude werkt niet meer, steeds meer is dat de afgelopen jaren al ontmanteld en nog meer zal er de komende jaren aan het licht gaan komen. Misstanden gebaseerd op onbewustzijn, hebzucht ego-gerelateerde verdienmodellen waarbij het hart buitengesloten is.
Zoals dit in de wereld een weerspiegeling laat zien van het onbewuste innerlijke, vraagt dat op persoonlijke basis dus ook om telkens opnieuw oude onbewuste schaduwpatronen te ontmantelen en aan het licht te brengen.

De energie van 2020 zal diep door gaan werken in de gevoelslagen en de uitlijning daarvan met Bron. Steeds meer mensen zullen onderscheid gaan (leren) maken in wat wezenlijk op Brontrilling vibreert en wat niet. In simpeler bewoordingen: wat is werkelijk vanuit het hart en wat vanuit ego bedoelingen.
De verwrongen en verdraaide emotionele programmeringen die vaak misbruik, manipulatie, slachtoffer- en daderrollen in stand houden, zullen dieper onder de loep komen te liggen. En zullen steeds krachtiger aangetrilt gaan worden.  in het persoonlijke leven betekend dat ook een diepere bewustwording waar je nog onbewuste haakjes hebt of onbewuste achterdeurtjes open hebt staan waardoor emotionele chantage en of manipulatie kan binnen komen.

De 20202-energie trilt aan op het herstel van ons Oorspronkelijk Gevoel, onze Oorspronkelijke Emotievelden. (Deze zijn onderdeel van de Oorspronkelijke Mens Code). De onbevlekte, natuurlijke frequenties die weer wakker, herinnert en belichaamd willen worden. En dat kan alleen wanneer de verdraaide verwonde en gepijnigde lagen in deze velden het licht gaan zien. De schaduw dient dus echt eerst bewuster aan het licht te komen, doorvoelt en doorleeft te worden. Dat schept ruimte voor de nieuwe/ Oorspronkelijke trilling om weer haar plek in je in te nemen.
Dat vraagt dus ook jouw Menselijk Meesterschap om dieper te ontwaken, meer in actie te komen. Actiever met je groeiprocessen te verbinden, met de spiegelingen die je op je pad vindt, in de praktijk brengen wat je al geleerd en bemeestert hebt, etc.

Zoals ik al zo vaak eerder heb geschreven: je mens-zijn is de lens, het perspectief, van waaruit wij nu beleven en van waaruit wij groeien in bewustzijn. En waar binnen de meeste verdraaiingen en ballast kleuring geven aan hoe wij het leven op aarde beleven. De menselijke lagen van ons Wezen zijn belast en verzwaard door afgescheidenheid en dat zijn we al langere tijd steeds meer aan het uitzuiveren , balanceren en opschonen. Dat is een intense en langdurige klus zodat zovele levens, op aarde en elders, daarin mee genomen worden.
Dat maakt wel dat stap voor stap ons Menselijk Meesterlijk of Oorspronkelijk Bewustzijn weer her-innert kan gaan worden. Die frequentie in ons die vrij is van dualiteit, de matrix, afgescheidenheid en in volledig bewustzijn met al wie je Bent kan resoneren. Dan wordt het mens-zijn de onbevlekte manifestatie van de Godsvonk die je Bent in essentie.”

En kijk eens waar we nu staan, enkele maanden verder. Na een wereld in lock down en met vele wijzigingen, veranderingen en vele misstanden die aan het licht komen. Zowel intern als in de wereld om ons heen. We gaan steeds meer (vanuit bewustzijn) door de illusies van de matrix heen kijken en zien wat zuiver en onzuiver is, wat klopt en wat niet. Waar zijn verborgen agenda’s aan de orde en waar een pure Bronintentie. Er worden aanslagen gepleegd op de mensheid, grondrechten en vrijheden worden ingebonden en in feite is de grootste strijd om (overheersing van of volledig opstaan in eigen) bewustzijn volop gaande.
Hoe vervelend dit ook als mens-in-ervaring is, het veroorzaakt wel een golf van nieuw ontwaken. Ook op diepere niveaus binnen je Zelf om op te gaan staan in je eigen kracht, Meesterschap, authentieke kracht en bestaansrecht.

