Wanneer de magie haar glans verliest

De botte realiteit van spiritualiteit zonder bewustzijn

!Dit en de volgende artikelen in deze reeks zijn onderdeel van mijn nieuwe boek ‘Belichaamd Bewistzijn ( Wanneer de Magie haar glans verliest)‘  die in april 2020 gepubliceerd is!

Deel 2 – Bewustzijn versus spiritualiteit

Vanwege de vele overweldigende en mooie reacties op deel 1 rijst in mij het besef dat er meer behoefte is aan deze naakte informatie die vaker slechts blijkbaar in besloten kring besproken wordt. In zoverre als ik dat kan opmaken uit verschillende reacties die ik kreeg. Vanuit dat besef heb ik gevoelsmatig besloten, voordat ik mijn eigenlijke onderwerp start, nog 2 extra delen toe te voegen aan het artikel. Met het oog op het doorgeven van nog meer elementen die allemaal van belang zijn wanneer het gaat om onderscheid te kunnen maken tussen werkelijk bewustzijn (sgroei) en ‘lege’ spiritualiteit. Meer achtergrond informatie of inzicht kan tevens helpen om het eigenlijke onderwerp van dit schrijven nog verder te verhelderen of dieper doorvoelbaar te maken. Dus vandaar dat het artikel schrijvender wijs, in de stroming van het moment, eigenlijk nog veel uitgebreider is geworden.

Ik neem mijn eigen ziens- en Zijnswijze daarin bewust mee en belicht deze om wat meer beeld te geven van waaruit ik de wereld ervaar in een steeds verder uitdijend en groeiend  bewustzijn. Tevens kan dat misschien helpen om je eigen bewustzijn verder te helpen openen of bewuster je Zelf onder de beschouwende loep te nemen. Want zelfs al ben je gericht op bewustwording, we zijn allemaal ook nog steeds mens met blinde vlekken en stukjes die gaandeweg steeds bewuster mogen worden. Dat geldt voor mij en voor jou. Door het persoonlijker en dichter bij het mens-zijn te houden kunnen misschien makkelijker de ogen van het hart en bewustzijn nog dieper geopend worden. Want iedereen heeft nog blinde vlekken en past soms spiritualiteit zonder bewustzijn toe, zonder het te beseffen. Mede omdat het gebaseerd is op oude spirituele en religieuze stromingen die we allemaal elders of ooit wel eens doorlopen hebben in levens.

De elementen

In de vervolg delen van dit artikel zullen verschillende elementen de revue gaan passeren. Deze elementen wil ik allereerst eens even verder onder de loep leggen en nader beschouwen.
Enkele van die elementen zijn:  intuïtie zonder bewustzijn, mannelijke en vrouwelijke energie, armoede- of tekort bewustzijn versus overvloed, gebrek aan werkelijke kennis van meerdere hoeken, niet echt in je groei stappen, bewustzijn waarop jij resoneert en afgestemd bent, manipulatie en beïnvloeding.
Ongetwijfeld zullen er schrijvende wijs in de flow nog meer thema’s aangehaald gaan worden.

De ingang van waaruit ik belicht

Het artikel zoals het ontstaat, schrijvender wijs en in afstemming met wat zich innerlijk aandient, is direct een mooi voorbeeld van hoe ik ben en hoe ik werk. Ten alle tijden participerend op dat wat zich aandient en van daaruit voelend: waar ‘moet’ of kan ik iets mee?
Wetend dat een deel van bewustzijn allerlei creaties manifesteert in het aardse leven en beseffend dat ik als mens dat nog niet altijd zie. De situaties zijn dan ook bedoeld om dieper bewust te worden waarom ik iets creëer op mijn pad, wat dat weerspiegelt en hoe dat in z’n werk gaat. Het is aan mijn aardse zijn om dat te gaan ontdekken en van daaruit te groeien in bewustzijn.

