Wanneer de magie haar glans verliest

De botte realiteit van spiritualiteit zonder bewustzijn

Dit en de volgende artikelen in deze reeks zijn onderdeel van mijn nieuwe boek ‘Belichaamd Bewistzijn ( Wanneer de Magie haar glans verliest)‘  die in april 2020 gepubliceerd is!

Deel 4 Het gevaar van bewustzijn buiten je Zelf plaatsen

Een vervolg op de verdieping van het voorgaande artikel. De verschillende valkuilen die je op het pad van een niet-gegrond spiritueel groeien en groei zonder werkelijke bewustwording tegen kunt komen en die veelvuldig be-leefd worden.

Lichtmeesters, Engelen, Lichtwezens, de valkuil om uit je eigen uitlijning te gaan en in afhankelijkheid te stappen

Je hoeft maar te strooien met wat namen van Lichtmeesters of Engelen en je hebt vrijwel gegarandeerd de aandacht van een groot deel spiritueel groeiende mensen. De channelingen van diverse Lichtwezens vinden gretig aftrek.
Nog leuker wordt het wanneer er cursussen worden aangeboden onder leiding van Lichtwezens en – Meesters, want dat komt nog wat dichterbij dan alleen een tekst lezen.
Al jaren merk ik hoe velen zijn gefascineerd door de Meestervelden en hoe deze een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Het is de ‘hang’ naar de hogere Lichtsferen en – frequenties die aanwezig is.
Ik zeg geenszins dat deze energieën niet reëel zijn, want ik werk al vele jaren ook met vele Lichtwezen energieën samen. Dat heeft er door mijn groei heen en in omgang met andere mensen echter wel toe geleid dat ik daarin veel mis(ver)standen ben tegen gekomen. Opnieuw is het een gebrek aan werkelijk bewustzijn wat daar aan ten grondslag ligt.

De onbewuste hang naar afhankelijk blijven van een ander ‘die zoveel verder’ is speelt hierbij een belangrijke rol. Of die ander nu een mens is of een Engel of een Meester. Vaak gebeurd dat onbewust vanuit de eigen gekleurde perspectieven op het Zelf, die laagjes waarin jij je Zelf eigenlijk niet goed genoeg vind of nog niet kunt zien. Of kwaliteiten die je bij een ander ziet (bijvoorbeeld het contact met Lichtmeesters) die jij zelf (nog) niet denkt te hebben.
Daarnaast neem ik vaak waar dat er steeds opnieuw al-oude denkbeelden en perspectieven op het contact met Meesters en Engelen, of welk willekeurig Lichtwezen dan ook, geplakt worden. Het betreft altijd, subtiel of niet, een Lichtkracht buiten je Zelf.
Dat is een perspectief wat vanuit oude spiritualiteit en religieuze beïnvloeding geïntegreerd is.
(God en de Engelen de ergens in de hemel op en rondom een troon zittend).

Externe Lichtwezens

Natuurlijk zijn er wel degelijk vele soorten Lichtwezens van allerhande aard en vanuit alle hoeken van het universum. Sommige met goeie intenties, andere met schaduwrollen en bijbehorende intenties.
Het is vrij ‘kortzichtig’ om uit te gaan van alleen ‘licht en liefde’ als het gaat om Lichtwezens van andere golflengtes. Immers door de hele schepping heen zit dualiteit verweven, en zeker in onze  aardse realiteit. Op andere dimensielagen neemt die dualiteit andere vormen aan en wordt anders beleefd, dan hier op aarde, in de meest verdichte sfeer.
Dat betekend ook dat elk Lichtwezen waarmee je contact maakt niet per definitie een zuivere intentie hoeft te hebben. Dat zelfde geldt in feite ook op aarde, niet elk mens dat je ontmoet maar (nog) niet kent, hoeft per definitie een zuivere en integere intentie te hebben.
Opnieuw is onderscheid maken, je eigen kracht en autoriteit niet ontkennen hierbij essentieel. Bewustzijn en of bewustwording is van werkelijke noodzaak wanneer je in je groei hierop gericht bent.
Daarnaast noem ik persoonlijk de denkwijze van ‘Lichtmeesters buiten je Zelf ‘al jaren steeds meer een vorm van ‘oude spiritualiteit’.

