Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

 

Deel 2: Collectieve programmering

Zie hier deel 1

Het gedachtegoed wat rondgaat op dit moment, nu de eerste schokgolf en angst-tsunami voorbij is sinds we al enkele weken in lockdown zitten, gaat nu heel andere structuren en processen bloot leggen. Vooral hierin komen de meest uiteenlopende meningen, zienswijzen en in feite multi-gelaagde perspectieven voorbij. Voor alles is wat te zeggen en in alle perspectieven zit een gedeeltelijke waarheid, maar vaak ook een eenzijdige belichting.
Bijvoorbeeld: Alles over één kam scheren dat dit nu de grote tijd van ontwaken is en dat we nu gezellig met z’n allen naar 5d verplaatsen, collectief gezien. Dat het licht zo krachtig is (en de schaduw veroordeeld blijft) en altijd wint t.o.v. schaduw, dat de lichtwerkers zo goed bezig zijn en de Galactische hulptroepen ons komen redden.
Of wat aards gerichter: dat we even moeten doorbijten en het uitzitten. We moeten luisteren naar wat de regering, WHO of RIVM voorschrijven want ‘dat is toch in het belang van iedereen’.
Dat we zo goed bezig zijn als we doorlopend rekening houden met de ander, want daar doen we het toch voor, de medemens…..?!

Het zijn allemaal collectieve ( en emotionele) programmeringen die gebaseerd zijn op deze of gene denkbeelden en emotiestromingen. Of het nu groepsbewustzijn, armoedebewustzijn, ingevoegde collectieve emotionele programmering of spiritueel (on)bewustzijn is. Of dat het nu werkelijk gegrond is, voortkomt uit vluchtgedragingen (overleving) of angst of eigen kracht uit handen geven (afhankelijkheid).
Het zijn eenzijdige belichtingen van een mening of perspectief, een geloofshoek of wensgedachte. Die slechts één klein stukje van een groter geheel uitlichten.
Het zijn veelal oude programma’s van collectief (armoede)bewustzijn voortkomend uit vele vallen in bewustzijn waarbij we steeds verder van ons Bronzelf zijn komen te staan, waarbij gronding en realiteitszin of het grotere plaatje zien ontbreekt met dank aan de dualiteit. Waar het holistisch beeld van de mens ontbreekt. Waardoor we manipuleerbaar en kneedbaar werden en worden voor donkere agenda’s en collectieve overtuigingen.
En dat gebeurde eerder vaak onder de oppervlakte en nu notabene recht voor onze neus, publiekelijk.

Er wordt volop ingespeeld en aangehaakt op emoties, op geprogrammeerd groepsbewustzijn waarin we o.a. verantwoordelijk worden gesteld voor het zorg dragen voor de ander.
Let wel, er is niets mis om voor de ander te zorgen, mits jij in je eigen uitlijning staat, in jouw (unieke blauwdruk) kracht. Want dan dragen beide een eigen verantwoordelijkheid en een vrije keuze.
Maar dit wordt momenteel vooral ontkracht en massaal gesaboteerd.

Passiviteit, klakkeloos geloven of aannemen,  ‘alles maar laten gebeuren’ is juist een emotionele programmering waarin je je eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht dus laat liggen en meedeint op het onbewuste groepsbewustzijn. Het idee dat regering, instituten of de ander het wel weten, er in geschoold zijn of het beste met je voor hebben, is er ook zo een. (Dat geldt evenzogoed voor lichthulp van externe bronnen). Collectieve programma’s om je vooral maar volgzaam en mak te maken, zodat je moeiteloos mee stroomt in het hokje waar de ander je wil hebben. Ontkracht, angstig, emotioneel en dus krachteloos en passief.

Er wordt ingespeeld op ‘je bent goed bezig als je om de ander denkt’, maar waar ben jij zelf dan nog? Waar is jouw blauwdruk, missie of persoonlijk kwaliteitenpakket, wijsheid en kennis?
Waar is je hart? En waar is de eigen verantwoordelijkheid?
Je bent goed bezig als je de regering volgt en als je ongehoorzaam bent, ben je heel fout bezig, dat is onderliggende boodschap.
M.a.w. je moet je confirmeren aan het collectief welzijn en als je maar een beetje anders of kritisch denkt of doet (juist als dat is vanuit uitlijning, oprecht hart, innerlijke wijsheid en verbinding) ben je niet solidair, asociaal of zelfs complotdenker. Want dan ga je niet mee in de collectieve programmering die nu dikker dan ooit ingeprent tracht te worden bovenop de vele al bestaande programma’s van het collectieve veld.
Wellicht zijn teveel mensen al meer geïndividualiseerd uit het groepsbewustzijn, trekken hun eigen plan en zijn bewuster geworden, waardoor de oude collectieve programma’s hun vat verloren hebben. Misschien is dat de reden dat er nu volop openlijk alle ‘noodmaatregelen’ doorgedrukt worden om nog meer beperkende programma’s te ontrollen en de collectieve controle te hervatten (versnelde uitrol van 5G, vaccinatieplicht, wijzigingen in de grondwet aanbrengen t.b.v. vrijheidsbeperking, etc.).