Dit is ook hoe ik leef en groei in mijn bewustzijns pad. Vanuit mijn multidimensionaal bewustzijnsbesef bekijk ik alles ook altijd van meerdere kanten. Ik zie daarin ook een synchroniteit ontstaan wat passend is bij wie ik ben en wat mijn pad is. Ik bekijk zowel de aardse kanten, de energetische alsook poog ik naar de scheppingsstructuren of blauwdrukken te kijken die daar allemaal in vervat liggen. Ik poog daarbij zowel naar feitelijke kennis, aardse manifestatievorm als ook naar de energetische achtergronden en hogere perspectieven van bewustzijn te kijken en te luisteren. Om een plaatje zo compleet en helder mogelijk te krijgen.

apofyliet.nl - sacred eyes The Sacred Eyes

Ik leef in die zin zo veel mogelijk vanuit wat ik noem ‘The Sacred Eyes’, die de weerspiegeling zijn van het samenbrengen en samen gaan van de Mannelijke en Vrouwelijke Mysteriescholen van het aan aarde gerelateerde oud Khemitische (Egyptische) Bewustzijn in mij. Dat gaat om niet alleen het ontwikkelen van de vrouwelijke kwaliteiten als gevoel, intuïtie en bewustzijn vanuit het voelend be-leven. Maar betrek daar altijd ook gelijkwaardig de mannelijke energie en kwaliteiten bij: wat is praktisch, concreet, hoe kan ik het toepassen. Wat is van waarde en wat zet werkelijk zoden aan de dijk. Hoe grond ik het en zet ik het neer in mijn leven hier.
Misschien dat deze beweging in mij, die op elk front van leven en groei aanwezig is, wel juist zorgt voor de nodige dosis nuchterheid en het niet bevattelijk zijn voor hypes of massa ‘hypnose’. Waardoor ik juist altijd zoveel mogelijk mijn eigen pad ga. Zelfs al leidt dat een andere kant op dan de rest gaat.
Eerder heb ik al wel eens wat belicht in artikelen over mijn weg die vaak net even anders is dan de meeste mensen. En vooral gericht is op de aarde en het mens-zijn, wat het speelbord en de lens is van waaruit we weer gaan herinneren wie wij in Essentie Zijn.
Een diep ontwikkeld vertrouwen is daarbij een bijwerking, ontwikkeld door vele doorlevingen, maar tevens een leidraad in de chaotische speelwereld die we aarde noemen.

Daarom benoem ik ook vaak (om het toegankelijk en vooral dicht bij je mens-zelf te houden) vooral aardse voorbeelden en – ervaringen.  Deze hebben een diepere spiegeling in de energetische en multidimensionale realiteiten en staan in rechtstreekse verbinding met elkaar. Maar het enkel belichten vanuit een hoger perspectief kan juist meer uit de gronding trekken, in het hoofd of verdwalend in andere dimensiesferen,  en dat is precies niet de bedoeling natuurlijk. Die vluchtroute ligt vanuit de spirituele inslag en – stromingen juist al zo op de loer.

Misschien dat al die elementen (in elk geval voor mij) er voor zorgen dat mijn bewustzijn zich steeds verder kan ontplooien, oprekken en openen, omdat er geen enkel pad, ervaring of ‘spelletje’ geschuwd wordt.  En hoewel mijn aardse ik het leven op aarde ook echt nog niet altijd leuk of prettig vind, ik toch de verbinding met de aardse realiteit steeds meer kan en leer omarmen. Dat is een erkenning van de keuze van mijn hogere wezensdelen om hier en nu op aarde te zijn.
Dat is natuurlijk en helaas niet even aan komen waaien. Dat is een hele leerschool geweest en dat is het nog altijd. Het wil ook niet zeggen dat ik geen wonden heb op het aardse vak, die zaten en zitten er juist, genoeg. En juist daarom is dat mijn uitdaging des te groter om toch volledig hier op aarde te Zijn.
En juist de acceptatie (in zoverre) van het hier op aarde zijn, heeft zovele poorten naar hogere multidimensionale realiteiten geopend, die juist door die aardse ingang steeds dieper in belichaming kunnen indalen. (En niet ergens ‘boven’ je in je energie blijven hangen).