Interne Lichtwezens

Vanuit de ervaring dat wij Multidimensionaal van aard zijn, en op alle lagen van schepping aanwezig zijn, ben ik steeds meer gaan ervaren dat ook delen van ons bewustzijn verweven zijn met dimensies en sferen van Lichtmeesters, Engelen en andere vormen. Vanuit bewustwording ‘trek’ je alles ‘steeds meer naar binnen’, betrek je het op je eigen bewustzijn. Waarbij ik gaandeweg steeds meer ging ontdekken dat de Meesters niet (alleen) buiten ons zijn. Maar dat wij innerlijk in ons multidimensionaal pakketje van Zijn ook al deze frequenties binnen ons eigen bewustzijn dragen.
Het gaat uiteraard niet zozeer om een mannetje of vrouwtje met vleugels zoals dat vanuit de oude religie werd afgebeeld (en nog steeds vaak zo wordt uitgebeeld want ons collectief beeld is daarmee gekleurd). Maar het zijn frequentie velden. Golflengtes. En ons Multidimensionaal bewustzijn bestaat uit vele golflengtes.
Dat betekend dat sommige golflengtes zoals ze gekend worden van bepaalde Lichtmeesters of Engelen, ook daadwerkelijk in ons eigen multidimensionaal pallet aanwezig zijn.

Weg van onze kracht of juist er naartoe bewegen?

Wanneer we blijven uitreiken naar golflengtes (van Lichtwezens) buiten ons, blijven we dus in feite weg gaan van ons innerlijk en ons Zelf. Dan blijven we deels afhankelijk van Lichthulp buiten ons. Blijven we een deel van ons totaal Zelf ontkrachten, ontkennen en weggeven. En blijft de kans bestaan dat we vanuit onbewuste lagen of blinde vlekken heel andere energieën ‘aan de lijn’ krijgen (waarmee we verbinden) dan dat zij werkelijk zijn.
Nogmaals, niet elk Meesterveld is van ‘licht en liefde’ en er zijn wel degelijk velden de zich even tijdelijk voor kunnen doen als ‘het licht’, als deze of gene Meester of Engel. En als wij niet wezenlijk deze frequenties (h)erkennen binnen ons eigen bewustzijn, als je niet checkt met wie of wat je te maken hebt, bestaat de kans dat je makkelijk misleidt wordt.

Wij zijn allemaal Meesters en Engelen op bepaalde niveaus in ons bewustzijn. Het is alleen de kunst om weer vanuit ons mens-zijn te leren openen, om ons deze golflengtes binnen ons bewustzijn weer te gaan her-inneren. Dat is opnieuw de weg van bewustwording en de ‘weg naar binnen’ die daar naartoe leidt. Met de ‘oude’ spiritualiteit zonder bewustwording zal dit nooit bewust worden.

Geen persoon, maar een bewustzijnsveld

Ik ervaar inmiddels al lange tijd dat wanneer we ons intern met Meester- en Engelen golflengtes verbinden, we een deel van ons Totale Zelf aanspreken, in plaats van een energieveld buiten ons Zelf waar we mogelijk niet het volledige zicht op hebben.
Uiteraard zijn er Lichtmeester- en Engelen- en andere Lichtwezen velden, als een soort collectieve frequentiestroom of bewustzijnsveld. Nee, het is niet slechts een soort Engel persoonlijkheid als we het hebben over bijvoorbeeld Aartsengel Michael. Het is een bewustzijnsveld, een frequentie, een golflengte waar je op kunt afstemmen.
Even simpel gezegd, als het een ‘persoon’ zo zijn zou deze het wel heel erg druk hebben met zovele mensen de misschien dagelijks op deze aartsengel energie afstemmen voor allerhande hulpvragen.
Omdat het een groot bewustzijnsveld is, is er ruimte voor iedereen. Je plugt als het ware gewoon in op dat veld vanuit afstemming op die specifieke energie.