 

We naderen een belangrijke nieuwe bewustzijnsshift: de volgende trede

In de komende periode (juli en augustus) gaan we opnieuw een periode in van krachtige bewustzijnsshifts die hierop van invloed zullen zijn. Waarbij de hogere trillingen eigenlijk nog een traptrede dieper gaan afdalen. Voorproefjes hiervan waren de afgelopen maand (juni) al sterk voelbaar, waarbij de instroom van binnenkomende hoge trillingen op een dieper niveau ons bewustzijn en lichaam aan zijn gaan trillen. Tot diep in het cellulaire en zelfs atomische niveau van de fysieke materie. Waarbij nog dieper gelegen lagen van onbewustzijn en hogere lagen van bewustzijn een ‘dans’ met elkaar aan konden gaan om balans en heruitlijning te gaan vinden.
Nog dieper gelegen onbewuste patronen, pijnlagen, emoties en overleving werden naar de oppervlakte gesleurd om bewuster te worden en ruimte te scheppen om hogere bewustzijnsdelen te kunnen laten indalen.

 

Stapsgewijs zullen we de nieuwe bewustzijnsshift en golflengte gaan betreden

Via verschillende fasen en stappen betreden we collectief steeds meer de nieuwe golflengte. De volgende bijzonder krachtige knooppunt momenten doen steeds meer een duit in het zakje van verandering en brengen ons steeds dieper de nieuwe golflengte in. Elk van deze volgende stappen zullen in de maanden juli en augustus bijzonder krachtige initiatie momenten zijn, waarmee we steeds dieper de oude golflengte achter ons laten en de nieuwe betreden. Daarover in de volgende artikelen meer.
Belangrijke volgende stappen en trilling verhogende momenten in de komende tijd zijn:

Juli 2020:

 • 1-7-2020, zie het eerste artikel in deze reeks
 • 4-7-2020 en 5-7-2020 , planeet uitlijningen, volle maan en prenumbrale maansverduistering.
 • Het 7-7 portaal
 • Tweede 7-7 portaal op 16 juli
 • 22 juli: Maria Magdalena dag
 • 25 juli: Dag buiten de Tijd en derde 7-7 Portaal
 • 26 juli: Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius en opening Leeuwenpoort

 

Augustus 2020:

 • 1-8-2020: uitlijning met de lemniscaat, balans, oneindigheid
 • 3-8-2020: Volle maan
 • 8-8-2020: 8-8 Portaal en hoogtepunt/ meest krachtige punt van de Leeuwenpoort
 • 12-8-2020: sluiting van de Leeuwenpoort, uitlijning met de blauwdrukken van balans en oneindigheid. Op eigen hernieuwde innerlijke kracht verder.
 • 17-8-2020: tweede 8-8 portaal
 • 19-8-2020: Nieuwe maan: de totaal uitlijning van je 9 dimensies harmoniseren en balanceren voor een nieuwe fase.
 • 26-8-2020: derde 8-8 Portaal

 

© Willemien Timmer 3-7-2020

 

Lees hier verder:

Deel 1: De energie van 1-7-2020 als ingang naar een krachtige shiftperiode

Deel 2: Poortdagen van juli en augustus 2020 – inleiding

Deel 3: De energie en Portaal- of Poortdagen van juli 2020

Deel 4: De energie en Portaal- of Poortdagen van augustus 2020

 

Activiteiten die inspringen op de krachtige bewustzijnsshifts in deze en komende maand vind je al terug in de activiteitenagenda. Deze kunnen je ondersteunen in je bewustwordingsprocessen en het ‘verstaan’ daarvan binnen jouw persoonlijk (menselijk) leven.

 

(Artiest die de afbeelding heeft gemaakt bij mij onbekend)