Zeer uiteenlopende ervaringen worden daardoor ook opgedaan, met innerlijke kracht en kennis die weer ontwaakt, maar soms ook via externe kennis die diep doorvoeld en afgewogen wordt op waarheidsgehalte en waarde voor mijn weg.
Het voordeel is van zovele ingangen en zoveel uiteenlopende ervaringen in verschillende ‘speelvelden’ binnen de aardse sfeer, dat die ook weer Galactische en Kosmische koppelingen zichtbaar en herinnerbaar maken. Dat de kennisstroom die voor mij ook essentieel is, een vrij breed vlak beslaat.
Juist door dat brede vlak van ervaringen op aarde ie ik opdoen, ga ik steeds meer koppelingen en linken maken en wordt gaandeweg een groter plaatje zichtbaar van de multidimensionaal gelaagde realiteiten waar wij ons doorheen bewegen. Die soms ogenschijnlijk in eerste oogopslag niets met elkaar te maken lijken te hebben, maar in diepere lagen wel degelijk verweven zijn. Bij bewustzijn hoort een steeds dieper inzicht in hoe schepping werkt en hoe ‘structuren’ en processen met elkaar samenhangen.

Maar genoeg over mij. Dit was even ter achtergrondinformatie van waaruit ik mijn kennis en ervaringen put en deel.  En van waaruit mijn bewustzijn groeit. En van waaruit deze artikelen dus ook beschreven worden. Met juist in de vervolg delen heel praktische, aardse voorbeelden waar een wereld van bewustzijn en onbewustzijn achter verscholen ligt!

Achter elke ervaring schuilen diepere beweegredenen en processen van bewustwording die je in staat stellen om steeds meer deze achterliggende patronen, energievelden en bedoelingen te achterhalen.
‘Lege’ spiritualiteit die zich slechts richt op rituelen, niet gegrond is  en niet werkelijk naar binnen gaat, in de verbinding met alles wie je Bent, zal nooit en te nimmer alle gelaagdheid van je ervaringen boven tafel kunnen krijgen. Omdat er slechts vanuit een gekleurd en vertroebeld perspectief naar gekeken wordt. Als er al naar gekeken wordt.

Wordt je geraakt?

Nogmaals, het is niet bedoeld om wie dan ook te veroordelen, maar wel om gewoon even de naakte waarheid op tafel te leggen, om bewustzijn te verspreiden.  Gebaseerd op vele jaren ervaringen opdoen. Mocht je je ergens door mijn schrijven persoonlijk ‘aangevallen’ of geraakt voelen, het persoonlijk betrekken op jezelf of merken dat het oordeel, weerstand of wat voor gevoel dan ook in je opwekt. Laat dat dan graag een uitnodiging zijn om niet te gaan projecteren, maar om juist bij jezelf naar ‘binnen’ te gaan. Om te gaan ontdekken wat het is dat er haakt of raakt, en wat dat over jou te vertellen heeft.  Wie weet mag het iets aanraken waardoor jij juist weer bewuster van je Zelf of jouw ervaringen en zienswijze mag worden!
Projectie is vaak een van de eerste afweermechanismen die veel gehanteerd wordt vanuit een onbewust reactiepatroon als je iets leest, ervaart of tegen komt wat op een pijnlijk punt in jezelf resoneert. En kan helaas vaak erg nare vormen aannemen, die je juist meer buiten je Zelf en uit verbinding trekken, dan dat ze je bewustzijn/ -wording opleveren.

Ik vertel slechts mijn verhaal van ervaringen die mijn zienswijze in dit moment hebben gevormd. En vanuit mijn hart probeer ik dat zo oordeelloos als mogelijk is binnen mijn bewustzijn nu, te vertellen. Waar ik overigens mijn verantwoordelijkheid ook voor neem en heel bewust besef dat mijn zienswijze ook steeds verder groeit n.a.v. de ervaringen en bewustzijn die ik opdoe. Het is dus zeker geen vast staand feit of vastgezette waarheid.