Mijn ervaring echter is, dat wanneer je niet op een extern veld inplugt, alsof je jouw stekker in een stopcontact van dat veld steekt. Maar wanneer je dat diep van binnenuit doet en dus als het ware in je afstemming helemaal op die golflengte van dat veld gaat zitten, dat ga je van binnenuit die frequentie ervaren. Je hoeft dan niet meer met een stekkertje in te pluggen, want je verenigt je even weer met een golflengte binnen je eigen bewustzijn. Van daaruit kun je dezelfde, zo niet meer bewustzijn en informatie ervaren, maar dan direct gerelateerd en passend wat bij jou hoort. En niet een externe link, waarin je kans hebt op ruis of storing op de ‘lijn’. Waar misschien ingevoegde niet-eigen en niet zuivere frequenties als ‘virussen’ mee overgedragen kunnen worden.

Verbinden met Meester velden

Wanneer je intern met de Meestervelden verbind i.p.v. extern, spreek je je eigen unieke ‘code’ of Blauwdruk binnen die Meester-golflengte aan. Dat betekend dan ook dat je veel effectievere energie, ervaringen en informatie binnen haalt dan wanneer je met een extern veld communiceert. Dat zal je groei ten alle tijden dienen en zal afgestemd zijn op wie jij Bent. Wanneer je connect met een extern veld hoeft dat namelijk helemaal niet zo te zijn.
Tevens, je afhankelijkheid naar externe velden wordt op deze manier ook steeds verder afgebroken en of bewust gemaakt, wanneer je steeds meer bewust gaat realiseren en ervaren dat alles wat jij nodig hebt al IN je aanwezig is!

Mijn ervaring door de loop der jaren heen heeft me laten zien hoe we met elk mogelijk Bewustzijnsveld wat wij zien of kennen als Lichtmeesters, Engelen, Sterrenwezens, ET’s, natuurwezens, etc. allemaal specifieke golflengtes zijn, een resonantie hebben. Je zou het ook kunnen zien als Hoger Zelf delen die ergens in ons bewustzijn aanwezig zijn.

Voor deze incarnatie kunnen soms specifieke, enkele of meerdere Meester- of Engelen golflengtes van meer belang zijn, als ondersteuning in onze bewustwordingsprocessen. Of omdat deze meer aansluiten op ons stukje ‘missie’ en leerschool die we vanuit deze incarnatie wensen te ervaren.
Als je bepaalde energieën of Meestervelden dus nooit tegen komt wil dat niet zeggen dat je in jouw bewustzijn die frequentie of golflengte mist. Je hebt deze alleen even niet mee genomen voor de blauwdruk en missie in dit leven. Maar kan mogelijk in andere sferen en hoedanigheden wel degelijk aanwezig zijn.

Wanneer je steeds dieper gaat realiseren en ervaren dat jij innerlijk je eigen Lichtmeester -en Engelen pallet aan frequenties draagt, hoef je nooit meer uit te reiken naar externe velden. En je al zeker niet bezig te houden met de werkelijke oude spirituele zaken als het oude mediumschap of trance mediumschap. Waarbij je in jouw systeem ruimte open laat zodat externe energieën bij je binnen kunnen komen en jouw lichaam gaan gebruiken om boodschappen door te geven. Waar menig gevaar overigens aan kleeft.

Waar ben jij nog in het contact met een Lichtwezen?

Uiteraard kunnen dergelijke technieken soms een middel zijn als opstap naar verder groei. Maar tegelijkertijd past het niet meer bij de resonantie en mogelijkheden van deze tijd. Is het vaak gebaseerd op oude spiritualiteit, waarbij geïntegreerde bewustwording  uit blijft. Het blijft weer een techniek van spiritueel groeien zonder werkelijk bewustzijn te verwerven en bemeesteren. Zonder je eigen authenticiteit, kennis en wijsheid aan te spreken.  Want zo vaak al heb ik helaas mogen zien hoe een dergelijk ‘channel’ dan de doorgevende externe kracht alle credit en eer geeft, maar zichzelf weinig waard acht.  Het ‘slechts kanaal’ zijn, cijfert je eigen-waarde volledig weg. En het gevaar bestaat dat je de ‘doorgevende Meester’ op een voetstuk gaat zetten, afhankelijk wordt en je Zelf in feite niet echt verder ontplooit.
Zelfs al bevind je je nog op een ander niveau van bewustwording. Vaak duidt het werken op deze oude manieren ook op een te weinige aarding en belichaming van je eigen authentieke licht en kracht. En is het een (vaak onbewust) afwezig zijn in je eigen bewustzijn, wat een afhankelijk zijn van Meesters buiten je Zelf feitelijk alleen maar meer stimuleert. Wat vaak wijst op een onbewust niet erkennen van je eigen kracht en kunnen. Een niet (h)erkennen van je eigen potentieel.