Emoties bespelen

Inspelen op de emoties, op een niet natuurlijke flow en het vergroten van de afgescheidenheid (met elkaar maar ook met je Zelf) veroorzaakt interne en externe chaos en verwarring, verlaagt trilling en scheid af van de levenskracht. Dan is er dus geen ruimte voor eigen vrije keuze vanuit innerlijke wijsheid en waarheid meer!! Want emoties nemen het voortouw.
Een ieder zal hier een eigen pad in bewandelen momenteel en getriggerd worden op onbewuste en of onverwerkte emoties die persoonlijk aan de orde zijn. Of dat nu angst voor de dood betreft, isolement en eenzaamheid, woede over onrechtvaardigheden of vrijheidsbeperking. Of wat dan ook.

Emoties zijn de stroming die beweging brengen. Zonder emoties of met verwonde emoties zit iets vast, wordt het niet gevoeld of herkend, kan het niet bewust worden, stromen, wijzigen of helen. Als bepaalde gevoelens of ervaringen vastzitten kan er geen wijziging ingebracht worden. In feite geeft het woord ‘emotion’ dit ook aan: e-motion: energie in beweging.
In essentie is emotie een neutrale stroom. Maar hoe meer deze belast is met scheefstand (geen uitlijning met hart, hoger bewustzijn en gronding) en ballast (onverwerkte ervaringen en wonden) kan het een ongeleide-projectiel-stroom worden die naar buiten geprojecteerd of gekatapulteerd wordt.
Er is dan sprake van de emoties die jou overmeesteren. De emoties zijn meester over jou i.p.v. andersom. Handelen, reageren en spreken vanuit die emotiestromen zijn niet afgestemd op het hart, hoger bewustzijn, gronding en hogere perspectieven. Maar komen voort uit ongeheelde wonden.
(Zie ook mijn nieuwe boek ’Belichaamd Bewustzijn’)

Emoties bemeesteren

Naast de vele groeimogelijkheden op dit moment is het leren bemeesteren van je ongeheelde emoties ook een punt wat sterk getriggerd wordt. Niet alleen door de corona situatie,  ook door de trillingsverhogingen en alle Portalen (de mei maand gaat o.a. over vrije expressie en zuivere schepping en het 5-5 portaal gaat immers over o.a. bevrijding), passerende planetoïde, de recente Lyriden meteorietenregen en de Pluto retrograde.

Hoe meer wij weer in verbinding treden met ons Zelf, de rechte lijn daardoor weer gaan oppakken (uitlijning met al wie jij Bent), je hart, je eigen wijsheid en waarheid. Des te meer je naar binnen gaat en reflecteert welke emoties in jou aanwezig zijn, des te meer zicht en heling kun je daarin binnen brengen. We mogen weer aan leren om onze emoties te bemeesteren door wonden en triggers te gaan (h)erkennen en los te koppelen (helen).
Waar oude emoties doorzien en geheeld worden (eigen schaduw aangekeken en omarmt)  ontstaat weer neutraal gevoel, de neutrale e-motion stroming. Deze geven een hoger perspectief, neutralere beleving en dus ook geheel andere reactiepatronen, want deze zijn afgestemd op verbinding met je Zelf. Deze energiestroom is ondersteunend, dienend en behulpzaam bij je ontwikkelingsprocessen. Het is constructief, zoals ongeheelde emotiestromingen destructief zijn.
Vanuit neutrale gevoelsenergie zijn er geen projecties meer en geen agressie, geen handelen vanuit of in het rond schreeuwen van emotionele perspectieven.
Maar is er een vanuit zachte kracht bij jezelf kunnen blijven en jouw waarheid verhelderen en manifesteren.
Wordt je dan passief? Nee juist niet!
Je kunt dan handelen, spreken, actie ondernemen vanuit wijsheid, hart, mededogen, liefde en passie. Met heldere begrenzing. Je wordt niet telkens meer getriggerd of geraakt door emoties van een ander of emotionele programmering van het collectief. Je blijft evenwichtig, in balans, dicht bij jezelf en helder, krachtig en alert.
Je kunt met liefde en kracht je standpunt neerzetten zonder daarbij het respect naar de ander te verliezen of die ander onderuit te schoffelen. En kunt onmenselijkheden, onrechtvaardigheden of manipulatie aan het licht brengen zonder te hoeven schreeuwen, overtuigen of een enorme dosis overheersende emotie los te laten. Maar vanuit rust, verbinding, gelijkwaardigheid, hoger/overkoepelender perspectief en vrij(er) van emotionele programmering van het collectieve veld. Het is dan gegrond en belichaamd en dat wordt voelbaar en brengt wezenlijke wijzigingen.