Intuïtie zonder bewustzijn

In een van de volgende delen van dit artikel zal er een paragraaf gewijd zijn aan dit onderwerp: intuïtie zonder bewustzijn. Het is in het kader van waaruit beschreven wordt en binnen bepaalde thematiek geplaatst. Maar het voelt belangrijk dit thema nog even dieper te belichten, in het kader van de spiritualiteit zoals wij die in het westerse leven ook benaderen.

In het onderscheid dat ik in de inleiding uiteen heb gezet tussen spiritualiteit en bewustwording zie je eigenlijk al dit onderwerp terug. Daar waar spiritualiteit zich richt op het ontwikkelen van intuïtieve en of paranormale gaven, het versterken van je gevoeligheid, het aanleren van technieken, wordt het gericht op kwaliteiten die in feite van nature aanwezig zijn. Kwaliteiten die prima inzetbaar zijn ook zonder bewustzijn, zoals je in vervolg delen zult kunnen lezen.
In de loop der jaren heb ik vele ‘voorbeelden’ hiervan gezien, waaruit heel vaak blijkt dat intuïtie zonder bewustzijn ook ronduit gevaarlijk en beschadigend kan werken.
Zovele mensen als ik de praktijk heb aan mogen horen en – voelen met diep traumatische ervaringen doordat ‘therapeuten’ maar van alles hebben geroepen. Vaak zonder enige vorm van echte verbinding, compassie, tact, afgestemd op de ontvanger of belangenloosheid. Vele mensen die zoeken zijn uiterst kwetsbaar en raken makkelijk in niet professionele handen alleen maar meer vertrouwen kwijt en lopen meer beschadigingen op.

Daar waar ‘therapeuten’ met intuïtie maar zonder bewustzijn aan de slag gaan met andere mensen, zonder zichzelf dus (ten minste voor een groot deel) te kennen, zullen nooit iemand echt verder kunnen helpen dan van de wal in de sloot.
Dat is misschien heel hard, maar kraakhelder zichtbaar aan de vele voorbeelden die hier in de praktijk al jaren voorbij zijn gekomen. Waarschijnlijk is het een topje van de ijsberg van ‘spiritueel beschadigde mensen’, die ondanks de opgelopen wonden op ‘spiritueel gebied’ toch door zijn blijven zoeken. Terwijl waarschijnlijk een groot deel misschien ook de hoop op hulp in deze route heeft opgegeven.

Daar waar geen bewustzijn achter gevoeligheid of intuïtie zit, kan niet zuiver worden afgestemd op wat van jou is of wat van de ander. Daar waar geen zelfkennis is, kan het onderscheid niet gemaakt worden. Daar waar processen zelf niet doorleefd zijn, kun je de ander ook niet helpen.
Daar waar geen bewustzijn aanwezig is, kunnen onderhuidse en onbewuste belangen krachtig door je werkwijze heen mee stromen. Misschien zelfs zonder dat het opgemerkt wordt, maar wat wel effecten heeft.
Bijvoorbeeld onderstromen van eigen onmacht, onvermogen, niet vlekkeloos kunnen interpreteren of scheiden van ingevingen, beelden, informatie die tot je komt. Niet kunnen nuanceren of afstemmen op wat degene tegenover je wel of nog niet kan ontvangen of behappen.

Daar waar standaard behandelmethoden ingezet worden die via een soort stappenplan aangeleerd zijn, ligt er geen werkelijk gevoel en fijngevoelig afstemmen. Er wordt een standaard programma afgedraaid, maar niet gekeken naar wat de ander werkelijk nodig heeft, wat er past of wenselijk is.
De vertaalslag van hetgeen je waarneemt en hoe je dat ‘netjes’ vertaald in woorden kan worden, afgestemd op de ander zodat deze er zelf ook wat mee kan, is vaak ook een probleem. Losse opmerkingen van ‘ik zie dit of dat’ zonder het te kunnen vertalen,  dragen niet werkelijk bij aan groei, bewustwording, bekrachtiging of genezing.
Het zijn zo even enkele van de vele voorbeelden waar er honderden anderen van te noemen zijn.
Het getuigd allemaal van ‘goed geprobeerd en vast ontzettend lief bedoeld’ en ongetwijfeld bedoeld om anderen verder te helpen, maar regelmatig slaat het de plank mis en komen mensen er niet beter uit.