Ook hier geldt opnieuw, een gebrek aan kennis en afstemming op de mogelijkheden van deze tijd, een onbewust afgestemd zijn op kwaliteiten, ooit eigen gemaakt in andere levens,  kan een leidraad zijn in dergelijke spirituele bezigheden. Een weinig inventief of onderzoekend karakter vanuit de persoonlijkheid, terwijl elke Ziel van nature uiterst nieuwsgierig en leergierig is. En dus duidend op een kloof tussen mens-zijn en bewustzijn.
Uiteraard zijn dit alles groeiprocessen. Wanneer je werkelijk naar binnen keert en je Zelf steeds opnieuw onderzoekt in beweegredenen of werkwijze, in je eigen multidimensionale potentieel, zul je gaandeweg groei en verandering doorlopen. En zal ook je werkwijze een transformatie ondergaan. Aan de hand van doorlopen en geïntegreerde ervaringen.

Ik ben daar zelf een ‘levend voorbeeld’ van.
Ik erken meer en meer mijn eigen kracht, kennis, wijsheid en kunde vanuit doorleefde groei. Maar erken ook dat er buiten mijn wezen wel degelijk externe velden van bewustzijn aanwezig zijn. Vanuit zuivere afstemming op mijn eigen Bewustzijn, kan ik prima in communicatie treden met externe velden, mits ik daarvoor kies. Vaker echter kies ik er bewust voor om intern ‘conversaties’ aan te gaan met Meesterbewustzijnsvelden die zich binnen mijn eigen Multidimensionale golflengte bevinden. Zo komt de verbinding van binnenuit, in plaats van buitenaf, en ervaar ik hoe de informatie en energie uitwisseling altijd aansluitend en zuiver is in lijn met wie ik Ben of waar ik mee bezig ben. Er kan geen ruis op de lijn zitten door externe verstorende elementen en er ontstaat geen afhankelijkheid. ik ‘spreek’ immers met een hoger deel van mijn Zelf en niet met iets wezenlijk anders buiten me.

Dat deel van mijn zelf kan van allerhande aard en golflengte zijn, bijvoorbeeld de Isis frequentie, de Michael frequentie, de Metatron frequentie, de frequentie van een natuurwezen, een sterrenwezen of  van Sanat Kumara of Gaia, en noem maar op. Door mijn groei heen ontdek ik steeds meer golflengtes die als extern veld in schepping aanwezig zijn, maar ook binnen mijn eigen multidimensionaal bewustzijn. Vaak is het een intern proces van bevrijding van oude energieen, imprints, gedachtestromen, onbewuste patronen, etc. waardoor dergelijke golflengtes in mijn bewustzijn weer vrijgemaakt en bewust kunnen worden. Mijn draagvlak is daarbij blijkbaar heel breed, zoals ook mijn werkwijze is. Dat is nu eenmaal mijn ‘pincode’ die hoort bij de Blauwdruk van deze incarnatie.

Belangrijk voor groei

Bereidheid  tot onderzoek, tot het zoeken en vinden van informatie vanuit eigen bewustzijn, herinneren van kennis die niet alleen mooi of hoogdravend is, maar ook concreet toepasbaar is, is daarin noodzakelijk. Klakkeloos aannemen van anderen, van wie dan ook en waar dan ook uit het universum kan je soms verder brengen, maar veelal kan het ook een valkuil zijn als de eigenwijsheid van de Ziel niet mee mag ‘spreken’ of onder geschoffeld en ontkracht wordt.

Wanneer we Lichtmeesters en – Wezens buiten ons Zelf blijven connecten vergeten we vaak het eigen Meesterschap. Onzekerheid, onbewustzijn en afhankelijkheid spelen hierbij vaak een rol. Onbewuste patronen, karmische kennis en -kunde die weer ‘herleefd’ wordt, liggen vaak ten grondslag hieraan. Maar ook de mate van ontwikkeling en de golflengte waarop iemand zich beweegt.