Hiervoor dient wel eerst de eigen schaduwspiegeling in jezelf aangekeken te worden en een niet langer weggaan van emoties in stand te blijven. Pas dan kun je ontrafelen waar oude wonden nog spreken in de emoties van nu of aansturen in je reactiepatronen. Pas dan wordt het bewuster waar je op mee deint, collectieve programma’s of werkelijke verinnerlijkte waarheden.
Stevige gronding is hiervoor nodig. Bereidheid je Zelf echt in alle facetten aan te kijken ook. Moed is dus soms ook echt noodzakelijk daarbij.

Processen van deze periode

Het bemeesteren (of: Meester worden) van je emoties is een essentieel thema op dit moment wat op dagelijkse basis getriggerd wordt bij velen en om herziening vraagt. Van waaruit reageer je. Vanuit innerlijke waarheid, hart, uitlijning en hoger perspectief? Of gaan je emoties met je op de loop? Zijn je emoties echt van jou? Of zijn het ingevoegde ‘waarheden’ vanuit het collectief veld en of emotionele programmering? Persoonlijke of collectieve programmering?

Ook te midden van alle andere thema’s en groeiprocessen die nu door elkaar heen bewegen, en ook in mei 2020 dieper uitgelicht worden, loopt dit als rode draad door de Meesterschapsprocessen van deze tijd heen. Dat heeft alles te maken met de Oorspronkelijke Mens Codering die weer ten diepste in de menselijke lagen her-innert wil worden. Dat geldt dus zowel voor spiritueel bewustzijn, ego, emotievelden, het mentale en het fysieke stuk in de mens, waar de meest verdichte verdraaiingen en onbewustzijn nog aanwezig zijn door oude duale wonden en overleving die daaruit voortkomt. Deze opschoning is al geruime tijd aan de gang, in die meest menselijke lagen en vind in deze tijd met name een diepere opschoning in de emotionele lagen. Alhoewel je deze niet los kunt zien van de andere menselijke en multidimensionale onderdelen van ons Zijn. Je zou kunnen zeggen: het emotionele veld en alle verdraaiingen daar binnen staat nu even in de hoofd-spotlight. Aanverwante thematieken en wezensdelen zullen daarmee evenzeer aan bod komen, vanuit de onderlinge verbindingen die er zijn.

Het sleutelwoord is: balans hervinden, in alle lagen en onderlinge verbindingen. En in de processen van bewustwording, zuivering en groei die we nu betreden zal dat via de hoofdingang ‘emoties’ verlopen. Balans is essentieel om weer de rechte lijn, je midden te kunnen hervinden, zodat gronding en hoger bewustzijn moeiteloos (via hartbewustzijn) door je menselijk zijn heen kunnen stromen. Vanuit gronding is belichaming op aarde mogelijk. Ook belichaming van veel hogere perspectieven dan de eenzijdige belichting die we nu veelal zien.

© Willemien Timmer 27-4-2020

Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

Deel 1: De huidige situatie, inleiding

Deel 2: Collectieve programmering

Deel 3: De energie van mei 2020 (I)

Deel 4: De energie van mei 2020 (II)

Meer achtergronden en informatie over persoonlijke en collectieve processen in deze tijd en de Oorspronkelijke Mens die herrijst, aansluitend op deze artikelen, kun je lezen in mijn nieuwste boek Belichaamd Bewustzijn’.

Tijdens de Portaaldagen 5-5-2020 en 14-5-2020 verzorg ik afstand activaties binnen deze energievelden en de mogelijkheden van het moment. Meer informatie hierover vind je terug in de activiteitenagenda!

Op zowel 2 mei als 9 mei 2020 biedt ik special ‘op maat’ workshops aan die dieper ingaan op en persoonlijk kunnen ondersteunen in de processen van deze tijd. I.v.m. corona kan er alleen in mini groepjes gewekt worden. Mochten er nu veel belangstelling voor zijn, dan zal ik op een nieuwe datum nogmaals deze gelegenheid bieden.