Wanneer er machtstukken, onbewuste concurrentiestrijd, eigen frustraties, eigenwijsheid, ego lagen , gekleurde overtuigingen , marketingdoeleinden, manipulatie, eigenbelang, armoede bewustzijn of gekwetste kindlagen in de ondertoon (onbewust) mee stromen kan er zelfs nog meer schade aangericht worden, dan wanneer er alleen vanuit het niet gegronde ‘licht en liefde’- principe gewerkt wordt.
Ik heb mensen de meest harde en vreselijke, de plank mis slaande spiritueel getinte opmerkingen horen maken, met alle goede bedoelingen, maar zonder bewustzijn. Waardoor zij zelf niet bewust zijn van het feit hoe kwetsend dat voor de toch al kwetsbare en zich openstellende ander is.

Want ook wanneer je spiritueel (aan jezelf of met anderen) werkt draag je nogal een verantwoordelijkheid. En blijkbaar wordt dat vaak niet zo gezien of gevoeld.
Zelfs wanneer de intentie en bedoelingen goed zijn, maar bewustzijn ontbreekt, kan er wel degelijk schade aangericht worden. Bij jezelf en bij de ander. Laat staan wanneer er moedwillig verkeerde belangen en onderstromen ingezet worden. En ja, ook dat gebeurd schijnbaar regelmatig in sommige praktijken.

Ongeheelde wonden…

En al deze zaken hebben, naast een gemis aan zelf bewustzijn en werkelijke verbinding met hart en alle Zelfdelen, ook veelal te maken met een diepe onbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Naast het feit dat beide kwaliteitenvelden ook nog eens eigen ongeheelde wonden in zich kunnen dragen.

…Vanuit de vrouwelijke energie

Wanneer niet belichaamde spiritualiteit alleen vanuit de vrouwelijke energie wordt beleefd zal dit voornamelijk gericht zijn op het (ontwikkelen van) voelen, inspiratie, gechannelde energieën, healing, intuïtie, etc. Er zal een hang zijn naar ‘gechannelde’ berichten van anderen om steeds opnieuw over hogere dimensies en sferen te lezen of horen.  In feite wordt er informatie tot zich genomen, die niet ten diepste gevoeld, geschift op waarheidsgehalte of kleuringen van het channel, laat staan gegrond kan worden.

Wanneer er weinig tot geen zelfbewustzijn is of gronding ontbreekt wordt er geregeld uitspraken gedaan als ‘ik voel dit’ en ‘ik voel dat’. Zonder te kunnen nuanceren of traceren vanuit welke laag of wat voor veld iets afkomstig is. Ook worden vaak kosmische wetmatigheden aangegrepen als ‘alles is goed zoals het is’  en ‘laat het maar los’ terwijl dat helemaal niet gegrond is. En soms ook totaal niet aan de orde, niet doorleefd en niet werkelijk afgestemd. En dus is het een lege uitspraak. Het zogenaamde ‘positief denken’ is daar ook een van.
Wanneer het gekwetste vrouwelijke veld hier als ondertoon in mee stroomt, kunnen ongezien verschillende effecten voor nogal wat problemen zorgen.
O.a. het alles maar toelaten, ook van (vaak onbewust) buiten je zelf en je voor van alles en nog wat open stellen zonder onderscheid of grenzen bewaken, hoort daar ook bij.  Alles geloven wat je voelt zonder bronnen te verifiëren en klakkeloos aan te nemen. Evenals totale dienstbaarheid ten koste van jezelf.  Gevoelskennis is vaak niet tot in de schaduwregionen doorvoelt, doorleeft , aangekeken en belichaamd.