Ik zeg niet dat gechanneld materiaal niet van waarde is of niet echt is. Alles behalve. Maar wanneer je te maken hebt met externe bewustzijnsvelden kan er aardig wat verdraaide informatie mee stromen. Plus kunnen gekleurde denkbeelden, zienswijzen en persoonlijke groei van het ‘medium’ heel erg de aard van de informatie kleuren en of beperken.

Maar daar waar je groeit in bewust Zijn zul je steeds meer je eigen potentieel en Lichtmeesters/Engelen/Lichtwezen potenties binnen je Zelf mogen gaan ontdekken. Want echt, die hebben we allemaal! En deze zijn deel van onze specifieke ‘pincode’ wat wij hier komen doen en brengen op aarde, in dit leven.

Over dit onderwerp is heel veel meer te zeggen en uit te leggen hoe dit allemaal in elkaar steekt. Maar voor dit moment maar even tot zoverre belicht.

Mocht je hier meer over willen weten of vooral ook zelf meer van willen ontdekken en ervaren? Binnenkort geef ik binnen deze thematiek een 5-daagse training waarin we hier heel diep op in gaan. En we naast theorie en heel veel informatie, vooral ook heel veel zelf gaan ontdekken en ervaren! 
Hier vind je meer informatie.

Van hogere golflengtes naar de astrale golflengtes: entiteiten naar het licht sturen

Een  ander segment wat in dit kader ook even belicht mag worden, is van een andere golflengte. De Meester en Engelen frequenties zijn in feite de hogere golflengtes. Maar er bestaan ook wel degelijk  ‘lagere  golflengtes afkomstig vanuit wat we de astrale werelden noemen. Daarin bevinden zich entiteiten en allerhande andere bewustzijnsvelden die in een soort van tussen sfeer en op een ‘lagere’ golflengte bestaan.
Veel Lichtwerkers houden zich bezig met het ‘naar het licht sturen’ van entiteiten, die zich in deze sferen bevinden, maar soms ook wel degelijk nog vast kunnen plakken aan de 3D, aardse wereld sfeer.
Ook dit is een reële dimensie en mogelijkheid, en zeer zeker aanwezig. Maar ook hier, kan ik vanuit ervaring zeggen, is een stuk bewustzijn essentieel en noodzakelijk.
Vanuit de niet-gegronde spiritualiteit wordt te pas en te onpas maar deze en gene entiteit naar het licht gebracht. Tenminste dat wordt gezegd en gedacht.

Maar de astrale sferen zijn ook in ons vertegenwoordigt en het meest directe voorbeeld binnen ons eigen bewustzijn hiervan is ons eigen onderbewuste veld.
Op het moment dat daar geen licht van bewustzijn binnen kan komen, is het mijns inziens onmogelijk om externe entiteiten naar het licht te sturen. Tenminste, niet van blijvende aard.
Heel vaak ligt hier tevens onbewuste angst voor schaduw of het ongeziene aan ten grondslag.

Mijn ervaringen hebben mij tevens laten ervaren dat wanneer de aard en oorzaak van het nog ‘aan de aardse sfeer hangen van entiteiten’ niet boven tafel komt, of de leerles die er voor betrokkene(n) in zit verhelderd wordt, het praktisch onmogelijk is om een dergelijke, vaak verstorende energie blijvend weg te krijgen.
Ook hier is bewustzijn en – wording van essentieel belang. Geen energie kan ergens blijven hangen zonder dat het ergens op aanhaakt. Of dat nu een trauma van de entiteit zelf betreft, of van de plek of persoon waar deze aan ‘kleeft’.  Het is essentieel om de aard, oorzaken en aanhechtingspunten boven water te krijgen en aan te pakken, wil je voor een blijvende oplossing voor ‘alle partijen’ zorgen.

Soms kunnen juist dergelijke ervaringen die dieper onderzocht en doorgrond worden voor prachtige doorbraken in groei, transformaties of healing zorgen. Voor ‘alle partijen’.
Dat gebeurd echter niet bij het ‘klakkeloos’  wegsturen van schaduw of entiteiten zonder te kijken naar wat het werkelijk is, weerspiegeld of wil vertellen. Dat gebeurd zeker niet door een ‘buitenstaander’ die daarop is ingehuurd om alleen de zwaarte of entiteit weg te krijgen. Maar dient echt een persoonlijk en soms zelfs intiem proces te zijn van ont-dekken en bewust worden, wil het wezenlijk effect hebben. Natuurlijk zou een ander persoon daarbij kunnen assisteren, maar het echte ‘werk’ dient verricht te worden door de persoon die last heeft van de verstorende energie. Door diep binnen zichzelf het aanhechtingspunt te doorgronden en op te lossen.

Tevens resoneert dit ook op de eerder benoemde ‘ideeën’ dat alles moet helen, dat verstorende, verzwarende of schaduw energieën het liefst weg of opgeruimd moeten worden. (Zoals benoemd in deel 2, met als voorbeeld de krachtplaatsen).
En de weerspiegelingen in het eigen innerlijk die daarin bewust ogen worden!

Vaak ook is de drijfveer om zo veel of vaak entiteiten naar het licht te sturen een onbewuste angst voor schaduw, wat reflecteert dat de eigen innerlijke schaduw ook het liefst vermeden wil worden!

Niet belichaamde groei biedt een makkelijke ingang tot beïnvloeding

Wanneer er geen zicht en dus bewustzijn is waarop en van waaruit jij resoneert, wanneer je niet je eigen Meesterschap en bewustzijn erkent, wanneer je niet je eigen ruimte en energie in eigen beheer neemt of buiten je om blijft verbinden. Bestaat de wezenlijke kans dat je met niet-eigen energieën en beïnvloeding  te maken kan krijgen. Met alle (vaak nare) gevolgen van dien.
Of het nu gaat om entiteiten of donkere bewustzijnsfrequenties, archontische velden of ‘negatieve  ET’s ‘ of dat het gaat om mensen met onzuivere intenties. Het werkt op alle vlakken door.

Net zo goed als er Licht velden zijn, zijn er schaduw- en manipulatievelden. Wanneer je niet bewust bent van waaruit jij resoneert, kun je met gemak verstrikt raken in velden waar je helemaal niet wil zijn. En in essentie ook misschien niet eens mee resoneert.
Toch leert de ervaring dat door bewuste groei heen je stapsgewijs door dergelijke ervaringen heen, kansen krijgt aangereikt om bewuster te worden en te groeien. Door te gaan zien waar je onbewust nog deurtjes open hebt staan waardoor er niet-eigen of manipulatieve energieën binnen kunnen komen. Dit gebeurd door je bewuste spirituele groeiweg heen als automatisch.

Daarvoor dien je wel steeds meer echt je lichaam en energie te gaan bewonen. Daar waar je uit blijft reiken naar hogere lichtfrequenties (‘Licht en liefde’)  en het liefst een oogje dichtknijpt naar de soms harde pijnlijke, dagelijkse realiteit (en dus je gronding optrekt), daar bewoon je je lichaam en energie niet!
Daar waar jouw energie en bewustzijn niet aanwezig is, is er ook geen toezicht of controle, grensafbakening of bewaken van je grenzen. En kan er ongehinderd niet-eigen, schaduw- of manipulatieve energie binnen komen. Die je wel degelijk kan sturen en voor vele lastigheden kan zorgen.

Wanneer je je spirituele groei alleen richt op je hogere vermogens en of externe bewustzijnsvelden, blijft je onderlichaam, je mentale en gevoelsveld onbewaakt achter. Dan gaan die onbewuste achterdeurtjes open en kan er van alles aan gaan haken. Dat wat ook wel degelijk jouw leven, de ervaring van en de situaties die je aantrekt en beleefd gaan beïnvloeden. Effecten kunnen variëren van  simpelweg steeds  tegenslagen ervaren, naar gemanipuleerd worden naar daadwerkelijke bezetenheid en psychiatrische aandoeningen. En alles wat daar tussen zit. Nogmaals, de scheidslijn tussen het ongeziene, het spirituele en psychiatrische aandoeningen is heel dun. En overlapt elkaar ook vaak.
Dit geeft ook aan hoe essentieel het is dat je bewust bent van waar je mee bezig bent. Het is een soort van balanceren op de rand zo nu en dan.