…Vanuit de mannelijke energie

Spiritualiteit vanuit een mannelijke energiestroom is vaak gericht op rituelen en technieken. Het zoekt houvast in structuren of in doe-kracht. Op zich is daar niets mis mee, mits het werkelijk op het voelend vermogen is afgestemd. En vaak is dat het niet. Dan wordt een techniek een aangeleerd trucje wat totaal niet afgestemd hoeft te zijn wanneer het ingezet wordt om zogezegd een ander te helpen. Rituelen om het ritueel, die in essentie bedoeld zijn om een diepere verbinding te maken met het totale Zelf. Datzelfde zie je terug bij allerhande spirituele stromingen uit exotische gebieden of sjamanistische volkeren. Dat wat vroeger voorbehouden was voor slechts enkele ingewijden die hun hele leven daaraan wijdden, wordt nu wijd en zijd door velen gepraktiseerd, die amper een fractie van de oorspronkelijke inwijding ondergaan, en laat staan geïntegreerd en belichaamd hebben.
Vanuit het gewonde mannelijke veld zal met name de mind en praktische vormgeving een sterke inslag hebben en van invloed zijn op de werkwijze. Maar ook o.a. schaduwkanten als macht, onmacht, manipulatieve energie, beïnvloeding, sturing willen geven zullen in ondertoon aanwezig kunnen zijn. Boekenkennis en mind zullen vaak een overhand hebben, maar niet doorvoeld, doorleefd en belichaamd zijn.

Overigens maakt het niet uit of je man of vrouw bent natuurlijk, want beide energiestromingen zijn in ons bewustzijn aanwezig. Wanneer deze niet met elkaar in balans zijn, zal een van de twee de boventoon voeren van waaruit we leven, spiritueel groeien, waarnemen, beleven, ervaren en vorm geven. Ook kan dit gedurende verschillende groeifasen van de ene naar het andere ‘ondertoon’ om switchen.

Alles ‘moet’ helen en krachtplaatsen

Ook de behoefte of drang om van alles te ‘moeten helen’ want ‘zo voelt het’ hoort hier bij. Ik zie dit soort dingen vaak gebeuren in de Egyptische tempels, op krachtplaatsen en waar dan ook. Persoonlijk ervaar ik het nogal eens als een groot ego met blind bewustzijn om te denken dat wij daartoe in staat zijn of dat dat überhaupt iets is waar wij ons mee mogen bemoeien. De aarde managed al miljoenen jaren haar energiestromen en krachtplaatsen. Dat mensen daar tempels op gebouwd hebben bijvoorbeeld of het misschien energetisch besmet hebben, wil niet zeggen dat Moeder Aarde dat niet zelf aan kan om dat weer te balanceren.
Het getuigd van een ernstig gebrek aan vertrouwen in het bewustzijn van Moeder Aarde (en dus ook in jezelf), die heel goed van binnenuit en vanuit haar scheppende kracht haar wonden kan herstellen. Ook als wij als mensheid die hebben toegebracht.
Ja, we mogen absoluut verantwoordelijkheid nemen voor de schade die wij veroorzaken, aan Moeder Aarde, de ander en ons Zelf. En dat is precies waar het om gaat. Als je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen proces, dan pas helen zaken van binnenuit pas echt.
Het ervaren van verstorende energieën op krachtplaatsen dient vanuit mijn ervaring, gevoel en perspectief een heel andere Bedoeling.

Het direct reageren op een onbalans, schaduw of niet prettig voelende energie met als eerste reactie ‘dat moet geheeld’ worden, getuigd van een niet bewust aanwezig zijn en niet begrijpen waar het echt om gaat.
We leven in een duale matrix en wereld. Daarin zijn polariteiten gelijkwaardig aanwezig. Zowel schaduw als licht. Wat je ontmoet op je pad hangt af van waar jij op resoneert, bewust en onbewust.

Als jij op bepaalde plaatsen schaduw energieën of ongebalanceerde energie tegen komt wil dat niet zeggen dat ‘jij als healer’ aan de slag moet om ‘dat maar even te herstellen’. Het vraagt slechts een naar binnen keren en voelen wat dit wat je tegenkomt jou te vertellen heeft. De buitenwereld is in die zin een spiegeling die iets in je binnenwereld wil verhelderen.
De drang om de aarde of plaats te moeten helen, mag juist omgekeerd en doorzien worden als de innerlijke drijfveer om jezelf in die ongebalanceerde frequentie te helen! De plek weerspiegelt immers iets van jouw innerlijk. Als er geen onbalans of schaduwstukje in jou aanwezig zou zijn, zou je daar ook niet mee matchen op dat moment en op die plek. Het gelijke trekt het gelijke aan. Jouw systeem ervaart de schaduw of onbalans omdat je het onbewust herkend van binnenuit, als deel van je Zelf.