Bewustwording is gericht op het steeds bewuster in alle delen van jouw Zelf je ruimte innemen,  je lichaam, energie en bewustzijn bewonen, waardoor je je achterdeurtjes bewust wordt en kunt sluiten, en je eigen authentieke kracht aanspreken.

 

Licht en schaduw: twee zijden van dezelfde medaille

Wanneer je je alleen richt in je groei op ‘licht en liefde’ schuif je misschien ongewild en onbewust het concept van schaduw aan de kant. Vaak gebeurd dit vanuit een diepgewortelde angst voor het onbekende, de eigen schaduw, de confrontatie met alles wat wij niet zo mooi en fijn vinden (is een ego oordeel!). Vaak echter ook ligt daar (onbewust) een slachtofferrol onder met alle daar bij behorende wonden en emoties.
Wanneer we alleen uitgaan van ‘nu groeien we naar het licht, waar we zo’n heimwee naar hebben’ ontken je de realiteit die er nu is en waar jij ook deel van uit maakt. Welke een effect is van al onze (persoonlijke en collectieve) keuzes en ervaringen die wij op aarde op hebben gedaan.

Veel lichtwerkers gaan ook alleen uit van het slachtofferschap, van hetgeen ‘ons is aangedaan in zovele levens’. Bijvoorbeeld vervolgingen, brandstapels, guillotines, verkrachtingen en noem maar op. Maar vergeten daarbij te kijken naar de kosmische wetmatigheid en hoger perspectief, waarin de Ziel als neutrale basis zonder oordeel ‘slechts’ ervaringen op wenst te doen. Tevens wordt daarbij vergeten te kijken naar het feit dat wanneer wij het ene willen ervaren, we beide kanten van de medaille dienen te ervaren. We zijn dus zeker niet alleen slachtoffer, we hebben ook zeer zeker de daderrollen vervult.
Maar in de ogen van de aardse persoonlijkheid klinkt dat niet zo fijn, want we willen nu toch graag goed en lief zijn en Eenheid ervaren. En vaak worden daar onbewust de ogen voor gesloten.

Het is een oud mechanisme wat vaak blind houdt, maar volledig gekleurd is door onbewuste ego lagen, die ons eigen schaduw pallet hardnekkig niet wil bekijken.
We kunnen blijven hangen in alle onrecht wat ons door levens is aangedaan (vaak als drijfveer om nu veel goeds in de wereld te brengen). Maar kunnen daarbij niet de ogen sluiten voor het feit dat ook de andere kant ooit belichaamd is. Oké, daar kies je nu in dit leven misschien niet voor (om gruwelijke daden te verrichten), maar dat wil niet zeggen dat je dat als Ziel niet ooit wel verkoos.

Wanneer we naar ons eigen hoogste Licht willen groeien, moeten we ook de andere kant van de medaille, het diepste duister, ervaren en belichaamd hebben! Anders dan dat werkt het niet en klopt het gehele plaatje van ervaren niet.
En we bereiken dat belichamen van ons hoogste Licht van ons Wezen niet, door de ogen voor onze eigen schaduw te sluiten! We mogen neutraal leren worden met alles wie wij Zijn. De mooie en de minder mooie kanten!

 

© Willemien Timmer, 2-2-2019

In deze artikelenreeks zijn verschenen:

Inleiding – deel 1

Deel 2: Spiritualiteit versus bewustzijn

Deel 3: Armoede bewustzijn, overvloed bewustzijn en business

Deel 4: Het gevaar van bewustzijn buiten je Zelf plaatsen (Lichtmeesters en Engelen)

Deel 5: De hedendaagse Egyptische realiteit in samenhang met de Europese spiritualiteit (grootse valkuilen)

Deel 6: Bewustzijn versus onbewustzijn en de kracht van manipulatie (Egypte weerspiegelt)

Deel 7: De oud Egyptische realiteit versus de westerse spiritualiteit (Werkelijke kennis versus ‘spiritueel geleuter zonder kennis’)