Ik heb het zo vaak mogen ervaren en aanschouwen in de Egyptische tempels en krachtplaatsen. De ene persoon ervaart op een plek een schaduw energie, de ander ervaart juist een lichtkracht die bekrachtigd. Het versteld dus alles over je Zelf. Waarop ben jij op da moment afgestemd, op welke golflengte of frequentie zit je? wat heb jij nodig op dat moment om te groeien? En hoe is jouw uitwisseling met de energie een plek, als weerspiegeling van wat er in jou leeft op dat moment. Dat kan tevens gerelateerd zijn aan allerlei elementen die mee spelen op zo’n moment. Denk aan je persoonlijk proces, aan de energie van het moment, de trillingsverhogingen, etc.

Als je je slechts gaat richten op de heling van een plek (‘omdat dat zo voelt’) , een persoon of wat dan ook, dan ga je voorbij aan waar het werkelijk om gaat.  Jij bent nooit in staat een plek volledig te helen, mits jij de spiegeling aanpakt, naar binnen brengt. In verbinding gaat en je eigen stukje aankijkt, doorgrond en heelt. In verbinding met de plek, terwijl jij je Zelf ‘heelt’,  ontstaat automatisch een soort van wisselwerking die neutralisatie op de energie van de betreffende plek binnen brengt. De spiegeling lost op omdat jij verantwoordelijkheid, bewustwording en healing binnen je Zelf aanspreekt.
Je verplaatst je a.h.w. dus naar een hogere trilling, een meer zuivere trilling en dus resoneer je niet meer op die frequentie die je eerder waarnam als verstorend.
De krachtplaatsen zijn juist levensgrote spiegels die alle polariteiten in diepte omvatten. En afhankelijk van wat jij nodig hebt om te groeien wordt levensgroot uitgelicht!
Dat is een heel andere werkwijze dan te pas en te onpas je helende energie (met alle goede bedoelingen, maar zonder werkelijk bewustzijn) rond te strooien zonder je eigen issues op te lossen. Dat is een dweilen met de kraan open en heeft helaas ook geen enkele zin.

Hetzelfde geld voor het opschonen van energieën van huizen en het ‘naar het licht brengen van entiteiten’. Vaak is dit een ‘helende handeling’, die niet tot in de kern kan oplossen tot dat moment waarin de diepere bedoeling van de verstoring voor betrokkenen is verhelderd en innerlijk is opgelost.
Het is een verkapte vorm van  onbewust ego wat denkt dat dat wel even te fixen is. Maar zonder werkelijk bewustzijn is het een surrogaat helpen wat niet van blijvende aard is.

In het volgende deel zal ik nog enige andere aanverwante onderwerpen bespreken, voordat de eigenlijke aanzet en onderwerpen van dit artikel aan de ode gaan komen.

© Willemien Timmer, 29-1-2019

In deze artikelenreeks zijn verschenen:

Inleiding – deel 1

Deel 2: Spiritualiteit versus bewustzijn

Deel 3: Armoede bewustzijn, overvloed bewustzijn en business

Deel 4: Het gevaar van bewustzijn buiten je Zelf plaatsen (Lichtmeesters en Engelen)

Deel 5: De hedendaagse Egyptische realiteit in samenhang met de Europese spiritualiteit (grootse valkuilen)

Deel 6: Bewustzijn versus onbewustzijn en de kracht van manipulatie (Egypte weerspiegelt)

Deel 7: De oud Egyptische realiteit versus de westerse spiritualiteit (Werkelijke kennis versus ‘spiritueel geleuter zonder kennis’)

Volgende delen verschijnen binnenkort!